П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево,  05.12.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на  пети декември две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                      Председател: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ

 

                             Съд. заседатели: 1.  Х.С.

                                                               2.  М.П.

                                            

При участието  на   секретар   СИЛВИЯ СТАНЕВА

и  прокурор ТИХОМИР ПЕТКОВ, сложи за  разглеждане

НОХД №  398 по описа на съда за 2017 година, докладвано

от районен съдия НЕДЕЛЧЕВ

 

На именното повикване в 09.30 часа се явиха:

Подсъдимият Х.М.Х. се явява лично и с адв. В.П.от АК – Габрово, с пълномощно от днес.

За Районна прокуратура Севлиево се явява прокурор Петков.

ОТ свидетелите се явява Д.О.О.. Свид.Б.М., нередовно призована, не се явява, като по данни от кметството в с.Градница същата се намира в чужбина. Свид.Т.И.Т., нередовно призована, не се явява, като по данни на призовкар от РС София, същата не е намерена на адреса.

Свидетелите Л.Д. С.и Р.С.Й., редовно призовани не се явяват.

Съдът докладва, че на 31.10.2017г. в 09.58 часа в деловодството  на съда е заведена молба от пострадалия Р.Г.Д., с която същия моли да бъде конституиран по делото като граждански ищец и частен обвинител. Молбата е постъпила след приключване на предходното с.з. в 9.50 часа.

Пострадалият Р.Г.Д. се явява в с.з.

Р.Г.Д.: Поддържам молбата си.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Реално визирания срок не е спазен, постъпила е молба за  конституиране като гр.ищец, която  е подадена след първото с.з., тоест считам, че е налице пропуск от страна на пострадалия, като същия не е подал в указания момент, съобразно НПК граждански иск, с който същия желае да бъде конституиран като граждански ищец. В този смисъл, аз смятам, че искането не е своевременно направено, поради което ще моля да го отхвърлите.

АДВ.П.: Аз също считам, че искането не е направено своевременно. На пострадалия няколкократно е указано, че има възможност да бъде конституиран като гр.ищец и ч.обвинител, указан му е  срока, в който е можело да стори това. Той се е явил в предходното с.з. и макар да е получил призовката, съгласен е бил да се даде ход на делото. Освен това, качеството му не е определящо за развитие на настоящия нак.процес. В НПК е предвидено когато се налага отлагане с оглед реализиране правата на гр.ищец съдът има право да не допуска до разглеждане гр.иск. С оглед гореизложеното, моля да отхвърлите искането като недопустимо и направено извън закона и срока.

Съдът счита, че молбата на пострадалия за конституирането като страна в процеса е подадена след изтичане на предвидените за това срокове. Съгласно редакцията на НПК, към момента на провеждане на предходното с.з., молбата за конституиране на по страдалия като частен обвинител и/или граждански ищец следва да бъде подадена най-късно до започване на съдебното следствие. В случая, пострадалия Д. се е явил в предходното с.з., преди неговото започване не е депозирал страна за конституирането му като страна, не  е направил и устно изявление в такава насока, което е допустимо по процесуалния закон. Подадената след приключване на с.з. от него молба се явява недопустима, тъй като това е сторено след откриване на съдебното следствие. Също така, в самата молба не е формулирана и никаква претенция за обезщетение по реда на чл.45 ЗЗД, което е основание за конституиране на гр.ищец.

С оглед изложеното, съдът

            О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  молбата на Р.Г.Д. за конституиране като частен обвинител и граждански ищец.

Определението, с което се отказва конституирането на частен обвинител подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Габрово в 7-дневен срок от днес.

Определението, с което се отказва конституирането на граждански ищец не подлежи на обжалване.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Да се даде ход на делото. Заявявам, че със защитника на подсъдимия постигнахме споразумение за решаване на делото, което моля да приемете и одобрите. Становище във връзка с неявилите се свидетели ще взема по-късно.

АДВ. П.: Да се даде ход на делото. Моля, да приемете и одобрите представеното споразумението, което сме постигнали. Ако счетете, че същото отговаря на закона, моля да го одобрите.  

Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото и

                        О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът, като взе под внимание изявлението на страните, че са постигнали споразумение за решаване на делото, както и представеното от тях писмено споразумение, продължава съдебното производство по реда на чл.384, ал.1 във вр. с чл. 382 НПК.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвиненията, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Х.М.Х.: Признавам се за виновен  по обвинението, което е предявено и за което съм предаден на съд. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Запознат съм, че трябва да заплатя разноските по делото.

ПРОКУРОР ПЕТКОВ: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. П.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС.Х.М.Х.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът, на осн.чл. 382 ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между Тихомир Петков – Районен прокурор при Районна прокуратура – Севлиево и адвокат В.П.от АК-Габрово,  като защитник на подсъдимия Х.М.Х., със следното съдържание:

Подсъдимият Х.М.Х., роден на *** ***, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 12.08.2016 год., около 18.30 часа, в село Градница, общ. Севлиево, на ул. „***“, чрез нанасяне на удари с длан в областта на лицето на Р.Г.Д., му причинил увреждания представляващи - избиване на зъби - счупване на 2-ри горен десен и 3-ти горен ляв зъб, избиване на 6-ти горен ляв зъб, паднала зъбна протеза /мост/, носена от споменатите зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето /средна телесна повреда по смисъла на чл. 129, ал 2, предл.9 от НК/, с което е осъществил състава на престъплението по чл.129, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК.

За извършеното престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК и при приложението на чл.55, ал.1, т.2, б.“Б“ от НК на подсъдимият Х.М.Х. се определя наказание пробация,  включващо пробационни мерки по чл.42”а”, ал.2, т.1 и  т.2 от НК:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, като на основание чл.42”б”, ал.1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 313.92 лева за съдебно медицинска и допълнителна съдебно медицинска експертизи - разноски направени от ОД на МВР-Габрово в хода на досъдебното производство  и 31 лв., от които 6 лв. за пътни разноски на вещо лице и 25 лева за изслушване на вещо лице в съдебно производство - разноски направени от Районен съд Севлиево, ще бъдат заплатени от подсъдимият Х.М.Х. *** и Районен съд Севлиево.

Веществени доказателства – няма.

 

 

                            СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                            /Тихомир Петков/

 

 

2. ЗАЩИТНИК :

                            /адв. В.П./

 

 

3. ПОДСЪДИМ:

                           /Х.М.Х. /

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ТИХОМИР ПЕТКОВ - районен прокурор на Районна прокуратура – Севлиево, адвокат В.П.и подсъдимия Х.М.Х., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. От престъплението не са причинени съставомерни имуществени вреди. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия.

Съдът счита, че са били налице уважителни причини за неявяване в предходното с.з. на свидетелите Л.Д.Й. и Р.С.Й., за което същите са подали молба, поради което наложените им глоби следва да се отменят.

По изложените съображения и на основание чл. 384, ал. 1, във вр. с чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

                                           О П Р Е Д Е Л И: № 62

ОДОБРЯВА споразумението между Тихомир Петков – Районен прокурор при Районна прокуратура – Севлиево и адвокат В.П.от АК - Габрово, като защитник на подсъдимия Х.М.Х., съгласно което:

Подсъдимият Х.М.Х., роден на *** ***, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 12.08.2016 г., около 18.30 часа, в село Градница, общ. Севлиево, на ул. „***“, чрез нанасяне на удари с длан в областта на лицето на Р.Г.Д., му причинил увреждания представляващи – избиване на зъби - счупване на 2-ри горен десен и 3-ти горен ляв зъб, избиване на 6-ти горен ляв зъб, паднала зъбна протеза /мост/, носена от споменатите зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето /средна телесна повреда по смисъла на чл. 129, ал 2, предл.9 от НК/, с което е извършил престъпление по чл.129, ал.2 във вр. с ал. 1 от НК, за което и при приложение на чл.55, ал.1, т.2, б.”б” от НК му се налага наказание пробация, включващо пробационните мерки по чл. 42а, ал. 2, т.1 и 2 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА ГОДИНА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично.

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА ГОДИНА.

ОТМЕНЯ наложените на свидетелите Л.Д.Й. и Р.С.Й. глоби в размер  по 100 (сто) лева. 

ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата за призоваване.

ОСЪЖДА Х.М.Х., ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените по делото разноски за изготвяне на съдебно-медицинска експертиза в размер на 313.92 (триста и тринадесет лева и 92 стотинки) лв, както и да заплати по сметка на Районен съд – Севлиево сумата от 31 (тридесет и един) лева, изплатена сума за в.л. д-р Я.Г.К. в с.з. на 31.10.2017г.

 ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА”, взета на подсъдимия Х.М.Х. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 398/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл.24 ал.3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа.

 

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                          СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                    2.

 

                                                         СЕКРЕТАР: