П Р И С Ъ Д А

 

№ 77

 

   гр.Севлиево 14.11.2017 год.    

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд в открито съдебно заседание

на четиринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

       Председател: Станислав Цветков

       

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА, в присъствието на прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.О.Х. дело № 366 по описа за 2017 год., въз основа на данните по делото и закона съдът

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия А.А.А. ***, роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, работи в „Булчикън“ гр.Севлиево, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 15.06.2017 г., в 16.25часа, по пътя гр.Севлиево-с.Сенник, общ.Севлиево, в района на “Гърбав мост“, в посока с.Сенник, общ.Севлиево, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 15-0341-000718 от 19.10.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево и влязло в законна сила на 30.09.2016 г. и Наказателно постановление № 15-0341-000822 от 23.11.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево и влязло в законна сила на 30.09.2016 г., извършил такова деяние - управлявал МПС - лек автомобил "Опел Корса" с рег.№ Н ****ВА, без съответно свидетелство за управление на МПС, с което е извършил престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, като на осн. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 400.00 / Хиляда и четиристотин / лева.

ОСЪЖДА подсъдимия А.А.А., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 63.48 / шестдесет и три лв. и 48 ст. / лева.

Присъдата подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

                                  

                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Подсъдимият А.А.А. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за това, че на 15.06.2017 г., в 16.25часа, по пътя гр.Севлиево-с.Сенник, общ.Севлиево, в района на “Гърбав мост“, в посока с.Сенник, общ.Севлиево, е управлявал МПС - лек автомобил "Опел Корса" с рег.№ Н ****ВА, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 15-0341-000718 от 19.10.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево и влязло в законна сила на 30.09.2016 г. и Наказателно постановление № 15-0341-000822 от 23.11.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево и влязло в законна сила на 30.09.2016 г.

Прокурорът поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен начин.

В съдебно заседание подсъдимият заявява, че е получил препис от обвинителния акт и, че разбира обвинението.Не взема отношение по въпроса за вината и не дава обяснения по повдигнатото му обвинение.

От показанията на свидетелите И.Б.И., И.М.И. и С.И.С. и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият А.А.А. не притежавал свидетелство за управление на МПС и бил неправоспособен водач.Въпреки, че бил неправоспособен подс.А. управлявал МПС, за което му били налагани административни наказания за нарушения на ЗДвП.С Наказателно постановление № 15-0341-000718 от 19.10.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево, бил наказан по административен ред за това, че на 26.09.2015 г. управлявал моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, като му било наложено наказание глоба в размер на 300.00лева, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП.С Наказателно постановление № 15-0341-000822 от 23.11.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево, бил наказан по административен ред за това, че на 05.11.2015 г. управлявал моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, като му било наложено наказание глоба в размер на 300.00лева, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.1 от ЗДвП.Така посочените наказателни постановления били връчени лично на подс.А. на 22.09.2016 г. от свид.И.М.И., в присъствието на свид.С.И.С..Същите не били обжалвани и влезли в законна сила на 30.09.2016 г.Въпреки липсата на съответно свидетелство за правоуправление на МПС и наложените му административни наказания, посочени по-горе, подс.А. продължил да управлява МПС.На 15.06.2017 г. подсъдимият седнал зад волана на лек автомобил "Опел Корса" с рег.№ Н ****ВА, собственост на трето лице и започнал да го управлява, като се движел по пътя гр.Севлиево-с.Сенник, общ.Севлиево, в района на “Гърбав мост“, в посока с.Сенник, общ.Севлиево.Заедно с него в автомобила пътували още две лица, едното от които бил синът му Исус.Междувременно, по същото време и по същият път, но в обратна посока и със служебен автомобил се движели свид.И.Б.И. и свид.И.М.И.,***, които изпълнявали служебните си задължения.При разминаването им с лекия автомобил "Опел Корса" с рег.№ Н ****ВА свид.И.И. видял, че автомобила се управлява от подс.А., за когото му било служебно известно, че е неправоспособен.Полицейските служители последвали със служебният си автомобил, управлявания от подс.А. такъв, след което му подали звуков и светлинен сигнал да спре, за да му бъде извършена проверка.На около 500м. преди с.Сенник, в отбивка за черен път, подсъдимият спрял.Двамата полицейски служители пристъпили към извършване на проверка, при която било установено, че автомобила се управлява от подс.А..Последният заявил, че не притежава СУМПС, поради което не може да представи такова.След извършена справка с оперативно-дежурната част на РУ на МВР било установено, че действително същият е неправоспособен.По този повод на подс.А. бил съставен АУАН с бланков № 891718 от 15.06.2017 г.Към посочената дата не била изтекла една година от налагането на административни наказания на подсъдимия за същото деяние с горепосочените наказателни постановления.По този повод в РУ Севлиево било образувано досъдебно производство.В хода на разследването и тъй като от страна на подсъдимия и защитника му било оспорено връчването на наказателните постановления, била назначена почеркова експертиза.

От заключението на съдебно-почерковата експертиза, изготвена от вещото лице Т.Е.П., което се приема от съда за мотивирано и законосъобразно, се установява, че подписа, положен за „Подпис“ в наказателно постановление № 15-0341-000822 от 23.11.2015 г., е изпълнен от А.А.А. с ЕГН **********, както и, че подписа, положен за „Подпис“ в наказателно постановление № 15-0341-000718 от 19.10.2015 г., е изпълнен от А.А.А. с ЕГН **********.В съдебно заседание вещото лице поддържа изготвеното от него заключение.Заявява, че по време на самото изследване като сравнителен материал е използвал цялото дело, както и, че при изготвяне на такъв вид изследване експертът може да прецени сам и да използва цялото дело плюс всичко, което поиска и му бъде разрешено от органа, постановил и допуснал експертизата.По делото било видно, че подсъдимият преди да използва защита, се подписва по нормалния си за него начин, какъвто е и в документа му за самоличност.Материалите по делото били достатъчни на вещото лице и същият не е ползвал сравнителен материал от паспортна или друга служба.След като подсъдимият използвал защита видно било, че той се мъчи да промени подписа си.В бланката за сравнителен материал имало три графи: първата - за „полагане на подпис седнал“, втората - „положил прав“ и третата - „бърз съкратен“.В трите графи подписът бил положен бавно с равномерен темп и натиск, тоест липсвали тънки и дебели линии на подписа, което е предпоставка вещото лице да не използва този сравнителен материал, въпреки че точките на начало, последователността на движение, свързването на елементите, до някаква степен са си останали като личния му подпис.Подсъдимият се е мъчил да прави нещо като повторяема буква „А“, която липсвала в документа му за самоличност.Вещото лице заявява, че по време на самото изследване използвал протоколи за разпит, постановление за привличане и протокол за разпит, които му били достатъчни, но се запознал и с другите материали.Експертизата била подробна с общи и частни признаци, онагледена, не бил използван фотошоп, а заключението е категорично.Започването на подписа било еднакво, като на единият имало праволинейно възвратно, а другият отново бил в праволинейно възвратно, но се връщал в другата посока.Подписа в двете наказателни постановления бил един и същ.Точките били точка на начало, последователност на движението, те били абсолютно еднакви.По време на самото изследване освен използваните материали за сравнителен материал, вещото лице се запознало и с другия сравнителен материал, но не го е използвал.След като се запознал с този материал се убедил, че подписът е на подсъдимия.Наказателните постановления не били бланки за сравнителен материали, тъй като там подписът е по един.А на бланката за сравнителен материал имало и бърз съкратен подпис.Има тънки и дебели линии, но това може да се дължи на слаб натиск или прекъсване на химикала, но няма признаци за имитация, няма основания за спиране и започване на елементите.Неравномерен натиск можело да е причината, положението, в което се е намирал при полагането на подписа.В протоколите, изследвани от вещото лице нямало прекъсване на химикалната паста.Разлика в подписа на едното НП и другото можела да се получи от слаб натиск или прекъсване на химикал, в зависимост от позицията на лицето и т.н.Подписът бил среден по размер.В адвокатското пълномощно подсъдимият се постарал да измени подписа си, както в НП.Не се забелязвала транскрипцията на буква „А“.В заключението било отбелязано, че подписът е с безбуквена транскрипция.Върхът на горната част на подписа винаги можел да се промени.Можел да бъде остър или овален.Разликата във върха на подписа на различните места били вариации, възможно било всеки път да е различен.По отношение на подписа в НП № 718 от 18.10.2015 г. положеният подпис нямал последващо начало.Това  наслагване с елементи, можело да се дължи на отбелязване, понеже неговите колеги може да са положили отбелязване къде да се подпише подсъдимия, и той отгоре да се е подписал.Това се виждало на микроскоп и вещото лице го било гледала на такъв.В двете наказателни постановления имало разлика в подписите, но това били вариантности на подписа, като това не променяло заключението.В бланката с иззет сравнителен материал движенията били същите, както другите подписи в протоколите – от ляво на дясно, нагоре или надолу - това били варианти на подписа.

В хода на съдебното следствие от страна на защитата се оспорва така депозираното от страна на вещото лице заключение.Излагат се доводи, че тъй като вещото лице работи като служител в МВР, в частност РУ Севлиево, то било зависимо при изготвянето на своето заключение, поради което към съда бе отправено искане за допускане на повторна експертиза.По отношение на това искане, съдът в съдебно заседание изложи своите мотиви, с които остави същото без уважение, поради което намира за ненужно да ги преповтаря и в мотивите си към настоящия съдебен акт.Съдът държи единствено да допълни, че заключението е депозирано от страна на вещото лице под угрозата от наказателна отговорност по чл.291 от НК.

В съдебните прения от страна на защитника се отправя искане към съда да признае подзащитния му за невинен по повдигнатото му обвинение.Излагат се доводи, че деянието не е осъществено, както от обективна, така и от субективна страна.В подкрепа на същите се излага твърдението, че двете наказателни постановления не са били връчени на подсъдимия, тоест те не са влезли в законна сила, и на базата на това твърдение се прави извода, че деянието не е осъществено.Отново се оспорва заключението на вещото лице по съдебно-почерковата експертиза със същите доводи, изложени и в хода на съдебното следствие.От друга страна се твърди, че полицейските служители, разпитани в хода на съдебното следствие, били зависими спрямо своя началник, който е издал двете наказателни постановления и поради това били заинтересовани от изхода на делото.

Съдът не споделя така изложените доводи от страна на защитника на подсъдимия.Дори и заключението на вещото лице по съдебно-почерковата експертиза, да не бъде ценено от съда, то от показанията на свид.И.М.И. и С.И.С. по безспорен и несъмнен начин се установява, че процесните наказателни постановления са били връчени лично на подс.А., на 22.09.2016 г., пред дома на последния в с.Сенник.На първо място следва да се отбележи, че тези показания са депозирани под угрозата от наказателна отговорност по чл.290 от НК.На следващо място съдът държи да отбележи, че показанията на тези двама свидетели са обективни, ясни, последователни, непротиворечиви, взаимно допълващи се и кореспондират с установената по делото фактическа обстановка.Ето защо съдът изцяло кредитира с доверието си техните показания, чрез които пък се подкрепя и заключението на вещото лице по съдебно-почерковата експертиза.В своята съвкупност ведно с писмените доказателства същите водят на горната фактическа обстановка.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият А.А.А., след като на 15.06.2017 г., в 16.25часа, по пътя гр.Севлиево-с.Сенник, общ.Севлиево, в района на “Гърбав мост“, в посока с.Сенник, общ.Севлиево, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 15-0341-000718 от 19.10.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево и влязло в законна сила на 30.09.2016 г. и Наказателно постановление № 15-0341-000822 от 23.11.2015 г., издадено от Началник сектор към ОДМВР Габрово, РУ Севлиево и влязло в законна сила на 30.09.2016 г., извършил такова деяние - управлявал МПС - лек автомобил "Опел Корса" с рег.№ Н ****ВА, без съответно свидетелство за управление на МПС, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК.

Поради гореизложените съображения съдът призна подсъдимия А.А.А. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

За извършеното от подс.А. деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.Съдът счита, че по отношение на предходните му осъждания е настъпила реабилитация по силата на чл.86 и чл.88а, ал.4 от НК и към датата на осъществяване на деянието същият е с чисто съдебно минало.Подсъдимият не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ от НК.При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като подсъдимият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало и липсата на вреди, настъпили от деянието.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита характера на деянието и вредните последици, които са могли да настъпят, както и данните за други нарушения на ЗДвП.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на подсъдимия А., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 400.00 лева.

За разноските по делото

Тъй като бе признат за виновен и осъден за извършено престъпление от общ характер подсъдимият А.А.А., следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 63.48 /шестдесет и три лв. и 48 ст./ лева.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: