П Р О Т О К О Л

                                              

гр. Севлиево, 02.10.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на втори октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                        Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

                            

при  участието на секретар СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и прокурора  ТИХОМИР ПЕТКОВ, сложи за разглеждане

НОХД № 321 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в 11.00  часа се явиха:

ПОДСЪДИМАТА Р.И.К.  се явява лично и с адв. Р.Б. от Габровска АК с пълномощно от ДП (л.25).

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор Петков.

СВИДЕТЕЛИТЕ редовно призовани се явяват с изключение на М.А.Л..

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК – на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетеля, на подсъдимия  правата му по чл. 15 и чл.55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и секретаря. Представили сме писмено споразумение за решаване на делото, което с адв.Б. - защитник на подсъдимата Р.И.К. сме постигнали, което споразумение ще моля да одобрите, като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с прокурора, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение, поради което съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384 ал.1 във вр. с чл.382 НПК.

Сне се самоличността на подсъдимата:

Р.И.К.:  Родена на *** ***,   ЕГН **********,***.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запита подсъдимата разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала споразумението.

ПОДС. Р.К.: Разбирам обвинението и се признавам за виновна по предявеното обвинение. Чела съм споразумението. Запозната съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписала съм споразумението доброволно. Съгласна съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.Б.: Поддържам споразумението в този вид.

Съдът, на основание чл. 382 ал.6 от НПК

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – Районен прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимата Р.И.К. – адв. Р.Б., както следва:

Подсъдимата Р.И.К. с ЕГН:**********, се признава за ВИНОВНА, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 07.06.2017 г., около 17,30 часа, на улица  в с.Батошево, общ.Севлиево, кв.“ДИП-а“,   в участъка й до дом № 132, в посока гр.Севлиево, управлявала моторно превозно средство  – л.а. марка ”Мерцедес“ модел „CLK 200”, с номер на рама WDB2083351F006981, нерегистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба №I-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, с което осъществила състава на престъплението по чл.345, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК;

За извършеното престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК и при приложението на чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата Р.И.К., се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Р.И.К., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

 

Подсъдимата Р.И.К. с ЕГН:**********, се признава за ВИНОВНА и в това, че при форма на вина пряк умисъл,  на 07.06.2017 г., около 17,30 часа, на улица  в с.Батошево, общ.Севлиево, кв.“ДИП-а“,   в участъка й до дом №132, в посока гр.Севлиево, управлявайки моторно превозно средство  – л.а. марка ”Мерцедес“ модел „CLK 200”, с номер на рама WDB2083351F006981, си служила с табела с регистрационен № ЕВ 57 68 АН, издадена за друго МПС – товарен автомобил „Мерцедес“, модел „307Д“ с рама №60236210629751, с което осъществила състава на престъплението по чл.345, ал.1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.345, ал. 1 от НК и при приложението на чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата Р.И.К., се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Р.И.К., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

 

Подсъдимата Р.И.К. с ЕГН:**********, се признава за ВИНОВНА  и в това, че на 07.06.2017г., около 17,30 часа,  на улица  в с.Батошево, общ.Севлиево, кв.“ДИП-а“,   в участъка й до дом №132, в посока гр.Севлиево, управлявала моторно превозно средство  – л.а. марка ”Мерцедес“ модел „CLK 200”, с номер на рама WDB2083351F006981, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.“Б“ от ЗДвП - временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство /СУМПС №282287158, издадено на 12.08.2013 год./, до решаване на въпроса за отговорността но не повече от 6 месеца, наложена с ЗППАМ  №16-0892-00380/12.12.2016 г. на Началник сектор ПП при ОД МВР Габрово, връчена на 13.01.2017 г. и влязла в сила от 28.01.2017 год., с което осъществила състава на престъплението по чл.343“в“, ал.3 във вр.ал.1  от  НК.

За извършеното престъпление по чл.343“в“, ал.3 във вр.ал.1  от НК и при приложението на чл. 54, ал.1 от НК на подсъдимата Р.И.К., се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Р.И.К., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

За извършеното престъпление по чл.343”в”, ал.3 във вр. ал.1 от НК на подсъдимата Р.И.К. се налага предвиденото от закона кумулативно по-леко наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 200 ЛЕВА.

На основание чл.343„г” във вр. чл.343“в“, ал.3 във вр.ал.1  във вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК, подсъдимата Р.И.К., се лишава от право да управлява МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, начиная от влизане на споразумението в сила. 

 

На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимата Р.И.К., се определя едно общо наказание, най-тежкото измежду определените по-горе, а именно: наказание ТРИ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Р.И.К., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

 

На основание чл.25, ал.1 във вр.чл.23, ал.2 от НК, ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо наказание от ТРИ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.25, ал.1 във вр.чл.23, ал.3 от НК, ПРИСЪДИНЯВА към така определеното общо наказание от ТРИ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наказанието ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 200 ЛЕВА.

Липсват съставомерни щети в резултат на извършените деяния.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на: 10.00 лева, направени от ОД на МВР-Габрово за изготвяне на фотоалбум, ще бъдат заплатени от подсъдимата Р.И.К..

Веществените доказателства - 2 бр. немски регистрационни табели с № L549Z 98/07, предадени от подсъдимата с Протокол за доброволно предаване от 07.06.2017 година, след влизане в сила на Определението за одобряване на Споразумението, да й бъдат върнати.

Веществените доказателства - 2 бр. регистрационни табели ЕВ 57  68 АН, предадени от подсъдимата с Протокол за доброволно предаване от 07.06.2017 година след влизане в сила на Определението за одобряване на Споразумението да бъдат изпратени на сектор Пътна полиция при ОД на МВР-Габрово, във връзка прекратената регистрация на МПС за което са били предназначени и с оглед компетенциите им по унищожаване на същите.

 

         

                                 СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР :_______________

                                            (Тихомир Петков)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. Р.Б.)

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                          (Р.И.К.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от Районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ, адвокат Р. Б. и подсъдимата Р.И.К., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Престъпленията  са на формално извършване и не са свързани с настъпване на съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на споразумението е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъпленията, за които подсъдимата се признава за виновна, са безспорно доказани предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянията. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимата.  Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК. По изложените съображения и на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл.382, ал. 7 от  НПК, съдът

                                    О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – Районен прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимата Р.И.К. – адв. Р.Б., съгласно което:

1. Подсъдимата Р.И.К., родена на *** ***,  ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВНА, в това, че на 07.06.2017 г., около 17,30 часа, на улица  в с.Батошево, общ.Севлиево, кв.“ДИП-а“,   в участъка й до дом №132, в посока гр.Севлиево, управлявала моторно превозно средство  – л.а. марка ”Мерцедес“ модел „CLK 200”, с номер на рама WDB2083351F006981, нерегистрирано по надлежния ред предвиден в Наредба №I-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, с което е извършила престъпление, за което на основание  чл.345, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК й се налага наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на наложеното на Р.И.К. наказание лишаване от свобода, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от датата на влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

 

2. Подсъдимата Р.И.К., със снета по-горе самоличност, се признава за ВИНОВНА и в това, че  на 07.06.2017 г., около 17,30 часа, на улица  в с. Батошево, общ.Севлиево, кв.“ДИП-а“,   в участъка й до дом №132, в посока гр.Севлиево, управлявайки моторно превозно средство  – л.а. марка ”Мерцедес“ модел „CLK 200”, с номер на рама WDB2083351F006981, си служила с табела с регистрационен № ЕВ 57 68 АН, издадена за друго МПС – товарен автомобил „Мерцедес“, модел „307Д“ с рама №60236210629751, с което е извършила престъпление, за което на основание чл.345, ал. 1 от НК и чл.54, ал.1 от НК й се налага наказание  ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на наложеното на Р.И.К. наказание лишаване от свобода, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от датата на влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

 

3. Подсъдимата Р.И.К., със снета по-горе самоличност, се признава за ВИНОВНА  и в това, че на 07.06.2017г., около 17,30 часа,  на улица  в с.Батошево, общ.Севлиево, кв.“ДИП-а“,   в участъка й до дом №132, в посока гр.Севлиево, управлявала моторно превозно средство  – л.а. марка ”Мерцедес“ модел „CLK 200”, с номер на рама WDB2083351F006981, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка по чл.171, т.1, б.“Б“ от ЗДвП - временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство /СУМПС №282287158, издадено на 12.08.2013 год./, до решаване на въпроса за отговорността но не повече от 6 месеца, наложена с ЗППАМ  №16-0892-00380/12.12.2016 г. на Началник сектор ПП при ОД МВР Габрово, връчена на 13.01.2017 г. и влязла в сила от 28.01.2017 год., с което е извършила престъпление, за което на основание  чл.343“в“, ал.3 във вр.ал.1  от НК и чл.54, ал.1 от НК й се налага  наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 200.00 лв. (двеста) лева. 

 На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на наложеното на Р.И.К. наказание лишаване от свобода, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от датата на влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

 

На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 НК подсъдимата Р.И.К. се ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ДЕСЕТ МЕСЕЦА, начиная от влизане на споразумението в сила. 

 

На основание чл.23, ал.1 от НК, по правилата на съвкупността, НАЛАГА  на подсъдимата Р.И.К. най-тежкото измежду определените по-горе наказания, а именно наказанието ТРИ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на наложеното на Р.И.К. наказание лишаване от свобода, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от датата на влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

 

На основание чл.25, ал.1 във вр.чл.23, ал.2 и ал. 3 от НК съдът, ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното ОБЩО наказание от ТРИ  МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, наказанието ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ДЕСЕТ МЕСЕЦА, както и наказанието ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 200.00 лв. (двеста) лева.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:  2 бр. немски регистрационни табели с № L549Z 98/07 след влизане на споразумението в сила да се върнат на подсъдимата Р.И.К.. 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:  2 бр. регистрационни табели ЕВ 57  68 АН, след влизане на споразумението в сила да се изпратят в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Габрово, където да бъдат унищожени.

ОСЪЖДА подсъдимата  Р.И.К., ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 10 лева (десет) лв.

ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимата Р.И.К. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 321/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24 ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:30 часа.

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

                                                 СЕКРЕТАР: