П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево, 02.11.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на втори ноември   две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

                                        Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

                                                    Съд. Заседатели: 1. С.Н.

                                                                                2. Г.Г.

 

             при  участието на секретар: СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА сложи за разглеждане

НОХД № 408 по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ  И.Ц.Т.  редовно призован се явява лично и с адв. П.Д. с пълномощно от ДП (л.23).

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор  Христова.

СВИДЕТЕЛИТЕ редовно призовани  не се явяват.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ редовно призовано не се явява.  

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от адв. П.Д. в качеството на защитник на подс. И.Т., с която представят фактура      № 5431/04.11.2008 г. на името на П.С.Ц., касова бележка, гаранционна карта и договор за продажба на изплащане, относно собствеността на вещественото доказателство по делото – моторен трион марка „Щил“, модел 26 с № 170089993.

Съдът разясни на страните праВ.им  по чл.274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия праВ.му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР  ХРИСТОВА: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и съдебния секретар. Относно представената молба с копие от документи, следва да бъдат приобщени към доказателствената маса. Със защитника на подсъдимия сме постигнали споразумение, което представям и моля да одобрите.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Нямам искания по доказателствата. Постигнахме споразумение с представителя на обвинението, което моля да одобрите.

Съдът констатира, че не са направени възражения против състава на съда, прокурора и секретаря. Налице са изискванията за даване ход на делото, поради което

                                             О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384 ал.1 във вр. с чл.382 НПК.

Предвид постъпилата молба, съдът извършва констатация по представените с молбата оригинални документи относно собствеността на вещественото доказателство по делото - моторен трион марка „Щил“, модел 26 с № 170089993, след което връща на адв. Д. оригиналите на същите и прилага копия по делото.

Проверява самоличността подсъдимия.

И.Ц.Т.: Роден на *** ***, ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***.

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен по него, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. И.Т.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по така предявеното ми обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.Д.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС.И.Т.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът, на основание чл.382 ал.6 от НПК,

                                             О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА и адвокат П.Д., като защитник на подсъдимия И.Ц.Т., както следва:

1. Подсъдимият И.Ц.Т., ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН, в това, че в периода от 20.11.2016 г. до 22.11.2016 г. на два пъти, при условията на продължавано престъпление, без редовно позволително, от горски фонд в землището на с. Богатово, общ. Севлиево, отсякъл и извозил, както следва:

- на 20.11.2016 г. от имот ***, отдел 235 „а“ в землището на с. Богатово, общ. Севлиево, частна горска територия, собственост на наследници на В.П. С., без издадено писмено позволително за сеч по реда на Закона за горите и без да са маркирани с контролна горска марка, отсякъл и извозил 18 броя дървета от дървесен вид „цер“, с издънков произход, от които са добити 10,16 пр. куб. м. дърва за огрев, на стойност 254 лв. и

- на 22.11.2016 г. от имот ***, отдел 235 „а“ в землището на с. Богатово, общ. Севлиево, частна горска територия, собственост на наследници на Д.Р.С., без издадено писмено позволително за сеч по реда на Закона за горите и без да са маркирани за сеч с контролна горска марка, отсякъл и извозил 2 броя дървета от дървесен вид „цер“, с издънков произход и 2 броя дървета от дървесен вид „круша“, от които са добити 3,11 пр. куб. м. дърва за огрев, на стойност 77,75 лв.;

или общо от имоти *** и ***, отсякъл и извозил 13,27 пр. куб. м. дървесина на стойност 331,75 лв., с което е осъществил състава на престъплението по  чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК.

 

2. Страните се договарят на подсъдимия И.Ц.Т. на осн. чл. 235 ал.1 във вр. с чл. 26 ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т.2, б. „б“ от НК да се наложи наказание „пробация“, включващо следните пробационни мерки по чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, както следва:

 - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

3. Вещественото доказателство – моторен трион марка „Щил“, модел 26 с № 170089993, след влизане на споразумението в сила да се върне на собственика му П.С.Ц..

Вещественото доказателство - болт с дължина 8 см. с шестостенна глава с диаметър 4 см., боядисана в зелен цвят, се отнема в полза на държавата на основание чл. 53, ал. 1, б.„а“ от НК, като след влизане на споразумението в сила да се унищожи.

4. Разноски по делото - 168,80 лева /сто шестдесет и осем лева и 80 ст./ лева да се  заплатят от подсъдимия И.Ц.Т..

5. Обезпечение по чл. 156 от НПК – не е правено.

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1.   ПРОКУРОР:

                           /Десислава Христова/

 

2. ЗАЩИТНИК:

                            /адв. П.Д./

 

3. ПОДСЪДИМ

                        /И.Ц.Т./

 

След подписване на споразумението от прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, адвокат П.Д. и подсъдимия И.Ц.Т., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. От престъплението няма настъпили съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен, е безспорно доказано предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл.382  НПК, съдът

                                        О П Р Е Д Е Л И: 

ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение между прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА и адвокат П.Д., като защитник на подсъдимия И.Ц.Т., съгласно което:

Подсъдимият И.Ц.Т.,   ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***, се признава за ВИНОВЕН, в това, че в периода от 20.11.2016 г. до 22.11.2016 г. на два пъти, при условията на продължавано престъпление, без редовно позволително, от горски фонд в землището на с. Богатово, общ. Севлиево, отсякъл и извозил, както следва:

- на 20.11.2016 г. от имот ***, отдел 235 „а“ в землището на с. Богатово, общ. Севлиево, частна горска територия, собственост на наследници на В.П. С., без издадено писмено позволително за сеч по реда на Закона за горите и без да са маркирани с контролна горска марка, отсякъл и извозил 18 броя дървета от дървесен вид „цер“, с издънков произход, от които са добити 10,16 пр. куб. м. дърва за огрев, на стойност 254 лв. и

- на 22.11.2016 г. от имот ***, отдел 235 „а“ в землището на с. Богатово, общ. Севлиево, частна горска територия, собственост на наследници на Д.Р.С., без издадено писмено позволително за сеч по реда на Закона за горите и без да са маркирани за сеч с контролна горска марка, отсякъл и извозил 2 броя дървета от дървесен вид „цер“, с издънков произход и 2 броя дървета от дървесен вид „круша“, от които са добити 3,11 пр. куб. м. дърва за огрев, на стойност 77,75 лв.;

или общо от имоти *** и ***, отсякъл и извозил 13,27 пр. куб. м. дървесина на стойност 331,75 лв., с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 235, ал. 1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК и при приложението на чл.  55 ал.1 т.2, б. „б“ от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл. 42"а", ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК, както следва:

 - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично и

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО:  Моторен трион марка „Щил“, модел 26 с № 170089993,  след влизане на споразумението в сила да се върне на собственика му П.С.Ц..

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО: Болт с дължина 8 см с шестостенна глава с диаметър 4 см., боядисана в зелен цвят, се ОТНЕМА в полза на държавата на основание чл. 53, ал.1, б. „А“ от НК , като след влизане на споразумението в сила, ДА СЕ УНИЩОЖИ.

ОСЪЖДА подсъдимия И.Ц.Т., ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 168.80 лв. (сто шестдесет и осем лева и 80 ст.)

ЗАЛИЧАВА свидетелите и вещото лице от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия И.Ц.Т. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 408/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24 ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:00 часа.

                                                

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                                          2.

 

                                                           СЕКРЕТАР: