П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево, 18.10.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на осемнадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

 

при участието на секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА,  сложи за разглеждане

НОХД № 394 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

 

На именното повикване в 09,30  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Г.В.Й., нередовно призован, се явява лично с адв. П.Д. с пълномощно от ДП.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор  Христова.

Съдът разясни на страните правата им  по чл. 274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Христова: Уважаеми г-н Съдия, представям и моля да одобрите представеното споразумение. 

АДВ. Д.: Уважаеми г-н Председател, да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото и на осн. чл. 271 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на явилите се лица:

На подсъдимия:

Г.В.Й.: Роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, женен, осъждан, безработен, живущ ***, ЕГН  **********. 

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Г.Й.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Христова: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Д.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. Г.Й.: Моля да бъде одобрено споразумението така, както е изготвено от прокурора и защитника ми.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА–прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия Г.В.Й.– адв. П.Д., както следва:

Подсъдимият Г.В.Й., роден на *** ***, с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, се признава за виновен в това, че на 13.09.2017 г. около 20,05 ч. в гр. Севлиево, на ул. „Марин Попов“ до дом № 96, управлявал МПС-лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № ВТ ****КК в срока на изтърпяване на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“, наложено с Присъда № 85/ 18.10.2012 г. по НОХД № 613/2012 г. на Пловдивски окръжен съд, в сила от 25.06.2013 г., след като е наказан за същото деяние по административен ред с НП № 17-1030-002590/ 22.04.2017 г. на Началник сектор ПП при ОДМВР-Пловдив, връчено на 25.05.2017 г. и влязло в сила от 02.06.2017 г.-престъпление по чл. 343“в“, ал. 1 от НК.

Страните се договарят на подсъдимия на осн. чл. 343“в“ ал. 1 от НК да му се наложи наказание „4 /четири/ месеца лишаване от свобода“, което да изтърпи при първоначален строг режим, както и глоба в полза на държавата в размер на 200 (двеста) лева.

Нанесени щети – няма

Възстановени щети – няма.

Веществени доказателства – няма.

Разноски по делото – няма.

 

 

 

                                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                          (ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. П.Д.)    

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                       (Г.В.Й.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ПРОКУРОР Христова, адвокат П.Д. и подсъдимия Г.В.Й., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 382  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: 50

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат П.Д. – договорен защитник на подсъдимия Г.В.Й., както следва:

Подсъдимият Г.В.Й., роден на *** ***, с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, женен, осъждан, с основно образование, безработен, се признава за виновен в това, че на 13.09.2017 г. около 20,05 ч. в гр. Севлиево, на ул. „Марин Попов“ до дом № 96, управлявал МПС-лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Голф“ с рег. № ВТ ****КК в срока на изтърпяване на наказанието „лишаване от право да управлява МПС“, наложено с Присъда № 85/ 18.10.2012 г. по НОХД № 613/2012 г. на Пловдивски окръжен съд, в сила от 25.06.2013 г., след като е наказан за същото деяние по административен ред с НП № 17-1030-002590/ 22.04.2017 г. на началник сектор ПП при ОДМВР-Пловдив, връчено на 25.05.2017 г. и влязло в сила от 02.06.2017 г., с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343“в“, ал. 1 от НК му се НАЛАГА наказание 4 (ЧЕТИРИ) МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален строг режим, както и ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 200 (ДВЕСТА) ЛЕВА.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на подсъдимия Г.Й. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 394/ 2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,00 часа.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: