П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево, 20.11.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

   на  двадесети ноември  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

                                        Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

                                        Съдебни заседатели:1. Е.М.

                                                                            2. Е.С.

 

при  участието на секретар: СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и прокурора Т.П.  сложи за разглеждане

НОХД № 328 по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в   09.00  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ А.Д.Н.   редовно призован  се явява лично и с адв. Н.М. – ГАК, назначен за служебен защитник в хода на ДП.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор П..

Съдът даде думата на страните за становище по хода на делото в разпоредително заседание.

ПРОКУРОР П.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

АДВ. М.: Да се даде ход на разпоредителното заседание.

Предвид явяване на страните, на които е връчено разпореждане за насрочване на разпоредителното заседание и липсата на предпоставките на чл. 247в от НПК за отлагане на разпоредителното заседание съдът

                                             О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на разпоредителното заседание по делото.

Съдът пристъпва към обсъждане на въпросите по чл. 248 НПК.

ПРОКУРОР П.: По отношение на първия въпрос, който следва да се обсъди, а именно дали делото е подсъдно на съда, заявявам, че същото е такова. Намирам и че няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на пострадалия. По отношение на разпоредбата на чл. 248, ал. 1, т. 4 от НПК заявявам, че постигнахме споразумение със защитника на подсъдимия за решаване на делото по реда на Глава 29 от НПК, което представям и моля да одобрите като законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Нямам искания за събиране на нови доказателства, както и такива по взетите мерки за процесуална принуда по отношение на подсъдимия А.Д.Н.. Моля след провеждане на разпоредителното заседание да дадете ход на делото по реда на Глава 29 от НПК и да одобрите представеното споразумение.

АДВОКАТ М.: Присъединявам се към казаното от прокурора, като заявявам, че не намирам основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Не намирам и допуснати съществени процесуални нарушение в хода на досъдебното производство, довели до ограничаване на процесуалните права на моя подзащитен, поради което моля да разгледате делото по реда на Глава 29 от НПК и да одобрите представеното от прокурора споразумение като законосъобразно и правилно.

Съдът, след като изслуша становището на страните, намира, че не са налице основанията за прекратяване и спиране на съдебното и наказателното производство, както и за изменение на мярката за неотклонение на подсъдимия А.Д.Н. и

                                               О П Р Е Д Е Л И:

Не са налице основанията за прекратяване на наказателното производство поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на ДП, както и не са налице основания за изменение на взетата мярка за процесуална принуда по отношение на подс. А.Д.Н..

Определението, с което съдът се произнася по въпросите на чл. 248 от НПК подлежи на обжалване с частна жалба пред Габровски окръжен съд  в 7-дневен от днес.

Предвид постигнатото споразумение за решаване на делото между прокурора и защитника на подсъдимия А.Н., съдът следва да разгледа незабавно делото след провеждането на разпоредителното заседание по реда на   Глава 29 НПК „Решаване на делото със споразумение“, с оглед на което и на основание чл. 252, ал. 1 във връзка с чл. 248, ал. 6 и ал. 5 от НПК съдът

                                               О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384 ал.1 във вр. с чл. 382 НПК

 Снема самоличността на подсъдимия:

А.Д.Н.: Роден на *** ***, ЕГН **********.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен по него, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. А.Н.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по така предявеното ми обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 ПРОКУРОР П.: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.М.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС.А.Н.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът, на основание чл.382 ал.6 от НПК,

                                             О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между Районен прокурор Т.П. и адвокат Н.М., като защитник на подсъдимия А.Д.Н., както следва:

Подсъдимият А.Д.Н., ЕГН: **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че при форма на вина пряк умисъл, през нощта на 23 срещу 24.05.2017 г.,   в гр. Севлиево, на ул. “***”, пред дом № 16, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство -  л.а. марка “Мерцедес” с рег.№ ЕВ *** АТ, собственост на К.А.Ю., от владението му, без неговото съгласие и с намерение да го ползва, като след осъществяване на деянието моторното превозно средство е изоставено без надзор – в крайпътна канавка в ляво на пътното платно на път гр. Севлиево – с. Шумата, общ. Севлиево, с което е осъществил състава на престъплението по чл. 346, ал. 2, т. 1 предл. второ, във връзка с ал.1 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 346, ал. 2, т. 1 предл. второ, във връзка с ал. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимият А.Д.Н. с ЕГН: **********, се определя наказание  ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 На основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното на подсъдимия А.Д.Н. наказание лишаване от свобода, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние..

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, направените по делото разноски в размер на: 96.65 лева за фотоалбум и изготвена дактилоскопна експертиза, направени от ОД на МВР-Габрово, ще бъдат заплатени от подсъдимия А.Д.Н..

Веществени доказателства – няма.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                 /Т.П./

 

2. ЗАЩИТНИК:

                            /адв. Н.М./

 

3. ПОДСЪДИМ

                        /А.Д.Н./

 

След подписване на споразумението от Районен прокурор Т.П., адвокат Н.М. и подсъдимия А.Д.Н., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. От престъплението няма настъпили съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен, е безспорно доказано предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл.382  НПК, съдът

                                                    О П Р Е Д Е Л И: 

ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между Районен прокурор Т.П. и адвокат Н.М., като защитник на подсъдимия А.Д.Н., съгласно което:

Подсъдимият А.Д.Н., роден на *** ***,  ЕГН **********,***, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН, в това, че през нощта на 23.05.2017 г. срещу 24.05.2017 г., в гр. Севлиево, на ул. “***”, пред дом № 16, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство -  л.а. марка “Мерцедес” с рег.№ ЕВ *** АТ, собственост на К.А.Ю., от владението му, без неговото съгласие и с намерение да го ползва, като след осъществяване на деянието моторното превозно средство е изоставено без надзор – в крайпътна канавка в ляво на пътното платно на път гр.Севлиево – с. Шумата, общ. Севлиево, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, предл. второ във връзка с ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се налага наказание  ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на наложеното на А.Д.Н. наказание лишаване от свобода, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от датата на влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

ОСЪЖДА подсъдимия А.Д.Н., ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 96.65 лева (деветдесет и шест лв. и 65 ст.) лв.

ЗАЛИЧАВА свидетелите и вещото лице от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия А.Д.Н. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 328/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24 ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09:30 часа.                                                   

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                          2.

 

СЕКРЕТАР: