МОТИВИ:                                        

Производството е гл. 28 от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Образувано е по постановление на Районна прокуратура - Севлиево, съдържащо предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на К.А.Ю. ***, за престъпление по чл. 345, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК, за това, че на 26.09.2017 г., около 09.00 часа, в гр. Севлиево, на ул. „П. Р. Славейков“, до дом № 10, в посока „Дандолови къщи“, като е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***“, модел „147“ с рама № ZAR93700003058160, нерегистрирано по надлежния ред съгласно НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с регистрационни табели с № 992Н833 за временна регистрация, изтекла на 21.06.2017 г.

По съществото на делото прокурорът заявява, че поддържа обвинението и намира за установено и доказано по несъмнен начин извършването на престъплението от обвиняемия. Предлага К.Ю. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание глоба в минимален размер от 1 000 лв.

В проведеното на 17.10.2017 г. съдебно заседание обвиняемият Ю. се явява лично, като заявява, че е получил в срок препис от постановлението на прокурора и разбира обвинението. Дава обяснения по фактическата обстановка на деянието, като не отрича, че на посочената в постановлението дата и място е управлявал превозното средство. Твърди, че не е знаел, че временната регистрация на управлявания от него автомобил е изтекла.

Обвиняемият Ю., редовно призован, не се явява в проведеното на 14.11.2017 г. съдебно заседание. Съдът разгледа делото в негово отсъствие и съобразно разпоредбата на чл. 378, ал. 1, изр. второ от НПК.

Въз основана събраните в наказателното производство доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът намира за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият К.А.Ю. е роден на *** *** и му е определена 74% трайно намалена работоспособност. Обвиняемият е правоспособен водач на МПС от категории „В“, „АМ“ и „В1“ от 1991 г.

На 26.09.2017 г. обвиняемият Ю. трябвало да отиде до офис на Дирекция „Социално подпомагане“ в гр. Севлиево, за да подаде документи за социална помощ. Решил да отиде до сградата на Дирекцията с паркирания до дома му лек автомобил марка „***“, модел „147“. Превозното средство било закупено дни преди това от племенника му от друго лице от с. Столът, общ. Севлиево, за което обаче не бил сключен по надлежния ред договор за покупко-продажба. Автомобилът бил с рама № ZAR93700003058160 и поставени на него регистрационни табели с № 992Н833 за временна регистрация, изтекла на 21.06.2017 г. Около 09.00 часа обвиняемият Ю. управлявал превозното средство по ул. „П. Р. Славейков“, в близост до кооперативния пазар и по посока комплекс „Дандолови къщи“, където до дом № 10 бил спрян от служители на РУ – Севлиево при ОД на МВР – Габрово, сред които бил свидетелят Ц.Х.Г.. При извършената проверка, включително извършен оглед на местопроизшествие, било констатирано, че временната регистрация на превозното средство е изтекла. На обвиняемия бил съставен  акт за установяване на административно нарушение с бланков № 889467/26.09.2017 г. за нарушение, квалифицирано по чл. 140, ал. 1 от ЗДвП.   

Фактическата обстановка на деянието се установява от събраните в двете фази на наказателното производство доказателства и доказателствени средства – обясненията на обвиняемия Ю., съпоставени поотделно и в тяхната съвкупност с показанията на свидетеля Ц.Г.; протокола за оглед на местопроизшествието с фотоалбум (л. 4-8); акт за установяване на административно нарушение с бланков № 889467/26.09.2017 г.; справка от сектор ПП при ОД на МВР – Габрово и приложените към нея документи за транзитна регистрация на лек автомобил марка „***“ с рег. № 992Н833 и рама № ZAR93700003058160 (л. 13-18); справка картон на водача К.Ю. (л. 21-22 от ДП), издадена от МВР; заверен препис от Разрешение за временно движение на л. а. „***“ с рег. № 992Н833 и рама № ZAR93700003058160 (л. 23) и препис от експертно решение на ТЕЛК (л. 25).

В депозираните в съдебно заседание обяснения обвиняемият Ю. заявява, че личният му автомобил бил откраднат. На датата на деянието трябвало да отиде до Дирекция „СП“, за да подаде молба за социална помощ за дърва за огрев. Няколко дни преди това племенникът му бил закупил от лице от с. Столът, общ. Севлиево процесния лек автомобил и го оставил на съхранение в дома му. Решил да се придвижи до Дирекцията с този автомобил. Бил спрян за проверка от полицаите и тогава те му били казали, че регистрацията на превозното средство е изтекла. Обвиняемият е категоричен в твърдението си, че не е знаел за изтеклата регистрация на автомобила и научил за това едва при извършената му проверка.

Съдът намира, че твърдението на обвиняемия за това, че не е знаел за изтеклата временна регистрация на превозното средство се опровергава от останалите събрани в наказателното производство доказателства. Преди всичко, при разпита си на досъдебното производство обвиняемият Ю. е заявил: „Знаех, че рег. номера на автомобила е с временна регистрация и знаех, че са изтекли …“. Знанието си за нередовността по регистрацията на превозното средство обвиняемият е показал и при извършване на проверката, когато, според показанията на свидетеля Ц.Г., на зададен му конкретен въпрос, се засмял и казал, че знае, че временната регистрация е изтекла.

При така установените фактически обстоятелства съдът намира от правна страна за установено по несъмнен и безспорен начин, че обвиняемият К.А. на 26.09.2017 г., около 09.00 часа, в гр. Севлиево, на ул. „П. Р. Славейков“, до дом № 10, в посока „Дандолови къщи“, като е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***“, модел „147“ с номер на рама ZAR93700003058160, нерегистрирано по надлежния ред, съгласно НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с регистрационни табели с № 992Н833 за временна регистрация, изтекла на 21.06.2017 г., не е извършил престъпление, защото деянието, макар формално и да осъществява признаците на предвиденото в закона престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, не е престъпно по смисъла на чл. 9, ал. 2 от НК заради явна незначителност на обществената му опасност. В нормата на чл. 9, ал. 2 от НК законодателят е дефинирал условията, при които едно деяние, макар и формално да осъществява признаците от състава на дадено престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Визираният критерий, който обуславя малозначителността, е един от обективните признаци на престъплението, а именно обществената му опасност, която в първата хипотеза изобщо липсва (обществените отношения не се засягат), а във втората хипотеза същата е явно незначителна (обществените отношения се засягат в такава степен, при която използването на наказателната репресия е неоправдано). Изложеното принципно съждение, отнесено към конкретиката на настоящия казус, води до извода, че извършеното от обвиняемия Ю. деяние не е престъпно, поради явна незначителност на обществената му опасност, по следните съображения: обвиняемият е управлявал автомобила, за да се придвижи от дома си в гр. Севлиево до сградата, където се помещава Дирекция „СП“; не е напускал населеното място; ползването на автомобила е било инцидентно; касае се за лице на почтена възраст, което никога не е било осъждано или освобождавано от наказателна отговорност за извършено престъпление; обвиняемият е лице с трайно намалена работоспособност, трудно се придвижва и по необходимост е ползвал автомобила; касае се за деяние, свързано с управление на превозно средство, което е било регистрирано, но е изтекъл срокът на временната регистрация, а не за автомобил, който никога не е бил регистриран в България, съответно да не може да се проследи автентичността на превозното средство и лицето, на което е регистрирано. Поради изложеното съдът призна обвиняемия К.А.Ю. за НЕВИНЕН и го ОПРАВДА по така повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. с ал.1 от НК.

Въпреки, че извършеното от обвиняемия Ю. деяние не е престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК, то същото съставлява административно нарушение. Съгласно чл. 175, ал. 3 от ЗДвП, наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред. Изискването за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, само на регистрирани превозни средства, произтича от нормата на чл. 140, ал. 1 от ЗДвП. Несъмнено е, че обвиняемият Ю. е нарушил задълженията си като водач на МПС, тъй като на 26.09.2017 г., около 09.00 часа, в гр. Севлиево, на ул. „П. Р. Славейков“, до дом № 10, в посока „Дандолови къщи“, е управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „***“, модел „147“ с номер на рама ZAR93700003058160, нерегистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с регистрационни табели с № 992Н833 за временна регистрация, изтекла на 21.06.2017 г. По изложените съображения, прилагайки разпоредбата на чл. 305, ал. 6 от НПК, на основание чл. 175, ал. 3 от ЗДвП съдът наложи на обвиняемия К.А.Ю. административни наказания лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА и ГЛОБА в размер на 200 лв. Съдът, като съобрази данните за семейното и материално положение и имотно състояние на обвиняемия, счете че наказания в минимални размери са достатъчни за постигане целите на превенцията. 

В този смисъл съдът произнесе решението си.

 

 

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: