МОТИВИ:

Подсъдимият С.П.П. *** е предаден на съд по обвинение за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за това, че на 05.04.2017 г., около 10.30 часа, в гр. Севлиево, на ул. „Великотърновско шосе“ № 1, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № ***АН, след употреба на наркотично вещество, съдържащо тетрахидроканабинол, установено със Съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза с изх. № И-5143/22.06.2017 г. и с лабораторен номер на изследване № 2970/2017 г. на Военномедицинска академия гр. София.

В съдебно заседание подсъдимият П. заявява, че е получил в срок препис от обвинителния акт и разбира в извършването на какво престъпление е обвинен.

В хода на съдебните прения представителят на Районна прокуратура - Севлиево заявява, че поддържа обвинението и го намира за доказано по несъмнен начин. Счита, че са налице предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, поради което предлага подсъдимият П. да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба в размер на 1 000 лв., както и да бъде лишен от право да управлява МПС за срок от една година.

Подсъдимият С.П., лично и чрез защитника си адвокат Ж.Д., прави искане делото да бъде разгледано по реда на глава 27 НПК - Съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция, в хипотезата на чл. 371, т. 2 от НПК. По съществото на делото защитникът изразява становище за наличие на предпоставките за приложение на чл. 78а, ал. 1 от НК, като пледира за налагане на административно наказание глоба в минимален размер и за лишаване от правоуправление за по-кратък срок.

Съдът, след като съобрази, че са налице формалните изисквания, уважи искането на подсъдимия и защитника му, и след като разясни на подсъдимия разпоредбата на чл. 372, ал. 1 от НПК и на основание чл. 371, т. 2 от НПК пристъпи към предварителното му изслушване. При изслушването подсъдимият П. признава изцяло фактите, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като дава съгласието си да не се събират доказателства за тези факти.

Въз основа на самопризнанията на подсъдимия С.П., както и доказателствата, събрани в досъдебното производство - показанията на свидетеля и други доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено следното от фактическа страна:

Подсъдимият С.П.П. ***. Завършил е средно образование. Не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност за престъпления от общ характер. От приложената в делото Справка картон на водача се установява, че е правоспособен водач на МПС от категории „В” и „М” от 03.02.2015 г.

На 05.04.2017 г., в гр. Севлиево, подсъдимият П. управлявал лек автомобил марка „Фиат“, модел „Пунто“, с рег. № ***АН, собственост на неговата майка Д.С.Г.– П.. Пътувал сам. Около 10.30 часа се движел по ул. „Великотърновско шосе“ в посока пл. „Свобода“, където пред № 1 бил спрян за проверка от служители на РУ – Севлиево при ОД на МВР - Габрово, сред които бил свидетелят И.М. - младши инспектор ООР. Полицейските служители, чиито служебни задължения включват охрана на обществения ред, включително и предотвратяване управление на автомобили след употреба на наркотични вещества и алкохол, имали данни, че подсъдимият управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества. След уведомяване на оперативния дежурен при полицейското управление, на място пристигнал екип на пътния контрол. Подсъдимият П. бил проверен за употреба на наркотични вещества посредством техническо средство „Drug Check 3000” с референтен № 8325554. Устройството отчело валиден положителен резултат за наличие на марихуана /канабис/, което било отразено в Протокол от 05.04.2017 г. за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества. На място на водача била извършена проверка с техническо средство „Алкотест Дрегер 7410/0018“ за употреба и на алкохол, като резултатът бил отрицателен. На водача бил връчен Талон за медицинско изследване с бланков № 0420325/05.04.2017 г. Подсъдимият се явил в посоченото му здравно заведение, където му била взета кръв за химически анализ.

При извършената проверка на подсъдимия П. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение с бланков № 889080 от 05.04.2017 г. за деяние, квалифицирано от актосъставителя като нарушение по чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП.

Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0341-000079 от 05.04.2017 г. на ВПД Началник на РУ – Севлиево при ОД на МВР - Габрово, на подсъдимия била наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „Б“ от ЗДвП – временно отнемане на СУМПС.

Според заключението на Съдебно-химическата /токсикологична/ експертиза, изготвена от експерти при Военномедицинска академия – София, което заключение не се оспорва от страните по делото и се приема от съда за мотивирано и законосъобразно, в кръвта на подсъдимия П. е установено съдържание на специфичен метаболит на тетрахидроканабинола (карбокси – Δ9-ТНС), доказващ употребата на наркотично вещество, съдържащо тетрахидроканабинол – марихуана, канабис и други.

Гореизложената фактическа обстановка се установява от самопризнанията на подсъдимия С.П.П. на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Неговите самопризнания се подкрепят от събраните на досъдебното производство доказателства - показанията на свидетеля И.М.; писмените доказателства – акт за установяване на административно нарушение с бланков № 889080 (л. 7 от ДП); Заповед за прилагане на ПАМ (л. 8 от ДП); Протокол от 05.04.2017 г. за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества (л. 9 от ДП); Талон за медицинско изследване с бланков № 0420325/05.04.2017 г. и Протокол за медицинско изследване (л.л. 10-11 от ДП); Протокол за предаване и приемане на проби за химико-токсикологичен анализ (л. 15 от ДП); справка картон на водача (л. 21-22 от ДП); заверени преписи от СУМПС и контролен талон на подсъдимия, както и от свидетелството за регистрация на управлявания от него автомобил (л. 30); вещественото доказателство – използван еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000“ с референтен № 8325554; заключението на Съдебно-химическата /токсикологична/ експертиза, изготвена от експерти при Военномедицинска академия – София.

При така установените фактически обстоятелства съдът намира от правна страна за установено по несъмнен и безспорен начин, че подсъдимият С.П., като на 05.04.2017 г., около 10.30 часа, в гр. Севлиево, по ул. „Великотърновско шосе“, управлявал моторно-превозно средство – лек автомобил „Фиат Пунто“ с рег. № ***АН, след употреба на наркотично вещество – марихуана (ТНС-тетрахидроканабинол), установено чрез химически анализ на кръвна проба, съгласно Протокол за съдебно-химическа /токсикологична/ експертиза с изх. № И-5143/22.06.2017 г. на специализираната Токсикохимична лаборатория към Военномедицинска академия – София, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл. 343б, ал. 3 от НК, за което беше признат за ВИНОВЕН. Налице са всички елементи от обективния състав на престъплението. Изцяло е спазен надлежния ред за установяване употребата на наркотични вещества, уреден в Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства. От субективна страна, обвиняемият е съзнавал напълно общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването ми, като е управлявал лекия автомобил с ясното съзнание, че върши това след употреба на наркотично вещество, което няма легална употреба в страната.

 

За престъплението по чл.343б, ал.3 от НК се предвижда налагане на наказания лишаване от свобода от една до три години и глоба от 500 до 1500 лв., както и лишаване от правоуправление. Подсъдимият П. не е осъждан. Към датата на извършване на престъплението не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК. Деянието е извършено на 05.04.2017 г., преди влизане в сила на разпоредбата на чл. 78а, ал. 7 от НК (допълнена с „…след употреба на наркотични вещества или техни аналози“, в сила от 09.07.2017 г.). При това положение, следвайки принципа по чл. 2, ал. 2 от НК за приложение на най-благоприятния закон, съдът прие, че са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл. 78а от НК и освободи С.П.П. от наказателна отговорност и му наложи административни наказания.

При определяне на размера на наказанието глоба съдът съобрази като отегчаващо обстоятелство данните за налагани до момента по административен ред на подсъдимия наказания по ЗДвП. Като смекчаващи отчете самопризнанията и пълното съдействие, оказано при разследването на престъплението, както и младата му възраст. Съобразявайки изложеното, отчитайки тежестта на престъплението и наличните в делото данни за материалното положение и имотно състояние, съдът наложи на подсъдимия С.П.П. наказание ГЛОБА в полза на държавата в минимален размер от 1 000 лв.

На основание чл. 78а, ал. 4, във вр. с чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК съдът лиши подсъдимия С.П. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА. При определяне продължителността на това наказание, свързано с лишаване от права, съдът отчете вида и тежестта на престъплението, и формата на вината - пряк умисъл.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, съдът приспадна от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което подсъдимият С.П. за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.

Съдът счита, че с наложените наказания ще се постигнат целите на личната и на генералната превенция.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, съдът осъди подсъдимия С.П.П. да заплати по сметка на ОД на МВР – Габрово направените по делото разноски за експертиза в размер на 101 лв.

Съдът постанови след влизане на присъдата в сила, вещественото доказателство – използван еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000“ с референтен № 8325554 – да се унищожи, тъй като запазването му не е необходимо за производството.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: