МОТИВИ:

Производството е по гл.ХХVІІІ от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В Районен съд - Севлиево е внесено постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 05.10.2017 год. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Ц.И. *** за престъпление по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Представител на Районна прокуратура - Севлиево се явява в съдебно заседание и поддържа повдигнатото с Постановлението обвинение, като го счита за установено и доказано по безспорен начин и смята, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

След преценка на събраните в наказателното производство доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Ц.И. ***, работел като екстрюдерист в „НБИ Консорциум“ ЕООД гр.Габрово и бил правоспособен водач на МПС.Ползвал лек автомобил „Опел Астра“, с рама № WOLOTGF08Y5019474, който не бил регистриран по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС е ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.Въпросният лек автомобил бил собственост на трето лице и за него били издадени временни регистрационни табели с номер *******, чийто срок на валидност обаче изтекъл на 14.04.2017 год., след което, както вече бе отбелязано по-горе автомобила не бил регистриран по надлежния ред.Въпреки това на 02.10.2017 г. обв.И. решил отново да ползва посочения по-горе лек автомобил.Около 14.30 часа на посочената по-горе дата обв.И. управлявал автомобила, като се движел по ул.“Марин Попов“ в гр.Севлиево на входа на бензиностанция „Ведима“, в посока центъра на града.По същото време служители на РУ на МВР Севлиево, сред които и свид.С.К.Ц., изпълнявали служебните си задължения, като се намирали до дом № 76 на същата улица.Забелязвайки движещия се автомобил същите решили да го спрат за проверка, поради което подали сигнал на водача да преустанови движението си.При извършената от полицейските служители проверка било установено, че автомобила се управлява от обв.И..Констатирано било също така, че управляваното от него МПС е с временни регистрационни табели, чийто срок на валидност е изтекъл на 14.04.2017 год., както и, че след това не е било регистрирано по надлежния ред, предвиден в посочената по-горе наредба.Установено било също така, че автомобилът е без сключена задължителна застраховка „гражданска отговорност“.По този повод на обв.И. бил съставен АУАН № 894 от 02.10.2017 г.На същата дата разследващ полицай извършил оглед на МПС, за което бил съставен и съответния протокол.Изготвен бил и фотоалбум, представляващ неразделна част от протокола.

Съгласно разпоредбите на чл.140, ал.1 и ал.2 от ЗДвП - По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места.Условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната.Спрените от движение моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета се пускат в движение от същите органи след отстраняване на причината за тяхното спиране.Управляваното от обв.И. МПС не било регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС е ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от МВР.  

Горната фактическа обстановка съдът установи от обясненията на обвиняемия, показанията на свидетеля С.К.Ц., дадени на досъдебното производство; АУАН с № 894; Протокол за оглед на местопроизшествие от 02.10.2017 г. и фотоалбум, представляващ неразделна част от него; Разрешение за временно движение; Справка от Началника на Сектор ПП ОД на МВР Габрово и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

            Обвиняемият И., редовно призован се явява лично и с упълномощен от него защитник, дава обяснения по фактическата обстановка на деянието, признава се за виновен и не оспорва събраните в наказателното производство доказателства, както и обстоятелствата, изложени в Постановлението на прокуратурата.

            Въз основа на гореизложеното, съдът счита за установено и доказано по несъмнен начин, че обвиняемият Ц.И.И., след като на 02.10.2017 год., около 14.30 часа, в гр.Севлиево, на ул.“Марин Попов“ до дом № 76, на входа на бензиностанция „Ведима“, в посока гр.Севлиево, управлявал МПС – лек автомобил „Опел Астра“, с рама № WOLOTGF08Y5019474, нерегистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на МПС е ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с български временен регистрационен номер *******, с изтекъл срок на валидност на 14.04.2017 год., както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл.345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

            За извършеното от обв.И. деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от петстотин до хиляда лева.Обвиняемият И. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.

            При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

            При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства направените от обв.И. самопризнания, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, чистото съдебно минало, изразеното съжаление за извършеното.Не са налице отегчаващи вината обстоятелства.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на обвиняемия И., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание в размер на минималния, предвиден по чл.78а от НК, а именно ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000.00лева.

За разноските по делото

Обвиняемият Ц.И.И. следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 7.50 / седем лв. и 50 ст. / лева.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

                                      

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: