П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  19.09.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на деветнадесети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

 

при  участието на секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурора  ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА,  сложи за разглеждане

НОХД № 354 по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С.Е.М., редовно призован, се явява лично и с адв. Г.П. от ГАК с пълномощно  от днес.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор ХРИСТОВА.

Съдът разясни на страните правата им  по чл. 274 и 275 от НПК - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Христова: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и секретаря. Моля да приемете писмено споразумение, което с адв. Петров - защитник на подсъдимия, сме постигнали за решаване на делото, което споразумение ще моля да одобрите, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ. Г.П.: Уважаеми г-н Съдия, да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Постигнахме доброволно споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона и морала.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Налице са изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на подсъдимия:

С.Е.М.: Роден на *** ***,  български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, не работи,  ЕГН **********.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. С.М.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Христова: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Г.П.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. С.М.: Да се приеме споразумението в този вид.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия С.Е.М. – адв. Г.П., както следва:

Подсъдимия С.Е.М. със снета по-горе самоличност, се признава за виновен в това, че на 26.10.2016 г. в с. Градница, общ. Севлиево, ул."Васил Левски" № **, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в спалня в дома си метална кутия със суха растителна маса - коноп /канабис/ с нетно тегло 68,5 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрохидроканабинол ТНС: 14,4 %, на стойност 411,00лв. и в стопанска постройка на същия адрес държал суха растителна маса - коноп /канабис/ с нетно тегло 382,5 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрохидроканабинол ТНС: 20,1%, на стойност 2295,00лв., всички високорискови наркотични вещества на обща стойност 2706 лв. - престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК

За извършеното престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия С.Е.М. се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС.

На основание чл. 68, ал. 1 от НК съдът ПРИВЕЖДА в изпълнение Присъда №8/2014 г. по НОХД № 19/ 2014 г. по описа на Районен съд Севлиево, влязла в законна сила на 29.01.2014 г., с което е одобрено споразумение и подсъдимият С.Е.М. е ОСЪДЕН за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС.

За извършеното престъпление по чл.354а, ал. 3, т. 1 от НК на подсъдимия С.Е.М. се налага предвиденото от закона кумулативно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 3000 ЛЕВА.

Веществените доказателства:

Наркотични вещества са предадени на ЦМУ, отдел "МРР- НОП" с приемо-предавателен протокол № 48798 от 27.07.2017 г. на Отдел НОП-ЦМУ, на основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53, ал. 2, б."а" от НК се отнемат в полза на държавата, като след влизане в сила на настоящото споразумение да бъдат унищожени съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

2 броя  опаковки от наркотични вещества и 2 броя тест ленти от полеви наркотест, след влизане в сила на настоящото споразумение да бъдат унищожени като вещи без стойност.

Подсъдимият С.Е.М. се задължава да заплати направените разноски по делото в размер на 140,12 лева за експертиза и цена на албум, платими на ОДМВР-Габрово.

Няма причинени щети от деянието.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                        (Десислава Христова)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                            (адв. Г.П.)

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                        (С.Е.М.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, адвокат Г.П. и подсъдимия С.Е.М., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. От престъплението няма настъпили съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен, е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия.  

По изложените съображения и на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: № 46

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА –  прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат Г.П.  - договорен защитник на подсъдимия С.Е.М., както следва:

Подсъдимия С.Е.М. със снета по-горе самоличност, се признава за виновен в това, че на 26.10.2016 г. в с. Градница, общ. Севлиево, ул."Васил Левски" № 81, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал в спалня в дома си метална кутия със суха растителна маса - коноп /канабис/ с нетно тегло 68,5 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрохидроканабинол ТНС: 14,4 %, на стойност 411,00лв. и в стопанска постройка на същия адрес държал суха растителна маса - коноп /канабис/ с нетно тегло 382,5 грама и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрохидроканабинол ТНС: 20,1%, на стойност 2295,00лв., всички високорискови наркотични вещества на обща стойност 2706 лв., с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия С.Е.М. се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, което наказание да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС, както и глоба в полза на държавата в размер на 3000 (три хиляди) лева.

 На основание чл. 68, ал. 1 от НК съдът ПРИВЕЖДА в изпълнение Присъда № 8/2014 г. по НОХД № 19/ 2014 г. по описа на Районен съд Севлиево, влязла в законна сила на 29.01.2014 г., с което е одобрено споразумение и подсъдимият С.Е.М. е ОСЪДЕН за извършено престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ, на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС.

ОСЪЖДА подсъдимия С.Е.М. да заплати по сметка на ОДМВР - Габрово направените разноски по делото в размер на 140,12 лева за експертиза и цена на албум.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВАнаркотични вещества, предадени на ЦМУ, отдел "МРР- НОП" с приемо-предавателен протокол № 48798 от 27.07.2017 г. на Отдел НОП-ЦМУ на основание чл. 354а, ал. 6, вр. чл. 53, ал. 2, б."а" от НК се ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, като след влизане в сила на определението за одобряване на споразумението следва да се унищожат съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. След влизане в законна сила, препис от определението за одобряване на споразумението да се изпрати на ЦМУ, отдел „МРР-НОП“.

Веществените доказателства – 2 броя  опаковки от наркотични вещества и 2 броя тест ленти от полеви наркотест, след влизане в сила на настоящото споразумение да бъдат унищожени.

 ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия С.Е.М. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 354/ 2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 13,50 часа.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: