Р Е Ш Е Н И Е

125

гр. Севлиево, 08.11.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Павел Неделчев

              

при секретаря СИЛВИЯ СТАНЕВА

в присъствието на прокурора ...........................,

като разгледа докладваното от съдия Неделчев АНД № 353 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по глава ІІІ, раздел V от ЗАНН - Обжалване на наказателни постановления. Образувано е по жалба от ЕТ „“, представляван от И.Н.П.от гр. Севлиево, против наказателно постановление (НП) 121/19.07.2017 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с което на основание чл. 53, ал. 1, във връзка с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 324, ал. 2, пр. 2, във връзка с чл. 79, ал. 1, във връзка с чл. 336 от ЗЕС на едноличния търговец е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

В жалбата и в пледоарията по съществото на делото се излага, че едноличният търговец не е извършил вмененото във вина административно нарушение нито от обективна, нито от субективна страна; оспорва се изложената в НП фактическа обстановка с твърдението, че едноличният търговец не е осъществявал електронни съобщения за собствени нужди и посочената радиостанция не се ползва от него. На следващо място, в жалбата се развиват съображения за утежнено материално положение на представляващия търговеца и за наличие на предпоставките на маловажния случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени наказателното постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

Процесуалният представител на административно-наказващия орган (АНО) оспорва жалбата в първото по делото заседание. АНО или негов представител не се явява в съдебното заседание по съществото на делото и не взема отношение.

Съдът констатира, че препис от обжалваното НП е получен от санкционирания ЕТ на 16.08.2017 г. Жалбата е изпратена по пощата в срок - на 22.08.2017 г., поради което същата е процесуално допустима и следва да се разгледа по същество.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

Не се спори, че ЕТ *** гр. Севлиево е притежавал Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR с № 00484/12.06.2008 г. Съгласно т. 1.2. от условията към Разрешението, срокът за ползване на радиочестотния спектър е от 15 години, считано от 07.03.2002 г.

Не се спори, че ЕТ „***“ гр. Севлиево е депозирал до Председателя на КРС Заявление за промяна срока на действие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотния спектър. Посоченото заявление е с вх. № 12-01-1382 от 28.03.2017 г. В отговор на заявлението, заместник-председател на КРС уведомил представляващия ЕТ, че съгласно чл. 114, ал. 2 от ЗЕС, предприятие, на което е издадено разрешение, може в срок не по-кратък от три месеца преди изтичане срока на действие на разрешението, да направи мотивирано искане за удължаване срока на действие на издаденото разрешение; ако в този срок предприятието не поиска удължаване, се приема, че предоставеният ресурс е свободен с изтичане срока на действие на разрешението; напомнил е, че в случая срокът на действие на разрешението е изтекъл на 07.03.2017 г., след която дата търговецът няма право да осъществява електронни съобщения според предвиденото в разрешението, в противен случай носи административно-наказателна отговорност; пояснил е, че при желание за осъществяване на електронни съобщения, ЕТ „***“ следва да подаде заявление за издаване на разрешение, към което да се приложат всички необходими документи, в съответствие с чл. 83, ал. 2 от ЗЕС. Посоченият отговор на заявлението е получен от представляващата ЕТ на 13.04.2017 г.

На 02.05.2017 г. свидетелите Й.Д.Й. и Г.П.И., двамата инспектори в КРС – ТЗ Велико Търново, извършили проверка в гр. Севлиево, резултатите от която са материализирани в Констативен протокол (КП) № ВТ-ЙЙ-014/02.05.2017 г. В КП е посочено, че към датата на проверката ЕТ „***“ осъществява електронни съобщения, чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиомрежа – PMR, която включва една базова (стационарна) радиостанция и десет возими радиостанции. Пояснено е, че стационарната радиостанция (с посочени в протокола технически спецификации на устройството) е разположена на адрес: гр. Севлиево, ул. *** № 1, на посочени в протокола географски координати, и излъчва на честота 53.825 MHz; собственост е на едноличния търговец и е разположена в помещение на предприятието. В КП е описано също така, че проверяващите са осъществили комуникация между базовата станция и возимата радиостанция, излъчваща на честота 53.825 MHz, монтирана в автомобил с рег. № ЕВ7136АС, извършващ таксиметрова дейност от името на „***“ ЕООД. Пояснено е, че връзките между радиостанциите се осъществява чрез телефонен комутатор, включен към телефонен номер ***. Към КП е приложен Измерителен протокол № ВТ-МС-530/02.05.2017 г., както и фискален бон от таксиметровия автомобил, регистриран на „***“ ЕООД с. Петко Славейков, общ. Севлиево. Проверката, която е приключило с издаването на обсъдения КП, е извършена в присъствието на И.Н.П., представляваща ЕТ „***“. Същата е подписала КП и няма данни да е възразила срещу констатациите, описани в него.

От извършена от свидетелите Й.Й. и Г.И. допълнителна проверка, за която, въз основа на представени от „БТК“ ЕАД документи, е съставен КП № ВТ-ЙЙ-020/05.06.2017 г., се установява, че представляващата ЕТ „***“ И.Н.П.е абонат на фиксирана гласова услуга, предоставяна чрез телефонен пост с номер ***, както и че до 01.05.2013 г. абонат на телефонния пост със същия номер е бил ЕТ „***“.

От извършена от свидетелите Й.Й. и Н.А. допълнителна проверка, за която, въз основа на отговор по запитване до Община Севлиево, е съставен КП № ВТ-ЙЙ-021/09.06.2017 г., се установява, че ЕТ „***“ има действащи разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници с валидност от 28.01.2015 г. до 28.01.2018 г.

Административно-наказателното производство е започнало със съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № ВТ-222/30.06.2017 г. от св. Й.Й. – главен инспектор в ГД „Контрол на съобщенията“ на КРС, в присъствието на свидетелите Г.И. и Н.А., против жалбоподателя ЕТ „***“ гр. Севлиево, за това, че на 02.05.2017 г., в гр. Севлиево, едноличният търговец осъществява електронни съобщения за собствени нужди (таксиметрова дейност), чрез изградена електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR. В АУАН са пояснени съществените обстоятелства, описващи деянието, а именно, че в гр. Севлиево, на ул. *** № 1 е монтирана стационарна радиостанция, собственост на ЕТ „***“, използваща индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър на честота 53.825 MHz; КРС е издала Разрешение № 00484/12.06.2008 г.  за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба, което е прекратено от 08.03.2017 г. с изтичане на срока на неговото дейтвие. Актосъставителят е посочил, че като е продължил да осъществява електронни съобщения на честота 53.825 MHz, след прекратяване на издаденото му разрешение, ЕТ „***“ е реализирал състав на административно нарушение по чл. 324, ал. 2, пр. 2, във вр. с чл. 79 от ЗЕС. АУАН е съставен в присъствието на И.П., представляваща ЕТ „***“, предявен ѝ е и на същата дата е връчен препис. При предявяването е вписала, че възразява по акта и ще представи писмени възражения. Такива е депозирала в КРС в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление № 121 от 19.07.2017 г. на Председателя на КРС. АНО напълно се е съгласил с фактическите констатации, отразени в АУАН и подробно е мотивирал правния си извод, според който ЕТ „***“ гр. Севлиево е реализирал състава на административното нарушение по чл. 324, ал. 2, пр. 2, във вр. с чл. 79 от ЗЕС, за което и във връзка с чл. 336 от ЗЕС е наложил на едноличния търговец имуществена санкция в размер на 5 000 лв.

Гореизложената фактическа обстановка се основава на показанията на свидетелите Й.Й., Г.И. и Н.А., както и писмените доказателства – заверени преписи от АУАН № ВТ-222/30.06.2017 г. и възражение по акта с вх. № 14-00-1716/03.07.2017 г.; НП № 121/19.07.2017 г.; Констативен протокол № ЙЙ-014/02.05.2017 г. и приложените към него измерителен протокол № ВТ-МС-530/02.05.2017 г. и копие от фискален бон; Констативен протокол № ЙЙ-020/05.06.2017 г. и приложените към него справки от „БТК“ ЕАД, установяващи титуляра на телефонен пост с номер ***; Констативен протокол № ЙЙ-021/09.06.2017 г. и приложения към него отговор на запитване до Община Севлиево във връзка с осъществяване на таксиметрова дейност от едноличния търговец – жалбоподател; Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR с № 00484/12.06.2008 г.; Заявление за промяна срока на действие на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотния спектър с вх. № 12-01-1382 от 28.03.2017 г. на КРС и отговор на Заявлението, получен от търговеца на 13.04.2017 г.

Във връзка със становището си за утежнено материално положение на физическото лице, представляващ едноличния търговец, по делото се представя заверен препис от Разпореждане от ТП на НОИ – Габрово, удостоверяващо размера на пенсията на И.Н.П., както и заверен препис от Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, подадена до ТД на НАП – Велико Търново, за прекъсване на дейността, считано от 03.05.2017 г. 

Съдът намира, че фактическото обвинение е установено чрез допустимите от процесуалните закони доказателства и доказателствени средства, поради което съображенията от жалбата за обратното, поддържани и в съдебно заседание по съществото на делото от процесуалния представител на жалбоподателя, не могат да бъдат споделени. Не са опровергани нито гласните, нито писмените доказателства и доказателствени средства, които изграждат несъмнения извод, че на 02.05.2017 г., в гр. Севлиево, ЕТ „***“ е осъществявал електронни съобщения за собствени нужди (таксиметрова дейност), чрез изградена електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR; че в гр. Севлиево, на ул. *** № 1 е била монтирана стационарна радиостанция, собственост на едноличния търговец, използваща индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър на честота 53.825 MHz, което се случва след като на 08.03.2017 г. е изтекъл срока на Разрешение № 00484/12.06.2008 г.  за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба. Показанията на свидетелите Й. и И. са подробни, логични и последователни, поради които съдът изцяло ги кредитира. Тези показания напълно кореспондират на писмените доказателства и доказателствени средства. Важно е да се обърне внимание на обстоятелството, че представляващата ЕТ *** И.П.е присъствала при извършване на основните действия, насочени към установяване на фактите, и е подписала без възражения КП № ВТ-ЙЙ-014/02.05.2017 г., материализиращ основните фактически положения, които са в предмета на доказване по делото.    

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган по чл. 337, ал. 2 от ЗЕС – Председателя на КРС. АУАН е съставен от длъжностно лице – главен инспектор в КРС, отговарящ на изискванията по чл. 337, ал. 1 от ЗЕС и оправомощен със Заповед № РД-07-276/18.12.2007 г. на Председателя на КРС.

Съдът счита, че в производството по издаване на НП не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които сами по себе си да са основание за отмяната му. АУАН и НП отговарят на изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.

По съществото на спора настоящият съдебен състав намира следното:

Административно-наказателната отговорност на ЕТ „***“ гр. Севлиево е ангажирана по чл. 324, ал. 2, пр. 2, във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЕС, съгласно които разпоредби, който осъществява електронни съобщения за собствени нужди, за които е необходимо издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс, без да му е издадено такова разрешение, или продължава да осъществява електронни съобщения след спиране, прекратяване или отнемане на издаденото му разрешение, в случай че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв. 

Съдът счита, че от събрания по делото доказателствен материал по несъмнен начин се установява, че на 02.05.2017 г., в гр. Севлиево, ЕТ „***“ е осъществявал електронни съобщения за собствени нужди, чрез изградена електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – PMR, разположена на адрес: гр. Севлиево, ул. *** № 1, използваща индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър на честота 53.825 MHz, след като на 08.03.2017 г. е изтекъл срока на Разрешение № 00484/12.06.2008 г.  за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба. От изложеното следва, че едноличният търговец е осъществил признаците от обективния състава на административното нарушение по чл. 324, ал. 2, пр. 2, във вр. с чл. 79, ал. 1 от ЗЕС. Отговорността на търговеца е обективна.

Правилно АНО е определил минимален размер на имуществената санкция, като е съобразил нормата на чл. 336 от ЗЕС. Недопустимо е определяне на санкцията под предвидения най-нисък размер (чл. 27, ал. 5 от ЗАНН).

Съдът счита, че липсват основания за квалифициране на деянието като маловажен случай по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Това е така, защото става въпрос за деятелност на лице, регистрирано като търговец, и пряко свързана с търговската му дейност. Извършеното нарушение е в съществено отклонение от предвиденото в нормативните правила. Важно е да се посочи, че в отговор на подаденото заявление за продължаване на срока на действие на издаденото през 2008 г. разрешение, КРС изрично е уведомила ЕТ „***“, чрез представляващия И.П., че срокът на действие на разрешението е изтекъл и поради това няма право да осъществява електронни съобщения, в противен случай носи административно-наказателна отговорност. Отговорът е получен на 13.04.2017 г. Деянието е констатирано след това – на 02.05.2017 г., което навежда на извод за проявена упоритост за несъобразяване и неспазване на установените в ЗЕС правила. Представените по делото разпореждане за определяне на размер на пенсия и декларация за прекъсване на дейността на самоосигурявощо се лице се отнасят до лицето И.Н.П. и нямат пряко отношение към дейността на ЕТ „***“. 

По изложените съображения съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди, като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 121 от 19.07.2017 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на Едноличен търговец „***“, ЕИК 107030292, със седалище и адрес на управление в гр. Севлиево, ул. *** № 1, представляван от И.Н.П., на основание чл. 53, ал. 1, във връзка с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 324, ал. 2, пр. 2, във връзка с чл. 79, ал. 1, във връзка с чл. 336 от ЗЕС е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 (пет хиляди) лв., като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд- Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                               

                              

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: