П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево, 23.11.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание
на  двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година
в състав:

                                 

                               Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

при  участието на секретар СИЛВИЯ ГЕОРГИЕ.и прокурора ……………….. сложи за разглеждане

АНД № 411 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия   БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в 9:45 часа се явиха:

 ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П. И.К., редовно призован не се явява.

За ОТВЕТНАТА СТРАНА ИА „Медицински одит“ гр. София  редовно призвана не се явява представител.  

СВИДЕТЕЛИТЕ нередовно призовани не се явяват.

Съгласно разпореждане на съда от 23.10.2017 г., по делото от ответната страна е постъпило заверено копие на товарителница № 300689276, удостоверяваща депозиране на жалбата срещу НП.

Съдът докладва, че призовките изпратени за връчване на свидетелите са върнати в цялост в съда, като длъжностното лице е отбелязало, че по сведение да ст.юрк. Е.Т., лицата са в платен годишен отпуск.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба от адв.С.Б. в качеството й на процесуален представител на жалбоподателя, с която моли да не се дава ход на делото, поради невъзможността й да се яви в днешното с.з. поради заболяване. Към молбата са приложени адвокатско пълномощно, болничен лист и товарителница (обратна разписка).

Съдът счита, че не са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, както и че същото следва да бъде прекратено поради недопустимост на жалбата предвид следните съображения:  Производството е по раздел V от ЗАНН. Образувано е по жалба от д-р П.С.К. *** против наказателно постановление № НП 20-53-13-2 от 28.08.2017 год., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” гр .София. С Разпореждане от 23.10.2017 г., съдът е задължил ответника по делото да представи доказателства за датата на депозиране на жалбата срещу НП. В изпълнение на това разпореждане на съда, на 10.11.2017 г., по делото е постъпила товарителница с № 300689276 на куриерско дружество „Ин Тайм”, от която е видно, че жалбата срещу НП е била изпратена чрез посоченото куриерско дружество до ИАМО гр. София на 26.09.2017 г.  Същата товарителница е представена и от адв. Б..

При запознаване с приложените към преписката документи, съдът констатира, че НП е било връчено на жалбоподателя чрез неговата сестра на 15.09.2017 г., като същата е положила подписа си в графата за получател.  

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ - „Нарушителят и…. могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му…”. Разпоредбата на чл.64, буква „б” от ЗАНН гласи: Влизат в сила наказателните постановления, които: б) не са били обжалвани в законния срок”. При тези обстоятелства съдът намира, че жалбата срещу НП е подадена след изтичането на законоустановения срок, тъй като 7-дневния срок за обжалване на НП е изтекъл на 22.09.2017 г. Тъй като този ден е неработен и официален празник и е петък, следва да се приеме, че жалбата срещу НП трябва да е била депозирана до 25.09.2017 г. В настоящия случай видно от представените два броя товарителници, жалбата срещу НП е депозирана на следващия ден – 26.09.2017, поради което следва да се приеме, че същата е извън срока и НП е влязло в законна сила.

По изложените съображения съдът счита, че жалбата е процесуално недопустима, тъй като е подадена след изтичането на срока за обжалване.  Същата не следва да бъде разглеждана по същество, а наказателното производство следва да бъде прекратено.

С оглед на гореизложеното и на осн. чл.63, ал.2 от ЗАНН, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на д-р П.С.К. *** против наказателно постановление № НП 20-53-13-2 от 28.08.2017 год., издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” гр .София и ПРЕКРАТЯВА производството по АНД411/2017 год. по описа на Районен съд гр.Севлиево.

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10.00 часа.

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                             СЕКРЕТАР: