Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                             № 113                          

                                  гр. Севлиево, 19.10.2017 година

 

                                     В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А   

 

Севлиевският районен съд  ………………в публично заседание

на деветнадесети октомври       …………………………………

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                             

                                                  Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

при секретаря  Силвия  Георгиева       и    в    присъствието      на

прокурора  Тихомир  Петков,    като разгледа докладваното от

съдията   Божилова     А.Н. Дело       358           по описа     за

2017 г., въз основа на данните по делото и закона

 

                                                     Р    Е    Ш    И:

 

        ПРИЗНАВА обвиняемата А.Ш.А. ***,  ЕГН: **********, за ВИНОВНА в това, че на 07.09.2017 година около 14:40 часа в гр. Севлиево, на ул. „Васил Левски“ до сградата на МЦ „Здраве“, управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с рег. № ЕВ *** АН, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „Б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството на управление на моторно превозно средство /СУМПС № 283108809, издадено на 29.11.2016 година/ до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца, наложена със ЗППАМ № 17-1275-000300/22.05.2017 година на Началник сектор ПП при ОД на МВР – Велико Търново, връчена на 01.06.2017 година и влязла в законна сила на 16.06.2017 година, с което е извършила престъпление по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК съдът я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 1000,00лв. /хиляда/ лева.

На основание 78а, ал. 4 от НК във връзка с чл. 343г от НК, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК А.Ш.А. се ЛИШАВА от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, начиная от влизане на решението в сила.

 Решението подлежи на обжалване и/или протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                                                                            

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

МОТИВИ:    Производството е по чл. 78 А от НК и чл. 375 и следващите от НПК.

В Районен съд гр. Севлиево е постъпило предложение от Районна прокуратура гр. Севлиево досъдебното производство, водено срещу А.Ш.А. ***, за престъпление по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК да се внесе в Районен съд гр. Севлиево с предложение за налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка, на които съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-1275-000300 от 22.05.2017 година на Началник сектор ПП при ОД на МВР – Велико Търново на обвиняемата А. била наложена санкция по чл. 171, т. 1, б. „Б“ от ЗДвП „Временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца“, поради това, че на 20.05.2017 година в гр. Велико Търново управлявала МПС под въздействие на наркотични вещества. Заповедта за прилагане на принудителна административна мярка била връчена на А. на 01.06.2017 година, като същата не била обжалвана от нея и влязла в законна сила на 16.06.2017 година.

Въпреки това на 07.09.2017 година, т.е. в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на МПС на обвиняемата, същата управлявал около 14:40 часа на ул. „Васил Левски“ в гр. Севлиево ползван от нея лек автомобила „Опел Атра“ с рег. № ЕВ *** АН. По същото време в близост до МЦ „Здраве“ се намирали полицейски служители, които спрели за проверка управлявания от обвиняемата автомобил. По време на проверката същите констатирали, че свидетелството за управление на МПС на А. било отнето съгласно посочената по – горе ЗППАМ.

За констатираното от служителите на РУ на МВР – Севлиево нарушение, на обвиняемата бил съставен акт за установяване на административно нарушение бланков № 021036 от 07.09.2017 година, въз основа на който започнало настоящото наказателно производство.

Обвиняемата А.А. се яви в съдебната зала и заяви, че съжалява за случилото се. Същата обясни, че след връчване на ЗППАМ не управлявала МПС, но на инкриминираната дата се качила на автомобила, без да се замисли, тъй като приятелят й се обадил по телефона, че получил астматична криза.

 Изложената по – горе фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на свидетеля Х.М., дадени от него в хода на досъдебното производство, както и от приложените по делото писмени доказателства: Акт за установяване на административни нарушения – стр. 3 от ДП; Заповед за прилагане на принудителна административна мярка от 22.05.2017 година – стр. 11; Справка картон на водача – стр. 8 и АУАН – стр. 13 от ДП.

Въз основа на така описаните по- горе фактически обстоятелства съдът прави следните правни изводи: От данните по делото безспорно се установява, че на 07.09.2017 в гр. Севлиево, до МЦ „Здраве“ обвиняемата А.А. е управлявала лек автомобил „Опел Астра“ и това е извършено в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на СУМПС, наложена със заповедта на Началник сектор „ПП“ при ОД на МВР – Велико Търново. Тази заповед била връчена на обвиняемата и влязла в законна сила на 16.06.2017 година. При това положение следва да се приеме, че след като на 07.09.2017 година около 14:40 часа в гр. Севлиево, на ул. „Васил Левски“ до сградата на МЦ „Здраве“, А. управлявала моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“ с рег. № ЕВ *** АН, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „Б“ от ЗДвП – временно отнемане на свидетелството на управление на моторно превозно средство /СУМПС № 283108809, издадено на 29.11.2016 година/ до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца, наложена със ЗППАМ № 17-1275-000300/22.05.2017 година на Началник сектор ПП при ОД на МВР – Велико Търново, връчена на 01.06.2017 година и влязла в законна сила на 16.06.2017 година, както от обективна, така и от субективна страна същата е осъществила състава на престъплението по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК, съгласно който наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Деянието е извършено от обвиняемата с пряк умисъл, тъй като същата е съзнавала, че управлява автомобила в срока на изтърпяване на принудителната административна мярка за временно отнемане на СУМПС.

За деянието по чл. 343в, ал. 3 във връзка с ал. 1 от НК се предвижда наказание до три години лишаване от свобода и глоба от 200,00 до 1000,00 лева. Обвиняемата А.А. не е осъждана към момента на извършване на деянието и до момента спрямо нея не е прекратявано наказателно производство по гл. VІІІ от НК. От престъплението по чл. 343в, ал. 3 от НК не са причинени съставомерни имуществени вреди и не са налице ограниченията за освобождаване от наказателна отговорност, предвидени в чл. 78а, ал. 7 от НК. Съобразявайки тези обстоятелства съдът прие, че предложението на прокуратурата относно постигане целите на наказанието чрез прилагане на чл. 78а от НК е мотивирано, поради което следва да бъде уважено.

При определяне наказанието на А.А. съдът взема предвид смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Деянието по чл. 343в, ал. 3 от НК не е тежко престъпление по смисъла на НК, но се характеризира според съда с една сравнително висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на такъв род престъпления. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът взема предвид признаването и осъзнаването на вината,  съдействието на обвиняемата за разкриване на обективната истина в пълнота, чистото й съдебно минало и липсата на наложени наказания за извършени нарушения на ЗДвП. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита единствено факта, че деянието е извършено само два месеца и половина, след като свидетелството за управление на МПС на обвиняемата е било отнето, като в случая обаче следва да се преценят и мотивите за извършване на деянието. С оглед на тези обстоятелства, съдът счита, че е правилно и целесъобразно А.А. да бъде освободена от наказателна отговорност като й бъде наложено административно наказание глоба в полза на държавата в минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК, а именно 1000,00лв. /хиляда/ лева. Съдът намира, че този размер е съобразен с имотното състояние на обвиняемата, нейното семейно положение, както и със степента на обществената й  опасност.

С оглед постигане на генералната и личната превенция съдът намира, че обвиняемата А.А. следва да понесе и санкцията, предвидена в разпоредбата на чл. 78а, ал. 4 във връзка с чл. 343г, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, поради което я лиши от право да управлява МПС за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, начиная от влизане на решението в сила.

Разноски по делото не са правени.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

                                                            

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: