Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 134

 

гр.Севлиево 23.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на тридесет и първи октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора              като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 392 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят Галимос” ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Хирево, общ.Севлиево, ул.”Космонавт” № 4, чрез управляващия и представляващ Л.П.Й., е обжалвал наказателно постановление № 2017-0044428 от 05.09.2017 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, с което за извършено нарушение по чл.117, ал.1 и на основание чл.211 от Закона за туризма / ЗТ / му е наложено наказание имуществена санкция в размер от 500.00лева.В жалбата се твърди, че НП е незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на закона, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, редовно призован, не се явява представител при разглеждане на делото.В писмото, придружаващо административно-наказателната преписка е взето становище, че същата е допустима, но е неоснователна.Представено е писмено становище от процесуален представител, с което към съда се отправя искане жалбата да бъде оставена без уважение, а наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалбоподателят ”Галимос” ЕООД е със седалище и адрес на управление с.Хирево, общ.Севлиево, ул.”Космонавт” № 4.Същото стопанисвало „кафе-аперитив“, находящ се на посочения по-горе адрес в с.Хирево, в който била осъществявана туристическа дейност – „ресторантьорство“.На 26.07.2017 год. свид.Д.Н.Б. – главен инспектор и свид.Н.Г.С. ***, в присъствието на Л.П.Й. – управляващ и представляващ „Галимос” ЕООД, извършили проверка в посочения по-горе обект.Резултатите от същата били отразени в Констативен Протокол 2017 № К-0254265 от същата дата.В посочения Протокол длъжностните лица отразили, че са извършили проверка в обект кафе-аперитив, находящ се в с.Хирево, общ.Севлиево, ул.”Космонавт” № 4.В Протокола е записано, че проверката се извършва във връзка с план-програмата на КЗП за месец юли 2017 г.Отразено е, че в близост до входа на обекта е поставена следната информация:

- рекламен надпис „Кафе-аперитив“;

- табела с категорийната символика с обозначена една звезда и обект – кафе аперитив;

- „Галимос“ ЕООД с.Хирево, ул.“Космонавт“ № 4.

Отбелязано е, че на видно място в обекта е поставено Удостоверение за категоризация № 00280/23.12.2015 год., с утвърдена категория една звезда и обект кафе-аперитив, с лице, извършващо дейност в обекта: „Галимос“ ЕООД, 20 места, издадено от Община Севлиево.

Отразено е, че за предлагания асортимент от 8 вида пиво, спиртни напитки 16 вида, бели вина – 3 вида, червени вина – 4 вида, 4 вида салати, 6 вида скара, топли мезета – 6 вида, 4 вида гарнитури, сухи мезета – 4 вида, супи – 3 вида, 3 вида закуски, ядки – 3 вида, има изготвени менюта, липсва обявен грамаж в менюто.Цената е изписана на български език и чужд език.Не е констатирано цените да са обявени в различен размер.В протокола са отразени и други констатации, както и обстоятелството, че към него са приложени снимки на менюто.Във връзка с констатациите, отразени в протокола и на осн. чл.172 от ЗТ било наредено управителя или упълномощено от него лице да се яви на 03.08.2017 год. в 14.30ч. в сградата на КЗП в гр.Габрово, като представи поименно посочени документи.Протокола бил подписан от длъжностните лица и Л.П.Й. – управляващ и представляващ „Галимос” ЕООД.На 03.08.2017 г. в сградата на КЗП в гр.Габрово се явила Л.П.Й. – управляващ и представляващ дружеството-жалбоподател, която предоставила на проверяващите документи, по повод на което бил изготвен Протокол за проверка на документи от 03.08.2017 год. към КП 2017 № К-0254265 от 26.07.2017 год.Протокола бил подписан от длъжностните лица и Л.П.Й. – управляващ и представляващ дружеството-жалбоподател.На същата дата – 03.08.2017 год. свид.Д.Н.Б., в присъствието на свид.Н.Г.С., съставила против ”Галимос” ЕООД, ЕИК 107587302, със седалище и адрес на управление с.Хирево, общ.Севлиево, ул.”Космонавт” № 4, представлявано от Л.П.Й. – управляващ, АУАН № К-0044428, за това, че при направена проверка на 26.07.2017 год. в обект кафе-аперитив в с.Хирево, общ.Севлиево, обл.Габрово, ул.”Космонавт” № 4, с Констативен протокол № К-0254265/26.07.17 год., са установени следните нарушения и обстоятелства на извършване:

В изпълнение на план-програма на КЗП за месец юли 2017 г., на 26.07.2017 г. е извършена проверка на кафе-аперитив, находящ се в с.Хирево, общ.Севлиево и стопанисван от „Галимос“ ЕООД.За обекта има издадено удостоверение за категоризация № 00280/23.12.2015 год. с утвърдена категория една звезда и обект – кафе-аперитив, лице, извършващо дейност: „Галимос“ ЕООД, 20 места, издадено от община Севлиево.Към датата на проверка с КП № К-0254265, търговецът предлага за консумация на място: 7 вида топли напитки, 12 вида безалкохолни напитки, 8 вида бира, 13 вида алкохолни напитки, 7 вида бели и червени вина, 4 вида салати, 6 вида скара, 6 вида топли мезета, 5 вида гарнитура, 3 вида ядки, 4 вида сухи мезета, 3 вида супи, 3 вида закуски, чиито цени са обявени в меню.В менюто липсва / не е обявен / грамажа на гореизброените асортименти.Нарушението е извършено за първи път.С това са нарушени чл.117, ал.1 от ЗТ.Препис от АУАН е връчен на жалбоподателя чрез Л.П.Й., в качеството й на управляващ и представляващ дружеството-жалбоподател, срещу подпис на същата дата - 03.08.2017 год.След запознаване със съдържанието му същият не е направил възражения.След запознаване със съдържанието му същата не е направила възражения.Възражения не са направени и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите с № 2017-0044428 от 05.09.2017 год.Същото е издадено против ”Галимос“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Хирево, общ.Севлиево, ул.”Космонавт” № 4, ЕИК 107587302, представлявано от Л.П.Й. – управляващ, за това, че при направената проверка на 26.07.2017 год. в кафе-аперитив в с.Хирево, общ.Севлиево, обл.Габрово, на ул.”Космонавт” № 4, за което е съставен констативен протокол 2017 № К-0254265, е установено, че ”Галимос” ЕООД извършва туристическа дейност „ресторантьорство“ в кафе-аперитив в с.Хирево, общ.Севлиево, обл.Габрово, ул.”Космонавт” № 4.За обекта има издадено Удостоверение за категоризация № 00280/23.12.2015 г., от кмета на община Севлиево, за утвърдена категория „една звезда“, капацитет: 20 места.В заведението се предлагат за консумация на място: 7 вида топли напитки, 12 вида безалкохолни напитки, 8 вида бира, 13 вида алкохолни напитки, 7 вида бели и червени вина, 4 вида салати, 6 вида скара, топли мезета, 5 вида гарнитури, 3 вида ядки, 4 вида сухи мезета, 3 вида супи, 3 вида закуски.За предлагания асортимент има съставено меню, в което са обявени цени, но не са обявени грамажите.Наказващият орган е приел, че гореизложеното съставлява нарушение по чл.117, ал.1 от ЗТ, за което на основание чл.211 от ЗТ е наложил на дружеството-жалбоподател имуществена санкция в размер на 500.00лева.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите Д.Н.Б. и Н.Г.С., съпоставени с писмените доказателства – Констативен Протокол 2017 № К-0254265 от 26.07.2017 г.; Протокол за проверка на документи от 03.08.2017 год. към КП 2017 № К-0254265 от 26.07.2017 г.; Удостоверение за категоризация № 00280/23.12.2015 г., издадено от кмета на община Севлиево; Меню; Диплома, издадена на името на Л.П.Х.; Извлечение от осигурителна книжка; АУАН № К-0044428 от 03.08.2017 год.; НП № 2017-0044428 от 05.09.2017 г.; Известие за доставяне на НП; Заповед № 351 ЛС от 22.04.2015год. на Председателя на Комисията за защита на потребителите; Заповед № 290 от 22.04.2015год. на Председателя на Комисията за защита на потребителите.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на дружеството-жалбоподател на 11.09.2017 г.От клеймото на пощенският плик, с който жалбата е изпратена, се установява, че същата е подадена на 16.09.2017 год., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

НП е издадено от компетентен орган във връзка с което по делото е представено заверено копие от Заповед № 290 от 22.04.2015 год. на Председателя на Комисията за защита на потребителите.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на Заповед № 351 ЛС от 22.04.2015 год. на Председателя на Комисията за защита на потребителите.

АУАН и издаденото в последствие въз основа на него НП, са за извършено нарушение на разпоредбата на чл.117, ал.1 от Закона за туризма.Текстът на същата гласи: „Лицата, извършващи ресторантьорство, са длъжни да съставят ценоразписи - лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.211 от ЗТ е наложил на дружеството-жалбоподател имуществена санкция в размер на 500.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „На ресторантьор, който не изпълнява задълженията си по чл.117 или ги изпълнява не по указания начин, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.”.

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява представител в съдебно заседание, не се явява и негов процесуален представител.В жалбата към съда се отправя молба да отмени НП.Твърди се, че то е незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на закона.Допълнително е депозирано писмено становище от управляващия и представляващ дружеството-жалбоподател, в което към съда отново се отправя искане за отмяна на обжалваното наказателно постановление.

Излага се на първо място твърдението, че както в констативния протокол, така и в АУАН и НП, били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила по смисъла на чл.42, т.4 и т.5 и чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, свързани с неточно описание на нарушението и некоректна правна квалификация.Това било така, тъй като на първо място изброените напитки и храни били посочени общо, като липсвала конкретика и изброяването им по вид и марка.Същевременно не било изразено текстово коя хипотеза на ал.1 от чл.117 от ЗТ обхващало нарушението.Наред с това нито в акта, нито в НП, било посочено кое предложение на цитираната правна норма се имало предвид.

Съдът не споделя така изложените доводи.Както в АУАН, така и в НП, нарушението е описано ясно, точно и разбираемо.В НП се съдържа подробно описание на нарушението, обстоятелствата, при които същото е извършено и установено, както и нарушените разпоредби на материалния закон.АНО е описал с нужната конкретика всички релевантни факти и обстоятелства, които обуславят съставомерността на нарушението, за което е санкционирано дружеството-жалбоподател.Безспорно е, че нарушението, за което е санкциониран е за това, че в качеството му на лице, извършващо ресторантьорство, не е изпълнило задължението си да състави лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните грамажи.По делото не се спори, че дружеството-жалбоподател стопанисва кафе-аперитив, находящ се на посочения в АУАН и НП адрес.Безспорно е и това, че във въпросният обект дружеството осъществява туристическа дейност под формата на „ресторантьорство“.Не се спори, че при извършена проверка от страна на контролните органи в обекта, стопанисван от дружеството-жалбоподател, е установено, че за предлагания от търговеца асортимент за консумация има изготвеню меню на български и чужд език, в което са обявени и цените, но не е посочен грамажа им.Същевременно това се потвърждава както от писмените доказателства, приложени към административно-наказателната преписка, в това число и лист-менюто, така и от гласните такива.Обстоятелството, че изброените напитки и храни били посочени общо, като липсвала конкретика и изброяването им по вид и марка по никакъв начин не е довело до нарушаване правото на защита на дружеството-жалбоподател, изразяващо се в неточно описание на нарушението.Не може да бъде споделено и становището, че в случая в акта и НП била посочена некоректна правна квалификация на нарушението.Както вече бе посочено по-горе съгласно разпоредбата на чл.117, ал.1 от Закона за туризма лицата, извършващи ресторантьорство, са длъжни да съставят ценоразписи - лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.Безспорно е, че от текста на посочената разпоредба, за дружеството-жалбоподател възниква задължението за съставяне на лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.Безспорно е и това, че към момента на извършване на проверката такова меню е било изготвено, но същото е съдържало само предлагания асортимент и съответна цена, без да са били отразени съответните грамажи.При така установеното, съдът намира, че дружеството-жалбоподател е осъществило състава на нарушението по чл.117, ал.1 от ЗТ.Правилно и законосъобразно административно-наказващият орган е наложил на дружеството-жалбоподател имуществена санкция на основание чл.211 от ЗТ.Както вече бе посочено по-горе текста на същата гласи следното: „На ресторантьор, който не изпълнява задълженията си по чл.117 или ги изпълнява не по указания начин, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.”.Наложената на дружеството-жалбоподател имуществена санкция е съобразена с границите, определени от посочената санкционна норма и е в размер на минималния предвиден в нея.

Съдът не споделя и виждането, че АНО е следвало да приеме, че в случая е налице маловажен случай, като приложи чл.28 от ЗАНН.Наличието на маловажен случай на административно нарушение, при който АНО може да не наложи наказание, е една възможна хипотеза за развитие на производството.В случая, след като наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН, следва да се приеме, че същият не намира наличие на маловажен случай.Нарушението се явява типично за вида си и извършителят му следва да понесе административно наказателна отговорност.В случая е налице нарушение за голяма част от предлагания асортимент - както е посочено в АУАН и НП в случая става въпрос за: 7 вида топли напитки, 12 вида безалкохолни напитки, 8 вида бира, 13 вида алкохолни напитки, 7 вида бели и червени вина, 4 вида салати, 6 вида скара, топли мезета, 5 вида гарнитури, 3 вида ядки, 4 вида сухи мезета, 3 вида супи, 3 вида закуски.Нарушението съвсем не е маловажно, т.к. липсва необходима информация за голяма и съществена част от предлаганите в обекта стоки.В случая, както вече бе посочено по-горе, е наложена минимално предвидената по закон санкция от 500.00 лв., като АНО е отчел, че няма данни за други извършени нарушения.Но липсата на такива предходни не е достатъчна, за да обоснове приложението на чл.28 от ЗАНН, т.к. в противен случай за всяко първо от вида си установено нарушение деецът не би носил отговорност, а очевидно не това е волята на законодателя, нито такова едно решение отговаря на житейската и правна логика.

В същият смисъл е и Решение № 120 от 11.07.2017 год. на Административен съд - Габрово по к. н. а. х. д. № 98/2017 г.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно, поради което следва да се потвърди изцяло.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2017-0044428 от 05.09.2017 год. на Директора на Регионална дирекция за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен със седалище Русе към ГД ”Контрол на пазара” към Комисията за защита на потребителите, с което на Галимос” ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Хирево, общ.Севлиево, ул.”Космонавт” № 4, ЕИК 107587302, представлявано от Л.П.Й. – управляващ, за извършено нарушение по чл.117, ал.1 и на основание чл.211 от Закона за туризма е наложено наказание имуществена санкция в размер от 500.00 / петстотин / лева, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: