Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                             № 107                          

                                  гр. Севлиево, 09.10.2017 година

 

                                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А   

 

Севлиевският районен съд  ………………в публично заседание

на девети октомври       …………………………………

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                            

                                                  Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

при секретаря  Силвия  Георгиева       и    в    присъствието      на

прокурора  Тихомир  Петков,    като разгледа докладваното от

съдията   Божилова     А.Н. Дело       348           по описа     за

2017 г., въз основа на данните по делото и закона

 

                                                     Р    Е    Ш    И:

 

        ПРИЗНАВА обвиняемия Ю.С.Ю. ***, ЕГН: **********, за ВИНОВЕН в това, че на 24.06.2017 година около 22:00 часа на ул. „Стефан Пешев“ в участъка й до дом № 113 в посока центъра на гр. Севлиево управлявал моторно превозно средство – л.а. „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № ЕВ *** ВВ в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „Д“ от ЗДвП за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство /СУМПС № 282733071, издадено на 1.08.2015 г./ до заплащане на дължимата глоба, наложена със ЗППАМ № 17-1204-000475/31.05.2017 година на ОДМВР – София, Сектор „Пътна полиция“, връчена на 31.05.2017 година и влязла в сила на 14.06.2017 година, с което е извършил престъпление по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК съдът го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 1000,00лв. /хиляда/ лева.

Решението подлежи на обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                                                                            

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:  Производството е по чл. 78 А от НК и чл. 375 и следващите от НПК.

В Районен съд гр. Севлиево е постъпило предложение от Районна прокуратура гр. Севлиево досъдебното производство, водено срещу Ю.С.Ю. ***, за престъпление по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК да се внесе в Районен съд гр. Севлиево с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка, на които съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1204-000475 от 31.05.2017 година на младши автоконтрольор в ОД на МВР – София и на основание Заповед № 517з-110 от 19.01.2017 година на Директора на ОДМВР - София на обвиняемия Ю. била наложена санкция по чл. 171, т. 1, б. „д“ от ЗДвП „Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до заплащане на дължимата глоба“, поради незаплащането на дължимата глоба по влязло в сила НП № 16-0341-000492 от 29.06.2016 година на РУ на МВР - Севлиево. Заповедта за прилагане на принудителна административна мярка била връчена на Ю. на 31.05.2017 година, като същата не била обжалвана от него и влязла в законна сила на 14.06.2017 година.

Въпреки това на 24.06.2017 година, т.е. в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на обвиняемия, същият управлявал около 22:00 часа в гр. Севлиево лек автомобила „Фолксваген Голф“ с рег. № ЕВ *** ВВ. По същото време в участъка до дом № 113 на ул. „Стефан Пешев“ се намирали полицейски служители, които спрели за проверка управлявания от обвиняемия автомобил. По време на проверката същите констатирали, че свидетелството за управление на МПС на обвиняемия било отнето съгласно посочената по – горе ЗППАМ.

За констатираното от служителите на РУ на МВР – Севлиево нарушение, на Ю. бил съставен акт за установяване на административно нарушение бланков № 889127 от 24.06.2017 година, въз основа на който започнало настоящото наказателно производство.

Обвиняемият Ю.Ю. се яви в съдебната зала и заяви, че съжалява за случилото се. Същият обясни, че се е наложило да управлява автомобила, за да отиде на работа, тъй като бил нощна смяна в „Хамбергер“ АД гр. Севлиево и нямало организиран транспорт.

Изложената по – горе фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на свидетеля Ц.Г., дадени от него в хода на досъдебното производство, както и от приложените по делото писмени доказателства: Акт за установяване на административни нарушения – стр. 3 от ДП; Справка за правоспособност на водача – стр. 8; Заповед за прилагане на принудителна административна мярка от 31.05.2017 година – стр. 11 и Справка картон на водача – стр. 9 от ДП.

Въз основа на така описаните по- горе фактически обстоятелства съдът прави следните правни изводи: От данните по делото безспорно се установява, че на 24.06.2017 в гр. Севлиево на ул. „Стефан Пешев“ в участъка й до дом № 113 в посока центъра на града обвиняемият Ю.Ю. управлявал моторно превозно средство – л.а. „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № ЕВ *** ВВ и това е извършено в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на СУМПС, наложена със заповедта на младши автоконтрольор при ОДМВР - София. Тази заповед била връчена на обвиняемия и влязла в законна сила на 14.06.2017 година. От данните по делото се установи, че обвиняемият не е заплатил към инкриминираната дата глобата, наложена с упоменатото в заповедта наказателно постановление, поради което и свидетелството му за управление не му е било върнато. При това положение следва да се приеме, че след като на 24.06.2017 година около 22:00 часа на ул. „Стефан Пешев“ в участъка й до дом № 113 в посока центъра на гр. Севлиево Ю. управлявал моторно превозно средство – л.а. „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № ЕВ *** ВВ в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „Д“ от ЗДвП за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство /СУМПС № 282733071, издадено на 1.08.2015 г./ до заплащане на дължимата глоба, наложена със ЗППАМ № 17-1204-000475/31.05.2017 година на ОДМВР – София, Сектор „Пътна полиция“, връчена на 31.05.2017 година и влязла в сила на 14.06.2017 година, както от обективна, така и от субективна страна същият е осъществил състава на престъплението по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, съгласно който наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Деянието е извършено от обвиняемия с пряк умисъл, тъй като същият е съзнавал, че управлява автомобила в срока на изтърпяване на принудителната административна мярка за временно отнемане на СУМПС.

За деянието по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК се предвижда наказание до три години лишаване от свобода и глоба от 200,00 до 1000,00 лева. Обвиняемият Ю.Ю. не е осъждан и до момента спрямо него не е прекратявано наказателно производство по гл. VІІІ от НК. От престъплението по чл. 343в, ал. 3 от НК не са причинени съставомерни имуществени вреди и не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Съобразявайки тези обстоятелства съдът прие, че предложението на прокуратурата относно постигане целите на наказанието чрез прилагане на чл. 78а от НК е мотивирано, поради което следва да бъде уважено.

При определяне наказанието на Ю.Ю. съдът взема предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Деянието по чл. 343в, ал. 3 от НК не е тежко престъпление по смисъла на НК, но се характеризира според съда с една сравнително висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на такъв род престъпления. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът взема предвид признаването и осъзнаването на вината,  съдействието на обвиняемия за разкриване на обективната истина в пълнота и чистото му съдебно минало. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита наличието на налагани наказания на обвиняемия за извършени от него нарушения на ЗДвП, които обаче са значително по – малко на брой от обичайните случаи, в които се преценява това обстоятелство при налагане на наказания за извършването на настоящото инкриминирано деяние. С оглед на тези обстоятелства, съдът счита, че е правилно и целесъобразно Ю.Ю. да бъде освободен от наказателна отговорност като му бъде наложено административно наказание глоба в полза на държавата в минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно 1000,00лв. /хиляда/ лева. Съдът намира, че този размер е съобразен с имотното състояние на обвиняемия, както и със степента на обществената му  опасност.

С оглед постигане на генералната и личната превенция съдът намира, че подсъдимият Ю. не следва да понесе и санкцията, предвидена в разпоредбата на чл. 78а, ал. 4 във връзка с чл. 343г, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, поради което не лиши обвиняемия Ю. от право да управлява МПС.

Разноски по делото не са правени.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

                                                            

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: