Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 118

 

гр.Севлиево 31.10.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският Районен съд на 31.10.2017 г. в публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

при участието на секретаря Рефузе Османова и прокурора Тихомир Петков, като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.Д. № 395 по описа за 2017 год. въз основа на данните по делото и закона

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА Д.Б.И. ***, роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, работи като дератизатор в „Хюман експерт консулт“ ООД гр.В.Търново, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 01.07.2017 г., около 04.05часа, в гр.Севлиево, на ул.“Никола Д.Петков“, до дом № 19, в посока кръгово кръстовище с ул.“Стефан Пешев“, управлявал МПС - лек автомобил "Тойота Корола" с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и екстази, установено по надлежния ред - със Съдебно-химическа / токсикологична / експертиза изх. № И-7245/18.09.2017 г. на ВМА София, с което е извършил престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, като на осн. чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000.00 / Хиляда / лева.

На осн. чл.78а, ал.4 във вр. с чл.343г във вр. с чл.343б, ал.3 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът ЛИШАВА Д.Б.И., със снета по-горе самоличност, от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

На осн.чл.59, ал.3 НК съдът ПРИСПАДА от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което Д.Б.И., за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.

ОСЪЖДА Д.Б.И., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 180.64 / сто и осемдесет лв. и 64 ст. / лева.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000 ” с номер 8325554, след влизане на решението в сила, ДА СЕ УНИЩОЖИ.  

Решението подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Габровски окръжен съд в 15 - дневен срок от днес.

                    

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОТИВИ:

Производството е по гл.ХХVІІІ от НПК - Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

В Районен съд - Севлиево е внесено постановление на Районна прокуратура - Севлиево от 20.07.2017 г. с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на Д.Б.И. *** за престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

Представител на Районна прокуратура - Севлиево се явява в съдебно заседание и поддържа повдигнатото с Постановлението обвинение, като го счита за установено и доказано по безспорен начин и смята, че обвиняемият следва да бъде признат за виновен и освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.   

След преценка на събраните в наказателното производство доказателства, съдът установи следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Д.Б.И. *** и работел като дератизатор в „Хюман експерт консулт“ ООД гр.В.Търново.Притежавал свидетелство за управление на МПС и бил правоспособен водач на такова.Ползвал лек автомобил "Тойота Корола" с рег. № ******.На 30.06.2017 г. срещу 01.07.2017 г., с посоченият по-горе автомобил обвиняемият И. докарал до гр.Севлиево негови познати, с които след това се събрали на купон.По същото време обв.И. употребил наркотично вещество – амфетамин и екстази.Независимо от това, на 01.07.2017 г., обв.И. решил да управлява ползвания от него лек автомобил, посочен по-горе и се качил зад волана му.След това го привел в движение и около 04.05часа се движил по ул.“Никола Д.Петков“ в посока кръговото кръстовище с ул.“Стефан Пешев“.На същата дата – 01.07.2017 г. свид.Христо Младенов Минков, заедно с колегата си Станислав Димов, двамата служители в РУ на МВР Севлиево били назначени в наряд и изпълнявали служебните си задължения, като се намирали до дом № 19 на ул.“ Никола Д.Петков“ и в близост до сградата на фирма „Бяла“ ЕООД гр.Севлиево.Двамата забелязали лекия автомобил "Тойота Корола" с рег. № ******, след което го спрели за проверка.По време на извършената от тях проверка било установено, че автомобила се управлява от обв.И..Полицейските служители извършили проверка за употреба на алкохол, резултата от която бил отрицателен.Тъй като обв.И. бил превъзбуден и очите му били с разширени зеници, служителите на МВР потърсили съдействие от свои колеги, за да бъде извършена проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества.При пристигането на техните колеги, последните извършили проверка с техническо средство – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000 ARJA-0071” с референтен номер 8325554.При проведения тест уредът отчел положителен резултат за употреба на наркотично вещество – амфетамин и метамфетамин.По този повод на обв.Анков бил съставен АУАН № 375 от 01.07.2017 г.Междувременно му бил издаден талон за медицинско изследване и вземане на кръв за анализ за употреба на упойващо вещество.Обвиняемият И. се явил в медицинското заведение и дал кръв за химичен анализ.Със ЗППАМ № 17-0341-000197 от 01.07.2017 г. на обв.И. било временно отнето свидетелството за управление на МПС.

От заключението на вещите лица по назначената в хода на досъдебното производство Съдебно-химическа / токсилогична / експертиза се установява, че от извършените изследвания на предоставената проба кръв от лицето Дени Б.И., ЕГН ********** се установява присъствие на наркотично вещество от групата на стимулантите – амфетамин и екстази / MDMA / - Списък I / Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина / на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични към ЗКНВП; отсъствие на алкохол / етанол /В настоящия случай е установена и доказана употреба на наркотични вещества амфетамин и екстази от изследваното лице, при която ефектите се видоизменят, проявяват се при по-ниски концентрации и продължават по-дълго време.

Горната фактическа обстановка съдът установи от обясненията на обвиняемия, показанията на свидетеля Христо Младенов Минков, дадени на досъдебното производство; Акт за установяване на административно нарушение № 375 от 01.07.2017 г.; Талон за медицинско изследване; Протокол за медицинско изследване; Справка картон на водача; Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0341-000197 от 01.07.2017 г.; Заверено копие на свидетелство за управление на МПС и контролен талон; Удостоверение, издадено от „Хюман експерт консулт“ ООД и длъжностна характеристика за длъжността „Дератизатор“ и декларация за семейно и материално положение и имотно състояние.

Обвиняемият И., редовно призован се явява лично и с договорен защитник.Дава обяснения по фактическата обстановка на деянието, като не оспорва събраните в наказателното производство доказателства, но заявява, че не бил употребявал наркотични вещества и няма представа как са попаднали в кръвта му.От страна на защитника му към съда се отправя молба подзащитният му да бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатото му обвинение, тъй като в случая липсвал субективния елемент от състава на престъплението.Навяват се доводи, че от заключението по назначената химическа експертиза се установявало, че обв.И. не бил употребявал наркотични вещества, а това било единичен, инцидентен случай.

Съдът не споделя така изложеното становище от страна на защитника на обвиняемия, като счита, че обясненията на обвиняемия са защитна позиция, целяща неговото оневиняване.Обясненията му по категоричен начин се опровергават от заключението на вещите лица по назначената съдебно-химическа / токсилогична / експертиза.

Въз основа на гореизложеното, съдът счита за установено и доказано по несъмнен начин, че обвиняемият Д.Б.И., след като на 01.07.2017 г., около 04.05часа, в гр.Севлиево, на ул.“Никола Д.Петков“, до дом № 19, в посока кръгово кръстовище с ул.“Стефан Пешев“, управлявал МПС - лек автомобил "Тойота Корола" с рег. № ******, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и екстази, установено по надлежния ред - със Съдебно-химическа / токсикологична / експертиза изх. № И-7245/18.09.2017 г. на ВМА София, както от обективна, така и от субективна страна, при форма на вината пряк умисъл, е осъществил състава на престъплението по чл.343б, ал.3 от НК.

            За извършеното деяние в закона се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева.Обвиняемият И. не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел ІV на гл.VІІІ на НК.

            При това положение са налице предпоставките за приложението на разпоредбата на чл.78а от НК, като обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и му се наложи административно наказание глоба.

            При определяне на размера на наказанието съдът отчита като смекчаващи вината обстоятелства чистото съдебно минало на обв.И., липсата на данни за други тежки нарушения на ЗДвП, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина в досъдебното и съдебното производство.Като отегчаващи вината обстоятелства съдът отчита характера на деянието.При съвкупната преценка на тези обстоятелства, отчитайки и формата на вината, както и материалното му положение и имотно състояние, съдът счита, че на обвиняемия И., с оглед постигане на целите на наказанието, следва да се наложи наказание в размер на минималния, предвиден по чл.78а, ал.1 от НК.По изложените съображение съдът наложи на обв.И. наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1 000.00 лв.

На осн. чл.78а, ал.4 във вр. с чл.343г във вр. с чл.343б, ал.3 във вр. с чл.37, ал.1, т.7 от НК, съдът лиши обвиняемия И. от право да управлява МПС за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.При определяне размера на това наказание съдът взе предвид вида на нарушението, което е едно от малкото нарушения на правилата за движение, при което формата на вината е пряк умисъл, а не непредпазливост, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина, липсата на данни за други тежки нарушения на ЗДвП.

На осн.чл.59, ал.3 от НК съдът приспадна от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, времето, през което обвиняемият И. за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.

За разноските по делото

Обвиняемият Д.Б.И. следва да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 180.64 / сто и осемдесет лв. и 64 ст. / лева.

След влизане на решението в сила вещественото доказателство – еднократен комбиниран наркотест „Drug check 3000 ” с референтен номер 8325554, следва да се унищожи.

В този смисъл съдът произнесе решението си.

 

                                      

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: