Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 108

 

гр.Севлиево 10.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският Районен съд на 10.10.2017 год. в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

при участието на секретаря Рефузе Османова и прокурора Десислава Христова, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.Д. № 346 по описа за 2017 год. въз основа на данните по делото и закона

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА Д.Ф.Д. ***, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, неосъждан, не работи, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 02.02.2017 год., в отдел 299 „к1“, находящ се в местността „Функата“, в землището на община Севлиево – общинска горска територия, без редовно писмено позволително, отсякъл 8 бр. немаркирани дървета от дървесният вид акация, представляващи 1 пространствен куб.м. на обща стойност 25.00лева, като деянието представлява маловажен случай, с което е извършил престъпление по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК, като на осн. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000.00 / хиляда / лева.

ОСЪЖДА Д.Ф.Д., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 210.02 /двеста и десет лв. и 2 ст./ лева. 

Решението подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                       

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по гл.ХХVІІІ от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В Районен съд - Севлиево е внесено постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 05.09.2017 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Д.Ф.Д. *** за престъпление по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на 02.02.2017 год., в отдел 299 „к1“ местност „Функата“, в землището на община Севлиево – общинска горска територия, без редовно писмено позволително, отсякъл 8 бр. немаркирани дървета от дървесният вид акация с обем 1 пространствен куб.м. на обща стойност 25.00лева, като извършеното представлява маловажен случай.

Представител на Районна прокуратура - Севлиево се явява в съдебно заседание и поддържа повдигнатото с Постановлението обвинение, като го счита за установено и доказано по безспорен начин и смята, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

От обясненията на обвиняемия Д., дадени пред съдия на досъдебното производство, след преценка на събраните в наказателното производство доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Д.Ф.Д. живеел със семейството си в гр.Севлиево.Имал две деца, но както той, така и жената, с която живеел на семейни начала били безработни.Двамата имали здравословни проблеми и не разполагали с достатъчно средства за задоволяване на ежедневните си потребности.Това била и една от причините обвиняемият често да извършва нарушения на Закона за горите / ЗГ /, поради което и многократно бил наказван по административен ред.На 02.02.2017 г. отново решил да отсече дърва за отопление на семейството си.Без да притежава позволително за сеч, издадено по реда, предвиден в ЗГ и подзаконовите нормативни актове, с каруца, теглена от кон, обв.Д. се придвижил до отдел 299 „к1“, находящ се в местността „Функата“, в землището на община Севлиево и представляващ общинска горска територия.Със себе си носел моторен трион, негова собственост.С помощта на последния обв.Д. отсякъл осем броя дървета от дървесен вид акация.Същите нарязъл на парчета с дължина от 1,50 до 2,50 метра, след което ги натоварил в каруцата, с която бил.Отсечените от него дървета не били маркирани за сеч с контролна горска марка.На същата дата и по същото време свид.Иван Цвятков Колев – горски надзирател и свид.Петьо Ботев Петков – горски лесничей в ТП ДГС Севлиево, извършвали обход на поверения им участък в същата местност.Двамата чули шума от моторният трион, с който обв.Д. сечял дървета.Тъй като теренът бил труднодостъпен, а имало и снежна покривка, двамата свидетели не успели да се придвижат до мястото, откъдето се чувал шума.В последствие, на горски път в същата местност служителите на ТП ДГС Севлиево спрели за проверка обв.Д., който се придвижвал с натоварена с дървени трупи каруца.Същите констатирали, че намиращите се в каруцата дърва не са маркирани, не са придружени с превозен билет, както и, че обв.Д. няма надлежно издадено позволително за сеч.За резултатите от извършената от тях проверка свидетелите съставили Констативен протокол № 008537 от същата дата.Същевременно иззели каруцата и превозваните с нея дървени трупи, които били оставени на отговорно пазене с Разписка за отговорно пазене № 025632 от същата дата.На обв.Д. били съставени АУАН № 132 от 02.02.2017 г. и АУАН № 133 от 02.02.2017 г.Отново на същия ден, по следите, оставени от коня и каруцата, свид.Петков, заедно с полицейски служители, отишли до мястото на извършване на сечта, като установили, че са отрязани 8 броя дървета от дървесен вид акация.В последствие, за констатираното от служителите на ТП ДГС Севлиево, със Сигнално писмо Директора на РДГ В.Търново уведомил Районна прокуратура Севлиево.По случая било образувано досъдебно производство, като от страна на разследващ полицай бил извършен оглед на местопроизшествието и оглед на веществени доказателства, за което били съставени протоколи, а така също били изготвени и фотоалбуми.В хода на досъдебното производство била назначена Съдебно-лесотехническа и оценъчна експертиза.

От заключението на вещото лице по назначената в хода на досъдебното производство Съдебно-лесотехническа и оценъчна експертиза се установява, че в отдел 299 „к1“, землище гр.Севлиево, общ.Севлиево, в общинска горска територия по ЛУп на ДГС Севлиево от 2007 г., без издадено позволително за сеч по реда на ЗГ и без да са маркирани за сеч с КГМ, от отсечените 8 броя дървета от дървесен вид акация са добити 0,45 пл.куб.м. дърва, 0,05 пл.куб.м. вършина и 0,01 пл.куб.м. отпад от дървесен вид акация.Общ обем от стъбла – 0,46 куб.м., бонифицирани към плътност 0,46 съгласно БДС – се равняват на 1 пространствен куб.м. дърва за отопление.Стойноостта на отсечената дървесина от акация по средни пазарни цени след приспадане на разходите по добиване на дървесината е в размер на 25 лв. за добития 1 пр.куб.м. в отдел 299 „к1“.Съгласно т.4 от Приложение към чл.5 от Наредбата за определяне размера на обезщетенията за щети върху гори и земи от горския фонд, в отдел 299 „к1“, землище гр.Севлиево, общ.Севлиево, дължимото обезщетение за възмездяване на нанесената щета е в размер на 25.00 лева за отсечения 1 пространствен куб.м. от категория дърва, дървесен вид акация.Добитата от незаконно отсечените 8 бр. дървета дървесина от дървесен вид акация в отдел 299 „к1“, както съпоставена по обем, така и по външни белези на отрезите на пъните и на първите отрязани секции, съответстват на иззетата дървесина, намираща се в каруца в склад на ДГС Севлиево.

Горната фактическа обстановка съдът установи от обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите Иван Цвятков Колев и Петьо Ботев Петков, заключението на вещото лице по назначената на досъдебното производство Съдебно-лесотехническа и оценъчна експертиза; Констативен протокол № 008537; АУАН № 132 от 02.02.2017 г.; АУАН № 133 от 02.02.2017 г.; Разписка за отговорно пазене № 025632; Таксационно описание; Протокол за оглед на местопроизшествие от 11.05.2017 г. и фотоалбум към него; Протокол за оглед на веществени доказателства от 11.05.2017 г. и фотоалбум към него; Писмо от Директора на РДГ В.Търново до Началника на РУ Севлиево с изх. № 3018/15.06.2017 г. с приложени към него заверени копия на 15бр. АУАН и 11 бр. Наказателни постановления; Писмо от Директора на РДГ В.Търново до РУ Севлиево с изх. № 2787/31.05.2017 г.; Сигнално писмо от Директора на РДГ В.Търново; Скица; Справка за съдимост и Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на обвиняемия.

Обвиняемият Д., редовно призован, не се явява, разпитан на досъдебното производство пред съдия дава обяснения по фактическата обстановка на деянието, като се признава за виновен и изразява съжаление за стореното.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита за установено и доказано по несъмнен начин, че обвиняемият Д.Ф.Д., след като на 02.02.2017 год., в отдел 299 „к1“, находящ се в местността „Функата“, в землището на община Севлиево – общинска горска територия, без редовно писмено позволително, отсякъл 8 бр. немаркирани дървета от дървесният вид акация, представляващи 1 пространствен куб.м. на обща стойност 25.00лева, като деянието представлява маловажен случай, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл.235, ал.6 във вр. с ал.1 от НК.

За извършеното от обвиняемия деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева.Обвиняемият Д. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.

При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

За размера на наказанието

При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства направените от обв.Д. самопризнания в досъдебното производство, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, чистото съдебно минало, изразеното съжаление за извършеното, ниската стойност на незаконно добитата дървесина.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита характера на деянието и наличието на данни и за множество други нарушения на ЗГ от страна на обвиняемия.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на обвиняемия Д., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание в размер на минималния, предвиден по чл.78а от НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000.00лева.

За разноските по делото

Обвиняемият Д.Ф.Д. следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 210.02 /двеста и десет лв. и 2 ст./ лева.

                                                                       

                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: