МОТИВИ:

Производството е по гл.ХХVІІІ от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В Районен съд - Севлиево е внесено постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 21.09.2017 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на М.Л.И. *** за престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Представител на Районна прокуратура - Севлиево се явява в съдебно заседание и поддържа повдигнатото с Постановлението обвинение, като го счита за установено и доказано по безспорен начин и смята, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.   

След преценка на събраните в наказателното производство доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемият М.Л.И. ***, но работел в гр.Велико Търново.Неговият брат притежавал лек автомобил "Сеат Леон" с рег. № ЕВ **** АС.Обв.И. не притежавал свидетелство за правоуправление на МПС, тъй като издаденото му такова било с изтекъл срок на валидност и поради това бил неправоспособен водач.С Наказателно постановление № 16-0258-000421/03.11.2016 г., издадено от Началник РУ към ОД на МВР Габрово, РУ на МВР гр.Дряново и влязло в законна сила на 13.12.2016 г., бил наказан по административен ред за това, че на 19.10.2016 г. управлявал моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление на МПС, като му било наложено наказание глоба в размер на 100.00лева, на основание чл.177, ал.1, т.2, предл.първо от ЗДвП.Въпреки липсата на съответно свидетелство за правоуправление на МПС и наложеното му административно наказание, посочено по-горе, на 15.03.2017 г. обв.И. седнал зад волана на лекия автомобил "Сеат Леон" с рег. № ЕВ **** АС, собственост на брат му и започнал да го управлява.Около 15.15часа се движел по път ГП № I-4 София-Варна, в землището на община Севлиево.На същата дата свид.Г.М.Н, заедно с колегата си Я.Ю.Д. – служители в РУ на МВР Севлиево изпълнявали служебните си задължения по график в наряд по пътен контрол, като се намирали при км 90+000 на посочения по-горе път.Около 15.15 часа полицейските служители забелязали движещия се лек автомобил "Сеат Леон" с рег. № ЕВ **** АС, след което го спрели за проверка.При извършената проверка било установено, че обв.И. управлява посоченото по-горе МПС без да притежава съответно свидетелство за управление на такова.В тази връзка му бил съставен АУАН № 192 от 15.03.2017 г.Към посочената дата не била изтекла една година от налагането на административно наказание на обвиняемия за същото деяние с горепосоченото наказателно постановление.           

Горната фактическа обстановка съдът установи от обясненията на обвиняемия, показанията на свидетеля Г.М.Н, Наказателно постановление № 16-0258-000421/03.11.2016 г., издадено от Началник РУ към ОД на МВР Габрово, РУ на МВР гр.Дряново; АУАН № 192 от 15.03.2017 г; Справка за нарушител от региона и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

            Обвиняемият И., редовно призован се явява лично, дава обяснения по фактическата обстановка на деянието, признава се за виновен и не оспорва събраните в наказателното производство доказателства, както и обстоятелствата, изложени в Постановлението на прокуратурата.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита за установено и доказано по несъмнен начин, че обвиняемият М.Л.И., след като на 15.03.2017 г., около 15.15часа, на ГП № I-4, км 90+000, в землището на община Севлиево, в посока гр.Варна, управлявал МПС - лек автомобил "Сеат Леон" с рег. № ЕВ **** АС, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление – с Наказателно постановление № 16-0258-000421/03.11.2016 г., издадено от Началник РУ към ОД на МВР Габрово, РУ на МВР гр.Дряново и влязло в законна сила на 13.12.2016 г., както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл.343в, ал.2 от НК.

            За извършеното деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и двеста лева.Обвиняемият И. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.

            При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

            При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства направените от обв.И. самопризнания на досъдебното производство, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, чистото съдебно минало, липсата на вреди, настъпили от деянието, изразеното съжаление и искрено разкаяние.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита характера на деянието и вредните последици, които са могли да настъпят, както и данните за наложени наказания за други нарушения на ЗДвП.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на обвиняемия И., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание в размер на минималния, предвиден по чл.78а, ал.1 от НК.По изложените съображения, съдът наложи на обв.И. наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000.00 лв.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

 

       РАЙОНЕН СЪДИЯ: