П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  27.11.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на двадесет и седми ноември през две хиляди и  седемнадесета година, в състав:

 

 

                                                  Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

 

при участието на секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурора ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА,  сложи за разглеждане

НОХД № 442 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

 

На именното повикване в 09,30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ М.И.М., редовно призован, се явява лично с адв. Т.Т. с пълномощно от ДП.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор  Христова.

Съдът разясни на страните правата им  по чл. 274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Христова: Уважаеми г-н Съдия, представям и моля да одобрите постигнатото писмено споразумение за решаване на делото.

АДВ. Т.: Уважаеми г-н Председател, да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото и на осн. чл. 271 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на явилите се лица:

На подсъдимия:

М.И.М.: роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работи като оператор-отливар в „Идеал-Стандарт Видима“ АД, осъждан, с ЕГН **********. 

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. М.М.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Христова: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Т.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. М.М.: Моля да бъде одобрено споразумението така, както е изготвено от прокурора и защитника ми.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА–прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия М.И.М.– адв. Т.Т., както следва:

Подсъдимият М.И.М., със снета по-горе самоличност, се признава за виновен в това, че на 24.04.2017г., след полунощ - в около 01,00 ч., в гр. Севлиево, ул. "Н.Д.Петков" № 70, нанесъл увреждания на П.И.Ц. от гр. Севлиево, чрез нанасяне на удари по тялото на Ц., довели до падане на Ц.и притискане върху крака му от тялото на М.М., което причинило счупване на двете кости на лявата подбедрица на Ц.на различно ниво, довело до трайно затрудняване на движението на левия долен крайник за срок на обездвижване около 3-3,5 месеца, представляващо средна телесна повреда по смисъла на чл.129 ал.2 от НК,

поради което, на основание чл.129 ал.1 от НК, във вр. с чл. 55 ал.1 т.2, б. „б" от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл. 42"а", ал. 2, т. 1,2 от НК, както следва:

-   задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-   задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години.

Причинените щети в резултат на извършеното деяние - няма.

На основание чл.189, ал.3 от НПК. направените по делото разноски в размер на 156,96 лева за съдебно-медицинска експертиза, са платими от обвиняемия М.М. ***

Веществени доказателства - 1 бр. копие на СД, предадено от съответното длъжностно лице в МБАЛ "Д-р Стойчо Христов“ ЕООД гр.Севлиево, ведно с копия на медицински документи, след влизане в сила на настоящото споразумение да бъдат унищожени.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, при постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

 

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                          (ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. Т.Т.)   

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                           (М.И.М.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ПРОКУРОР Христова, адвокат Т.Т. и подсъдимия М.И.М., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 382  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: 59

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат Т.Т. – договорен защитник на подсъдимия М.И.М., както следва:

Подсъдимият М.М. със снета по-горе самоличност, се признава за виновен в това, че на 24.04.2017г., след полунощ - в около 01,00 ч., в гр. Севлиево, ул."Н.Д.Петков" № 70, нанесъл увреждания на П.И.Ц. от гр. Севлиево, чрез нанасяне на удари по тялото на Ц., довели до падане на Ц.и притискане върху крака му от тялото на М.М., което причинило счупване на двете кости на лявата подбедрица на Ц.на различно ниво, довело до трайно затрудняване на движението на левия долен крайник за срок на обездвижване около 3-3,5 месеца, представляващо средна телесна повреда по смисъла на чл. 129, ал. 2 от НК, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 129, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал.1, т.2, б. „б" от НК му се налага наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл.42"а", ал.2, т.1 ит.2 от НК, както следва:

-   задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 2 /две/ години с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител два пъти седмично;

-   задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 2 /две/ години.

ОСЪЖДА подсъдимия да заплати по сметка на ОДМВР-Габрово направените в досъдебната фаза на процеса разноски в размер на 156,96 (сто петдесет и шест лева и 96 ст.) за съдебно-медицинска експертиза. 

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО - 1 бр. копие на СД, предадено от съответното длъжностно лице в МБАЛ "Д-р Стойчо Христов“ ЕООД гр.Севлиево, ведно с копия на медицински документи, след влизане в сила на настоящото споразумение ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на подсъдимия М.И.М. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 442/ 2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 10,00 часа.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                     СЕКРЕТАР: