П Р О Т О К О Л

                                                 

гр. Севлиево, 13.10.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание на

тринадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                        Председател: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ

                            

при  участието на секретар СИЛВИЯ СТАНЕВА

и прокурора  ТИХОМИР ПЕТКОВ, сложи за разглеждане

НОХД № 389 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия НЕДЕЛЧЕВ

 

На именното повикване в 09.00  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Й.Д.И. се явява лично и с адв. Трифон Станев от АК - Силистра с пълномощно от днес.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СЕВЛИЕВО се явява прокурор Петков.

СВИДЕТЕЛИТЕ, редовно призовани, се явяват.

Съдът разясни на страните правата им по чл.274 и чл.275 от НПК – на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и чл.55 от НПК, и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и секретаря. Представям писмено споразумение за решаване на делото, което с адв. Трифон Станев - защитник на подсъдимия Й.Д.И., сме постигнали, което споразумение ще моля да одобрите, като непротиворечащо на закона и морала.

АДВ. СТАНЕВ: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с прокурора, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение, поради което съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384 ал.1 във вр. с чл.382 НПК.

Сне се самоличността на подсъдимия:

Й.Д.И.: Роден на *** г.  , ЕГН **********,***.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Й.Д.И.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанията, които е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.СТАНЕВ: Поддържам споразумението в този вид.

Съдът, на основание чл. 382 ал.6 от НПК

                                       О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – Районен прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия Й.Д.И. – адв. ТРИФОН СТАНЕВ от АК - Силистра, както следва:

 Подсъдимият Й.Д.И., роден на *** г. ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 29.09.2017 г., около 17.40 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Марин Попов“ до дом № 73, в посока гр. Габрово, управлявал МПС- товарен автомобил - влекач марка “Мерцедес“ , модел „Актрос “ с рег.  № Р 45 02 ВР, с прикачено полуремарке с рег № Р 00 73 ЕЕ,  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.63 на хиляда, установено по надлежният ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № 0078, посредством измерване на концентрацията на алкохола в издишания въздух, с което е осъществил състава на престъплението по чл.343б, ал.1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и при приложението на чл.54 от НК на подсъдимият Й.Д.И. с ЕГН**********, се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА.

 На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимият Й.Д.И., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

За извършеното престъпление по чл.343б, ал.1 от НК и при приложението на чл.54 от НК на подсъдимият Й.Д.И. се налага предвиденото от закона кумулативно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 500 ЛЕВА.

На основание чл.343г във вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, на подсъдимия Й.Д.И. се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, начиная от влизане на споразумението в сила, като на осн.чл.59, ал.4 от НК се зачита времето, през което същият е бил лишен от това си право по административен ред със ЗППАМ  на Началника на Районно управление на МВР Севлиево. 

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

Разноски по делото - няма.

Веществени доказателства – няма.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, при постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

                                 СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР :_______________

                                            (Тихомир Петков)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. Трифон Станев)

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                          (Й.Д.И.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от Районен прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ, адвокат ТРИФОН СТАНЕВ и подсъдимия Й.Д.И., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Престъплението е на формално извършване и не е свързано с настъпване на съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на споразумението е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен, е безспорно доказано предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанията са съобразени както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. По изложените съображения и на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл.382, ал. 7 от  НПК, съдът

                                    О П Р Е Д Е Л И: № 49

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – Районен прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия Й.Д.И. – адв. ТРИФОН СТАНЕВ от АК - Силистра, съгласно което:

Подсъдимият Й.Д.И., роден на *** г.  ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 29.09.2017 г., около 17.40 ч., в гр. Севлиево, на ул. „Марин Попов“ до дом № 73, в посока гр. Габрово, управлявал МПС - товарен автомобил - влекач марка „Мерцедес“, модел „Актрос“ с рег. № Р 45 02 ВР, с прикачено полуремарке с рег. № Р 00 73 ЕЕ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда - 1.63 на хиляда,  установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с фабричен № 0078, посредством измерване на концентрацията на алкохола в издишания въздух, с което с което е извършил престъпление, за което на основание чл.343б, ал.1 и чл.54 от НК му се налагат наказания ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в полза на държавата в размер на 500 (петстотин) лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на така определеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Й.Д.И. ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

На основание чл. 343г във вр. с чл. 343б, ал. 1 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 НК подсъдимият Й.Д.И. се ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, считано от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

 На основание чл. 59, ал. 4 НК, от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС се приспада времето, през което подсъдимият Й.Д.И., за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред със Заповед за прилагане на ПАМ № 17-0341-000317 от 29.09.2017 г. на Началник сектор към ОД на МВР – Габрово, РУ - Севлиево.

ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия Й.Д.И. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 389/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09,30 часа.

                                                                                                                                                        

                                                            

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                            СЕКРЕТАР: