Р Е Ш Е Н И Е

 

      №145

 

гр.Севлиево 01.12.2017 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Севлиевският районен съд, в публично заседание

на първи декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

Председател: Станислав Цветков

              

при секретаря РЕФУЗЕ ОСМАНОВА в присъствието на прокурора                                                          като разгледа докладваното от съдията Цветков Н.А.Х.дело № 434 по описа за 2017 год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

Жалбоподателят С.П. от гр.В.Търново, е обжалвал наказателно постановление № 17-0341-000572 от 13.07.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Габрово РУ - Севлиево, с което за извършено нарушение по чл.174, ал.3 и на осн. чл.174, ал.3, предл.първо от Закона за движение по пътищата / ЗДвП / му е наложено наказание глоба в размер на 2000.00лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца, като на осн. Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. са отнети 12 контролни точки, а извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.1 и на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 10.00лева.В жалбата се твърди, че НП е незаконосъобразно и неправилно, в подкрепа на което се излагат подробно развити в същата съображения.

ИСКАНЕТО в жалбата е съдът да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – РУ „П” на МВР гр.Севлиево, редовно призован, не се явява представител при разглеждане на делото.В писмото, придружаващо административно-наказателната преписка, се прави искане жалбата да се остави без последствиe и наказателното постановление да се потвърди.

По делото се събраха писмени и гласни доказателства, от съвкупната преценка на които съдът установи следната фактическа обстановка:

Жалб.С.П. *** и бил правоспособен водач на МПС.На 02.07.2017 г. около 16.05 часа управлявал лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № ВТ ****КВ, като се движел по ул.„Габровско шосе” в гр.Севлиево.По същото време свид.П.М.Г. и свид.М.И.Г.,***, изпълнявали служебните си задължения в района на бензиностанция „Лукойл”.Същите забелязали движещия се лек автомобил, посочен по-горе.Тъй като той се движел неадекватно по пътното платно решили да го спрат за извършване на проверка.По време на същата било установено, че автомобилът се управлява от жалб.П., както и че последният не носи и не може да представи контролен талон към свидетелството за управление на МПС.Тъй като жалб.П. бил във видимо нетрезво състояние и неадекватен полицейските служители го поканили да му бъде извършена проверка за установяване употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с № 0078, но той отказал да му бъде извършена такава.По този повод от страна на полицейските служители му бил издаден Талон за медицинско изследване № 0370808, който му бил връчен в 16.30 часа на същата дата – 02.07.2017 г.С посочения по-горе талон жалб.П. бил уведомен, че следва да се яви в ЦСМП гр.Севлиево до 17.15 часа на същата дата.Жалб.П. обаче отказал да получе талона за медицинско изследване, което било удостоверено с подписа на свид.П.М.Г..По този повод и отново на същата дата – 02.07.2017 г. свид.Г., в присъствието на свид.Г., съставил против жалбоподателя С.П., АУАН за това, че на 02.07.2017 г., в 16.05часа, на Габровско шосе пред бензиностанция „Лукойл” управлява лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № ВТ ****КВ посока града.Водачът отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” с № 0078 и не изпълнява предписанието за медицинско изследване.Връчен талон за медицинско изследване № 0370808.Не носи контролен талон, с което виновно е нарушил: чл.174, ал.3 и чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.При съставяне на АУАН и след запознаване със съдържанието му жалбоподателят не е направил възражения, като отказал да подпише акта и да получи препис от него, което е удостоверено с подписа на М.Х.П..В  последствие от страна на полицейските служители била извършена проверка, при която било установено, че жалб.П. не се е явил в медицинското заведение, за да даде кръв за химичен анализ.Възражения от страна на жалб.П. по повод съставения му АУАН не са направени от него и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление на Началник сектор към ОД МВР Габрово, РУ Севлиево с № 17-0341-000572 от 13.07.2017 г.Същото е издадено против С.П. ***, за това, че на 02.07.2017 г., в 16.05часа, в гр.Севлиево, на ул.„Габровско шосе”, като водач на лек автомобил – „Опел Вектра” с рег. № ВТ ****КВ, в гр.Севлиево, на ул.„Габровско шосе”, пред бензиностанция „Лукойл”, управлява лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № ВТ ****КВ, като водачът отказва да му бъде извършена проверка за установяване употреба на алкохол с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510” № 0078 и не изпълнява предписанието за медицинско изследване № 0370808.Не носи контролен талон към СУМПС., с което е извършил следните нарушения: 1. Отказва да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и не изпълнява предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, с което виновно е нарушил чл.174, ал.3 от ЗДвП. 2. Не носи контролния талон от свидетелството за управление, с което виновно е нарушил чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.За нарушението по чл.174, ал.3 от ЗДвП, наказващият е наложил на жалб.П. наказание по реда на чл.174, ал.3, предл.първо от ЗДвП - глоба в размер на 2000.00лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца, а за нарушението по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП, му е наложил наказание по реда на чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП - глоба в размер на 10.00лева.На осн. Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. с НП на жалб.П. са отнети 12 контролни точки.

Гореизложената фактическа обстановка съдът намира за установена от показанията на свидетелите П.М.Г. и М.И.Г. и писмените доказателства – АУАН № 579 от 02.07.2017 г.; Талон за медицинско изследване № 0370808; НП № 17-0341-000572 от 13.07.2017 г. и Заповед № 8121з-746 от 01.06.2017 г. на Министъра на вътрешните работи.

При така установената фактическа обстановка, въз основа на събраните писмени и гласни доказателства, съдът достига до следните правни изводи:

Препис от обжалваното наказателно постановление е връчен на жалбоподателя на 16.10.2017 г.От клеймото на пощенският плик, с който жалбата е изпратена се установява, че същата е подадена на 23.10.2017 г., тоест в законноустановения срок, поради което същата е допустима и следва да се разгледа по същество.

НП е издадено от компетентен орган, във връзка с което е представено заверено копие от Заповед № 8121з-746 от 01.06.2017 г. на Министъра на вътрешните работи.АУАН е съставен от лице, което е оправомощено за това по силата на същата заповед, предвид заеманото от него длъжностно качество.

АУАН и издаденото в последствие въз основа на него НП са за извършени нарушения на разпоредбите на: 1. чл.174, ал.3 от ЗДвП и 2. чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.

Разпоредбата на чл.174, ал.3 от ЗДвП в редакцията й към момента на съставяне на АУАН и издаване на НП, гласи следното - “Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.174, ал.3, предл.първо от ЗДвП е наложил на жалб.П. наказание глоба в размер от 2000.00лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца.

Съгласно разпоредбата на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП: “Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи: свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него”.

Административно-наказващият орган на осн. чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДвП е наложил на жалб.П. наказание глоба в размер от 10.00лева.Съгласно посочената разпоредба: „Наказва се с глоба 10 лв. водач, който: не носи определените документи - свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство”.

По делото не се спори, че на 02.10.2017 г., жалб.П. управлявал лек автомобил „Опел Вектра” с рег. № ВТ ****КВ, като се движел по ул.„Габровско шосе” в гр.Севлиево в посока града.Безспорно е и това, че около 16.05 часа, пред бензиностанция „Лукойл”, находяща се на същата  улица, бил спрян за проверка от служители на РУ на МВР Севлиево.По делото по безспорен и несъмнен начин се установява, че жалб.П. бил поканен от полицейските служители да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол, но той отказал да му бъде извършена такава.По безспорен и несъмнен начин се установява и това, че от страна на контролните органи на жалб.П. бил издаден талон за медицинско изследване № 0370808, който последният отказал да получи и подпише, както и, че не изпълнил предписанието да се яви за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му.По безспорен и несъмнен начин се установява и това, че при извършената от полицейските служители проверка жалб.П. не носел и не могъл да представи контролен талон към свидетелството за управление на МПС.

Жалбоподателят, нередовно призован, не се явява в съдебно заседание.В призовката, изпратена на адреса, посочен от него, който е и негов настоящ и постоянен адрес, длъжностното лице е отбелязало, че на адреса не живее такова лице.В жалбата си твърди, че НП е незаконосъобразно и неправилно, в подкрепа на което се излагат няколко съображения.

Твърди се на първо място, че вменените му нарушения не са извършени.В акта и НП не се съдържали констатации на факти, които могат да бъдат приведени в нормите на материалния закон, за чието нарушение бил издаден последния.Твърди се най-общо, че НП се явявало необосновано и издадено в противоречие на закона, поради което неправилно била ангажирана административно-наказателната му отговорност.Фактите, посочени като основание за налагане на администативните наказания не съставлявали нарушение по смисъла на закона.

Съдът не споделя така изложените твърдения.Както в АУАН, така и в НП, нарушението е описано ясно, точно и разбираемо.В НП се съдържа подробно описание на нарушението, обстоятелствата, при които същото е извършено и установено, както и нарушените разпоредби на материалния закон.АНО е описал с нужната конкретика всички релевантни факти и обстоятелства, които обуславят съставомерността на нарушенията, за които е санкциониран жалбоподателя.Безспорно е, че едното от нарушенията, което са вменени във вина на жалб.П. е за това, че в качеството му на водач на моторно превозно средство е отказал да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол, както и, че в това му качество не изпълнил предписанието за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта му, като по този начин е осъществил състава на административното нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП, поради което правилно и законосъобразно е била ангажирана административно-наказателната му отговорност.

При така установената фактическа обстановка и въз основа на гореизложеното, съдът намира за доказано по несъмнен начин, че жалбоподателят е осъществил състава на посоченото нарушение по чл.174, ал.3 от ЗДвП, за което е санкциониран с относимата разпоредба по чл.174, ал.3, предл.първо от ЗДвП.

За посоченото по-горе нарушение на жалб.П. е наложено наказание глоба в размер от 2000.00лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца, които са съобразени с разпоредбата на чл.174, ал.3, предл.първо от ЗДвП, като размерът им е строго фиксиран.

Правилно и в съответствие с разпоредбата на чл.6, ал.1, т.3 от Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. на Министъра на вътрешните работи, на жалб.П. са отнети 12 контролни точки.

Както вече бе отбелязано по-горе, по делото по безспорен и несъмнен начин се установява също така, че при извършената му проверка от полицейските служители жалб.П. в качеството му на водач на МПС не носел и не могъл да представи контролен талон към свидетелството за управление на МПС, каквото задължение му е вменено с разпоредбата на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.Правилно и законосъобразно за това нарушение е бил санкциониран по реда на чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДвП.От субективна страна нарушението е извършено виновно, под формата на пряк умисъл, тъй нарушителят е бил правоспособен водач на МПС и е знаел, че длъжен да носи със себе си и при поискване от контролните органи да представи контролен талон към свидетелството за управление на МПС.

За посоченото по-горе нарушение на жалб.П. е наложено наказание глоба в размер от 10.00лв., който е съобразен с разпоредбата на чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДвП, като размерът на наказанието в посочената разпоредба е строго фиксиран.

В жалбата също така се излагат твърдения, че е допуснато нарушение на разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, като липсвали каквито и да било мотиви, свързани с определяне размера на наказанията, както и относно обстоятелството защо в случая е прието, че не е налице маловажен случай.

Съдът не споделя така изложените доводи.На първо място в случая санкците, предвидени в разпоредбите на чл.174, ал.3, предл.първо от ЗДвП и чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДвП, са със строго фиксиран вид и размер, като законодателят не е предвидил минимален и максимален размер на същите.Очевидно в случая волята му произтича от естеството на самите нарушения.За АНО не е оставена възможност за преценка на вида и размера на наказанието, което следва да наложи, неговата съразмерност съобразно имотното състояние на нарушителя, тежестта на нарушението и обществената му опасност, смекчаващите и отегчаващи вината обстоятелства.На следващо място, съдът държи да отбележи, че наличието на маловажен случай на административно нарушение, при който АНО може да не наложи наказание, е една възможна хипотеза за развитие на производството.В случая, след като наказващият орган не е приложил чл.28 от ЗАНН, следва да се приеме, че същият не намира наличие на маловажен случай.Обстоятелството, че в НП липсват мотиви относно неприлагането на чл.28 от ЗАНН не следва да се третира като процесуално нарушение, още повече, че няма законово изискване за подобно мотивиране.Съдът намира, че не са налице предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН.Деянието, извършено от наказаното лице, е свързано с нарушаване на строго регламентирани в ЗДвП обществени отношения.Касае се за обществени отношения в сферата на безопасността на движението, които с оглед прякото въздействие върху човешкото здраве, не могат бъдат незначително засегнати.В този смисъл и нарушенията на посочените по-горе правни норми не следва да се счита за маловажен случай.

По изложените съображения съдът счита, че обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди, като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното и на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0341-000572 от 13.07.2017 г. на Началник сектор към ОДМВР Габрово РУ - Севлиево, с което на С.П. ***, ЕГН **********, за извършено нарушение по чл.174, ал.3 и на основание чл.174, ал.3, предл.първо от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 2000.00 / две хиляди / лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от двадесет и четири месеца, а на осн. Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. са отнети 12 контролни точки, а за извършено нарушение по чл.100, ал.1, т.1 и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.второ от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10.00 / десет / лева, като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Габрово в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: