МОТИВИ:

Подсъдимият И.П.Л. *** е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по чл.206, ал.3 във вр. с ал.1 от НК, за това, че на неустановена дата през месец август 2016 год., в с.Валевци, общ.Севлиево, противозаконно присвоил чужда движима вещ – акумулаторна батерия за автомобил, имущество на стойност 90.00 лева, собственост на С.Г.И., което имущество се намирало във владението на Л., при което обсебването представлява опасен рецидив / чл.29, ал.1, б.”а” и б.„б” от НК /.

Представителят на прокуратурата поддържа обвинението, като го счита за установено и доказано по безспорен начин.

В съдебно заседание защитникът и подсъдимият правят искане по Глава 27 от НПК, делото да бъде разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие.Подсъдимият заявява, че разбира обвинението.Съдът счете, че искането следва да бъде уважено и след като разясни на подсъдимия разпоредбата на чл.372, ал.1 от НПК, на основание чл.371, т.2 пристъпи към предварително изслушване.При изслушването подсъдимият признава вината си, признава изцяло фактите, които са изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заявява, че е съгласен да не се събират доказателства за тези факти.

От направените самопризнания на подсъдимия И.П.Л., показанията на свидетелите Б.Г.Х. и С.Г.И., разпитани на досъдебното производство и от останалите доказателства по делото, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи следното:

Подсъдимият И.П.Л. е осъждан за престъпления от общ характер.Последните по време осъждания по присъди, влезли в сила преди датата на деянието, предмет на настоящото обвинение и посочени в обвинителния акт са както следва:

1. Присъда № 484 от 28.06.2012 г. по НОХД № 17/2012 г. по описа на Районен съд Габрово, влязла в законна сила на 13.11.2012 г., с която подсъдимият И.П.Л. е осъден за извършено престъпление по чл.131а, предл.второ във вр. с чл.129, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.“б“ от НК на три години лишаване от свобода, което наказание да изтърпи първоначално в затвор или затворническо общежитие при първоначален строг режим, както и за извършено престъпление по чл.196, ал.1, т.1 във вр. с чл.194, ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.“б“ от НК на една година лишаване от свобода.На осн. чл.23, ал.1 от НК му е определено за изтърпяване едно общо наказание в размер на три години лишаване от свобода, което да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим.

2. Присъда № 295 от 17.04.2013 г. по НОХД № 308/2013 г. по описа на Районен съд Габрово, влязла в законна сила на 03.05.2013 г., с която подсъдимият И.П.Л. е осъден за извършено престъпление по чл.206, ал.1 от НК на една година и четири месеца лишаване от свобода.Със същата присъда на подс.Л. е определено за изтърпяване едно общо наказание по няколко присъди, в размер на три години лишаване от свобода, което на осн. чл.24 от НК е било увеличено с шест месеца лишаване от свобода.

Свид.С.Г. ***, но притежавал имот в местността „Лъгът“, в землището на с.Стоките, общ.Севлиево.През лятото на 2016 год. подсъдимият И.П.Л. бил нает от свид.И. да работи за него, като същевременно и живеел в имота му, посочен по-горе.Във връзка с осъществяваната от него работа свид.И. предоставил на подс.Л. товарен автомобил „Мерцедес“ с рег. № РР ****АМ.В последствие въпросният автомобил се повредил и подс.Л. го откарал за ремонт в сервиз в с.Враниловци, общ.Габрово, където работел свид.Б.Г.Х..В последствие подс.Л. посетил отново сервиза и свалил от товарния автомобил акумулаторната му батерия, като поставил същата на лек автомобил, ползван от него.През месец август 2016 год. подс.Л. имал нужда от пари, тъй като свид.И. не му заплащал редовно отработеното и поради тази причина продал акумулаторната батерия на неустановено по делото лице.Получените от продажбата пари, подс.Л. изразходил за лични нужди.

От заключението на съдебно-оценъчната експертиза, изготвена от вещото лице Д.Г.Д., което не се оспорва от страните и се приема от съда за мотивирано и законосъобразно, се установява, че стойността на обсебената от подс.Л. вещ е в размер на 90.00 лева.   

Подсъдимият И.П.Л. е осъществил деянието при условията на опасния рецидив по чл.29, ал.1, б.”а” и б.„б” от НК, след като с посочените по-горе присъди бил осъден на лишаване от свобода и наказанията по които изтърпял реално, поради което е налице квалифициращия признак по чл.206, ал.3 от НК.

При така установената фактическа обстановка съдът счита от правна страна, че подсъдимият И.П.Л., след като на неустановена дата през месец август 2016 год., в с.Валевци, общ.Севлиево, при условията на опасния рецидив - чл.29, ал.1, б.”а” и б.„б” от НК, противозаконно присвоил чужда движима вещ – акумулаторна батерия за автомобил, на стойност 90.00 лева, собственост на С.Г. ***, която владеел, както от обективна, така и от субективна страна е осъществил състава на престъплението обсебване от НК.

Поради гореизложените съображения съдът призна подсъдимия И.П.Л. за ВИНОВЕН в извършване на престъпление по чл.206, ал.3 във вр. с ал.1 във вр. с чл.29, ал.1, б.”а” и б.„б” от НК, за което следва да носи наказателна отговорност.Подсъдимият е осъществил деянието при форма на вината пряк умисъл.

За вида и размера на наказанието

При определяне на вида и размера на наказанието съдът отчита обществената опасност на деянието и подсъдимия, подбудите, както и останалите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства.Извършеното от подс.И.П.Л. престъпление е тежко по смисъла на чл.93, т.7 от НК и е с висока степен на обществена опасност, която се обуславя от динамиката на извършване на подобен род престъпления.Завишена е обществената опасност и на подсъдимия, тъй като от приложената справка за съдимост се установява, че до момента многократно е осъждан за престъпления от общ характер и е изтърпявал ефективно наказание лишаване от свобода за различни срокове.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита многобройните осъждания на подс.Л. извън квалификацията на деянието.Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени направените самопризнания на досъдебното и съдебното производство, оказаното съдействие за разкриването на обективната истина в досъдебното и съдебното производство, изключително ниската стойност на обсебената вещ, както и обстоятелството, че отработеното от него не му било заплащано редовно от пострадалия.При съвкупната преценка на тези обстоятелства съдът достига до извода, че са налице многобройни смекчаващи вината обстоятелства, при което така предвиденото наказание лишаване от свобода от три години до десет години е несъразмерно тежко.Налице са предпоставките за приложение на чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК.Предвид тежестта на престъплението, размера на вредата, материалното и имотно състояние, мотивите и подбудите, съобразявайки се с императивната разпоредба на чл.373, ал.2 от НПК за определяне на наказанието при приложение на чл.58а и имайки предвид разпоредбата на чл.58а, ал.4 от НК, съдът достига до извода, че на подсъдимия И.П.Л. следва да се наложи наказание в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

Не са налице условията за приложението на чл.66, ал.1 от НК, поради което подс.И.П.Л. следва да изтърпи наложеното наказание лишаване от свобода при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС.

За определеното общо наказание

От справката за съдимост на подсъдимия И.П.Л. се установява, че последното му по време осъждане е с Присъда № 53 от 13.10.2016 год. по НОХД № 282/2016 год. по описа на Районен съд Севлиево, с която е осъден за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК на една година лишаване от свобода, което наказание да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим, както и на глоба в полза на държавата в размер на 500.00 лева.

  Деянието е извършено на 01.07.2016 год.

  Присъдата е влязла в законна сила на 23.12.2016 год.

При така посоченото осъждане следва, че деянията по Присъдата по НОХД № 282/2016 год. по описа на Районен съд Севлиево и по Присъдата по настоящото НОХД № 379/17 год. по описа на Районен съд гр.Севлиево са в отношение на реална съвкупност.Първа по време е влязла в сила Присъдата по НОХД № 282/2016 год. по описа на Районен съд гр.Севлиево – на 23.12.2016 год.Деянието по присъдата по настоящото НОХД № 379/17 г.  е извършено преди тази дата.Налице са предпоставките по чл.25, ал.1 във вр. с чл.23 от НК за определяне на едно общо наказание за изтърпяване.Общото наказание следва да бъде в размер на най-тежкото, а именно ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, каквото наказание е наложено на подсъдимия с Присъдата по НОХД № 282/2016 г. по описа на Районен съд гр.Севлиево.

Съдът счита, че определеното общо наказание не следва да се увеличава по реда на чл.24 от НК, тъй като фактически подсъдимият следва да изтърпи наказание, което е достатъчно по размер за постигане целите на наказанието.

На осн. чл.25, ал.1 във вр. с чл.23, ал.3 от НК, съдът счете, че към така определеното общо наказание от ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, следва да се присъедини наказанието ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 500,00 /петстотин/ лева, наложено на И.П.Л. с Присъдата по НОХД № 282/2016 г. по описа на Районен съд Севлиево.

Така определеното общо наказание подсъдимият Л. следва да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ, какъвто му е определен и с двете Присъди, а и на осн. чл.57, ал.1, т.2, б.“б“ от ЗИНЗС.

На осн.чл.25, ал.2 от НК от така определеното по реда на чл.23-25 от НК общо наказание лишаване от свобода следва да се приспадне изтърпяната изцяло или отчасти част от наказанието по Присъда № 53 от 13.10.2016 год. по НОХД № 282/2016 год. по описа на Районен съд Севлиево, до привеждане в изпълнение на настоящата присъда.

За разноските по делото

Тъй като бе признат за виновен и осъден за извършено престъпление подсъдимият И.П.Л., следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 63.48 /шестдесет и три лв. и 48 ст./ лева.

В този смисъл съдът произнесе присъдата.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: