Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 135

 

гр.Севлиево 27.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора                                                          като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 337 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят М.Х.О. *** е обжалвал наказателно постановление / НП / 200 от 09.08.2017 год. на Директора на РДГ гр.В.Търново, с което за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.1 и на основание чл.266, ал.1 от Закона за горите / ЗГ / му е наложено наказание глоба в размер на 100.00лв.В жалбата се твърди, че НП е неправилно, незаконосъобразно и изготвено при нарушения на процесуалните правила, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – РДГ гр.В.Търново, редовно призован, се явява представител при разглеждане на делото, който изразява становище за неоснователност на жалбата.Намира, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушението е установено по безспорен и несъмнен начин, поради което НП следва да се потвърди изцяло.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

На 20.02.2017 г. свид.П.П.П. и свид.И.Ц.Н. – горски инспектори в РДГ В.Търново изпълнявали служебните си задължения, като се намирали в с.Добромирка, общ.Севлево.Около 15.00 часа, на една от улиците в същото село, забелязали товарен автомобил „Пежо“, който бил с чужд регистрационен номер.Двамата решили да го спрат за извършване на проверка, тъй като предположили, че същият транспортира дървесина.Двамата служители спряли въпросният автомобил и установили, че той се управлява от жалб.М.Х.О..По време на проверката било установено също така, че с автомобила се транспортират дърва за огрев от дървесния вид – върба.Констатирано било, че транспортираната дървесина не е маркирана с контролна горска марка, както и, че не е придружена с превозен билет.С рулетка било извършено замерване на дървата за огрев и било установено, че те са 2 пространствени кубични метра.Пред проверяващите, жалб.О. заявил, че автомобилът, с който транспортира дървата е собственост на жена му.За установеното от тях, проверяващите изготвили Констативен протокол серия В, № 004418 от 20.02.2017 год.В него отразили, че в с.Добромирка, общ.Севлиево, на територията на ТП ДГС Севлиево, извършили проверка на товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ****** / френска регистрация /, по време на която установили, че лицето М.О. транспортира с товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******, 2пр.куб.м. дърва за огрев от дървесен вид – върба, немаркирани с контролна горска марка и непридружени с превозен билет.Дървата измерени с ролетка и маркирани с КГМ А 6614 с червена боя.С така изготвения протокол били задържани посочения по-горе товарен автомобил и транспортираните с него дърва за огрев.В протокола е отразено, че при проверката и изготвянето му е присъствал жалб.М.Х.О., което е удостоверено с подписа му.При тези констатации, отразени в посочения по-горе констативен протокол, на същата дата - 20.02.2017 г. свид.П.П.П., в присъствието на свид.И.Ц.Н., съставил против жалб.М.Х.О. АУАН серия В, № 004474, за това, че на 20.02.2017 г., РДГ В.Търново, общ.Севлиево, с.Добромирка, асфалтов път в селото, транспортира с товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******, 2пр.куб.м. дърва за огрев от дървесен вид – върба, немаркирани с контролна горска марка.В АУАН е посочено, че нарушението е открито в 15.00часа на 20.02.2017 г., както и, че са нарушени законовите разпоредби на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ.При съставяне на АУАН и след запознаване със съдържанието му жалбоподателят е вписал, че кмета го помолил да извози дървата до кметството.С Разписка за отговорно пазене на вещи серия В № 001016 от 21.02.2017 г. задържаните с констативния протокол дърва за огрев и товарния автомобил били оставени на отговорно пазене на Х.И.Х. – пом.лесничей при ТП ДГС „Севлиево“.Възражения от страна на жалбоподателя против съставения му АУАН не са направени в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.Със сигнално писмо изх. № 1129/01.03.2017 г. на Директора на РДГ В.Търново Районна прокуратура Севлиево била сезирана за извършената проверка и констатациите на контролните органи, като към писмото били приложени копия от Констативния протокол, разписката за отговорно пазене и два броя АУАН.С Постановление от 28.04.2017 г. на прокурор при РП Севлиево било отказано образуването на досъдебно производство, като копие от постановлението било изпратено до Директора на РДГ В.Търново.

Въз основа на АУАН серия В, № 004474 от 20.02.2017 г. и писмените доказателства, събрани в хода на административното производство, е издадено обжалваното НП № 200 от 09.08.2017 г. на Директора на РДГ гр.Велико Търново.Същото е издадено против М.Х.О. ***, за това, че на 20.02.2017 г. М.Х.О. транспортира 2 пр.куб.м. дърва за горене от дървесен вид – върба, немаркирани с контролна горска марка.Нарушението е осъществено с товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******.Нарушението е извършено на територията на РДГ В.Търново, общ.Севлиево, с.Добромирка, асфалтов път в селото.Административно-наказващият орган /АНО/ е приел, че с това си деяние жалб.О. е нарушил разпоредбата на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ, поради което и на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ му е наложил наказание глоба в размер на 100.00лв.

Гореизложената фактическа обстановка съдът установи от писмените доказателства – Констативен протокол серия В, № 004418 от 20.02.2017 год.; Разписка за отговорно пазене на вещи серия В № 001016 от 21.02.2017 г.; АУАН серия В, № 004474 от 20.02.2017 г.; Сигнално писмо изх. № 1129/01.03.2017 г. на Директора на РДГ В.Търново до Районна прокуратура Севлиево; Постановление на РП Севлиево от 28.04.2017 г. за отказ да се образува досъдебно производство; НП № 200 от 09.08.2017 г.; Известие и писмо за доставяне на НП; Заповед № РД 49-199/16.09.2011 г. на Министъра на земеделието и храните, както и гласните доказателства – показанията на свидетелите П.П.П. и И.Ц.Н..

При така установената фактическа обстановка, въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 14.08.2017 г.От клеймото на приложеното към преписката копие на пощенски плик, с който жалбата е изпратена, се установява, че същата е подадена на 21.08.2017 г., тоест в законноустановеният срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество. 

НП е издадено от компетентен орган, във връзка с което е представено заверено копие от Заповед № РД 49-199/16.09.2011год. на Министъра на земеделието и храните.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на чл.274, ал.1, т.1 от ЗГ, предвид заеманото от него длъжностно качество.

Актосъставителят и в последствие административно-наказващият орган /АНО/ са приели, че жалб.О. е нарушил разпоредбата на чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ.Разпоредбата на същия гласи следното: „Забраняват се покупко-продажбата и други разпоредителни сделки, товаренето, транспортирането, разтоварването, придобиването, съхраняването и преработването на: дървесина, немаркирана с контролна горска марка, съответно с производствена марка”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.266, ал.1 от ЗГ е наложил на жалб.О. наказание глоба в размер от 100.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „Наказва се с глоба от 50 до 3000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание, физическо лице, което в нарушение на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му сече, извозва, товари, транспортира, разтоварва, придобива, съхранява, преработва или се разпорежда с дървесина и недървесни горски продукти”.

Жалбоподателят, редовно призован, явява се негов процесуален представител.В жалбата се твърди, че НП е неправилно, незаконосъобразно и изготвено при нарушения на процесуалните правила, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.Същите се поддържат в съдебно заседание от процесуалния представител, а в заключение към съда се отправя молба да отмени обжалваното НП.

Твърди се на първо място, че в така изготвеното НП липсва един от императивно задължителните реквизити.Съгласно чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, както в АУАН, така и в НП следвало да бъде конкретизирано мястото, на което е извършено административното нарушение.Както в акта, така и в НП, обаче било посочено, че нарушението е осъществено на територията на РДГ В.Търново, общ.Севлиево, с.Добромирка – асфалтов път в селото.В същото село обаче съществувал не само един път с асфалтово покритие, поради което актосъставителя и административно-наказващият орган не били изпълнили амперативно посоченото им по закон задължение да опишат точното място на извършване на нарушението.Това неизпълнение на императивно задължение опорочавало както акта, така и НП, поради което било достатъчно основание за отмяна на НП.

Съдът не споделя този довод.Както в АУАН, така и в НП, нарушението е описано ясно, точно и разбираемо.В НП се съдържа подробно описание на нарушението, обстоятелствата, при които същото е извършено и установено, датата и мястото на неговото извършване, както и нарушените разпоредби на материалния закон.АНО е описал с нужната конкретика всички релевантни факти и обстоятелства, които обуславят съставомерността на нарушението, за което е санкциониран жалбоподателя.Безспорно е, че в акта и издаденото въз основа на него НП, като място на извършване на нарушението е посочен асфалтов път в с.Добромирка, общ.Севлиево.На първо място ноторно известно е, че в повечето малки населени места не всяка улица, а и път преминаващ през него може да бъде индивидуализиран по друг начин / напр. текстово наименование или цифрово обозначение /.Съдът намира, че в случая мястото на извършване на нарушението е индивидуализирано по начин, който е достатъчен, за да са изпълнени императивните разпоредби на чл.42, т.3 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.

По делото по безспорен и несъмнен начин се установява и това не се спори, че на посочената в акта и НП дата, при извършена от страна на контролните органи проверка е установено, че жалб.О., с товарен автомобил „Пежо“ с рег. № ******, е транспортирал 2 пр.куб.м. дърва за горене от дървесен вид – върба.Не се спори и това, че транспортираните от него дърва за огрев не са били маркирани с контролна горска марка.При така установеното от фактическа страна законосъобразно и обосновано АНО е приел, че жалбоподателят е осъществил състава на административно нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ и правилно и законосъобразно му е наложил административно наказание на основание чл.266, ал.1 от ЗГ.Наложената на жалбоподателя глоба е съобразена с границите, определени от посочената санкционна норма и е в размер малко над минималния предвиден в нея.Съдът не споделя виждането, че АНО е следвало да приеме, че в случая е налице маловажен случай, като приложи чл.28 от ЗАНН.Наличието на маловажен случай на административно нарушение, при който АНО може да не наложи наказание, е една възможна хипотеза за развитие на производството.В случая, след като наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН, следва да се приеме, че същият не намира наличие на маловажен случай.Нарушението се явява типично за вида си и извършителят му следва да понесе административно наказателна отговорност.По делото са налице данни, че в случая контролните органи са констатирали и друго нарушение, освен това, за което е издадено обжалваното НП.В случая, както вече бе посочено по-горе, е наложена санкция от 100.00 лв., която е малко над минимално предвидената, като АНО е отчел, че няма данни за други извършени нарушения.Липсата на такива предходни не е достатъчна, за да обоснове приложението на чл.28 от ЗАНН, т.к. в противен случай за всяко първо от вида си установено нарушение деецът не би носил отговорност, а очевидно не това е волята на законодателя, нито такова едно решение отговаря на житейската и правна логика.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което следва да се потвърди изцяло.  

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 200 от 09.08.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на М.Х.О. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ и на основание чл.266, ал.1 от ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 100.00 ( Сто ) лева, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                   

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: