П Р О Т О К О Л

 

Гр. Севлиево, 20.11.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

   на  двадесети ноември  две хиляди и  седемнадесета година в състав:

 

                                        Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

при  участието на секретар: СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА  сложи за разглеждане

НОХД № 418  по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в   10.30  часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ   Б.М.Б. редовно призован  се явява лично и с адв. В.И.с пълномощно от  днес.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор Христова.

Съдът констатира, че подсъдимият е получил препис от обв.акт на 14.11.2017 г., тоест преди да изтече 7-дневния срок предвиден в НПК,  поради което разясни на подсъдимия възможността да поиска отлагане на делото с оглед организиране на защитата си.

ПОДС. Б.Б.: Получих разпореждането за насрочване на разпоредителното заседание на 14.11.2017 г.  Тогава получих и обвинителния акт по делото. Моля да разгледате делото днес, явявам се със адв. В.И., когото съм упълномощил.

АДВ. И.: Запознат съм с разпореждането за насрочване на разпоредително заседание и моля да дадете ход на същото.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Относно заявеното от подсъдимия, че не възразява относно неспазения срок за връчване на обвинителния акт считам, че не са налице процесуални пречки за даване ход на разпоредителното заседание.

 Предвид явяване на страните, на които е връчено разпореждане за насрочване на разпоредителното заседание и липсата н предпоставките на чл. 247в от НПК за отлагане на разпоредителното заседание съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на разпоредителното заседание по делото.

Съдът пристъпва към обсъждане на въпросите по чл. 248 НПК.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: По отношение на първия въпрос, който следва да се обсъди, а именно дали делото е подсъдно на съда, заявявам, че същото е такова. Намирам и че няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство, както и допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на пострадалия. По отношение на разпоредбата на чл. 248, ал. 1, т. 4 от НПК заявявам, че постигнахме споразумение със защитника на подсъдимия за решаване на делото по реда на Глава 29 от НПК, което представям и моля да одобрите като законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Нямам искания за събиране на нови доказателства, както и такива по взетите мерки за процесуална принуда по отношение на подсъдимия Б.М.Б.. Моля след провеждане на разпоредителното заседание да дадете ход на делото по реда на Глава 29 от НПК и да одобрите представеното споразумение.

АДВОКАТ И.: Присъединявам се към казаното от прокурора, като заявявам, че не намирам основания за прекратяване или спиране на наказателното производство. Не намирам и допуснати съществени процесуални нарушение в хода на досъдебното производство, довели до ограничаване на процесуалните права на моя подзащитен, поради което моля да разгледате делото по реда на Глава 29 от НПК и да одобрите представеното от прокурора споразумение като законосъобразно и правилно.

Съдът, след като изслуша становището на страните, намира, че не са налице основанията за прекратяване и спиране на съдебното и наказателното производство, както и за изменение на мярката за неотклонение на подсъдимия Б.М.Б. и

                                               О П Р Е Д Е Л И:

Не са налице основанията за прекратяване на наказателното производство поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на ДП, както и не са налице основания за изменение на взетата мярка за процесуална принуда по отношение на подс. Б.М.Б..

Предвид обстоятелството, че са налице основанията за разглеждане на делото по реда на Глава 29 НПК, което следва да стане незабавно след провеждане на разпоредителното заседание,  определението, с което съдът се произнася по въпросите по чл. 248 от НПК не подлежи на обжалване.  

Предвид постигнатото споразумение за решаване на делото между прокурора и защитника на подсъдимия Б.Б. съдът следва да разгледа незабавно делото след провеждането на разпоредителното заседание по реда на   Глава 29 НПК „Решаване на делото със споразумение“, с оглед на което и на основание чл. 252, ал. 1 във връзка с чл. 248, ал. 6 и ал. 5 от НПК съдът

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 384 ал.1 във вр. с чл. 382 НПК.

Снема самоличността на подсъдимия:

Б.М.Б.: Роден на *** г.,  ЕГН **********,***.   

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запитва подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен по него, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Б.Б.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по така предявеното ми обвинение. Запознат съм със съдържанието на споразумението, съгласен съм с него и съм го подписал доброволно. Разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.И.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС.Б.Б.: Съгласен съм споразумението да бъде одобрено така.

Съдът, на основание чл.382 ал.6 от НПК,

                                             О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на окончателното споразумение между прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА и адвокат В.И., като защитник на подсъдимия Б.М.Б., както следва:

Подсъдимият Б.М.Б., ЕГН **********,***, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че  на  07.04.2017г., в 12.10 часа, в с.Душево, общ.Севлиево, на ул. „***“ до дом № 29 управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „ Алфа Ромео“, модел „156“ с рама ZAR93200001094385, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – без поставени на автомобила регистрационни табели и с прекратена на 12.07.2016г. регистрация, с което е извършил престъпление  по чл.345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК и  чл. 54 от НК  му се налага наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 1000 (хиляда лв.) лв.

Разноски по делото -  за албум - 7.50 лева, платими по сметка на ОДМВР - Габрово.

Веществени доказателства -  няма.

Нанесени щети -  няма.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1.   ПРОКУРОР:

                          /Десислава Христова/

 

2. ЗАЩИТНИК:

                            /адв. В.И./

 

3. ПОДСЪДИМ

                        /Б.М.Б./

 

След подписване на споразумението от прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, адвокат В.И.и подсъдимия Б.М.Б., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. От престъплението няма настъпили съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен, е безспорно доказано предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл.382  НПК, съдът

                                                    О П Р Е Д Е Л И: 

ОДОБРЯВА представеното от Районна прокуратура - Севлиево споразумение  между прокурор ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА и адвокат В.И., като защитник на подсъдимия Б.М.Б., съгласно което:

Подсъдимият Б.М.Б., ЕГН **********,***, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че  на  07.04.2017г., в 12.10 часа, в с.Душево, общ.Севлиево, на ул. „***“ до дом № 29 управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „ Алфа Ромео“, модел „156“ с рама ZAR93200001094385, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства – без поставени на автомобила регистрационни табели и с прекратена на 12.07.2016г. регистрация, с което е извършил престъпление, за което на основание  чл.345,ал.2, във вр. с ал.1 от НК и  чл. 54 от НК му се налага наказание  ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА в размер на 1000 (хиляда лв.) лева.

ОСЪЖДА подсъдимия Б.М.Б., ЕГН **********, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 7.50 лева (седем лева и 50 ст.) лв.

ЗАЛИЧАВА свидетелите от списъка на лицата за призоваване.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“, взета на подсъдимия Б.М.Б. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 418/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24 ал. 3 от НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11:00 часа.                                                   

 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: