П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  15.11.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на петнадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ

                                                   

при  участието на секретар СИЛВИЯ СТАНЕВА

и прокурора  ДЕСИСЛАВА Х.А,  сложи за разглеждане

НОХД № 432 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия НЕДЕЛЧЕВ.

 

На именното повикване в 09,00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С.Ю.А. се явява лично и с адв. М.Д. с пълномощно от днес.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – СЕВЛИЕВО се явява прокурор Х.А.

Съдът разясни на страните правата им  по чл.274 и 275 от НПК - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания, на подсъдимия правата му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Х.А: Да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи. Представено е и ще моля да приемете писмено споразумение, което с адв. Д. - защитник на подсъдимия С.Ю.А., сме постигнали за решаване на делото, което споразумение ще моля да одобрите, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ. Д.: Уважаеми г-н Председател, действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото, като се обсъди представеното споразумение за решаването му, с оглед на което

                          О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО по реда на чл. 382 НПК.

Проверява самоличността на подсъдимия:

С.Ю.А.: Роден на ***г***, ЕГН **********,***.

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. С.Ю.А.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението.   Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Х.А: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Д.: Поддържам споразумението в този вид.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

                           О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА Х.А – прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия С.Ю.А. – адв. М.Д., както следва:

Подсъдимият С.Ю.А., роден на ***г***, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2017 г., в района на бензиностанция „Еко” край гр. Севлиево, отнел чужди движими вещи - 1 брой чанта за лаптоп /раница/ текстилна, марка „Deltaco“ на стойност 20лв., 1 брой преносим компютър марка „Asus“, модел G551J, ведно със зарядно устройство за него на стойност 1 200 лв., 1 брой дезодорант “Legend Black” на стойност 3 лв., 1 брой USB флаш памет – 16 гигабайта, на стойност 9 лв., 1 брой оптична периферно устройство /мишка/ за компютър, модел “Microsoft” на стойност 12 лв. и 1 бр. Wi-fi-колона, неустановена марка, на стойност 15лв., или всичко чужди движими вещи на обща стойност 1259лв., собственост на А.Б.Х., ЕГН **********, от владението му, без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са върнати до приключване на разследването, поради което на основание чл.197 т.1, вр. чл.194 ал.1 от НК, във вр. с чл. 55 ал.1 т.2, б. „б“от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл. 42"а", ал. 2, т. 1 и 2 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 9 /девет/ месеца с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 9 /девет/ месеца.

Причинените щети в резултат на извършеното деяние са възстановени.

На основание чл.189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на 74,06 лева за оценъчна експертиза са платими от подсъдимия по сметка на ОДМВР-Габрово.

Веществени доказателства – няма.

 

                                         СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                   (Десислава Христова)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. М.Д.)

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                                 (С.Ю.А.)

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от прокурор на Районна прокуратура – Севлиево ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, адвокат М.Д. и подсъдимия С.Ю.А., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Причинените от престъплението имуществени вреди са изцяло възстановени, чрез връщане на вещите на пострадалия. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. По изложените съображения и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът

                                   О П Р Е Д Е Л И:  56

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА –прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат М.Д.  – договорен защитник на подсъдимия С.Ю.А., както следва:

Подсъдимият С.Ю.А., роден на *** ***, ЕГН **********,***, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 13.06.2017 г., в района на бензиностанция „Еко” край гр. Севлиево, отнел чужди движими вещи - 1 брой чанта за лаптоп /раница/ текстилна, марка „Deltaco” на стойност 20 лв.; 1 брой преносим компютър марка „Asus“, модел G551J, ведно със зарядно устройство за него, на стойност 1 200 лв.; 1 брой дезодорант “Legend Black” на стойност 3 лв., 1 брой USB флаш памет - 16 гигабайта, на стойност 9 лв.; 1 брой оптична периферно устройство /мишка/ за компютър, модел „Microsoft” на стойност 12 лв. и 1бр. Wi-fi-колона, неустановена марка, на стойност 15 лв., или всичко - чужди движими вещи на обща стойност 1 259 лв., собственост на А.Б.Х., от владението му, без неговото съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като вещите са върнати до приключване на разследването, с което е извършил престъпление, за което на основание чл.197, т.1, във вр. с чл.194, ал.1 и чл.55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1 и т.2 от НК, както следва:

- задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, като на основание чл.42б, ал.1 от НК му се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА.

 ОСЪЖДА подсъдимия С.Ю.А., роден на ***г***, български гражданин, със средно образование, женен, не работи, неосъждан (реабилитиран), ЕГН **********,***, да заплати по сметка на ОД на МВР - Габрово направените по делото разноски за изготвяне на съдебно-медицинска експертиза в размер на 74.06 (седемдесет и четири лева и шест стотинки) лв.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на подсъдимия С.Ю.А. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 432/2017г. по описа на Районен съд - Севлиево, на основание чл. 24, ал. 3  НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09.30 часа.

 

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                   СЕКРЕТАР: