П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево, 10.10.2017 г.

 

Севлиевският районен съд  в  публично  съдебно заседание

на десети октомври през две хиляди и седемнадесета година,

в  състав:

 

                                                Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

                  

при участието на секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурор .........................., сложи за разглеждане

АНД № 355 по описа на съда за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

На именното повикване в 09,45 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Б.И., редовно призован, не се явява.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО, редовно призована, не се явява представител.

Съдът счита, че не са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото. Съдебното производство е образувано по внесено от Районна прокуратура – Севлиево предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание на М.Б.И. *** за извършено престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК.

Съдът намира, че са налице основанията за прекратяване на наказателното производство по следните съображения: Видно от внесеното от Районна прокуратура - Севлиево предложение за освобождаване от наказателна отговорност, наказателното производство е водено срещу М.Б.И. за извършено престъпление по чл. 207, ал. 1 от НК. Видно от постановлението, предметът на престъплението е възстановен. Стойността на намерената чужда движима вещ – мобилен телефон марка „Sony“, модел „M 4 Aqua“ е 169,90 лева. Тази стойност е  под размера на две минимални работни заплати за страната към датата на извършване на деянието – месец юни 2017 година. От така изложените обстоятелства е видно, че са налице предпоставките на чл. 218б, ал.1 НК - касае се за престъпление по чл. 207, ал.1 от НК, стойността на предмета на престъплението е до размера на две минимални работни заплати за страната, установени към датата на извършване на деянието и предметът на престъплението е възстановен или заместен. В случая предметът на престъплението е възстановен на пострадалата видно от Протокол за доброволно предаване на стр. 17 от досъдебното производство и Разписка за връщането на процесния мобилен телефон на пострадалата В.П.К.на стр. 18 от досъдебното производство. Същевременно не е налице никое от основанията по чл. 218б, ал. 2 от НК, изключващи прилагането на института, тъй като обвиняемия в продължение на една година не е извършила две или повече деяния, общата стойност на предмета на които е над сто и петдесет лева, не е осъждан за такова престъпление, както и не му е налагано административно наказание за такова деяние, и предметът на деянието не е оръжие, боеприпаси за огнестрелно оръжие, взривни, отровни или наркотични вещества, пиротехнически изделия, бойна и друга специална техника.

Предвид гореизложеното съдията – докладчик намира, че в случая следва да бъде приложена разпоредбата на чл. 218б ал.1 от НК. Съгласно разпоредбата на чл. 424, ал. 5 от НК компетентен да се произнесе по делото е Министъра на вътрешните работи и в частност Началника на Районно управление - Севлиево, издавайки съответно Наказателно постановление по реда на ЗАНН.

Мотивиран от гореизложеното съдът намира, че наказателното производство следва да бъде прекратено и на основание чл. 42, ал. 3 от НПК делото да бъде изпратено на Началника на РУ на МВР - Севлиево по компетентност съгласно чл. 424, ал.5 НК, вр. чл. 36, ал.2 ЗАНН.

По изложените съображения 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Д  И: № 841

ПРЕКРАТЯВА наказателното производството по НАХД № 355/2017 г. по описа на Районен съд – Севлиево на основание чл. 42, ал. 3 от НПК.

ИЗПРАЩА делото на Началника на РУ на МВР - Севлиево по компетентност съгласно чл. 424, ал.5 НК във връзка с чл. 36, ал. 2 ЗАНН за налагане на глоба по реда на чл. 218б от НК на М.Б.И. ***, ЕГН **********.

Препис-извлечение от разпореждането да се изпрати на РП-Севлиево и на обвиняемия.

Разпореждането подлежи на обжалване и/или протестиране по реда на глава двадесет и първа от НПК в 15 дневен срок от връчването на съобщението на страните пред Окръжен съд Габрово.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09,50 часа.

 

                                                  

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                  СЕКРЕТАР: