П Р О Т О К О Л

 

гр. Севлиево,  05.12.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на пети декември през две хиляди и  седемнадесета година, в състав:

 

 

       Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

 

при участието на секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ,  сложи за разглеждане

НОХД № 456 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

 

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Х.С.Х., редовно призован, се явява лично с адв. П.Д. с пълномощно от  ДП (л.5).

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор  Петков.

Съдът разясни на страните правата им  по чл. 274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Петков: Уважаеми г-н Съдия, представям и моля да одобрите постигнатото писмено споразумение за решаване на делото. Считам, че същото не противоречи на закона и морала и ще моля с него да приключи производството. 

АДВ. Д.: Уважаеми г-н Председател, да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото и на осн. чл. 271 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на явилите се лица:

На подсъдимия:

Х.С.Х.: роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес ***, български гражданин, със средно специално образование, женен, не работи, неосъждан, с ЕГН **********. 

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Х.С.Х.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Петков: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Д.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. Х.С.Х.: Моля да бъде одобрено споразумението така, както е изготвено от прокурора и защитника ми.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ– районен прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия Х.С.Х. – адв. П.Д., както следва:

Подсъдимият Х.С.Х. с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 21.11.2017 г., около 16,44 ч., в гр.Севлиево, на ул. “Васил Левски” до № 26, в посока пл. “Свобода“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Фолксваген” с рег. номер ЕВ ****АС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,65 промила, установено по надлежния ред - чрез Протокол за химическо изследване за определяне концентрация на алкохол в кръвта под № 717 от 24.11.2017 година, на Специализирана химическа лаборатория при ЦСМП – гр. Плевен, с което е осъществил състава на престъплението по чл. 343 „б“, ал. 1 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 343 „б“, ал. 1 от НК и при приложението на чл. 54 от НК на подсъдимия Х.С.Х., се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Х.С.Х., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

За извършеното престъпление по чл. 343 „б“, ал. 1 от НК и при приложението на чл. 54 от НК на подсъдимия Х.С.Х. се налага предвиденото от закона кумулативно наказание ГЛОБА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА В РАЗМЕР НА 200 ЛЕВА.

На основание чл. 343„г” във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, на подсъдимия Х.С.Х., се налага наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА, начиная от влизане на споразумението в сила, като на осн.чл.59, ал.4 от НК се зачита времето през, което същият е бил лишен от това си право по административен ред със ЗППАМ на Началника на Районно управление на МВР-Севлиево.

Липсват съставомерни щети в резултат на извършеното деяние.

Разноски по делото - няма.

Веществени доказателства – няма.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, при постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                          (ТИХОМИР ПЕТКОВ)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                        (адв. П.Д.)   

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                  (Х.С.Х.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ПРОКУРОР Петков, адвокат П.Д. и подсъдимия Х.С.Х., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 382  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: 61

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат П.Д. – договорен защитник на подсъдимия Х.С.Х., както следва:

Подсъдимият Х.С.Х. с ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, на 21.11.2017 г., около 16.44 ч., в гр.Севлиево, на ул. “Васил Левски” до № 26, в посока пл.“Свобода“, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил “Фолксваген” с рег. номер ЕВ ****АС, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда – 1,65 промила, установено по надлежния ред-чрез Протокол за химическо изследване за определяне концентрация на алкохол в кръвта под №717 от 24.11.2017 година, на Специализирана химическа лаборатория при ЦСМП – гр.Плевен, с което е извършил престъпление, за което на основание чл. 343 „б“, ал. 1 от НК и при приложението на чл.54 от НК на подсъдимия Х.С.Х., се определя наказание лишаване от свобода за срок от ЕДНА ГОДИНА, както и глоба в полза на държавата в размер на 200 лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на наложеното наказание лишаване от свобода, като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия Х.С.Х., ТРИГОДИШЕН ИЗПИТАТЕЛЕН СРОК, начиная от влизане на споразумението в сила.

На основание чл. 343“г“ във вр. с чл. 343б, ал.1 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 НК подсъдимият Х.С.Х. се ЛИШАВА ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 9 /ДЕВЕТ МЕСЕЦА/.

На осн.чл. 59, ал. 3 НК от така определеното наказание лишаване от право да управлява МПС, се приспада времето, през което подсъдимият Х.С.Х., за същото деяние е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред.   

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОДПИСКА, взета на подсъдимия Х.С.Х. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 456/ 2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11,45 часа.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

                                                                         СЕКРЕТАР: