П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево, 09.10.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на девети октомври   две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

                                        Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

 

при  участието на секретар: СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ сложи за разглеждане

НОХД №  381   по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ  Г.А.Г. редовно призован  се явява лично и с адв. Н.Г. с пълномощно от днес.  

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор Петков.

СВИДЕТЕЛЯТ   се явява.

Съдът разясни на страните правата им  по чл.274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР  ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и съдебния секретар. Нямам искания по доказателствата. Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите.

АДВ.  Г.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Нямам искания по доказателствата. Постигнахме споразумение с представителя на обвинението, което моля да одобрите.

Съдът констатира, че не са направени възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото, поради което

                                     О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384 ал.1 във вр. с чл.382 НПК.

Сне самоличността на подсъдимия:

 Г.А.Г.: Роден на *** ***,   ЕГН **********.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен по него, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Г.Г.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по така предявеното ми обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Г.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС.Г.Г.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът, на основание чл.382 ал.6 от НПК,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между Районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ и адвокат  Н.Г., като защитник на подсъдимия Г.А.Г., както следва:

Подсъдимият Г.А.Г., роден на *** ***,   ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че   на 23.09.2017 г., около 02:50 ч., в гр.Севлиево, на ул. “Александър Верешчагин” до № 43, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Опел Зафира” с рег. номер ЕВ *** ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,50 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 218/26.09.2017г. на НТЛ – ОД МВР гр.Габрово, с което е осъществил състава на престъплението по чл.343 „б“, ал.1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.343 „б“, ал.1 от НК и при приложението на чл.54  от НК на подсъдимия Г.А.Г. с ЕГН: **********, се определя наказание ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Г.А.Г., ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

За извършеното престъпление по чл.343 „б“, ал.1 от НК и при приложението на чл.54 от НК на подсъдимия Г.А.Г. се налага предвиденото от закона кумулативно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 500 ЛЕВА.

На основание чл.343„г” във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК на подсъдимия Г.А.Г. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, начиная от влизане на споразумението в сила, като на осн.чл.59, ал.4 от НК се зачита времето през, което същият е бил лишен от това си право по административен ред със ЗППАМ  на Началника на Районно управление на МВР Севлиево. 

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние..

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на: 33.00 лева, направени от ОД на МВР-Габрово за изготвяне на химическа експертиза, ще бъдат заплатени от подсъдимия Г.А.Г..

Веществени доказателства – няма.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1.   РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                               /Тихомир Петков/

 

2. ЗАЩИТНИК:

                        /адв. Н.Г./

 

3. ПОДСЪДИМ

                      /Г.А.Г./

 

След подписване на споразумението от Районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ, адвокат Н.Г. и подсъдимия Г.А.Г., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. От престъплението няма настъпили съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен, е безспорно доказано предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл.382  НПК, съдът

                                           О П Р Е Д Е Л И: 

ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между Районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ и адвокат Н.Г., като защитник на подсъдимия Г.А.Г., съгласно което:

Подсъдимият Г.А.Г. ***,  роден на *** ***, ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 23.09.2017 г., около 02:50 ч., в гр.Севлиево, на ул. “Александър Верешчагин” до № 43, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Опел Зафира” с рег. номер ЕВ *** ВА, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,50 на хиляда, установено по надлежния ред – с протокол за химическа експертиза № 218/26.09.2017г. на НТЛ – ОД МВР гр.Габрово, с което е извършил престъпление, за което на основание  чл.343”б”, ал.1 от НК и чл.54 от НК му се налага наказание  ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500 лв. (петстотин) лева.

На основание чл.66, ал.1 от НК се ОТЛАГА изпълнението на наложеното на Г.А.Г. наказание лишаване от свобода, като се ОПРЕДЕЛЯ ТРИ ГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от датата на влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл.343г във вр. с чл.37 ал.1 т.7 НК подсъдимият Г.А.Г. се ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА.  

На осн.чл.59, ал.4 НК от така наложеното наказание лишаване от правоуправление се приспада времето, през което подсъдимият Г.А.Г. е бил лишен от това право по административен ред със ЗППАМ от 23.09.2017 г. на Началник сектор към ОДМ МВР – Габрово,  Районно управление - Севлиево.

ОСЪЖДА подсъдимия Г.А.Г., ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 33 лева (тридесет и три) лв.

ЗАЛИЧАВА свидетеля от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия Г.А.Г. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 381/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24 ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14:00 часа.

                                        

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                 СЕКРЕТАР: