П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  31.08.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на тридесет и първи август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                          Председател: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ

 

при  участието на секретар СИЛВИЯ СТАНЕВА

и прокурора  ТИХОМИР ПЕТКОВ,  сложи за разглеждане

НОХД № 335 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия НЕДЕЛЧЕВ.

 

На именното повикване в 09,00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМАТА Д.К.С., редовно призована, се явява лично и с адв. Р.Б. от ГАК с пълномощно от ДП (л. 14 от ДП).

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор Петков.

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и 275 от НПК - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и на подсъдимата правата й по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и секретаря. Моля да приемете писмено споразумение, което с адв. Б. - защитник на подсъдимата С., сме постигнали за решаване на делото, което споразумение ще моля да одобрите, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона и морала.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Налице са изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение, поради което съдът

                              О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на подсъдимата:

Д.К.С.: родена на *** ***,   ЕГН **********,***.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК, съдът запитва подсъдимата разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала споразумението.

ПОДС.Д.С.: Разбирам обвинението и се признавам за виновна по предявеното обвинение. Запозната съм със съдържанието на споразумението, съгласна съм с него и съм го подписала доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Поддържам споразумението в този вид и считам, че същото не противоречи на закона и моля да го одобрите.

АДВ. Б.: От името на подзащитната ми заявявам, че поддържам споразумението в този вид и моля същото да бъде одобрено със законовите последици.

ПОДС.Д.С.: Съгласна съм споразумението да бъде одобрено така, както е изготвено от моя защитник и прокурора.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК,

                           О П Р Е Д Е Л И:  

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между ТИХОМИР ПЕТКОВ – Районен прокурор на Районна прокуратура – Севлиево и адвокат Р.Б., като защитник на подсъдимата  Д.К.С., както следва:

1.     Подсъдимата Д.К.С., родена на *** ***,     ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВНА в това, че при форма на вина пряк умисъл, в периода 07.05.2008 г. - 01.10.2008 година, в гр. Севлиево, пред служители на отдел „***“ в „***“ АД, при условията на усложнена престъпна дейност, продължавано престъпление, съзнателно се ползвала от неистински официален документ, както следва:

        На 07.05.2008 година, в гр. Севлиево, пред служители на отдел „***“ в „***“ АД, при изготвяне на допълнително споразумение № 41641803/07.05.2008 г. към трудов договор № 137/25.06.2001 г., сключен между „***“ АД, като работодател, и Д.К.С., като работник, съзнателно се ползвала от неистински официален документ - диплома за висше образование, серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 година, с образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", професионална квалификация „Инженер“;

        На 01.10.2008 година, в гр. Севлиево, пред служители на отдел „***“ в „***“ АД, при изготвяне на допълнително споразумение № 41641804/01.10.2008 година към трудов договор № 137/25.06.2001 г., сключен между „***“ АД, като работодател, и Д.К.С., като работник, съзнателно се ползвала от неистински официален документ- диплома за висше образование серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 година, с образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", професионална квалификация „Инженер“;

на който официален документ - диплома за висше образование серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 година, е придаден вид, че е издаден от Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Факултет по химични технологии, за да докаже, че притежава образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", специализация „Химични технологии" и професионална квалификация „Инженер", като от С. за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, като деянието не представлява маловажен случай, с което е осъществила състава на престъплението по чл.316 във вр. чл.308, ал.2 във вр. ал.1, във вр.чл.26, ал.1  от НК.

2.     Подсъдимата Д.К.С., ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 21.06.2010 година, в гр. Севлиево, пред служители на отдел „***“ в „***“ АД, при изготвяне на допълнително споразумение № 41641806/21.06.2010 година към трудов договор № 137/25.06.2001 г., сключен между ***“ АД, като работодател, и Д.К.С., като работник, съзнателно се ползвала  от неистински официален документ - диплома за висше образование серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 година, с образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", професионална квалификация „Инженер“, на който официален документ - диплома за висше образование серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 година, е придаден вид, че е издаден от Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Факултет по химични технологии, за да докаже, че притежава образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", специализация „Химични технологии" и професионална квалификация „Инженер", като от С. за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност, като деянието не представлява маловажен случай, с което осъществила състава на престъплението по чл.316 във вр. чл.308, ал.2 във вр. ал.1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.316 във вр. чл.308, ал.2 във вр. ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 от НК и при приложението на чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата Д.К.С., се определя наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Д.К.С., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

За извършеното престъпление по чл.316 във вр. чл.308, ал.2 във вр. ал.1 от НК и при приложението на чл.54, ал.1 от НК на подсъдимата Д.К.С., се определя наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Д.К.С., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

На основание чл.23, ал.1 от НК на подсъдимата Д.К.С. се определя едно общо наказание, най-тежкото измежду определените по-горе, а именно: наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Д.К.С., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

Липсват съставомерните щети в резултат на извършеното деяние.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 190.44 лева, направени от Окръжна прокуратура Габрово за изготвена комплексна техническа експертиза, ще бъдат заплатени от подсъдимата Д.К.С..

Веществените доказателства - диплома за висше образование серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 година, с образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", професионална квалификация „Инженер“, след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението да бъде отнета в полза на държавата, като се унищожи, на основание чл.53, ал.1, б.“а“ от НК.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1.  РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                                 (Тихомир Петков)

 

2. ЗАЩИТНИК :

                              (адв. Р.Б.)

 

 

3. ПОДСЪДИМА:

                            (Д.К.С.)

 

 

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от Районен прокурор на Районна прокуратура – Севлиево ТИХОМИР ПЕТКОВ, адвокат Р.Б. и подсъдимата Д.К.С., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъпленията, за които страните се споразумяват, не са изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъпленията, за които подсъдимата се признава за виновна са безспорно доказани, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянията. Наказанията са съобразено както с извършените престъпления, така и с личността на подсъдимата. Правилно са приложени правилата на чл. 23, ал. 1 от НК. По изложените съображения и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

                        О П Р Е Д Е Л И: №  42

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – Районен  прокурор в Районна прокуратура – Севлиево и адвокат Р.Б., като защитник на подсъдимата Д.К.С., съгласно което:

Подсъдимата Д.К.С., родена на *** ***, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВНА в това, че при форма на вина пряк умисъл, в периода 07.05.2008 г. - 01.10.2008 г., в гр. Севлиево, пред служители на отдел „***“ в „***“ АД, при условията на усложнена престъпна дейност, продължавано престъпление, съзнателно се ползвала от неистински официален документ, както следва:

        На 07.05.2008 г., в гр. Севлиево, пред служители на отдел „***“ в „***“ АД, при изготвяне на допълнително споразумение № 41641803/07.05.2008 г. към трудов договор № 137/25.06.2001 г., сключен между „***“ АД, като работодател, и Д.К.С., като работник, съзнателно се ползвала от неистински официален документ - диплома за висше образование, серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 г., с образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", професионална квалификация „Инженер“;

        На 01.10.2008 г., в гр. Севлиево, пред служители на отдел „***“ в „***“ АД, при изготвяне на допълнително споразумение № 41641804/01.10.2008 г. към трудов договор № 137/25.06.2001 г., сключен между „***“ АД, като работодател, и Д.К.С., като работник, съзнателно се ползвала от неистински официален документ - диплома за висше образование серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 г., с образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", професионална квалификация „Инженер“;

на който официален документ - диплома за висше образование серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 г., е придаден вид, че е издаден от Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Факултет по химични технологии, за да докаже, че притежава образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", специализация „Химични технологии" и професионална квалификация „Инженер", като от подсъдимата С. за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност, като деянието не представлява маловажен случай, с което е извършила престъпление, за което на основание чл.316, във вр. чл.308, ал.2, във вр. ал.1, във вр. с чл.26, ал.1 и чл. 54 от НК й се определя наказание от ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ИЗПЪЛНЕНИЕТО на определеното наказание лишаване от свобода се отлага, като на подсъдимата Д.К.С., се определя ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на споразумението в сила.

Подсъдимата Д.К.С., ЕГН **********, се признава за ВИНОВНА в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 21.06.2010 г., в гр. Севлиево, пред служители на отдел „***“ в „***“ АД, при изготвяне на допълнително споразумение № 41641806/21.06.2010 г. към трудов договор № 137/25.06.2001 г., сключен между ***“ АД, като работодател, и Д.К.С., като работник, съзнателно се ползвала  от неистински официален документ - диплома за висше образование серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 г., с образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", професионална квалификация „Инженер“, на който официален документ - диплома за висше образование серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 г., е придаден вид, че е издаден от Химикотехнологичен и металургичен университет - София, Факултет по химични технологии, за да докаже, че притежава образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", специализация „Химични технологии" и професионална квалификация „Инженер", като от подсъдимата С. за самото съставяне на документа не може да се търси наказателна отговорност, като деянието не представлява маловажен случай, с което е извършила престъпление, за което на основание чл. 316, във вр. чл. 308, ал. 2, във вр. ал. 1 и чл. 54 от НК й се определя наказание от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ИЗПЪЛНЕНИЕТО на определеното наказание лишаване от свобода се отлага, като на подсъдимата Д.К.С., се определя ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане на споразумението в сила.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК, по правилата на съвкупността, на подсъдимата Д.К.С. се ОПРЕДЕЛЯ ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ, най-тежкото измежду определените по-горе, а именно ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на така определеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Д.К.С. ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

Вещественото доказателство - диплома за висше образование, серия ХТМУ - 2007, № 004475, регистрационен № 0235421/2007 г., с образователна квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Химия", професионална квалификация „Инженер“, след влизане в сила на споразумението ДА СЕ УНИЩОЖИ.

  ОСЪЖДА Д.К.С., родена на *** ***,  ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Окръжна прокуратура - Габрово направените по делото разноски за изготвяне на комплексна техническа експертиза в размер 190.44 (сто деветдесет лева и 44 ст) лева.

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимата Д.К.С. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 335/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 9.30 часа.

                                            

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                       СЕКРЕТАР: