П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  30.11.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на тридесети ноември две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

Председател: ГЕРГАНА БОЖИЛОВА

 

при  участието на секретар СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

и прокурора  ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА,  сложи за разглеждане

НОХД № 447 по описа за 2017 година,

докладвано  от районен съдия БОЖИЛОВА

 

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИТЕ С.Н.С. и Р.П.П., редовно призовани, се явяват лично и с адв. В.И. – ПлАК с пълномощни от ДП (л.11 и л.14 от ДП).

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр.СЕВЛИЕВО се явява прокурор ХРИСТОВА.

Съдът разясни на страните правата им  по чл.274 и 275 от НПК - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл.15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Да се даде ход на делото. Нямам възражения против състава на съда и секретаря. Моля да приемете писмено споразумение, което с адв. И. - защитник на подсъдимите С.С. и Р.П., сме постигнали за решаване на делото, което споразумение ще моля да одобрите, като считам, че същото не противоречи на закона и морала.

АДВ.И.: Да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона и морала.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Налице са изискванията за даване ход на делото за обсъждане на представеното споразумение, поради което съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на подсъдимите:

С.Н.С.: Роден на *** ***,     ЕГН **********, с настоящ адрес ***.

Р.П.П.: Роден на *** ***,  ЕГН **********, с настоящ адрес *** ***

На основание чл.382 ал.4 НПК съдът запита подсъдимите разбират ли обвинението, признават ли се за виновни, разбират ли последиците от споразумението, съгласни ли са с тях и доброволно ли са подписали споразумението.

ПОДС. С.С.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПОДС. Р.П.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР ХРИСТОВА: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ.И.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. С.С.: Да се приеме споразумението в този вид.

ПОДС. Р.П.: Да се приеме споразумението в този вид.

Съдът, на основание чл. 382 ал.6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимите С.Н.С. и Р.П.П. – адв. В.И., както следва:

Подсъдимият С.Н.С., ЕГН **********, с настоящ адрес *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.02.2017г., на паркинг пред входа на бившия завод „Механика и Монтаж” край гр.Севлиево, в товарен автомобил „Форд Транзит Конект” с рег.№ ВТ *** ВН, при условия на повторност /чл.28, ал.1 от НК/, държал акцизни стоки без бандерол, когато  такъв се изисква по закон /чл.2, т.1 "На облагане с акциз подлежат:" т.1 "алкохолът и алкохолните напитки" и чл.64 ал.4, във вр.ал.1 Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който гарантира, че употребата на стоката е невъможна без неговото унищожаване чрез разкъсване" от Закона за акцизите и данъчните складове/ - 460.42 литра алкохол, разпределен в двулитрови пластмасови бутилки, както следва: 41/четиридесет и един/ стека с по 6 /шест/ броя двулитрови пластмасови бутилки, без поставен български акцизен бандерол с обща стойност 607.55 лева и дължима акцизна ставка на алкохола 1857.59 лева, като деянието представлява немаловажен случай - престъпление по чл.234, ал.2, т.1 във вр.ал.1 от НК.

  2.Страните се споразумяват за следното:  Във връзка с извършеното деяние от подсъдимия С.Н.С. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** на основание чл.234, ал.2, т.1 във връзка с ал. 1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т. 1 от НК му се налага наказание лишаване от свобода за срок от 5/ПЕТ/ МЕСЕЦА, което да изтърпи при първоначален общ режим.

 

Подсъдимият Р.П.П.,  ЕГН **********, с настоящ адрес *** *** .

се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 22.02.2017г.,около 16:00 часа,  на паркинг пред входа на бившия завод „Механика и Монтаж” край гр.Севлиево, в лек автомобил „ Фиат Браво” с рег.№ ЕН *** КК, държал акцизни стоки без бандерол, когато  такъв се изисква по закон чл.2,т.1 "На облагане с акциз подлежат:" т.1 "алкохолът и алкохолните напитки" и чл.64 ал.4, във вр.ал.1 Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който гарантира, че употребата на стоката е невъможна без неговото унищожаване чрез разкъсване" от Закона за акцизите и данъчните складове - 369.72 литра алкохол, разпределен в двулитрови пластмасови бутилки, както следва: 33/тридесет и три/ стека с по 6 /шест/ броя двулитрови пластмасови бутилки, без поставен български акцизен бандерол с обща стойност 487.87 лева и дължима акцизна ставка на алкохола 1502.73лева,като деянието представлява немаловажен случай-престъпление по чл.234, ал.1  от НК

                    2.Страните се споразумяват за следното: Във връзка с извършеното деяние

от подсъдимия Р.П.П. с ЕГН ********** с настоящ адрес ***,  на основание чл.234, ал.1 от НК във вр.с чл. 55, ал. І, т. 1 от НК му се налага наказание 5/ПЕТ/ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА,  като на основание  чл. 66, ал. 1 от НК  изпълнението на наказанието се отлага за  срок  от 3/ТРИ/ години.

            3.Страните се споразумяват на основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия  Р.П.П. с ЕГН ********** да не се налага предвиденото по-леко наказание „Глоба”,  което закона предвижда наред с наказанието лишаване от свобода.

            ІІІ.Няма щети от престъплението.

            ІV.По делото има приети писмени доказателства по описа на същото.

            V.Подсъдимите С.Н.С. и Р.П.П. се задължават да заплатят направените разноски в размер на общо  915,04 лева, от които 48 лева за албуми и фотоснимки и 867,04 лева за експертиза, по сметка на ОД МВР-Габрово.

          VІІ. Веществените доказателства -  41 стека с по 6 броя двулитрови пластмасови бутилки, без поставен български акцизен бандерол, оставени на съхранение в стаята за веществени доказателства в РУ МВР-Севлиево, да бъдат отнети в полза на държавата на основание чл.53 ал.1  б.”б” от НК и  чл.234 ал.3 от НК.

 

                                             СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                       (Десислава Христова)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                             (адв. В.И.)

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                           (С.Н.С.)

 

 

4. ПОДСЪДИМ:_________________________

                           (Р.П.П.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от прокурор ХРИСТОВА, адвокат В.И. и подсъдимите С.Н.С. И Р.П.П., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъпленията, за което страните се споразумяват, не са изключени с разпоредбата на чл.381, ал.2 от НПК. От престъпленията няма настъпили съставомерни имуществени вреди. Съдържанието на споразумението е съобразено с разпоредбата на чл.381, ал.5 от НПК. Престъпленията, за които подсъдимите се признават за виновни, са безспорно доказани предвид събраните в хода на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянията. Наказанията са съобразени както с извършените престъпления, така и с личността на подсъдимите. Законосъобразно е определен размерът на дължимите разноски съгласно чл.189 ал.3 от НПК.

По изложените съображения и на основание чл.382, ал.7 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА споразумението между ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА – прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимите С.Н.С. и Р.П.П. – адв. В.И., както следва:

Подсъдимият С.Н.С., ЕГН **********, с настоящ адрес *** се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.02.2017г., на паркинг пред входа на бившия завод „Механика и Монтаж” край гр. Севлиево, в товарен автомобил „Форд Транзит Конект” с рег.№ ВТ *** ВН, при условия на повторност /чл.28, ал.1 от НК/, държал акцизни стоки без бандерол, когато  такъв се изисква по закон /чл.2, т.1 "На облагане с акциз подлежат:" т.1 "алкохолът и алкохолните напитки" и чл.64 ал.4, във вр.ал.1: Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който гарантира, че употребата на стоката е невъможна без неговото унищожаване чрез разкъсване" от Закона за акцизите и данъчните складове/ - 460.42 литра алкохол, разпределен в двулитрови пластмасови бутилки, както следва: 41/четиридесет и един/ стека с по 6 /шест/ броя двулитрови пластмасови бутилки, без поставен български акцизен бандерол с обща стойност 607.55 лева и дължима акцизна ставка на алкохола 1857.59 лева, като деянието представлява немаловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на основание  чл.234, ал.2, т.1 във вр. с ал.1 от НК и чл.55, ал.1, т. 1 от НК му се налага наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което да изтърпи при първоначален ОБЩ РЕЖИМ, на основание чл. 57,  ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС.

Подсъдимият Р.П.П.,  ЕГН **********, с настоящ адрес *** ***, се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 22.02.2017г., около 16:00 часа,  на паркинг пред входа на бившия завод „Механика и Монтаж” край гр.Севлиево, в лек автомобил „ Фиат Браво” с рег.№ ЕН *** КК, държал акцизни стоки без бандерол, когато  такъв се изисква по закон чл.2,т.1 "На облагане с акциз подлежат:" т.1 "алкохолът и алкохолните напитки" и чл. 64 ал.4, във вр.ал.1: Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, от който да е видна обозначената върху него информация и който гарантира, че употребата на стоката е невъможна без неговото унищожаване чрез разкъсване" от Закона за акцизите и данъчните складове - 369.72 литра алкохол, разпределен в двулитрови пластмасови бутилки, както следва: 33/тридесет и три/ стека с по 6 /шест/ броя двулитрови пластмасови бутилки, без поставен български акцизен бандерол с обща стойност 487.87 лева и дължима акцизна ставка на алкохола 1502.73лева, като деянието представлява немаловажен случай, с което е извършил престъпление, за което на основание  чл.234, ал.1  от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НК му се налага наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на така наложеното на Р.П.П. наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане в сила на определението за одобряване на споразумението.

ОСЪЖДА подсъдимите С.Н.С. и Р.П.П. да заплатят по сметка на ОД на МВР - Габрово направените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 457,52лв. /четиристотин петдесет и седем лева и петдесет и две стотинки/ за всеки един от тях.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА:  41 стека с по 6 броя двулитрови пластмасови бутилки, без поставен български акцизен бандерол, намиращи се на съхранение в РУ на МВР - Севлиево, се ОТНЕМАТ в полза на държавата на основание чл.53 ал.1  б.”б” от НК и  чл.234 ал.3 от НК.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ“ в размер на 1000 лв. (хиляда) лева, взета на подсъдимия С.Н.С. в хода на досъдебното производство.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“ , взета на подсъдимия Р.П.П. в хода на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 447/2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа.

 

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                   СЕКРЕТАР: