Р Е Ш Е Н И Е

 

      № 140

 

гр.Севлиево 29.11.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на двадесет и осми ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора              като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 423 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят И.М.И. *** е обжалвал наказателно постановление № 4784 от 05.10.2017 г. на Главен инспектор „Мониторинг”, ДирекцияАнализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София, с което за извършено нарушение на чл.26, ал.2, т.1, буква „а” от ЗП / Закона за пътищата / във вр. с чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ и на основание чл.53, ал.1 от ЗП е наложена административна санкция глоба в размер на 1000.00лева.В жалбата се твърди, че в случая е следвало да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, поради което НП е неправилно, наложеното наказание е прекомерно тежко и не съответства на характера и степента на допуснатото нарушение.

ИСКАНЕТО е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София, редовно призован, се явява представител при разглеждане на делото, който оспорва жалбата и моли съда същата да се остави без последствия и наказателното постановление да се потвърди.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалб.И.М.И. бил управител на „Евробул Транс 2012” ЕООД гр.Монтана.Управляваното от него дружество притежавало моторно-превозно средство /МПС /, регистрирано като товарен автомобил - марка „Рено”, модел „Магнум”, с рег. № М **** ВС, което било с две оси.На 08.09.2017 г., жалб.И. следвало да извърши превоз по маршрут Монтана-Габрово-Монтана, за което бил издаден Пътен лист № 912294.Превоза следвало да бъде извършен с посоченото по-горе ППС и полуремарке „Пактон“ с рег. № М **** ЕЕ, с три оси, собственост на „Булмонт Форест“ ООД гр.Монтана.Около 10.30 часа, на 08.09.2017 г., жалб.И. с управляваното от него ППС, посочено по-горе, се движел по Път II-44 в посока гр.Севлиево-гр.София.При км. 1+200 от посочения път, на изхода на гр.Севлиево, бил спрян за проверка от свид.И.Й.Д. – инспектор контрол по РПМ в Агенция „Пътна инфраструктура” / АПИ / гр.София и свид.С.П.С. – служител в Областно пътно управление / ОПУ / гр.Габрово с месторабота гр.Севлиево.При извършената проверка, от водача на ППС – жалб.И., били изискани необходимите документи, като в последствие били изготвени копия на представените от него такива – лична карта; Свидетелства за регистрация на МПС част II и Пътен лист № 912294.Същевременно, по време на проверката, било извършено контролно измерване на ППС, при което било констатирано, че широчината му е 3.00метра.Измерването било извършено с техническо средство - служебна ролетка Р05, марка „Топмастер”.При така извършеното замерване от страна на проверяващите бил направен извода, че въпросното превозно средство превишава нормите на Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ за максимално допустима широчина от 2,55 м., поради което  представлява извънгабаритно такова.Констатирано било също така, че водача – жалб.И., осъществява движение на въпросния състав от ППС с пет оси, представляващ извънгабаритно пътно превозно средство / по смисъла на Пар.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата / без разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/, издадено по реда на раздел IV от Наредба № 11 от 03.07.2001 год. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС от администрацията, управляваща пътя / АПИ / за дейност от специално ползване на пътищата.Пред проверяващите жалб.И. не предоставил валидно разрешение или квитанция за платени пътни такси.На същата дата – 08.09.2017 год. свид.И.Й.Д., в присъствието на свид.Стоян П.С., съставил против жалбоподателя И.М.И. Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ за това, че на 08.09.2017 г., в 10.30часа, на път II-44, км. 1+200, на изхода на гр.Севлиево посока гр.Севлиево-гр.София, И.М.И. управлява съчленено пътно превозно средство / ППС / с пет оси – МПС с две оси / 1-ва, 2-ра / марка „Рено”, модел „Магнум” с рег. № М **** ВС и полуремарке с три оси /3-та, 4-та, 5-та/ рег. № М **** ЕЕ.Водачът осъществява движение без разрешение за дейности от спец.ползване на пътищата, издадено от администрацията, управляваща пътя /АПИ/ на извънгабаритно ППС по Пар.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 11/03.07.2001г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС – извънгабаритно ППС по чл.2 от Наредбата.Необходимостта от разрешение се доказва от направеното измерване, при което се констатира надвишаване на нормите на Наредбата, както следва: 1. Измерената широчина е 3.00м. при допустима максимална широчина на ППС 2.55м. съгласно чл.5, ал.1, т.1, б.„а” на Наредбата.Измерването е извършено с техническо средство ролетка Р 05.ППС превозва метални панели, с което е нарушил разпоредбите на чл.26, ал.2, т.1, б.„а” от Закона за пътищата във вр. с чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ.В АУАН е отразено, че като доказателства са иззети копия от лична карта; талони за регистрация на МПС и полуремарке, пътен лист.При съставяне на АУАН и след запознаване със съдържанието му жалбоподателят не е направил възражения.След съставяне на АУАН на жалб.Коляшев било обяснено, че може да продължи движението си по пътя едва след получаването на разрешение.В последствие, слд заплащане на дължимата такса, такова разрешение било издадено и жалб.И. бил освободен да продължи движението си по маршрута.Възражения от страна на жалб.И. не са направени и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление на Главен инспектор „Мониторинг”, ДирекцияАнализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София с № 4784 от 05.10.2017 г.Същото е издадено против И.М.И. ***, за това, че на 08.09.2017 г., в 10.30часа, на път II-44, км. 1+200, на изхода на гр.Севлиево, в посока Севлиево-София, И.М.И. е управлявал и осъществявал движение на съчленено ППС с пет оси – МПС с две оси марка „Рено”, модел „Магнум” с рег. № М **** ВС и полуремарке с три оси с рег. № М **** ЕЕ.В процеса на проверката е направено измерване, при което е констатирано, че са надвишени нормите на Наредба № 11 от 03.07.2001год. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС / Наредбата /, както следва: 1. Измерената широчина на ППС е 3.00м., при допустима максимална широчина 2.55м., съгласно чл.5, ал.1, т.1, буква „а” от Наредба № 11 от 03.07.2001год. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС.Съгласно чл.2 на Наредбата, при надвишаването на нормата по чл.5, ППС е извънгабаритно.Измерването е извършено с техническо средство ролетка Р05.ППС превозва метални панели.Измерените параметри на гореспоменатото ППС показват, че ППС е извънгабаритно по смисъла на Пар.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, респективно извънгабаритно по чл.2 на Наредбата.Съгласно чл.26, ал.2, т.1, буква „а” от ЗП движението на извънгабаритни и тежки ППС е забранено и се осъществява само с разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/ за дейност от специалното ползване на пътищата от администрацията, управляваща пътищата /АПИ/.За така измерените параметри на ППС при проверката, водачът не е представил на длъжностното лице на АПИ валидно разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/ за движение на извънгабаритно пътно превозно средство по смисъла на Пар.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, респективно извънгабаритно по чл.2 от Наредбата.Водачът е следвало да провери и да се убеди, че параметрите на ППС с товар или без товар не надвишават максимално допустимите норми по Наредбата или разрешените параметри с разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/ за дейност от специално ползване на пътищата, издадени по реда на раздел IV от Наредбата, но не го е сторил и е извършил виновно административно нарушение по чл.26, ал.2, т.1, б.”а” от ЗП.Административно-наказващият орган /АНО/ е счел, че нарушението не е маловажно, тъй като надвишаването на нормите на Наредбата повишава рисковете относно безопасността на движение, повреждане и преждевременно износване на пътната инфраструктура.По тези причини движението на ППС по РПМ с параметри, надвишаващи нормите на Наредбата се осъществявало с разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/ за дейност от специалното ползване на пътищата, с което се разрешава движение на ППС по строго определен маршрут и се заплащат пътни такси.Към момента на проверката И.М.И. е осъществявал движение на извънгабаритно пътно превозно средство / по смисъла на Пар.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, респективно извънгабаритно по чл.2 на Наредбата  без разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/, издадено по реда на раздел IV от Наредба № 11 от 03.07.2001год. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС от администрацията, управляваща пътя / АПИ / за дейност от специално ползване на пътищата.Наказващият орган е приел, че жалб.И. е нарушил разпоредбите на чл.26, ал.2, т.1, буква „а” от ЗП във вр. с чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ.Отчел е, че нарушението е за първи път.Посочено е, че нарушението се потвърждава от приложените към преписката доказателства.Отчетена е степента на завишаване на нормите на Наредбата, смекчаващите и утежняващите вината обстоятелства, както и, че е налице изпълнение на условията на чл.37, ал.3 от Наредбата след съставянето на акта, което се отчита като смекчаващо вината обстоятелство.На осн. чл.53, ал.1 от ЗП АНО е наложил на жалб.И. административна санкция глоба в размер на 1 000.00лева.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите И.Й.Д. и Стоян П.С. и писмените доказателства – АУАН с бланкетен № 0005860 от 08.09.2017 г.; Свидетелства за регистрация на МПС част II; лична карта на името на жалб.И.; Пътен лист № 912294; Заявление за издаване и разрешително за движение на тежко или извънгабаритно ППС с вх. № 53-00-762/08.09.2017 г.; Квитанция за платени пътни такси в Република България от 08.09.2017 г.; Пълномощно, издадено от Председателя на УС на АПИ; Заповед № РД-11-9 от 09.01.2017 г. на Председателя на УС на АПИ; Свидетелство за калибриране № 839А-Д-15 от 17.09.2015год.; НП № 4784 от 05.10.2017 год. и известие за доставяне на НП.

При така установената фактическа обстановка, въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 18.10.2017 г.Жалбата е подадена на 23.10.2017 г., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

НП е издадено от компетентен орган, във връзка с което е представено копие от Пълномощно № П-176 от 23.04.2015 год., издадено от Председателя на УС на АПИ.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на чл.56, ал.2 от ЗП, предвид заеманото от него длъжностно качество, както и със Заповед № РД-11-9 от 09.01.2017 г. на Председателя на УС на АПИ.

АУАН и издаденото в последствие въз основа на него НП са за извършено нарушение на разпоредбата на чл.26, ал.2, т.1, буква „а” от ЗП във вр. с чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ.

Разпоредбата на чл.26, ал.2, т.1, буква „а” от ЗП гласи - “За дейности от специалното ползване на пътищата без разрешение се забраняват: в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия: движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства”.Съгласно чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ – „Във вътрешността на страната съответните служби за контрол при МВР и Агенция "Пътна инфраструктура" спират и проверяват спрелите и навлезли в обхвата на пътя и ограничителната линия извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства и колесни трактори и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, както и съставят акт на водача, на съпровождащото лице и на другите длъжностни лица, когато при проверката се установи, че: движението се извършва без разрешително или документ за платена такса в случаите по чл.14, ал.3“.

Административно-наказващият орган на осн. чл.53, ал.1, т.2 във вр. с чл.26, ал.2, т.1, буква „а” от ЗП е наложил на жалб.Коляшев административна санкция глоба в размер от 1 000.00лева.Разпоредбата на чл.53, ал.1, т.2 от ЗП гласи следното: „Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите на чл.25, чл.26, ал.1, т.1, букви "в" и "г", т.2, ал.2 и ал.5 и чл.41 или които извършат или наредят да бъдат извършени следните дейности:…

2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя”.

Жалбоподателят, редовно призован, не се явява в съдебно заседание.В жалбата си излага твърдение, че в случая е следвало да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, поради което НП е неправилно, наложеното наказание е прекомерно тежко и не съответства на характера и степента на допуснатото нарушение, като не оспорва така установената фактическа обстановка.

Безспорно установено е, че при проверката водачът не е представил на контролните органи валидно разрешение (разрешително или квитанция за платени пътни такси), каквото е изискуемо съгласно посочените по-горе правни норми и обстоятелството, че управляваното от него ППС е извънгабаритно.Заплатената веднага след установяване на нарушението пътна такса, за което е представена квитанция, не променя факта, че нормативно въведеното задължение за наличие на документ, удостоверяващ заплащането на пътната такса, не е бил представен от водача при проверката.

Съдът намира, че в случая деянието правилно е квалифицирано като нарушение на чл.26, ал.2, т.1, б."а" от ЗП - нарушена е въведената от законодателя обща забрана без разрешение на администрацията, стопанисваща пътя, да се извършва движение на извънгабаритни ППС в обхвата на пътя.Точно и ясно е изписано и фактическото обвинение, като не може да има съмнение, че нарушението се изразява в управление и движение на извънгабаритно ППС, а не тежко такова.Безспорно са доказани обективните елементи от състава на нарушението: процесното ППС има характеристики на извънгабаритно по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Наредба № 11/2001 г. и липсва съответно разрешение за движението му по републикански път, какъвто се явява Път ІІ-44, на който е извършена проверката.Наказващият орган правилно е приложил санкционната правна норма на  чл.53, ал.1, т.2 от ЗП.Диспозицията на нормата на  чл.53, ал.1, т.2 от ЗП, в първата си част, е бланкетна и в случая същата е запълнена с нормата на чл. 26, ал.2, т. 1, б. "а" от ЗП, която изрично е посочена като нарушена.

Водачът на процесното ППС, което има характеристики на извънгабаритно по смисъла на § 1, т. 1 от Наредба № 11/2001 г., е физическо лице.Физическите лица изрично са посочени в чл.53 от ЗП като една от групите административнонаказателно отговорни субекти.Наред с това, в нормата на чл.37, ал.1, т.1 от Наредбата, на която изрично се е позовал и АНО, е посочено, че във вътрешността на страната съответните служби за контрол при МВР и Агенция "Пътна инфраструктура" спират и проверяват спрелите и навлезли в обхвата на пътя и ограничителната линия извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства и ..., както и съставят акт на водача, на съпровождащото лице и на другите длъжностни лица, когато при проверката се установи, че движението се извършва без разрешително или документ за платена такса в случаите по чл.14, ал.3 от Наредбата.В този смисъл, наказващият орган правилно е определил субекта на нарушението.Следва да се посочи, че в чл.53 и чл.54 от ЗП са посочени няколко групи субекти, които могат да носят административно-наказателна отговорност при нарушаване на общата забрана за движение на извънгабаритни и тежки ППС, без необходимото разрешение: физически лица, които непосредствено извършват движението, т.е. водачите които управляват ППС; лицата, които наредят извършване на такова движение; ЮЛ или ЕТ, които се наказват с имуществена санкция за извършени нарушения по чл.53 от ЗП.   

За извършеното нарушение АНО е наложил наказание глоба в минимален размер от 1 000.00 лв.Съгласно чл.27, ал.5 от ЗАНН, не се допуска определяне на наказание под най-ниския размер на наказанието глоба.

Съдът не споделя доводите на жалбоподателя, че в случая следвало да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.Правилно административнонаказващият орган е приел, че случаят не е маловажен и не следва да намери приложение разпоредбата на чл. 28 ЗАНН.Съгласно разпоредбата на чл.93, т.9 от НК, приложима, на основание чл.11 от ЗАНН, "Маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление, с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид.С извършването на самото нарушение - движение по републикански път на извънгабаритно ППС без издадено разрешение от АПИ са причинени вреди на Републиканския бюджет, тъй като не е била заплатена дължимата за това такса.От друга страна следва да се отчете и факта, че надвишаването на нормите на Наредбата повишава рисковете относно безопасността на движение, повреждане и преждевременно износване на пътната инфраструктура и по тези причини движението на ППС по РПМ с параметри, надвишаващи нормите на Наредбата, се осъществява с разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/ за дейност от специално ползване на пътищата, с което се разрешава движение на ППС по строго определен маршрут и се заплащат пътни такси.Деянието, извършено от наказаното лице, е свързано с нарушаване на строго регламентирани, както в ЗП, така и в издаден подзаконов нормативен акт, обществени отношения.Ползването, управлението, поддръжката и финансирането на пътищата е от особена обществена важност.Жалбоподателят, като водач на извънгабаритно ППС, е имал задължението да се съобрази с установени правила за поведение, още повече, че движението му не е било на кратко разстояние.

По изложените съображения съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди, като правилно и законосъобразно.

В същия смисъл са Решение № 152 от 27.07.2017 год. на Административен съд - Габрово по к. н. а. х. д. № 137/2017 г. и Решение № 277 от 11.01.2016 год. на Административен съд - Габрово по к. н. а. х. д. № 261/2015 г.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4784 от 05.10.2017 г. на Главен инспектор „Мониторинг”, ДирекцияАнализ на риска и оперативен контрол”, Агенция „Пътна инфраструктура” гр.София, с което на И.М.И. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение по чл.26, ал.2, т.1, буква „а” от Закона за пътищата във вр. с чл.37, ал.1, т.1 от Наредба № 11 от 03.07.2001 г. на МРРБ и на основание чл.53, ал.1, т.2 във вр. с чл.26, ал.2, т.1, буква „а” от Закона за пътищата е наложена административна санкция глоба в размер на 1 000.00 / хиляда / лева, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: