П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево, 05.09.2017г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на пети септември две  хиляди  и седемнадесета година в състав:

 

                                        Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

                                        Съдебни заседатели:1. А.А.

                                                                            2. К.Б.

 

при  участието на секретар: СИЛВИЯ СТАНЕВА

и прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА сложи за разглеждане

НОХД № 333  по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия ЦВЕТКОВ

 

На именното повикване в  10.15 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ  А.С.П. редовно призован се явява лично и с адв. Д.Н., назначен за служебен защитник от досъдебното производство.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор Христова.

СВИДЕТЕЛИТЕ, редовно призовани, не се явяват.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Да се даде ход на делото. Представям и ще моля да приемете писмено споразумение, което с адв. Н. - защитник на подсъдимия сме постигнали за решаване на делото при условията на чл. 384  НПК. Ще моля да одобрите споразумението НПК, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.  Н.: Уважаеми г-н Председател, да се даде ход на делото. Действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото и 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382 от НПК

Проверява самоличността на подсъдимия:

На подсъдимия:

А.С.П.: Роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен,  осъждан, не работи ЕГН **********.

ПОДС. А.С.П.: Получих препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

  На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. А.П.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Н.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. А.П.: Съгласен съм със споразумението.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И: № 43

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия А.С.П. – адв. Д.Н., както следва:

 А.С.П., роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, не работи ЕГН **********  се признава за виновен в това, че през нощта на 04.07.2017г. срещу 05.07.2017г. в гр.Севлиево, от стопанска постройка към къща, на ул.”Никола Д.Петков”№68В, при условията на опасен рецидив /чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” от НК/, отнел чужди движими вещи – амуниция за кон от вида „шестак”, на стойност 300 лева, собственост на К.А.К. ***, от негово владение, без съгласието му с намерение противозаконно да ги присвои, поради което на основание чл. 196, ал.1,т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1,б. “А” и б. “Б” от НК, във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК му се налага наказание „лишаване от свобода за срок от ДЕВЕТ /9/ месеца, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС.

На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК, времето през което подсъдимия П. е бил задържан, считано от 17.07.2017г., се приспада при изпълнението на наказанието.

Съставомерните щети в резултат на извършеното деяние са възстановени на пострадалия.

Направените по делото разноски в размер на 63,48 лева, следва да бъдат заплатени от подсъдимия П. ***.

 

                                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                          (ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА)

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. Д.Н.)

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                         (А.С.П.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ПРОКУРОР ХРИСТОВА, адвокат Д.Н. и подсъдимия А.С.П., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл. 189, ал. 3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 382  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:   

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА –прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат Д.Н. - защитник на подсъдимия А.С.П., както следва:

А.С.П., роден на *** ***, български гражданин, без образование, неженен, осъждан, не работи ЕГН ********** се признава за виновен в това, че през нощта на 04.07.2017г. срещу 05.07.2017г. в гр.Севлиево, от стопанска постройка към къща, на ул.”Никола Д.Петков”№68В, при условията на опасен рецидив /чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” от НК/, отнел чужди движими вещи – амуниция за кон от вида „шестак”, на стойност 300 лева, собственост на К.А.К. ***, от негово владение, без съгласието му с намерение противозаконно да ги присвои, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 196, ал.1,т.1, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.29, ал.1,б. “А” и б. “Б” от НК, във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК му се налага наказание „лишаване от свобода за срок от ДЕВЕТ /9/ месеца, което наказание да изтърпи при първоначален СТРОГ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС.

На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК, ЗАЧИТА И ПРИСПАДА времето през което подсъдимия П. е бил задържан под стража, считано от 17.07.2017г.   

           Съставомерните щети в резултат на извършеното деяние са възстановени на пострадалия.

ОСЪЖДА подсъдимият А.С.П., със снета по-горе самоличност да заплати  по сметка на ОДМВР-Габрово направените в досъдебната фаза  на процеса разноски в размер на 63,48 /шестдесет и три лева и 48 ст./ лева.

ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“, взета на подсъдимия А.С.П. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 333/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,00 часа.

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                       2.

 

                                                        СЕКРЕТАР: