Р Е Ш Е Н И Е

 

     

 

гр.Севлиево 27.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора                                                          като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 336 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят М.Х.О. *** е обжалвал наказателно постановление / НП / 199 от 09.08.2017 год. на Директора на РДГ гр.В.Търново, с което за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.2 и на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите / ЗГ / му е наложено наказание глоба в размер на 100.00лв., а на осн. чл.273, ал.1 от ЗГ вещите, предмет на нарушението: 2 пр.куб.м. дърва за горене от дървесен вид върба и вещта, послужила за извършване на нарушението: товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******, са отнети в полза на държавата.В жалбата се твърди, че НП е неправилно, незаконосъобразно и изготвено при нарушения на процесуалните правила, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – РДГ гр.В.Търново, редовно призован, се явява представител при разглеждане на делото, който изразява становище за неоснователност на жалбата.Намира, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушението е установено по безспорен и несъмнен начин, поради което НП следва да се потвърди изцяло.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

На 20.02.2017 г. свид.П.П.П. и свид.И.Ц.Н. – горски инспектори в РДГ В.Търново изпълнявали служебните си задължения, като се намирали в с.Добромирка, общ.Севлево.Около 15.00 часа, на една от улиците в същото село, забелязали товарен автомобил „Пежо“, който бил с чужд регистрационен номер.Двамата решили да го спрат за извършване на проверка, тъй като предположили, че същият транспортира дървесина.Двамата служители спряли въпросният автомобил и установили, че той се управлява от жалб.М.Х.О..По време на проверката било установено също така, че с автомобила се транспортират дърва за огрев от дървесния вид – върба.Констатирано било, че транспортираната дървесина не е маркирана с контролна горска марка, както и, че не е придружена с превозен билет.С рулетка било извършено замерване на дървата за огрев и било установено, че те са 2 пространствени кубични метра.Пред проверяващите, жалб.О. заявил, че автомобилът, с който транспортира дървата е собственост на жена му.За установеното от тях, проверяващите изготвили Констативен протокол серия В, № 004418 от 20.02.2017 год.В него отразили, че в с.Добромирка, общ.Севлиево, на територията на ТП ДГС Севлиево, извършили проверка на товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ****** / френска регистрация /, по време на която установили, че лицето М.О. транспортира с товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******, 2пр.куб.м. дърва за огрев от дървесен вид – върба, немаркирани с контролна горска марка и непридружени с превозен билет.Дървата измерени с ролетка и маркирани с КГМ А 6614 с червена боя.С така изготвения протокол били задържани посочения по-горе товарен автомобил и транспортираните с него дърва за огрев.В протокола е отразено, че при проверката и изготвянето му е присъствал жалб.М.Х.О., което е удостоверено с подписа му.При тези констатации, отразени в посочения по-горе констативен протокол, на същата дата - 20.02.2017 г. свид.П.П.П., в присъствието на свид.И.Ц.Н., съставил против жалб.М.Х.О. АУАН серия В, № 004473, за това, че на 20.02.2017 г., РДГ В.Търново, общ.Севлиево, с.Добромирка, асфалтов път в селото, транспортира с товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******, 2пр.куб.м. дърва за огрев от дървесен вид – върба, непридружени с превозен билет.В АУАН е посочено, че нарушението е открито в 15.00часа на 20.02.2017 г., както и, че са нарушени законовите разпоредби на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ.При съставяне на АУАН и след запознаване със съдържанието му жалбоподателят е вписал, че кмета го помолил да извози дървата до кметството.С Разписка за отговорно пазене на вещи серия В № 001016 от 21.02.2017 г. задържаните с констативния протокол дърва за огрев и товарния автомобил били оставени на отговорно пазене на Х.И.Х. – пом.лесничей при ТП ДГС „Севлиево“.Възражения от страна на жалбоподателя против съставения му АУАН не са направени в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.Със сигнално писмо изх. № 1129/01.03.2017 г. на Директора на РДГ В.Търново Районна прокуратура Севлиево била сезирана за извършената проверка и констатациите на контролните органи, като към писмото били приложени копия от Констативния протокол, разписката за отговорно пазене и два броя АУАН.С Постановление от 28.04.2017 г. на прокурор при РП Севлиево било отказано образуването на досъдебно производство, като копие от постановлението било изпратено до Директора на РДГ В.Търново.С жалба до Директора на РДГ В.Търново с вх. № Ж-136 от 23.06.2017 г.  жалб.О. поискал да бъде разпоредено задържаното превозно средство да бъде върнато на неговия собственик, като в същата се обраща внимание на това, че автомобила е собственост на друго лице, като към жалбата били приложени копие от регистрационен талон и копие от договор за покупко-продажба от 13.08.2016 г.С Писмо на Директора на РДГ В.Търново до жалб.О. с изх. № Ж-136/29.06.2017 г., последният бил уведомен, че относно задържаното превозно средство административно-наказващият орган ще се произнесе с издаване на наказателно постановление.

Въз основа на АУАН серия В, № 004473 от 20.02.2017 г. и писмените доказателства, събрани в хода на административното производство, е издадено обжалваното НП № 199 от 09.08.2017 г. на Директора на РДГ гр.Велико Търново.Същото е издадено против М.Х.О. ***, за това, че на 20.02.2017 г. М.Х.О. транспортира 2 пр.куб.м. дърва за горене от дървесен вид – върба, непридружени с превозен билет.Нарушението е осъществено с товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******.Нарушението е извършено на територията на РДГ В.Търново, общ.Севлиево, с.Добромирка, асфалтов път в селото.Дървесината, предмет на нарушението, както и автомобилът, средство на нарушението са задържани и оставени за съхранение с Разписка за отговорно пазене на вещи серия В № 001016 от 21.02.2017 г. на Х.И.Х. – пом.лесничей при ТП ДГС „Севлиево“.Административно-наказващият орган /АНО/ е приел, че с това си деяние жалб.О. е нарушил разпоредбата на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ, поради което и на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ му е наложил наказание глоба в размер на 100.00лв.С наказателното постановление и на осн. чл.273, ал.1 от ЗГ вещите, предмет на нарушението: 2 пр.куб.м. дърва за горене от дървесен вид върба и вещта, послужила за извършване на нарушението: товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******, били отнети в полза на държавата.

Гореизложената фактическа обстановка съдът установи от писмените доказателства – Констативен протокол серия В, № 004418 от 20.02.2017 год.; Разписка за отговорно пазене на вещи серия В № 001016 от 21.02.2017 г.; АУАН серия В, № 004473 от 20.02.2017 г.; Сигнално писмо изх. № 1129/01.03.2017 г. на Директора на РДГ В.Търново до Районна прокуратура Севлиево; Постановление на РП Севлиево от 28.04.2017 г. за отказ да се образува досъдебно производство; Жалба от жалб.О. до Директора на РДГ В.Търново с вх. № Ж-136 от 23.06.2017 г.; Писмо на Директора на РДГ В.Търново до жалб.О. с изх. № Ж-136/29.06.2017 г.; НП № 199 от 09.08.2017 г.; Известие и писмо за доставяне на НП; Заповед № РД 49-199/16.09.2011 г. на Министъра на земеделието и храните; Превод на български език на декларация за преотстъпване на превозно средство и свидетелство за регистрация на МПС, както и гласните доказателства – показанията на свидетелите П.П.П. и И.Ц.Н..

При така установената фактическа обстановка, въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 14.08.2017 г.От клеймото на приложеното към преписката копие на пощенски плик, с който жалбата е изпратена, се установява, че същата е подадена на 21.08.2017 г., тоест в законноустановеният срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество. 

НП е издадено от компетентен орган, във връзка с което е представено заверено копие от Заповед № РД 49-199/16.09.2011год. на Министъра на земеделието и храните.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на чл.274, ал.1, т.1 от ЗГ, предвид заеманото от него длъжностно качество.

Актосъставителят и в последствие административно-наказващият орган /АНО/ са приели, че жалб.О. е нарушил разпоредбата на чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ.Разпоредбата на същия гласи следното: „Забраняват се покупко-продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на: дървесина, непридружена с превозен билет”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ е наложил на жалб.О. наказание глоба в размер от 100.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „Наказва се с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти”.С НП и на осн. чл.273, ал.1 от ЗГ вещите, предмет на нарушението: 2 пр.куб.м. дърва за горене от дървесен вид върба и вещта, послужила за извършване на нарушението: товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******, са отнети в полза на държавата.Текста на посочената разпоредба гласи следното: „Вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им”.

Жалбоподателят, редовно призован, явява се негов процесуален представител.В жалбата се твърди, че НП е неправилно, незаконосъобразно и изготвено при нарушения на процесуалните правила, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.Същите се поддържат в съдебно заседание от процесуалния представител, а в заключение към съда се отправя молба да отмени обжалваното НП.

Твърди се на първо място, че в така изготвеното НП липсва един от императивно задължителните реквизити.Съгласно чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, както в АУАН, така и в НП следвало да бъде конкретизирано мястото, на което е извършено административното нарушение.Както в акта, така и в НП, обаче било посочено, че нарушението е осъществено на територията на РДГ В.Търново, общ.Севлиево, с.Добромирка – асфалтов път в селото.В същото село обаче съществувал не само един път с асфалтово покритие, поради което актосъставителя и административно-наказващият орган не били изпълнили амперативно посоченото им по закон задължение да опишат точното място на извършване на нарушението.Това неизпълнение на императивно задължение опорочавало както акта, така и НП, поради което било достатъчно основание за отмяна на НП.

Съдът не споделя този довод.Както в АУАН, така и в НП, нарушението е описано ясно, точно и разбираемо.В НП се съдържа подробно описание на нарушението, обстоятелствата, при които същото е извършено и установено, датата и мястото на неговото извършване, както и нарушените разпоредби на материалния закон.АНО е описал с нужната конкретика всички релевантни факти и обстоятелства, които обуславят съставомерността на нарушението, за което е санкциониран жалбоподателя.Безспорно е, че в акта и издаденото въз основа на него НП, като място на извършване на нарушението е посочен асфалтов път в с.Добромирка, общ.Севлиево.На първо място ноторно известно е, че в повечето малки населени места не всяка улица, а и път преминаващ през него може да бъде индивидуализиран по друг начин / напр. текстово наименование или цифрово обозначение /.Съдът намира, че в случая мястото на извършване на нарушението е индивидуализирано по начин, който е достатъчен, за да са изпълнени императивните разпоредби на чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

По делото по безспорен и несъмнен начин се установява и това не се спори, че на посочената в акта и НП дата, при извършена от страна на контролните органи проверка е установено, че жалб.О., с товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******, е транспортирал 2 пр.куб.м. дърва за горене от дървесен вид – върба.Не се спори и това, че транспортираните от него дърва за огрев не са били придружени с превозен билет.При така установеното от фактическа страна законосъобразно и обосновано АНО е приел, че жалбоподателят е осъществил състава на административно нарушение по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ и правилно и законосъобразно му е наложил административно наказание на основание чл.266, ал.1 от ЗГ.Наложената на жалбоподателя глоба е съобразена с границите, определени от посочената санкционна норма и е в размер малко над минималния предвиден в нея.Съдът не споделя виждането, че АНО е следвало да приеме, че в случая е налице маловажен случай, като приложи чл.28 от ЗАНН.Наличието на маловажен случай на административно нарушение, при който АНО може да не наложи наказание, е една възможна хипотеза за развитие на производството.В случая, след като наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН, следва да се приеме, че същият не намира наличие на маловажен случай.Нарушението се явява типично за вида си и извършителят му следва да понесе административно наказателна отговорност.По делото са налице данни, че в случая контролните органи са констатирали и друго нарушение, освен това, за което е издадено обжалваното НП.В случая, както вече бе посочено по-горе, е наложена санкция от 100.00 лв., която е малко над минимално предвидената, като АНО е отчел, че няма данни за други извършени нарушения.Липсата на такива предходни не е достатъчна, за да обоснове приложението на чл.28 от ЗАНН, т.к. в противен случай за всяко първо от вида си установено нарушение деецът не би носил отговорност, а очевидно не това е волята на законодателя, нито такова едно решение отговаря на житейската и правна логика.Правилно и законосъобразно, на осн. чл.273, ал.1 от ЗГ АНО е постановил вещите, предмет на нарушението - 2 пр.куб.м. дърва за горене от дървесен вид върба да се отнемат в полза на държавата.

По изложените съображения съдът намира, че Наказателното постановление следва да бъде потвърдено в частта му, с която на жалб.О. за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ и на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ е наложено наказание глоба в размер на 100.00лв., а на осн. чл.273, ал.1 от ЗГ вещите, предмет на нарушението: 2 пр.куб.м. дърва за горене от дървесен вид върба са отнети в полза на държавата.   

На следващо място, в жалбата и в съдебно заседание, се излага твърдението, че НП е незаконосъобразно в частта му, с която е отнета веща, послужила за извършване на нарушението, а именно товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******.В случая въпросното превозно средство било собственост на трето лице, като по този начин санкционираният бил неговия собственик.В случая обаче това лице не е извършило административно нарушение.Разпоредбата на чл.273, ал.1 от ЗГ не държала сметка кому принадлежи правото на собственост върху вещта, послужила за извършване на нарушението, но същата разпоредба отчитала обстоятелството дали същата вещ, макар и послужила за извършване на нарушението, е била използвана от нарушителя независимо или против волята на собственика й.Посредством тази разпоредба не се допускало засягане на правото на собственост на собственика, чиято воля е била игнорирана от нарушителя, чрез извършване на нарушение, с вещ, която е негова собственост.В случая обаче това обстоятелство не било изследвано от АНО.Същевременно се излага и твърдението, че отнемането не се допускало и когато стойността на вещите, принадлежащи на нарушителя, които са послужили за извършване на нарушението / в случаят товарният автомобил / явно не съответстват на характера и степента на административното нарушение, съгласно разпоредбата на чл.20, ал.4 от ЗАНН.В случая стойността на товарният автомобил превишавала в пъти стойността на превозваните в нарушение на закона 2 пр.куб.м. дърва за огрев и то от дървесния вид върба.От така изложеното е направен извода, че в случая с отнемането на МПС административно-наказващият орган е нарушил принципа за съразмерност.

Съдът споделя така изложените доводи, като намира, че по отношение на отнемането на товарния автомобил е допуснато нарушение на материалния закон и по-точно на правилото, постановено в чл.20, ал.4 от ЗАНН, съгласно което отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на умишлено нарушение, не се допуска, когато стойността им явно не съответства на характера и тежестта на деянието.Тази забрана не важи единствено, ако в специален закон изрично е предвидено друго, а това друго следва да бъде правна норма, регламентираща изрично отнемане на вещи, независимо от тяхната стойност.В случая приложеният специален нормативен акт – чл.273, ал.1 от Закона за горите предвижда отнемането на вещите, послужили за извършване на нарушението, като специално постановява единствено правило, различно от общото, съдържащо се в чл.20, ал.1 от ЗАНН - т.е. вещта се отнема, независимо от това чия собственост е тя, но няма изрично дефинирано правило, съгласно което се дерогира друга обща разпоредба, тази на чл.20 ал.4 от ЗАНН.Не е предвидено изрично, че вещта се отнема във всички случаи, независимо от нейната стойност.Относима към случая следва да бъде общата норма на чл.20, ал.4 ЗАНН.За да бъде същата приложена обаче е необходимо, органът, постановил отнемането, да е установил стойността на вещта – тази предмет на нарушението и отнетата такава, за да може да се направи сравнение с характера и тежестта на нарушението, при което същата се отнема.В случая такава оценка не е правена, поради което съдът е лишен от възможността да направи преценка за приложимостта на тази нормативна разпоредба, съответно и жалбоподателят да може да се защити, позовавайки се на същата.Съдът счита, че липсата на така направената преценка е съществено нарушение, допуснато от административно-наказващия орган, което води до невъзможност за осъществяване на съдебен контрол по отношение на тази част от НП, поради което постановлението следва да бъде отменено в тази му част. Изложените правни изводи съдът черпи от Решение № 160 от 17.12.2008 г. по к.н.а.х.д. № 152/2008 г. описа на Административен съд- гр. Габрово, с което, по аналогичен случай, частично е отменено Решение № 238 от 05.11.2008 г. по н.а.х.д. № 386/2008 г. по описа на Севлиевски районен съд.Очевидно е също така, че стойността на отнетия товарен автомобил едва ли съответства на ниската стойност на транспортираните дървета, равняващи се на 2 пр.куб.м., а от там и на тежестта на нарушението.

Следва да се отбележи и едно друго обстоятелство, а именно, че разпоредбата на чл.273, ал.1 от ЗГ въвежда още едно правило, а именно, че не подлежат на отнемане вещите, послужили за извършване на нарушението, независимо чия собственост са, когато се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им.По делото безспорно се установи, а това е било установено и в хода на административно-наказателното производство, че товарният автомобил е собственост на трето лице.В случая обаче не е било изследвано обстоятелството дали превозното средство е било използвано със знанието и сагласието на неговия собственик или независимо или против неговата воля.

По изложените съображения съдът намира, че Наказателното постановление следва да бъде отменено в частта му, с която на осн. чл.273, ал.1 от ЗГ е отнета в полза на държавата вещта, послужила за извършване на нарушението – товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******.   

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 199 от 09.08.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, в частта му, в която, на М.Х.О. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение по чл.213, ал.1 от ЗГ и на основание чл.266, ал.1 от ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 ( Сто ) лева, а на осн. чл.273, ал.1 от ЗГ вещите, предмет на нарушението: 2 пр.куб.м. дърва за горене от дървесен вид върба са отнети в полза на държавата,  като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 199 от 09.08.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, издадено против М.Х.О. ***, ЕГН **********, в частта му, в която, на осн. чл.273, ал.1 от ЗГ е отнета в полза на държавата вещта, послужила за извършване на нарушението – товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                   

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: