П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  20.10.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на двадесети октомври през две хиляди и  седемнадесета година, в състав:

 

 

                                                  Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

 

при участието на секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ,  сложи за разглеждане

НОХД № 397 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

 

На именното повикване в 13,30  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ М.А.Я., редовно призован, се явява лично с адв. В.Ф. с пълномощно от ДП.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор  Петков.

Съдът разясни на страните правата им  по чл. 274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Петков: Уважаеми г-н Съдия, нямам възражения по състава на съда. Моля да одобрите представеното писмено споразумение за решаване на делото, което считам, че не противоречи на закона.

АДВ. В.Ф.: Уважаеми г-н Председател,  да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото и на осн. чл. 271 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на явилите се лица:

На подсъдимия:

М.А.Я.: Роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, разведен, неосъждан, работи във „Видима – Идеал Стандарт“ – Севлиево като работник по монтажа, ЕГН  **********. 

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. М.Я.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Петков: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Ф.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. М.Я.: Моля да бъде одобрено споразумението така, както е изготвено от прокурора и защитника ми.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ– районен прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия М.А.Я. – адв. В.Ф., както следва:

Подсъдимият М.А.Я. с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че при форма на вина пряк умисъл на 13.09.2017 г. около 00,54 ч в гр. Севлиево на ул. „Стефан Пешев“ на моста на река „Росица“ в посока центъра на града, управлявал МПС- лек автомобил марка „Ландровър“, модел „Фрилендър“ с рег. № ЕВ ****АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,34 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № 0078, посредством измерване на концентрацията на алкохола в издишания въздух, с което е осъществил състава на престъплението по чл. 343“б“, ал. 1 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 343“б“, ал. 1 от НК и при приложението на чл. 54 от НК на обвиняемия М.А.Я. се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  наложеното наказание лишаване от свобода, като определя на подсъдимия М.А.Я. ТРИГОДИШЕНН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

За извършеното престъпление по чл. 343“б“, ал. 1 от НК и при приложението на чл. 54 от НК на подсъдимия М.А.Я. се налага предвиденото от закона кумулативно  по-леко наказание глоба в полза на държавата в размер на 400 лева.

При приложение на чл. 343“г“ във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият М.А.Я. се лишава от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА, начиная от влизане на споразумението в сила, като на осн. чл. 59, ал. 4 НК се зачита времето, през което същият е бил лишен от това си право по административен ред със ЗППАМ на Началника на Районно управление на МВР-Севлиево.

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

Разноски по делото – няма.

Веществени доказателства – няма.

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР :_______________

                                        (ТИХОМИР ПЕТКОВ)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                     (адв. В.Ф.)    

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                (М.А.Я.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ПРОКУРОР Петков, адвокат В.Ф. и подсъдимия М.А.Я., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 382  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: 51

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – районен прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат В.Ф. – договорен защитник на подсъдимия М.А.Я., както следва:

Подсъдимият М.А.Я. с ЕГН ********** се признава за виновен в това, че при форма на вина пряк умисъл на 13.09.2017 г. около 00,54 ч в гр. Севлиево на ул. „Стефан Пешев“ на моста на река „Росица“ в посока центъра на града, управлявал МПС- лек автомобил марка „Ландровър“, модел „Фрилендър“ с рег. № ЕВ ****АК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 2,34 на хиляда, установено по надлежния ред - с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510“ с фабр. № 0078, посредством измерване на концентрацията на алкохола в издишания въздух, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343“в“, ал. 1 от НК му се НАЛАГА наказание  1 (ЕДНА) година ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, както и ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 400 (ЧЕТИРИСТОТИН) ЛЕВА.

 На осн. чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА така  наложеното наказание лишаване от свобода, като определя на подсъдимия М.А.Я. ТРИГОДИШЕНН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

На основание чл. 343“г“ във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият М.А.Я. се ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, начиная от влизане на споразумението в сила, като на осн. чл. 59, ал. 4 НК се ЗАЧИТА времето, през което същият е бил лишен от това си право по административен ред със ЗППАМ на Началника на Районно управление на МВР-Севлиево.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на подсъдимия на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 397/ 2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 14,00 ч часа.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

СЕКРЕТАР: