П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево, 26.10.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на  двадесет и шести октомври  две хиляди и  седемнадесета година

в състав:

 

                                        Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

при  участието на секретар: СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА  сложи за разглеждане

НОХД № 331  по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в  13.30  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Х.В.А. редовно призован  се явява лично и с адв. Р.Б. с пълномощно от ДП (л. 43).

ПОДСЪДИМИЯТ В.Б.А. редовно призован се явява лично и с адв. Л.Ц. с пълномощно от ДП (л. 14).

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор Христова.

СВИДЕТЕЛИТЕ редовно призовани не се явяват.

Съдът разясни на страните правата им  по чл.274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

 ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и съдебния секретар. Към момента нямам искания относно доказателствата.  Със защитниците на подсъдимите сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите.

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда. Нямам искания по доказателствата. Постигнахме споразумение с представителя на обвинението, което представяме и моля да одобрите.

АДВ.  Ц.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда. Нямам искания по доказателствата.  Постигнахме споразумение с представителя на обвинението, което представяме и моля да одобрите.

Съдът констатира, че не са направени възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384 ал.1 във вр. с чл.382 НПК.

Проверява самоличността на  подсъдимите:

Х.В.А.: Роден на ***   ЕГН **********,***.    

В.Б.А.: Роден на ***   г. ЕГН **********,***.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запитва подсъдимите разбират ли обвинението, признават ли се за виновни по него, разбират ли последиците от споразумението, съгласни ли  са с тях и доброволно ли са подписали споразумението.

ПОДС. Х.А.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по така предявеното ми обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПОДС. В.А.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по така предявеното ми обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.Б.: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Ц.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС.Х.А.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

ПОДС. В.А.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът, на основание чл.382 ал.6 от НПК,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между  прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, адвокат Р.Б., като защитник на подсъдимия Х.В.А. и адвокат Л.Ц., като защитник на подсъдимия В.Б.А., както следва:

Подсъдимият Х.В.А., роден на *** ***, ЕГН: **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2016 г., в гр. Севлиево, в качеството си на свидетел по Н.О.Х.Д. № 219/2016 г. по описа на Севлиевски районен съд, в публично съдебно заседание пред същия съд, съзнателно потвърдил неистина –че на 20.05.2016 г., около 00.01 ч. в гр. Севлиево, в ж.к. „Митко Палаузов“до бл. № 5, в посока магазин „2+2“, лице с име И. е управлявало лек автомобил марка „Фолксваген“ с рег. № ОВ *** АН, а в действителност превозното средство било управлявано от Д.А. ***,  поради което, на основание на основание чл.290, ал.1 от НК и чл. 55 ал.1 т.2, б. „б“ от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо
пробационните мерки по чл. 42"а", ал. 2, т. 1, 2 и 6 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години и

- безвъзмезден труд в полза на обществото  в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от 2 /две/ поредни години.

 

Подсъдимият В.Б.А., роден на ***   г.  ЕГН: **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 24.06.2016 г., в гр. Севлиево, в качеството си на свидетел по Н.О.Х.Д. № 219/2016 г. по описа на Севлиевски районен съд, в публично съдебно заседание пред същия съд, съзнателно потвърдил неистина –че на 20.05.2016 г., около 00.01 ч. в гр. Севлиево, в ж.к. „Митко Палаузов“ до бл. № 5, в посока магазин „2+2“, лице с име И. е управлявало лек автомобил марка „Фолксваген“ с рег. № ОВ *** АН, а в действителност превозното средство било управлявано от Д.А. ***, поради което на основание чл. 290, ал .1 от НК и чл. 55 ал.1 т. 2, б. „б“ от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл. 42"а", ал. 1, т. 1, 2 и 5 от НК както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години и

- 4 /четири/ месеца поправителен труд по местоработата на осъдения при 10% удръжка от трудовото му възнаграждение в полза на държавата, като времето, през което се изтърпява пробационната мярка поправителен труд не се зачита за трудов стаж.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1.   ПРОКУРОР:

                        /Десислава Христова/

 

2. ЗАЩИТНИК:

                        /адв.Р.Б./

 

3. ПОДСЪДИМ:

                      /Х.В.А./

 

 

4. ЗАЩИТНИК:

                        /адв. Л.Ц./

 

 

5. ПОДСЪДИМ:

                        /В.Б.А./

 

 

 

След подписване на споразумението от прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, адвокат Р.Б., подсъдимия Х.В.А., адвокат Л.Ц. и подсъдимия В.Б.А. съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. От престъплението няма настъпили съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимите се признават за виновни, е безспорно доказано предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанията са съобразени както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимите. По изложените съображения и на основание чл.382  НПК, съдът

                                 О П Р Е Д Е Л И: 

ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, адвокат Р.Б., като защитник на подсъдимия Х.В.А. и адвокат Л.Ц., като защитник на подсъдимия В.Б.А., съгласно което:

Подсъдимият Х.В.А., ,  ЕГН: **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2016 г., в гр. Севлиево, в качеството си на свидетел по Н.О.Х.Д. № 219/2016 г. по описа на Севлиевски районен съд, в публично съдебно заседание пред същия съд, съзнателно потвърдил неистина –че на 20.05.2016 г., около 00.01 ч. в гр. Севлиево, в ж.к. „Митко Палаузов“до бл. № 5, в посока магазин „2+2“, лице с име И. е управлявало лек автомобил марка „Фолксваген“ с рег. № ОВ *** АН, а в действителност превозното средство било управлявано от Д.А. ***, с което е извършил престъпление, за което на основание чл.290, ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“, предл.първо от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т. т.1, 2 и 6 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години и

- безвъзмезден труд в полза на обществото  в размер на 100 /сто/ часа годишно за срок от 2 /две/ поредни години.

 

Подсъдимият В.Б.А., роден на ***   ЕГН: **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че  на 24.06.2016 г., в гр. Севлиево, в качеството си на свидетел по Н.О.Х.Д. № 219/2016 г. по описа на Севлиевски районен съд, в публично съдебно заседание пред същия съд, съзнателно потвърдил неистина –че на 20.05.2016 г., около 00.01 ч. в гр. Севлиево, в ж.к. „Митко Палаузов“ до бл. № 5, в посока магазин „2+2“, лице с име И. е управлявало лек автомобил марка „Фолксваген“ с рег. № ОВ *** АН, а в действителност превозното средство било управлявано от Д.А. *** – престъпление по чл.290, ал.1 от НК, с което е извършил престъпление, за което на основание чл.290, ал.1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.“б“, предл.първо от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.т. 1, 2 и 5 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години и

- 4 /четири/ месеца поправителен труд по местоработата на осъдения при 10% удръжка от трудовото му възнаграждение в полза на държавата, като времето, през което се изтърпява пробационната мярка поправителен труд не се зачита за трудов стаж.

 

ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия Х.В.А. в хода на досъдебното производство.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия В.Б.А. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 331/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24 ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:00 часа.

                                        

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                 СЕКРЕТАР: