Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 121

 

гр.Севлиево 01.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на шести октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: С. Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора                                                          като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 349 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят ЕТ „К.Д.“, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“Мирни дни“ № 5, ет.5, ап.14, чрез представляващия К.М.Д. е обжалвал наказателно постановление № 16 от 26.07.2017 г. на Директора на РИОСВ гр.В.Търново, с което за извършено нарушение по чл.136, ал.2, т.3 във вр. с чл.35, ал.1, т.1 и на осн. чл.136, ал.2, т.3 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО / му е наложено наказание имуществена санкция в размер на 7 000.00лв.В жалбата се твърди, че НП е незаконосъобразно и необосновано, постановено при особено съществени нарушения на процесуалните правила, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – РИОСВ гр.В.Търново, редовно призован, се явява представител при разглеждане на делото и прави искане жалбата да се остави без последствия и наказателното постановление да се потвърди.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят ЕТ „К.Д.“ бил със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“Мирни дни“ № 5, ет.5, ап.14.Собственик и представляващия едноличния търговец бил К.М.Д..През 2011 г. последното предприело действия по инвестиционен проект, свързан с изграждане на площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.В тази връзка било издадено Решение № ВТ-28-ПР/21.06.2011 год. на Директора на РИОСВ В.Търново.С писмо изх. № 05-08-140/16.01.2017 г. на Заместник-министъра на околната среда и водите до Директорите на РИОСВ в страната, било разпоредено извършването на проверки във връзка с влезли в сила изменения на ЗУО на обекти, извършващи различни дейности, свързани с отпадъци, в това число и излезли от употреба моторни превозни средства.По повод на посоченото по-горе писмо в РИОСВ гр.В.Търново бил сформиран екип, който да извърши проверката, в състав свид.В.Г.Б. – главен експерт в РИОСВ В.Търново и свид.Р.Н.Н. – главен експерт в РИОСВ В.Търново.На 14.03.2017 г. така сформирания екип, съвместно с К.К.К.– служител в РУ на МВР гр.Севлиево извършили проверка на имоти с кад. № 65927.509.660 и 65927.509.659, находящи се в землището на гр.Севлиево и собственост на ПК „Солидарност-1918“ гр.Севлиево.Резултатите от проверката били отразени в изготвения Констативен протокол № УО – ВБ -08 от 14.03.2017 год.В него проверяващите описали, че проверката е извънредна и във връзка с посоченото по-горе писмо от МОСВ.Като обект на проверката са вписани, посочените по-горе два поземлени имота.В протокола е отразено също така, че при извършената проверка на имотите било установено наличие на моторни превозни средства без регистрационни табели, видимо в негодно техническо състояние за движение.Посочено е също така, че за двата имота е проведена процедура за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за: „Площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС“.Издадено е Решение № ВТ-28-ПР/21.06.2011 год. на Директора на РИОСВ В.Търново, но процедурата не е продължена по реда на ЗУО.Посочената процедура е проведена от името на ЕТ „К.Д.“ гр.Габрово, с ЕИК 107519956 с управител К.М.Д. с ЕГН **********.Отразено е също така, че по време на проверката последният не е присъствал, като в последствие, в сградата на РУ на МВР Севлиево била проведена среща с него, на която от страна на полицейското управление бил изискан опис на всички МПС налични на горепосочените два имота със срок до 15.03.2017 г.Лицето К.М.Д. отказал да даде писмени обяснения за описаните моторни превозни средства.Констативния протокол е подписан от длъжностните лица на РИОСВ В.Търново, като препис от него е връчен на К.М.Д. срещу подпис на същата дата – 14.03.2017 г.Във връзка с изясняване на обстоятелствата по посочения по-горе протокол, за установяване собствеността на двата поземлени имота, както и за индивидуализиране на намиращите се в тях МПС, на 16.03.2017 г. била извършена последваща проверка от свид.С.С.С. – Началник отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в РИОСВ В.Търново.Резултатите от проверката били отразени в изготвения Констативен протокол № УО-СС-15 от 16.03.2017 год.В него проверяващият описал, че проверката е извънредна и във връзка с посоченото по-горе писмо от МОСВ, относно съществуваща площадка за съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства, намираща се в имоти с № 65927.509.660 и 65927.509.659 в гр.Севлиево.В протокола е отразено също така, че е извършена проверка и собственик на посочените по-горе имоти е ПК „Солидарност“.От извършената проверка по седалището на дружеството, се установило, че въпросните имоти са отдадени чрез договор за наем от 01.05.2015 г. на ЕТ „К.Д.“ със седалище гр.Габрово, ул.“Мирни дни“ № 5, като площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС.След изясняване на обстоятелствата около собствеността на имотите е извършена проверка на място, при която се снели марките и рамите на следните МПС:

- „Опел Вектра“ – рама № WOL000087K1061282;

- „Опел Вектра“ – рама № WOL000087NV149401;

- „Опел Корса“ – рама № VSX000096P4003625 и

- „Сузуки Витара“ – рама № JSAETA01V00115175.

В протокола е отразено също така, че ще бъде изискан по служебен ред заверен препис от договор за наем от 01.05.2015 г.между ПК „Солидарност-1918“ гр.Севлиево и ЕТ „К.Д.“ гр.Габрово за ползване на имоти с № 65927.509.660 и 65927.509.659 като площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС.

Констативния протокол е подписан от длъжностното лице на РИОСВ В.Търново, като препис от него е връчен на К.М.Д. срещу подпис на същата дата – 16.03.2017 г. 

В последствие, с писмо изх. № И-75/20.03.2017 г. на Директора на РИОСВ В.Търново до Председателя на ПК „Солидарност-1918“ гр.Севлиево бил изискан посочения по-горе Договор за наем.В отговор на посоченото писмо в РИОСВ В.Търново бил изпратен Договор за наем, сключен на 01.05.2015 г. между ПК „Солидарност-1918“ гр.Севлиево, като наемодател и ЕТ „К.Д.“ гр.Габрово, представлявано от управителя К.М.Д., като наемател, с който наемодателя отдава на наемателя под наем за временно и възмездно ползване свой недвижим имот, находящ се в гр.Севлиево, ул.“Ловнидолско шосе“ – три гаражни клетки в стопанския двор, като наетия имот ще се ползва от наемателя като площадка за съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в имоти с номера 65927.509.660 и 65927.509.659 по кадастралната карта на гр.Севлиево.Изпратен бил и Анекс към посочения по-горе договор от 01.05.2016 г., с който е уговорено срока на договора да бъде удължен с още една година, считано от 01.05.2016 г.

С писмо изх. № И-92/31.03.2017 г. на Директора на РИОСВ В.Търново до Директора на ОД МВР гр.Габрово била изискана информация за статута и собствениците на моторните превозни средства, описани по-горе по марка и номер на рама.С писмо рег. № 264000-6473 от 12.04.2017 г. на За Директор ОД МВР Габрово Директора на РИОСВ В.Търново бил уведомен, че:

- лек автомобил „Сузуки Витара“ с рег. № ЕВ ******* е собственост на Д.Ц.А. от гр.Габрово, като регистрацията е прекратена по служебен път с искане на Гаранционен фонд без ГО.

- лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № *******е собственост на П.П.А.от с.Агатово, общ.Севлиево, като регистрацията не е прекратена.

 - лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № **** е собственост на Н.Н.С.от гр.Белене, като регистрацията е прекратена по служебен път с искане на Гаранционен фонд без ГО.

- лек автомобил „Опел Корса“ с рег. № ******* е собственост на М.К.А.от с.Агатово, общ.Севлиево, като същият е спрян от движение.

На 06.06.2017 год. свид.В.Г.Б., в присъствието на свид.Р.Н.Н. и свид.С.С.С., съставил против жалбоподателя ЕТ „К.Д.“, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.“Мирни дни“ № 5, ет.5, ап.14, представлявано от К.М.Д., Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 13, за това, че на 14.03.2017 г. в гр.Севлиево, от експерти на РИОСВ В.Търново и представител на РУ на МВР Севлиево е извършена извънредна проверка / Констативен протокол № УО-ВБ-08/14.03.2017 г. / на площадка за съхранение на излезли от употреба МПС / ИУМПС /, находяща се в ПИ № 65927.509.660 и 65927.509.659 по плана на гр.Севлиево.Проверката е инициирана във връзка с писмо на МОСВ гр.София с изх. № 05-08-140/16.01.2017 г., относно идентифициране на лицата и обектите, за които се отнасят новите разпоредби на ЗИД на ЗУО от 30.12.2016 г. и своевременно извършване на проверки и даване на предписания за действията, които следва да се предприемат.След извършен оглед на място е установено, че в горепосочените имоти се съхраняват МПС, излезли от употреба – без регистрационни табели, видимо в негодно техническо състояние за движение.Служебно е известно, че за горепосочените имоти, собственост на ПК „Солидарност-1918“ гр.Севлиево, през 2011 г. е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, на инвестиционно предложение / ИП /: „Площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС“, с възложител ЕТ „К.Д.“, представлявано от физическото лице К.М.Д..Производството пред компетентния административен орган – РИОСВ В.Търново е приключило с издаване на Решение № ВТ-28-ПР/2011 г. от 21.06.2011 г. на директора на РИОСВ - В.Търново, което е влязло в законна сила.Съгласуваното ИП предвижда дейности по разкомплектоване и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства / гробище за стари автомобили без рязане /.Не са последвали действия от страна на възложителя – ЕТ „К.Д.“ относно иницииране на процедура по реда на чл.67 и сл. От ЗУО пред РИОСВ – В.Търново относно издаване на разрешително за дейности по третиране на ИУМПС, както изисква разпоредбата на чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.По време на проверката лицето К.Д. не присъствало, поради което същият ден е проведена среща с него в сградата на РУ на МВР – Севлиево.Той отказва да даде обяснения на констатациите по време на проверката, с оглед на което служители на РУ на МВР – Севлиево изискват от него да представи до 13.30 на 15.03.2017 г. списък във вид на опис на всички МПС, налични на площадката / гореописаните два имота /.Служебно е известно, че К.Д. не представя изискваната от него информация.Във връзка с изясняване на факти и обстоятелства, отразени в Констативен протокол № УО-ВБ-08/14.03.2017 г., на 16.03.2017 г. е извършена проверка / КП № УО-СС-15/16.03.2017 г. / на площадката, находяща се в ПИ № 65927.509.660 и 65927.509.659 по плана на гр.Севлиево.В присъствието на г-н К.Д., представляващ ЕТ „К.Д.“, са снети марките и номерата на рамите на следните ИУМПС:

- „Сузуки Витара“ – рама № JSAETA01V00115175;

- „Опел Вектра“ – рама № WOL000087NV149401;

- „Опел Вектра“ – рама № WOL000087K1061282 и

- „Опел Корса“ – рама № VSX000096P4003625.

Констатираните по време на проверката МПС са без регистрационни табели, видимо в негодно техническо състояние за движение.

С писмо изх. № И-92/31.03.2017 г. на РИОСВ В.Търново е изискана от ОД на МВР Габрово информация за статута и собственика на горепосочените МПС.С писмо изх. № 264000-6473/12.04.2017 г. на ОД на МВР Габрово са представени изисканите данни з МПС / собственици и статут /, както следва:

- лек автомобил „Сузуки Витара“ - Д.Ц.А., регистрацията е прекратена по служебен път с искане на Гаранционен фонд без ГО.

- лек автомобил „Опел Вектра“ - П.П.А., регистрацията не е прекратена.

 - лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. № **** - Н.Н.С., регистрацията е прекратена по служебен път с искане на Гаранционен фонд без ГО.

- лек автомобил „Опел Корса“ -  М.К.А., същият е спрян от движение.

С оглед изясняване на правния статут на площадката е извършена проверка на собственика на описаните имоти – ПК „Солидарност-1918“ гр.Севлиево.От извършената проверка по седалище и управление на дружеството – гр.Севлиево, ул.“Гн.Никола Генев“ № 38, е установено, че горецитираните имоти са отдадени чрез договор за наем от 01.05.2015 г. и Анекс към договор с дата 01.05.2016 г. на ЕТ „К.Д.“, ЕИК: 107519956, гр.Габрово, ул.“Мирни дни“ № 5, ет.5, ап.14.Видно от договора за наем отдадените имоти ще се ползват за срок от една година, считано от 01.05.2016 г., като площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС.Горепосочените договор и анекс са изисквани от ПК „Солидарност-1918“ с писмо изх. № И-75/20.03.2017 г. на РИОСВ – В.Търново.С писмо изх. № 101/29.03.2017 г. на ПК „Солидарност-1918“ документите с гриф „Вярно с оригинала“ са представени в РИОСВ – В.Търново, като потвърждават по-горе посочените факти и обстоятелства.

С оглед гореизложеното може да се направи обоснован извод, че към момента на проверката от 14.03.2017 г., ЕТ „К.Д.“ стопанисва ПИ № 65927.509.660 и 65927.509.659 по плана на гр.Севлиево като площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС, предвид договора за наем и анекса към него и приключилата с Решение № ВТ-28-ПР/2011 г. от 21.06.2011 г. процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на ИП със същия предмет.Констатираните по време на проверката на 14.03.2017 г. и 16.03.2017 г. МПС са без регистрационни табели, видимо в негодно техническо състояние за движение.Два от тях - „Сузуки Витара“, рама № JSAETA01V00115175, собственик Д.Ц.А. и „Опел Вектра“, рама № WOL000087K1061282, собственик Н.Н.С.са с прекратена регистрация, което е и юридическа пречка за ползването им.Горепосочената площадка е процедирана пред РИОСВ – В.Търново да се ползва като площадка за съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС.Със същата цел тя е и предоставена на ЕТ „К.Д.“ от собственика й.Известно е, че ЕТ „К.Д.“ не се занимава със сервизна дейност.

С оглед гореизложеното може да се обоснове извод, че постъпилите на площадката МПС са освободени от собствениците им и са придобити от ползвателя на площадката ЕТ „К.Д.“, именно с цел съхраняване и разкомплектоване.Следователно констатираните по време на проверката от 16.03.2017 г. 4 бр. МПС отговарят на дефиницията за отпадък в Пар.1, т.17 от ДР на ЗУО в частта „предмет, от който притежателят се освобождава“.Съгласно Пар.1, т.1 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства – „Излязло от употреба МПС“ е отпадък по смисъла на Пар.1, т.17 от ДР на ЗУО, съответно идентифицираните 4 бр. МПС са ИУМПС.

Съгласно Пар.1, т.4 от ДР на ЗУО оползотворяването на отпадъци е дейност по третиране.В Приложение № 2 към Пар.1, т.13 от ЗУО в неизчерпателен списък са изброени дейностите по оползотворяване.Съхраняването на отпадъци / ИУМПС / с цел разкомплектоване е дейност с код R 13 от Приложение № 2, е дейност по оползотворяване, съответно е и дейност по третиране, за която съгласно чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО следва ползвателят да притежава разрешително, издадено по реда на чл.67 от ЗУО.Служебно е известно / извършена справка в Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци към Изпълнителна агенция по околна среда гр.София/, че за площадката, находяща се в гр.Севлиево, ПИ № 65927.509.660 и 65927.509.659 по плана на гр.Севлиево, ЕТ „К.Д.“ не притежава такова разрешение.

С оглед гореизложеното се установи, че на 16.03.2017 г. на площадка за съхранение на ИУМПС, находяща се в ПИ № 65927.509.660 и 65927.509.659 по плана на гр.Севлиево, ЕТ „К.Д.“, съхранявайки ИУМПС / горепосочените 4 бр. ИУМПС със снети рама номера и идентифицирани собственици / с цел разкомплектоване, е извършил дейност по оползотворяване / третиране / на отпадъци без да притежава разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.

В АУАН като дата на извършване на нарушението е посочена 16.03.2016 г., като място гр.Севлиево, площадка за съхранение на ИУМПС, находяща се в ПИ № 65927.509.660 и 65927.509.659 по плана на гр.Севлиево, като нарушени законови разпоредби чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО в частта „третира отпадъци…без разрешение…, когато такива се изискват“ във вр. с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.При съставяне на АУАН и след запознаване със съдържанието му жалбоподателят, чрез управляващият и представляващ е вписал, че има възражения.Възражения не са направени в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление на Директора на РИОСВ – Велико Търново с 16 от 26.07.2017 г.Същото е издадено против ЕТ „К.Д.“, ЕИК 107519956, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”Мирни дни” № 5, ет.5, ап.14, представлявано от К.М.Д. – физическо лице-търговец, ЕГН **********.В НП административно-наказващият орган изцяло е преповторил фактическите констатации и правните изводи на актосъставителя.Изложени са доводи, въз основа на които АНО е счел, че нарушението не съставлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН,  отразено е също така, че извършеното нарушение е първо по вида си.В заключение АНО е счел, че деянието съставлява нарушение по чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО в частта „третира отпадъци…без разрешение…, когато такива се изискват“ във вр. с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.На осн. чл.157, ал.7, извършеното нарушение и чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО, АНО е наложил на едноличния търговец наказание имуществена санкция в размер на 7 000.00лева.   

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите В.Г.Б., Р.Н.Н., С.С.С. и С.Д.С. и писмените доказателства – Решение № ВТ-28-ПР/21.06.2011 год. на Директора на РИОСВ В.Търново; писмо изх. № 05-08-140/16.01.2017 г. на Заместник-министъра на околната среда и водите до Директорите на РИОСВ; Констативен протокол № УО – ВБ -08 от 14.03.2017 год.; Констативен протокол № УО-СС-15 от 16.03.2017 год.; писмо изх. № И-75/20.03.2017 г. на Директора на РИОСВ В.Търново до Председателя на ПК „Солидарност-1918“ гр.Севлиево; Договор за наем, сключен на 01.05.2015 г. между ПК „Солидарност-1918“ гр.Севлиево, като наемодател и ЕТ „К.Д.“ гр.Габрово, като наемател и  Анекс към него от 01.05.2016 г.; писмо изх. № И-92/31.03.2017 г. на Директора на РИОСВ В.Търново до Директора на ОД МВР гр.Габрово; писмо рег. № 264000-6473 от 12.04.2017 г. на За Директор ОД МВР Габрово; АУАН № 13 от 06.06.2017 г.; НП № 16/26.07.2017 г.; Писмо от Директора на РИОСВ В.Търново до ЕТ „К.Д.“ гр.Габрово, в което е отразено връчването на НП; Заповед № 30/30.01.2015 год. и Удостоверение за декларирани данни, издадено от ТД на НАП В.Търново.

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 25.08.2017 год.От клеймото на пощенския плик, с който жалбата е изпратена се установява, че същата е подадена на 28.08.2017 год., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

НП е издадено от компетентен орган, оправомощен за това по силата на чл.157, ал.7 от ЗУО, предвид заеманото ог него длъжностно качество.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това със Заповед № 30/30.01.2015 год.на Директора на РИОСВ гр.Велико Търново.

АУАН и издаденото в последствие въз основа на него НП, са за извършено нарушение на разпоредбите на чл.136, ал.2, т.3 във вр. с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.Текстът на чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО гласи: „Наказва се с имуществена санкция в размер от 7000 до 20 000 лв. едноличен търговец или юридическо лице, което: събира, транспортира и/или третира отпадъци или извършва рециклиране на кораби по смисъла на Регламент (ЕС) № 1257/2013 без разрешение или регистрационен документ, когато такива се изискват”.Съгласно разпоредбата на чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО: „За извършване на дейностите по третиране на отпадъци, включително за дейности по рециклиране на кораби по смисъла на Регламент (ЕС) № 1257/2013, се изисква: разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО е наложил на едноличният търговец-жалбоподател имуществена санкция в размер на 7 000.00лева.

От страна на жалбоподател, редовно призован, в съдебно заседание се явява управляващият и представляващ, както и негов процесуален представител.Последният поддържа жалбата и отправя молба към съда да отмени изцяло обжалваното наказателното постановление.Както в жалбата, така и в съдебно заседание, се твърди, че НП е незаконосъобразно и необосновано, постановено при особено съществени нарушения на процесуалните правила.

В жалбата жалбоподателят и в съдебно заседание процесуалният му представител изтъкват на първо място довода, че описаните при проверката по марки и модели 4 бр. МПС са закупени с цел препродажба в цялостно състояние в автоморга в гр.Сливен, притежаваща разрешително.Практически автомобилите престоявали няколко дни в наетите имоти, без по тях да се извършват никакви ремонтни и разкомплектоващи действия.И четирите автомобила били напълно комплектовани, в годно за движение състояние и в случая не става въпрос за отпадък по смисъла на пар.1, т.17 от ДР на ЗУО.Погрешни били вижданията в акта и НП, че те са в негодно техническо състояние за движение.Два от тях били с прекратена регистрация поради несключване на застраховка гражданска отговорност, регистрацията на другият изобщо не била прекратена, а четвъртият бил спрян от движение, което не означавало, че е бракуван.За нито едно от въпросните МПС нямало данни да е бракувано, откъдето да се направи извода, че то е отпадък по смисъла на закона.От друга страна не бил налице и друг елемент от състава на това нарушение, а именно третирането на отпадък.В случая както в констативните протоколи, така и в акта, а и в НП, нямало констатации за извършването на дейност по оползотворяване или обезвреждане, или подготовка към такава.Твърди се на следващо място, че ЕТ „К.Д.“ не осъществява дейност от около три години, като фирмата била временно спряна.Налице било и друго нарушение, тъй като в акта като дата на извършване на нарушението била посочена 16.03.2016 г., в последствие се говорело за проверка, извършена на 14.03.2017 г., след което пък се приемало, че нарушението е извършено на 16.03.2017 г.По този начин правото на защита било нарушено и се явявало пречка за осъществяването й.

Съдът споделя доводите на процесуалния представител на жалбоподателя.Безспорно при извършената от контролните органи проверка на 14.03.2017 год., а в последствие и на 16.03.2017 г. е установено, че в ПИ № 65927.509.660 и 65927.509.659 по плана на гр.Севлиево се намирали моторни превозни срества, които били без регистрационни табели.Не се спори и това, че посочените по-горе поземлени имоти били собственост на ПК „Солидарност-1918“ гр.Севлиево, както и, че по силата на договор за наем и анекс към него от 01.05.2016 г. същите били отдадени под наем на ЕТ „К.Д.“ гр.Габрово.Безспорно е и това, че по време на последващата проверка – на 16.03.2017 г. били индивидуализирани по марка, модел и номер на рама, четири от моторните превозни средства, които се намирали в посочените по-горе поземлени имоти.В последствие е извършена справка в информационната система на МВР и са били установени техните собственици, както и обстоятелството, че две от тях са с прекратена регистрация, тъй като не е била сключена задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, единият е спрян от движение, а регистрацията на четвъртия не е прекратена.

Както вече бе отбелязано по-горе административно-наказателната отговорност на едноличният търговец е била ангажирана за извършено нарушение по чл.136, ал.2, т.3 във вр. с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО, изразяващо се в това, че съхранявайки ИУМПС с цел разкомплектоване, е извършил дейност по оползотворяване / третиране / на отпадъци без да притежава разрешение по чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО.

Легалната дефиниция на понятието „излязло от употреба МПС” се съдържа в разпоредбата на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби” на Наредбата за излезлите от употреба МПС.Същата гласи: "Излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

Легалната дефиниция на понятието "Изоставено регистрирано МПС" се съдържа в разпоредбата на т.2 от ДР на Наредбата, съгласно която по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП - ИУМПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.”.

За квалифицирането на автомобила като ИУМПС не е решаващ критерия за неговото обективно техническо състояние, външен вид, възможности за експлоатация, заплащане на данък, а това дали отговаря или на едно или на повече от условията в цитираната по-горе разпоредба.Както от събраните в хода на административно-наказателното производство доказателства, така и от тези, събрани в хода на съдебното такова по никакъв начин не се установява посочените в НП четири броя МПС-ва да отговарят на поне едно от тези условия.Очевидно е, че закона третира едно МПС като излязло от употреба само в изрично посочените по-горе случаи.В хода на извършената проверка по никакъв начин не се установява към момента на извършване на проверката и на съставяне на АУАН те да са били с прекратена регистрация на основание представено доказателство за изплатена тотална щета, такива данни по делото липсват.Не е констатирано дали тези МПС са били със знак за технически преглед, който не е бил заверен за повече от две години от определената му дата за следващ преглед.Безспорно е също така, че в случая не е налице и условието по буква „в” от посочената по-горе разпоредба.При така изложеното съдът намира, че както при извършването на проверката от служителите на РИОСВ В.Търново на място, така и в последствие в хода на административно-наказателното производство не е било установено, че описаните в НП 4 броя МПС представляват „излязло от употреба МПС” по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби” на Наредбата за излезлите от употреба МПС.

Съдът държи на следващо място да отбележи, че както в АУАН, така и в НП е посочено, че едноличният търговец съхранявайки посочените 4 броя МПС извършва дейност по третиране /оползотворяване-съхраняване с код R13/ на отпадъци.Това обаче са две различни дейности.Съгл. т.42 от §1 на ДР от ЗУО "Съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното третиране, за срок, не по-дълъг от:а) три години - при последващо предаване за оползотворяване; б) една година - при последващо предаване за обезвреждане, а т.44 от §1 на ДР от ЗУО "Третиране на отпадъци" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, вкл. подготовката преди оползотворяването или обезвреждането.В случая както АУАН, така и издаденото въз основа на него НП не съдържа пълно описание на фактите, касаещи съставомерни признаци на осъщественото нарушение, като описанието на изпълнителното деяние е изчерпано с твърдението, че търговецът съхранявайки въпросните МПС с цел разкомплектоване извършва дейност по "третиране" на процесните автомобили.В НП не е посочено от фактическа страна извод на АНО за конкретните действия, чрез които се е реализирало "третирането" на посочените МПС, излезли от употреба и по този начин е ограничено правото на защита на наказаното лице, което има право да е знае, въз основа на какви обстоятелства се ангажира административно наказателната му отговорност.Липсата на описание на фактите в НП е нарушение на процесуалните правила от категорията на съществените по арг. от императивната разпоредба на чл.57, ал.1, т. 5 от ЗАНН, водещо като последица отмяната на НП.Фактът, че жалбоподателя е наел проверената площадка с цел съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба МПС, не е доказателство, че на тази площадка именно той е третирал, генерирал и съхранявал отпадъци в нарушение на закона.На следващо място, не се доказа, че по отношение на откритите да се съхраняват автомобили е извършвана дейност по разкомплектоването им и съответно третиране, генериране и съхранение на отпадъци по смисъла на закона.В случая по време на проверката не е било установявана липсата на части от тях, съхраняването на отделни такива в имота, действия по разкомплектоването на автомобилите и т.н.

Освен това както вече бе посочено по-горе съгласно даденото определение в §1, т. 44 от ДР на ЗУО "третиране на отпадъците" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.В случая в НП е посочено, че касае "оползотворяване", поради което е налице пълнота и относимост на фактическото обвинение.Но съгласно §1, т. 13 от ДР на ЗУО "оползотворяване" е всяка дейност, която има като основен резултат използването на отпадъка за полезна цел чрез замяна на други материали, които иначе биха били използвани за изпълнението на конкретна функция, или подготовката на отпадъка да изпълнява тази функция в производствено предприятие или в икономиката като цяло.В НП не е посочено коя част от това определение (дейност) е относима към извършваното от едноличния търговец, т.е. дали оползотворяването ще има за резултат използването на отпадъка или се състои в подготовка на отпадъка да изпълнява тази функция.

Ето защо в случая не става ясно и в какво точно се състои вмененото оползотворяване на отпадъци от ИУМПС, за което да се изисква разрешение.Същото се отнася до вида на дейността, обвързан със съответен код от Приложение № 2 на ЗУО.Този въпрос също следва да бъде изяснен при описанието на елементите на нарушението от обективна страна и да не се налага неговото тълкуване от лицето или от съда.Последното изречение на разпоредбата на §1, т. 13 от ДР на ЗУО сочи към Приложение № 2 на ЗУО, в което дейностите по оползотворяване са изброени неизчерпателно.Под вписания в АУАН и НП код R13, законодателят поставя съхраняването на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 до R12. Като дейност от посочените видове (R1 - R12) в АУАН и НП е посочена дейност "съхранение" и "оползотворяване".По този начин в НП е формирана във висока степен неяснота, състояща се в непоследователно, прекалено усложнено, но "неизчистено" формулирано фактическото обвинение, затрудняващо проверката за материална законосъобразност, а на още по - голямо основание ограничаваща правото на защита на наказания търговец.

При така изложеното настоящият състав намира също така, че не е установено безспорно от административния орган вмененото на едноличния търговец нарушение.Същото е посочено неточно и неясно и по този начин са нарушение правата на наказаното лице, което също е основание за отмяна на наказателното постановление.

Безспорно е, че в административно-наказателното производство тежестта на доказването е на контролните органи и административно-наказващия орган.Отразеното в акта, с който е констатирано административното нарушение, няма обвързваща доказателствена сила, не се счита за установено до доказване на противното и в тежест на административния орган е да установи извършването на нарушението с всички допустими от закона доказателствени средства - както в административното, така и в съдебното производство.

По така изложените съображения съдът счита, че наказателното постановление е издадено неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да се отмени изцяло.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление 16 от 26.07.2017 год. на Директора на РИОСВ гр.Велико Търново, с което на ЕТ “К.Д.“, ЕИК 107519956, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул.”Мирни дни” № 5, ет.5, ап.14, представлявано от К.М.Д. – физическо лице-търговец, ЕГН **********, за извършено нарушение по чл.136, ал.2, т.3 във вр. с чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО и на осн. чл.136, ал.2, т.3 от ЗУО е наложена имуществена санкция в размер на 7 000.00 / седем хиляди / лева, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: