Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 130

 

гр.Севлиево 15.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на двадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора                 като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 326 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят Еко Традекс Груп АД със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”***” № 10, вх.Б, офис 23, чрез управляващия и представляващ В.Х.М. е обжалвал наказателно постановление № 07-000818 от 03.08.2017 год. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Габрово, с което за извършено нарушение по чл.63, ал.2 и на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда / КТ / му е наложена имуществена санкция в размер от 1 500.00лв.В жалбата се твърди, че в производството по установяване на административното нарушение и налагане на административно наказание са допуснати съществени нарушения на материалния закон и производствените правила, в подкрепа на което се развиват подробно развити съображения в нея.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Дирекция “ОИТ” гр.Габрово, редовно призован, се явява представител при разглеждане на делото, който оспорва жалбата и моли съда същата да се остави без последствия и наказателното постановление да се потвърди.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

По делото по несъмнен начин се установява и не се спори от страните, а това се установява и от представения Протокол за извършена проверка и показанията на свидетелите, че на 20.06.2017 г. по работни места на строителен обект: “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението на гр.Севлиево”, а след това на 26.06.2017 г. в Дирекция “ИТ”-Габрово, свидетелите В.И.И. и А.К.Н. - старши инспектори в Дирекция “ИТ” – Габрово, извършили проверка в „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково, в посоченият по-горе обект, както и на документацията на дружеството.Проверката била извършена в присъствието на П.В.Г.– упълномощен представител на дружеството-жалбоподател.За извършената проверка е съставен съответен протокол с изх. № ПР1724743/05.07.2017 год., в който освен останалите констатации, в т.10 е отразена и такава, че при извършената проверка на 20.06.2017 г. в интервала от 11.30 до 12.30 часа по работни места на строителен обект - “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението на гр.Севлиево” се установило, че лицето М.Р.А.ЕГН ********** предоставя работната си сила в посочения обект.От дадените устни и писмени обяснения се установило, че работи на строителния обект от 08.00 до 17.00 часа, като строител с уговорено трудово възнаграждение от 460.00 лева, при спазване на трудовата дисциплина в посоченото предприятие.При извършената проверка на 26.06.2017 г. по представената фирмена документация се установило, че с М.Р.А., ЕГН ********** е сключен писмен трудов договор № 1497 от 20.06.2017 г. на осн. чл.67, ал.1, т.1 във вр. с чл.70, ал.2 от КТ за длъжността „общ работник“.Същият е регистриран в ТД на НАП на 20.06.2017 г. в 15.47 часа, след проверката от Д „ИТ“ със седалище Габрово на 20.06.2017 г. в интеврала от 11.30 до 12.30 часа – видно от Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с Изх. № 26388173023983/20.06.2017 г.От извършената проверка по работни места на 20.06.2017 г. в интервала от 11.30 до 12.30 часа на „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково на строителен обект - “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението на гр.Севлиево”, и от представените при проверката на 26.06.2017 г. фирмени документи, в това число Трудов договор № 1497 от 20.06.2017 г. на М.Р.А., ЕГН ********** и Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с Изх. № 26388173023983/20.06.2017 г., се установило, че работодателят „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково е допуснал до работа лицето М.Р.А., ЕГН ********** без да му предостави преди постъпването на работа копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП, в нарушение на изискванията на чл.63, ал.2 от КТ и чл.4, ал.3 от Наредба № 5.На осн.чл.404, ал.1, т.1 от КТ били издадени предписания по отношение на констатациите от извършената проверка, като в т.8 от същите е отразено работодателят да не допуска до работа работник или служител преди да му предостави копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП съгласно чл.63, ал.2 от КТ и чл.4, ал.3 от Наредба № 5.Като срок за изпълнение на това предписание е посочена датата 11.07.2017 г.Препис от Протокола за извършената проверка бил връчен на 10.07.2017 г. на П.В.Г., в качеството му на упълномощен представител на дружеството-жалбоподател.

На същата дата - 10.07.2017 год. свид.И., в присъствието на свид.Н., съставила АУАН № 07-000818 против жалбоподателя Еко Традекс Груп АД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”***” № 10, вх.Б, офис 23, ЕИК ***, в качеството му на работодател, представлявано от В.Х.М., в качеството му на Изпълнителен директор, за това, че при извършената проверка на 20.06.2017 г. в интервала от 11.30 до 12.30 часа по работни места на строителен обект - “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението на гр.Севлиево” със строител “Еко Традекс Груп” АД гр.Хасково и по представена фирмена документация на 26.06.2017 г., е констатирано, че “Еко Традекс Груп” АД гр.Хасково е допуснал на 20.06.2017 г. в 12.10 часа лицето М.Р.А., ЕГН ********** да осъществява трудова дейност като „общ работник“ на горепосочения строителен обект, без да му е предоставил преди постъпването му на работа копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП.Справката за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ № 26388173023983 е от 20.06.2017 г. от 15.47 часа, след проверката на Д „ИТ“ със седалище гр.Габрово.Нарушението е извършено на 20.06.2017 г. и е установено на 20.06.2017 г. на място и 26.06.2017 г. по документи.Нарушението е извършено във връзка с изпълнение на обществена поръчка.С това е нарушил чл.63, ал.2 от КТ.Препис от АУАН е връчен на жалбоподателя чрез свид.П.В.Г., в качеството му на упълномощен представител на дружеството-жалбоподател, срещу подпис на същата дата - 10.07.2017 г.След запознаване със съдържанието му същият не е направи възражения.Възражения са направени в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.В същите се твърди, че установените при проверката факти не кореспондират с обективната истина.М.А.бил в трудови правоотношения с „Еко Традекс Груп“ АД от 20.06.2017 г. съгласно сключения трудов договор № 1497 от същата дата, но към момента на проверката от Д „ИТ“ – 20.06.2017 г. 12.10 часа той не е бил нито „допуснат до работа“ по смисъла на чл.63, ал.2 от КТ, нито „постъпил на работа“ по смисъла на чл.63, ал.3 и ал.4 от КТ.Датата на извършената проверка във времево отношение попадала в периода от сключване на трудовия договор до началото на неговото изпълнение.Действително на същата дата А.се е намирал на проверявания обект в гр.Севлиево, но не с цел да осъществява трудовите си задължения, а с цел да се запознае с процеса на работа.Началото на изпълнението на трудовия договор означавало реално и фактически изпълнение на възложената му работа, каквото в случая не било налице.Работникът бил в трудови правоотношения с „Еко Традекс Груп“ от 20.06.2017 г., но към момента на проверката 20.06.2017 г. 12.10 часа той не е бил допуснат до работа, тъй като към тази дата работа, свързана с неговата квалификация и задължения по длъжностна характеристика е нямало и той не бил ангажиран с изпълнение на трудови задължения.   

Въз основа на съставения АУАН № 07-000818 е издадено обжалваното наказателно постановление на Директора на Д ”ИТ” гр.Габрово с № 07-000818 от 03.08.2017 год.Същото е издадено за това, че при извършена проверка на 20.06.2017 г. в интервала от 11.30 до 12.30 часа по работни места на обект – строеж “Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението на гр.Севлиево” със строител “Еко Традекс Груп” АД гр.Хасково и на 26.06.2017 г. по представената документация на дружеството в Д „ИТ“ Габрово, е констатирано, че “Еко Традекс Груп” АД гр.Хасково ЕИК 126729838, в качеството си на работодател по смисъла на Пар.1, т.1 от ДР на КТ е допуснал на 20.06.2017 г. в 12.10 часа лицето М.Р.А., ЕГН ********** да осъществява трудова дейност – монтаж на топлоизолация на посочения строителен обект на длъжност „общ работник“ на посочения строителен обект, без да му е предоставил преди постъпването му на работа копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП.Справката за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с № 26388173023983 е от 20.06.2017 г. от 15.47 часа, след проверката на Д „ИТ“ със седалище гр.Габрово.Нарушението е извършено на 20.06.2017 г. и е установено на 20.06.2017 г. при проверка по работни места в горепосочения обект и на 26.06.2017 г. по представената документация на дружеството в Д „ИТ“ Габрово.Нарушението е извършено във връзка с изпълнение на обществена поръчка.Описани са писмените доказателства, събрани в хода на извършената проверка.В заключение административно-наказващият орган / АНО / е приел, че „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково е нарушил чл.63, ал.2 от КТ.АНО е направил констатацията, че няма основание за приложение на чл.415в, ал.1 от КТ и на чл.28 от ЗАНН.Наказващият орган на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда е наложил на „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково, ЕИК ***, в качеството му на работодател, имуществена санкция в размер на 1 500.00лв.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите  В.И.И. и А.К.Н., съпоставени с писмените доказателства - Протокол за извършена проверка Изх. № ПР1724743/05.07.2017 г.; Декларация от М.Р.А.; Трудов договор № 1497 от 20.06.2017 г.; Справка за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5 от КТ с № 26388173023983 от 20.06.2017 г.; Обяснения от П.Г.В.; Длъжностна характеристика за длъжността „общ работник“; Служебна бележка № 422/20.06.2017 г.; Акт за встъпване в длъжност от 20.06.2017 г.; Пълномощно рег. № 240 от 24.02.2017 г.; АУАН № 07-000818 от 10.07.2017 г.; Възражение от Изп.Директор на „Еко Традекс Груп“ АД Хасково; Удостоверение по чл.58, ал.1, т.3 от ЗОП; Заповед № ЧР-572 от 21.07.2015год. на Изпълнителния директор на ИА „ГИТ” София; Длъжностна характеристика на длъжност Директор на Д „ИТ“; НП № 07-000818 от 03.08.2017 г. и известие за доставяне на НП.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 04.08.2017 год.Жалбата е заведена в деловодството на Д „ИТ“ Габрово на 11.08.2017 год., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

НП е издадено от компетентен орган тази връзка по делото е представено заверено копие от Заповед № ЧР-572 от 21.07.2015 г. на Изпълнителния директор на ИА „ГИТ” София.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на чл.416, ал.1 от КТ, предвид заеманото от него длъжностно качество.Съдът намира също така, че в производството по съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалния и на материалния закон.

АУАН и издаденото в последствие въз основа на него НП са за извършено нарушение на чл.63, ал.2 от КТ.Текстът на посочената разпоредба гласи следното: Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал.1..Съгласно ал.1 на посочената по-горе разпоредба: „Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл.62, ал.3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.”.  

Административно-наказващият орган на осн. чл.414, ал.3 от КТ е наложил на дружеството-жалбоподател наказание имуществена санкция в размер от 1 500.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „Работодател, който наруши разпоредбите на чл.61, ал.1, чл. 62, ал.1 или 3 и чл.63, ал.1 или 2, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение”.

В жалбата и в съдебно заседание чрез процесуалния си представител, дружеството-жалбоподател излага доводи, че в производството по установяване на административното нарушение и налагане на административно наказание са допуснати съществени нарушения на материалния закон и производствените правила.

Излага се на първо място твърдението, посочено и във възражението срещу АУАН, че в случая не било допуснато нарушение на разпоредбата на чл.63, ал.2 от КТ, тъй като М.А.действително бил в трудови правоотношения с “Еко Традекс Груп” от 20.06.2017 г., но към момента на проверката той не бил допуснат до работа.В деня на проверката същият действително се е намирал на строителния обект, но не с цел да осъществява трудовите си задължения, а с цел да се запознае с процеса на работа.Трудовото законодателство, както и практиката правели разлика между сключване на трудовия договор и началото на неговото изпълнение.В случая датата на извършената проверка във времево отношение попадала в периода от сключване на трудовия договор до началото на неговото изпълнение.Съгласно чл.62, ал.3 от КТ работодателят бил длъжен в тридневен срок от сключването на трудовия договор да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на НАП, който срок в случая изтичал на 23.06.2017 г.Следователно в деня на проверката – 20.06.2017 г. работодателят нямало как да е извършил нарушението по чл.63, ал.2 от КТ.

Съдът не споделя така изложените в жалбата доводи, поддържани в съдебно заседание от страна на процесуалния представител на дружеството-жалбоподател.Според правната доктрина, трудови са отношенията, които се пораждат при предоставяне и използване на отдаваната под наем работна сила от едно физическо лице (работник или служител) на друго лице – работодател.Характерът им на трудови се определя от техния обект, а именно работната сила на работника, която е присъща на човека и се съдържа в неговата личност, поради което отдаването й под наем поставя наемния работник не само в икономическа, но и в лична зависимост от работодателя: той е длъжен да бъде на разположение на работодателя, да му се подчинява и да изпълнява неговите нареждания при извършването на определената работа в процеса на нейното изпълнение.Трудовото правоотношение има и своето специфично съдържание - работен режим, трудово възнаграждение, работно време и работно място, като едни от характеристиките на трудовата дисциплина, дисциплинарна отговорност и други.По делото не се спори съществуването на Трудов договор № 1497 от 20.06.2017 г., сключен на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ между „Еко Традекс Груп“ АД гр.Хасково, в качеството на работодател и М.Р.А.като работник/служител.Съдържанието на договора напълно съответства на императивните изисквания на чл.66, ал.1 от КТ.В посочения по-горе трудов договор изрично е отразено обстоятелството, че работникът е постъпил на работа на същата дата – 20.06.2017 г., когато му е бил връчен и екземпляр от него срещу подпис.В договора е отраазено също така, че на работника е връчена и длъжностна характеристика.По делото е приложено заверено копие от длъжностната характеристика, в която също е отразено обстоятелството, че тя е връчена на работника на същата дата – 20.06.2017 г.Приложено е и заверено копие от служебна бележка № 422 от 20.06.2017 г., в която е отразено обстоятелството, че на 20.06.2017 г. на посочения по-горе работник е проведен начален инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, както и лицето, което е провело същия.Освен тези документи, съдържанието на които също не се спори, по делото е приложено и заверено копие от Акт за встъпване в длъжност на работника М.Р.А., в който като дата е посочена именнно 20.06.2017 г., както и обстоятелството, че на същата дата работникът е започнал изпълненията на служебните си трудови задължения по посочения по-горе трудов договор.В хода на проверката от страна на контролните органи са били депозирани писмени обяснения от упълномощен представител на дружеството-жалбоподател, в които също е отразено, че работникът М.Р.А.е започнал работа в дружеството на 20.06.2017 г.Обстоятелството, че на 20.06.2017 г. работникът е осъществявал трудовите си задължения по така сключения трудов договор се установява и от показанията на свид.И. и Н..В показанията си пред съда двамата заявяват, че при извършената проверка по места, на 20.06.2017 г., в задния двор на строителният обект бил заварени две лица, едното от които М.А., които пренасяли строителни материали – топлоизолация, като заявили, че работят на обекта.В хода на проверката това било потвърдено от техническия ръководител на обекта, като дори било отразено в писмените обяснения, които депозирал пред контролните органи.Безспорно е и  това, че в хода на проверката на проверяващите бил предоставен посочения по-горе трудов договор.Не се спори и това, че проверката е извършена по работни места на 20.06.2017 г. в интервала 11.30 – 12.30 часа.Безспорно е също така, че уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ за така сключения договор е регистрирано в ТД на НАП в 15.47 часа, тоест след като проверката по работни места вече е била извършена.

Неоснователни са и твърденията, че в деня на проверката – 20.06.2017 г. работодателят нямало как да е извършил нарушението по чл.63, ал.2 от КТ.В случая дружеството-жалбоподател е санкционирано не за това, че в определения от закона срок, в качеството на работодателят, не е изпратило уведомление за сключения трудов договор до съответната ТД на НАП, което съставлява нарушение по чл.62, ал.3 от КТ, а за това, че е допуснал работника до работа без да му е предоставил преди постъпването му на работа копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено от ТД на НАП.   

На следващо място в жалбата и в съдеебно заседание се твърди, че АНО е нарушил чл.57, т.5 от ЗАНН, тъй като не били посочени обстоятелствата, при които е извършено твърдяното нарушение, което било основание за отмяна на НП.Съдът не споделя така изложения довод.В НП, нарушението е описано ясно, точно и разбираемо.НП се съдържа подробно описание на нарушението, обстоятелствата, при които същото е извършено и установено, както и нарушените разпоредби на материалния закон.АНО е описал с нужната конкретика всички релевантни факти и обстоятелства, които обуславят съставомерността на нарушението, за което е санкционирано дружеството-жалбоподател.

Твърди се на следващо място, че наложеното наказание е явно несправедливо, като алтернативно, към съда се отправя искане за прилагане на нормата на чл.415в от КТ.Констатираното нарушение било отстранено веднага след установяването му, от деянието не били настъпили вреди, липсвали данни относно предходни санкционирания за нарушения по КТ, нарушението било извършено за първи път, поради което адекватно на тежестта на извършеното нарушение се явявали санкциите, предвидени в чл.415в, ал.1 от КТ.

Съдът не споделя така изложените доводи, като държи на първо място да отбележи, че съгласно Тълкувателно решение № 3 от 10.05.2011г. на ВАС по тълк. д. № 7/2010 г.,ОСК. специалният състав по глава ХIХ, раздел II от КТ на "маловажно" административно нарушение по чл.415в от КТ изключва приложимостта на общата разпоредба на чл.28 ЗАНН, според която за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.Следва също така да се отбележи, че с ДВ бр.7 от 2012 год., обнародван на 24.01.2012 год., текстът на чл.415в от КТ е допълнен, като е създадена ал.2, чийто текст е следният: „Не са маловажни нарушенията на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 и 3 и чл.63, ал.1 и 2.”.С приетата законодателна промяна законодателят изрично е регламентирал нарушенията на КТ, които не са маловажни по смисъла на чл.415в от КТ.Нарушението, извършено от жалбоподателя попада в кръга на разпоредбата на ал.2 от посочения нормативен текст, поради което в случая е неприложим текста на чл.415в, ал.1 от КТ.

Съобразявайки изложеното до тук, съдът намира за безспорно установено, че работодателят „Еко Традекс ГрупАД гр.Хасково е осъществил състава на нарушението по чл.63, ал.2 от КТ, което е основание за реализирането на административно-наказателната му отговорност, съгласно чл.414, ал.3 от КТ.Наложената на жалбоподателя имуществена санкция е в установения в Кодекса на труда минимум.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което следва да се потвърди изцяло.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 07-000818 от 03.08.2017 год. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Габрово, с което на Еко Традекс Груп АД със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”***” № 10, вх.Б, офис 23, ЕИК ***, в качеството му на работодател, за извършено нарушение по чл.63, ал.2 от КТ и на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 / хиляда и петстотин / лева, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: