П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  03.11.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на трети ноември през две хиляди и  седемнадесета година, в състав:

 

 

                                Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

                                                  Съдебни заседатели: 1. К.Д.

 

 

    2. М.Д.

 

при участието на секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА,  сложи за разглеждане

НОХД № 396 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

 

На именното повикване в 09,10 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ П.Б.Д., редовно призован, се явява лично с адв. Д.Д. – служебен защитник.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор Христова.

СВИДЕТЕЛЯТ П.Б., редовно призован, не се явява.

СВИДЕТЕЛЯТ Б.И.Т., нередовно призован, не се явява.

Съдът докладва, че призовката изпратена за връчване на свид. Б.Т., се е върнала в съда в цялост и невръчена, като длъжностното лице е отбелязало, че входът е заключен и липсва достъп до помещенията и апартаментите. На позвъняването на звънеца на ап. 43, никой не е отговорил. Във връзка с това съдът е разпоредил да се изготви справка за постоянния и настоящия адрес на лицето в НБДН, от която е видно, че постоянният и настоящ адрес на свидетеля е един и същ.

ВЕЩИТЕ ЛИЦА, редовно призовани, не се явява.

По реда на чл. 255 НПК, съдът е уведомил пострадалото лице П.Х.Б. за образуване на съдебното производство. Разпореждането на съда е връчено на 19.10.2017 г., но до момента от него не е постъпила молба за конституирането му като граждански ищец.

Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Христова: Уважаеми г-н Съдия, считам, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото. Без възражения по състава на съда.  Моля да одобрите представеното писмено споразумение за решаване на делото, което считам за законосъобразно и не противоречи на морала. Редовно призованите свидетели ако разгледаме делото по този ред, не следва да бъдат санкционирани.

АДВ. Д.Д.: Уважаеми г-н Председател, да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което представяме на съда и молим да одобрите и което считам, че не противоречи на закона. Моля да заличите от списъчния състав свидетелите и вещите лица с оглед на приключване на производството.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото и на осн. чл. 271 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на явилите се лица:

На подсъдимия:

П.Б.Д.: Роден на *** ***, български гражданин, с основно образование, неженен, осъждан, безработен, ЕГН  **********, понастоящем в Затвора в гр. Ловеч.

ПОДС. П.Д.:  Получи съм препис от обвинителния акт преди повече от седем дни.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. П.Д.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Христова: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Д.Д.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. П.Б.Д.: Моля да бъде одобрено споразумението така, както е изготвено от прокурора и защитника ми.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия   П.Д. – адв. Д.Д., както следва:

Подсъдимият П.Б.Д. със снета по-горе самоличност, се признава за виновен в това, че на 10.05.2017 г., около 15.30 часа, в с. Казачево, обл. Ловеч противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Голф“  с рег. № ОВ **** ВВ, на стойност 2 200 лева, собственост на П.Х.Б., ЕГН: ********** ***, без неговото съгласие и с  намерение да  го ползва, след което автомобила е оставен без надзор на територията на общ. Севлиево - на черен път между местността  „Дипа“ и с. Кастел, поради което на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК му се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл.57, ал.1, т.2 б.”Б” от ЗИНЗС.

Веществените доказателства: 1бр. СД-R  диск със запис от охранителна камера на цех за дървообработване в с. Казачево,  обл.Ловеч за периода от 15.15ч. до 15.40 часа на  10.05.2017 г. да се върне на представител на „Магибор“ ЕООД, цех за дървообработка в с. Казачево, обл. Ловеч

Подсъдимият П.Б.Д. се задължава да заплати направените разноски по делото в размер на 158,63 лева, платими по сметка на ОДМВР-Габрово.

Причинените щети от деянието са възстановени.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                          (ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. Д.Д.)    

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                       (П.Б.Д.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ПРОКУРОР ХРИСТОВА, адвокат Д.Д. и подсъдимия П.Б.Д., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 382  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: 55

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА –   прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат  Д. – договорен защитник на подсъдимия П. БОДАНОВ Д., както следва:

Подсъдимия П.Б.Д. със снета по-горе самоличност, се признава за виновен в това, че на 10.05.2017 г., около 15.30 часа, в с. Казачево, обл. Ловеч противозаконно отнел  чуждо моторно превозно средство - лек автомобил „Фолксваген Голф“  с рег. № ОВ **** ВВ, на стойност 2 200 лева, собственост на П.Х.Б., ЕГН: ********** ***, без неговото съгласие и с  намерение да  го ползва, след което автомобила е оставен без надзор на територията на общ. Севлиево - на черен път между местността  „Дипа“ и с. Кастел, поради което на основание чл. 346, ал. 2, т. 1, вр. ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55 ал.1 т.1 от НК му се налага наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което наказание да изтърпи при ПЪРВОНАЧАЛЕН СТРОГ РЕЖИМ на осн. чл.57, ал.1, т.2 б.”Б” от ЗИНЗС.

ВЕЩЕСТВЕНОТО доказателство -1 бр. СД-R  диск със запис от охранителна камера на цех за дървообработване в с. Казачево,  обл.Ловеч за периода от 15,15ч. до 15,40 часа на  10.05.2017 г. след влизане на определението за одобряване на споразумението в сила да се върне на управляващия и представляващ „Магибор“ ЕООД, цех за дървообработка в с. Казачево, обл. Ловеч.

ОСЪЖДА подсъдимия П.Б.Д. да заплати по сметка на ОДМВР-Габрово.направените разноски по делото в размер на 158,63 (сто петдесет и осем лева и 63 ст.) лева. 

ЗАЛИЧАВА свидетелите и вещите лица от списъка на лицата.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на подсъдимия П.Д. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 396/ 2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  09,40 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

                                                   СЕКРЕТАР: