Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 142

 

гр.Севлиево 29.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на двадесет и осми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора                                                          като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 403 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят М.К. *** обжалвал наказателно постановление / НП / 847 от 29.05.2017 год. на Директора на РДГ гр.В.Търново, с което за извършено нарушение по чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите / ЗГ / във вр. с чл.29, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските територии и на основание чл.257, ал.1, т.1 от ЗГ му е наложено наказание глоба в размер на 300.00лв.В жалбата се твърди, че НП е незаконосъобразно, неправилно и издадено при съществени нарушения на административно-производствените правила, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – РДГ гр.В.Търново, редовно призован, се явява представител при разглеждане на делото, който изразява становище за неоснователност на жалбата.Намира, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила, нарушението е установено по безспорен и несъмнен начин, поради което НП следва да се потвърди изцяло.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалб.М.К.Г. работел като лесовъд на частна практика.В това му качество и в качеството му на представител на „МЕМС“ ЕООД гр.Севлиево, на 25.08.2016 г., му било издадено Позволително за сеч № 0319873.С посоченото позволително било разрешено провеждането на сеч в отдел № 103, подотдел „в1“, имот с кад. № 425025, в землището на с.Стоките, общ.Севлиево.Като срок за провеждане на сечта и за извозване на материалите от сечището бил определен периода 28.08.2016 г. – 30.11.2016 г.Свид.Д.Н.Д.работел като управител на фирма „*****99“ Севлиево, която се занимавала с дърводобив и дървообработка.С оглед дейността на управляваната от него фирма последният водил преговори с жалб.Г. същата да извърши добив на дървесината във въпросните имоти.По този повод на 15.09.2016 год. двамата посетили имотите, касаещи водените преговори.По време на обхода, свид.Д.възприел наличието на информационна табела, поставена на фургона, където бил временния склад на сечището, както и такава, указваща, че това е временен склад.Възприел също така, че границите на имота са обозначени.Посочените табели били изготвени на хартиен носител, който пък бил поставен в найлонов джоб, а самите те залепени с тиксо върху въпросният фургон.Към този момент сечта всеоще не била започната, но в последствие преговорите между свид.Д.и жалб.Г. били прекратени.Междувременно, преди започване на сечта в имота жалб.Г. завел на мястото свид.М.С.Ф., който работел като резач и в последствие извършил сечта в имота.При отиването им на място жалб.Г. развел свид.Ф.из имота, като му показал обозначените граници на същия.При първоначалното посещение в имота свид.Ф.възприел наличието на информационна табела, поставена на фургона, където бил временния склад на сечището, както и такава, указваща, че това е временен склад.От него било въприето наличието и на други информационни табели, които били поставени по границите на имота.Първите били поставени с тиксо върху въпросният фургон, а тези по границите с кабарчета, като същевременно били поставени и в найлонови джобове.Свид.Ф.започнал сечта в имота около средата на месец септември 2016 г. и приключил с рязането на дървесина около средата на месец октомври 2016 г.На 20.10.2016 г. А.Х.А., свид.Т.Г.Г. и свид.Ц.Н.Н. - горски инспектори в РДГ В.Търново, били изпратени от ръководството на РДГ В.Търново да извършат проверка по сигнал на имоти в землището на с.Стоките, общ.Севлиево.В хода на същата били проверени няколко имота, сред които и посочения по-горе.След обстоен обход на сечището и временния склад установили, че няма поставена табела по образец по чл.29, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските територии.По повод на тази констатация извършили справка в информационната система на ИАГ, от която установили, че има издадено позволително за сеч на името на жалб.Г. / посоченото по-горе /, както и, че сечта не е приключила, тъй като няма издаден протокол за освидетелстване на сечището.За установеното от тях, проверяващите изготвили Констативен протокол серия В, № 004459 от 20.10.2016 год.В него отразили и констатацията, че няма поставена табела по образец по чл.29, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2012 год.

При тези констатации, отразени в посочения по-горе констативен протокол, с писмо изх. № 5857/27.10.2016 г. на Директора на РДГ В.Търново жалб.Г. бил поканен да се яви на 01.12.2016 г. в 10.00 часа в сградата на РДГ В.Търново за съставяне, връчване и предявяване на АУАН.На посочената дата - 01.12.2016 г. жалб.Г. се явил в сградата на РДГ В.Търново, където проверяващите го запознали със съдържанието и констатациите, отразени в посочения по-горе констативен протокол.На същата дата – 01.12.2016 г. А.Х.А., в присъствието на свид.Т.Г.Г. и свид.Ц.Н.Н., съставил против жалб.М.К.Г. АУАН серия В, № 003889, за това, че не изпълнява задълженията си за поставяне на обозначителна табела по образец в имот № 425025, попадащ в отдел 103, подотдел „в1“ / подотдел „д“ по ЛУП от 2014 /, землище с.Стоките, частна горска територия, в който се извършва добив по позволително за сеч № 0319873/25.08.2016 г.Като дата на извършване на нарушението в АУАН е посочена 20.10.2016 г., а като място РДГ В.Търново, общ.Севлиево, землище с.Стоките, отдел 103, подотдел „в1“ / подотдел „д“ по ЛУП от 2014 /, имот с № 425025 – частна горска територия.В АУАН е посочено, че нарушението е открито на 20.10.2016 г. в 16.20часа, както и, че са нарушени законовите разпоредби на чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите във вр. с чл.29, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските територии.При съставяне на АУАН и след запознаване със съдържанието му жалбоподателят е вписал, че не е присъствал на проверката и не е съгласен с констатираното нарушение.Възражения от негова страна не са направени в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Междувременно на 31.12.2016 г. бил изготвен Протокол за освидетелстване на сечището под № 0319650.

Въз основа на АУАН серия В, № 003889 от 01.12.2016 г. и писмените доказателства, събрани в хода на административното производство, е издадено обжалваното НП № 847 от 29.05.2017 г. на Директора на РДГ гр.Велико Търново.Същото е издадено против М.К.Г. ***, лесовъд на частна практика, за това, че на 20.10.2016 г. М.К.Г. не изпълнява задълженията си за поставяне на обозначителна табела по образец в имот № 425025, попадащ в отдел 103, подотдел „в1“ / подотдел „д“ по ЛУП от 2014 /, землище с.Стоките - частна горска територия, в който се извършва добив на дървесина по позволително за сеч № 0319873/25.08.2016 г.Нарушението е извършено на територията на РДГ В.Търново, общ.Севлиево, землище с.Стоките, отдел 103, подотдел „в1“ / подотдел „д“ по ЛУП от 2014 /, имот № 425025 – частна горска територия.Административно-наказващият орган /АНО/ е приел, че жалб.Г. е нарушил разпоредбите на чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите във вр. с чл.29, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските територии, поради което и на осн. чл.257, ал.1, т.1 от ЗГ му е наложил наказание глоба в размер на 300.00лв.

Гореизложената фактическа обстановка съдът установи от писмените доказателства – Констативен протокол серия В № 004459 от 20.10.2016 г.; Позволително за сеч № 0319873 от 25.08.2016 г.; АУАН серия В, № 003889 от 01.12.2016 г.; НП № 847 от 29.05.2017 г.; Разписка за връчване на НП; Заповед № РД 49-199/16.09.2011 г. на Министъра на земеделието и храните и Протокол за освидетелстване на сечище № 0319650 от 31.12.2016 г., както и гласните доказателства – показанията на свидетелите Т.Г.Г., Ц.Н.Н., Д.Н.Д.и М.С.Ф..

При така установената фактическа обстановка, въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 09.10.2017 г.От клеймото на приложеното към преписката копие на пощенски плик, с който жалбата е изпратена, се установява, че същата е подадена на 10.10.2017 г., тоест в законноустановеният срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество. 

НП е издадено от компетентен орган, във връзка с което е представено заверено копие от Заповед № РД 49-199/16.09.2011год. на Министъра на земеделието и храните.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на чл.274, ал.1, т.1 от ЗГ, предвид заеманото от него длъжностно качество.

Актосъставителят и в последствие административно-наказващият орган /АНО/ са приели, че жалб.Г. е нарушил разпоредбите на чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите във вр. с чл.29, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2012 год.Разпоредбата на чл.29, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2012 год. гласи: „Извън случаите по чл.52, ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 2011 г., обозначаването на горски територии, в които се провежда добив на дървесина, и на горските разсадници се осъществява с табели, които се поставят от лицата по чл.108, ал.2 от ЗГ, съответно от лицата, стопанисващи горските разсадници”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.257, ал.1, т.1 от ЗГ е наложил на жалб.Г. наказание глоба в размер от 300.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „Наказва се с глоба от 300 до 5000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание, длъжностно лице или лице, упражняващо лесовъдска практика, което: не изпълни или изпълни несвоевременно задължения или контролни правомощия, възложени му по този закон, подзаконовите актове по прилагането му, както и решения и предписания, основани на тях”.

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява, явява се негов процесуален представител.В жалбата се твърди, че НП е незаконосъобразно, неправилно и издадено при съществени нарушения на административно-производствените правила, в подкрепа на което се излагат няколко съображения.Същите се поддържат в съдебно заседание от процесуалния представител, а в заключение към съда се отправя молба да отмени обжалваното НП.

Твърди се на първо място, че не са спазени сроковете, уредени в чл.34 от ЗАНН.Съдът не споделя този довод.Нарушението, което е вменено във вина на жалб.Г. е било установено от контролните органи при извършена от тях проверка на 20.10.2016 г.Съгласно разпоредбата на чл.34, ал.1 от ЗАНН – „Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението…“.АУАН е съставен на 01.12.2016 г., от което следва, че тримесечният срок за съставянето му не е бил изтекъл.Текста на чл.34, ал.3 от ЗАНН гласи: „Образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта“.В случая НП е издадено на 29.05.2017 г., от което следва, че същото е било издадено в предвидения от закона срок.

Твърди се на следващо място, че е допуснато нарушение на разпоредбите на чл.42, т.4 и чл.57, т.5 от ЗАНН, изразяващо се в непълно описание на нарушението, вменено във вина на жалб.Г..Следвало да бъде посочено с какво действие или бездействие е допуснато нарушението, което в случая не било сторено.Налице била и неяснота относно датата или периода на извършване на нарушението.

Съдът не споделя така изложените доводи.Както в АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП, като дата на извършване на нарушението е посочена 20.10.2016 г.Безспорно е, че нарушението е било установено от контролните органи при извършена от тях проверка на тази дата, поради което правилно, както актосъставителя, така и административно-наказващият орган са приели, че момента на извършване на нарушението е именно датата 20.10.2016 г.На следващо място, както в АУАН, така и в НП, нарушението е описано ясно, точно и разбираемо.В НП се съдържа подробно описание на нарушението, обстоятелствата, при които същото е извършено и установено, както и нарушените разпоредби на материалния закон.АНО е описал с нужната конкретика всички релевантни факти и обстоятелства, които обуславят съставомерността на нарушението, за което е санкциониран жалбоподателя.Безспорно е, че нарушението, което е вменено във вина на жалб.Г. е за това, че в качеството му на лице по чл.108, ал.2 от ЗГ, на което е издадено и който е получил позволително за сеч, не е изпълнил задължението си за поставяне на обозначителна табела по образец в имот № 425025, попадащ в отдел 103, подотдел „в1“, землище с.Стоките - частна горска територия, в който се извършва добив на дървесина по издаденото му позволително за сеч, каквото е изискването на чл.29, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските територии.

На следващо място, в съдебно заседание, се излага твърдението, че в хода на административно-наказателното производство е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като проверката в имота била извършена в отсъствието на жалб.Г., а категорични данни, че след това му е предявен за запознаване изготвения констативен протокол липсвали.Съдът не споделя така изложените доводи.Следва на първо място да се отбележи, че началото на административно-наказателното производство се поставя със съставянето на АУАН, а не с изготвянето на въпросният констативен протокол.На следващо място от показанията на свид.Г. и Н. се установява, че преди съставянето на АУАН на жалб.Г. е бил предявен въпросният констативен протокол и той се е запознал с неговото съдържание.

Както вече бе отбелязано по-горе разпоредбата на чл.29, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2012 г. вменява задължение за поставянето на обозначителна табела в местата на извършвана сеч от страна на лицето по чл.108, ал.2 от ЗГ - в случая жалб.Г..Безспорно установено е, че при извършената от страна на контролните органи проверка на 20.10.2016 г., в проверявания имот не е имало поставени обозначителни табели.Налице са обаче гласни доказателства – тези на свид.Д.и Ф., в насока, че такива обозначителни табели са били изготвени и поставени.Неопровергани по никакъв начин са показанията на свидетелите Д.Н.Д.и М.С.Ф., че обозначителни табели в имота, в който се извършвала сечта са били поставени преди започването на сечта, съобразно нормативното изискване, а впоследствие, по време на сечта е имало наличие на такива.Установено е, че няма специално изискване относно материала, от който да бъде изработена табелата, както и начинът на поставяне.Във вида, в който същата бива изработвана и поставяна много лесно може да бъде унищожена или повредена, както от злоумишлени действия, така и от природни явления.Не може да се очаква, поради което законодателят не го и изисква, лицето, имащо задължение за поставянето на табелата, да осигури постоянно 24 часово ежедневно наблюдение над имота, за да го предпази от посегателства.Упражняване на контрол от страна на това лице може да се осъществи само когато то е на място в имота.Само тогава то може да следи дали дейността се осъществява в съответствие със законовите предвиждания за извършването на тази дейност.По делото не се установява жалбопадателят да не е положил усилия за спазване задължението си по чл.29, ал.1 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г., като липсата на този информационен носител към датата на проверката не влече след себе си задължително виновна пасивност на жалбоподателя в целия процес на сечта.

Изхождайки от всички обстоятелства, установени по делото и вида на констатираното нарушение, съдът намира, че то разкрива изключително ниска степен на обществена опасност, значително отличаваща го от останалите деяния от неговия вид, тъй като доказани са усилията на жалбоподателя да съблюдава изискванията на закона, и даден пропуск и то само в един конкретен ден не може да се приравни с пълна липса на положени дължими усилия в указаната насока.Ето защо наказателната репресия се явява необосновано тежка при положение, че от нарушението не са настъпили никакви вредни последици, още повече, като се имат предвид обстоятелства по делото.

Наред с това, при определяне вида и размера на наказанието, наказващият орган следва да има предвид и целите на наказанието, предвидени в чл.12 от ЗАНН, като в случая биха били реално постигнати чрез предупреждение, съобразно чл. 28 от ЗАНН.

По изложените съображения съдът счита, че следва да намери приложение разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, а административното нарушение да бъде прието за маловажно, поради което издаденото наказателно постановление следва да бъде отменено.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление 847 от 29.05.2017 г. на Директора на Регионална дирекция по горите – Велико Търново, с което на М.К.Г. ***, лесовъд на частна практика, ЕГН **********, за извършено нарушение по чл.257, ал.1, т.1 от Закона за горите във вр. с чл.29, ал.1 от Наредба № 1/30.01.2012 год. за контрола и опазването на горските територии и на основание чл.257, ал.1, т.1 от ЗГ е наложено административно наказание глоба в размер на 300.00 ( Триста ) лева, като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                   

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: