Р Е Ш Е Н И Е

№ 103

гр. Севлиево, 19.09.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в публично заседание  

на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Павел Неделчев

              

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА

в присъствието на прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА,

като разгледа докладваното от съдията Неделчев АНД № 334 по описа за 2017 г., въз основа на данните по делото и закона:

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Е.С.Н. ***,   ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че от неустановена в периода от месец май до месец юни 2016 г. и до месец юни 2017 г. включително, в гр. Севлиево, на ул. „***“ № 32, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – М.Р.С., родена на *** г., с което е извършил престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, но тъй като до приключване на съдебното производство е последвал брак между мъжа и жената, на основание чл. 191, ал. 4, във вр. с ал. 1 от НК НЕ ГО НАКАЗВА.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

 

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:                                        

Производството е гл. 28 от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Образувано е по Постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 23.08.2017 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Е.С.Н. *** за престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК, за това, че от неустановена в периода от месец май до месец юни 2016 г. до месец юни 2017 г. включително, в гр. Севлиево, на ул. „***“ № 32, без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – М.Р.С., ЕГН **********.

В хода на съдебните прения представителят на прокуратурата счита, че обвинението за престъпление по чл. 191, ал. 1 от НК е установено и доказано по изисквания от процесуалния закон начин. Вземайки под внимание представеното удостоверение за сключен граждански брак между обвиняемия и свидетелката М.Р.С., прокурорът предлага, след като бъде признат за виновен, обвиняемият да не се наказва предвид нормата на чл. 191, ал. 4 от НК.

Обвиняемият, редовно призован, се явява в съдебно заседание. Заявява, че е получил в срок препис от постановлението на прокурора и разбира обвинението. Дава обяснения по фактическата обстановка на деянието, като не я оспорва. Представя удостоверение за сключен на 18.09.2017 г. граждански брак между него и св. М.С.. Моли да не му се налага наказание.

Въз основана събраните в наказателното производство доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Е.Н. ***. Роден е на *** г. и по време на извършване на инкриминираното в постановлението на прокурора деяние е бил пълнолетен.

Свидетелката М.Р.С. от гр. Севлиево е родена на *** г. По време на инкриминираното деяние същата не е била навършила 16 години.  

Обвиняемият Н. и свидетелката М.С. се запознали през 2015 г. Впоследствие продължили да дружат и отношенията им се задълбочили. От неустановена дата в периода от началото на месец май до края на месец юни 2016 г. двамата заживели заедно като съпрузи в дома на обвиняемия в гр. Севлиево, ул. „***“ № 32. Съжителството им продължавало към месец юни 2017 г., когато приключило досъдебното производство по настоящото дело. Свидетелката С. забременяла, поради което посетила болнично заведение, където била констатирана бременността ѝ.

На 14.09.2017 г. свидетелката М.С. навършила 16 години.

От представения по делото заверен препис от удостоверение за сключен граждански брак се установява, че на 18.09.2017 г., в гр. Севлиево, Е.С.Н. и М.Р.С. сключили граждански брак, за което в гр. Севлиево е съставен Акт за сключен граждански брак № 0111 от 18.09.2017 г.

Фактическата обстановка на деянието се установява от събраните в съдебната и в досъдебната фаза на наказателното производство доказателства – обясненията на обвиняемия Е.Н., съпоставени с показанията на свидетелите С.Р.И., Р.А.С.и Н.Е.М.; както и писмените доказателства – социален доклад от АСП – Дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево и заверен препис от удостоверение за сключен граждански брак. В депозираните обяснения обвиняемият Н. признава изцяло фактите, свързани с установяване на престъплението.

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

По несъмнен начин се установява, че обвиняемият Е.Н. от неустановена в периода от месец май до месец юни 2016 г. и до месец юни 2017 г. включително, в гр. Севлиево, на ул. „***“ № 32, като пълнолетен, без да е сключил граждански брак, заживял съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст – М.Р.С., родена на *** г. С деянието си Н. както от обективна, така и от субективна страна е осъществил признаците от състава на престъплението по чл. 191, ал. 1 НК, за което съдът го призна за ВИНОВЕН. От субективна страна е действал при пряк умисъл на вината, тъй като е съзнавал общественоопасния характер на деянието и е предвиждал общественоопасните му последици, като е искал настъпването им.

До приключване на съдебното производство е последвал брак между обвиняемия Е.Н. и свидетелката М.С.. Поради това и следвайки императивната разпоредба на чл. 191, ал. 4, във вр. с ал. 1 от НК, съдът НЕ НАКАЗА обвиняемия Е.С.Н..

В този смисъл съдът произнесе решението си.

 

 

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: