П Р О Т О К О Л

 

 

гр. Севлиево,  06.12.2017 г.

 

СЕВЛИЕВСКИЯТ районен съд в публично съдебно заседание

на шести декември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

 

Председател: СТАНИСЛАВ ЦВЕТКОВ

 

 

при участието на секретар РЕФУЗЕ ОСМАНОВА

и прокурора ТИХОМИР ПЕТКОВ,  сложи за разглеждане

НОХД № 463 по описа за 2017 година,

докладвано от районен съдия ЦВЕТКОВ.

 

 

На именното повикване в 09,15 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Ц.И.С., редовно призован, се явява лично с адв. М.Д., назначена за служебен защитник в хода на ДП.

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – гр. СЕВЛИЕВО се явява прокурор  Петков.

Съдът разясни на страните правата им  по чл. 274 и 275 от НПК  - на отвод на съдебния състав, прокурора и секретаря, правото им да правят нови искания и да възразяват срещу разпита на свидетелите, на подсъдимия правата му по чл. 15 и 55 от НПК и даде думата на страните за становище по хода на делото.

ПРОКУРОР Петков: Уважаеми г-н Съдия, представям и моля да одобрите постигнатото между прокуратурата и адв. М.Д. писмено споразумение за решаване на делото, което смятам, че не противоречи на морала. 

АДВ. Д.: Уважаеми г-н Председател, да се даде ход на делото. Нямам възражения по състава на съда, прокурора и съдебния секретар. Действително постигнахме споразумение с Районна прокуратура - Севлиево, което моля да одобрите и което считам, че не противоречи на закона.

Не постъпиха възражения против състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът счита, че са налице изискванията за даване ход на делото и на осн. чл. 271 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД на делото по реда на чл. 382 от НПК.

Проверява самоличността на явилите се лица:

На подсъдимия:

Ц.И.С.: роден на *** ***, български гражданин, неженен, не работи, неосъждан, основно, ученик в 11-ти клас *** гр. Севлиево, с ЕГН **********. 

На основание чл. 382, ал. 4 НПК съдът запита подсъдимия разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал споразумението.

ПОДС. Ц.С.: Разбирам обвинението и се признавам за виновен по предявеното обвинение. Чел съм споразумението. Запознат съм със съдържанието на споразумението и наказанието, което е предвидено да изтърпя. Подписал съм споразумението доброволно. Съгласен съм с него и разбирам, че ще има силата на присъда с всичките нейни последици така, както ми бяха разяснени от моя защитник. Отказвам се от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

ПРОКУРОР Петков: Поддържам споразумението в този вид.

АДВ. Д.: Поддържам споразумението в този вид.

ПОДС. Ц.С.: Моля да бъде одобрено споразумението така, както е изготвено от прокурора и защитника ми.

Съдът, на основание чл. 382, ал. 6 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ– районен прокурор в Районна прокуратура - Севлиево и защитника на подсъдимия Ц.И.С. – адв. М.Д., както следва:

Подсъдимият Ц.И.С. с ЕГН**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, в периода от 31.08.2017 г. до 04.09.2017 г., в село Богатово, общ. Севлиево, при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК, на следните дати, отнел чужди движими вещи, от владението на следните граждани както следва:

 -на 31.08.2017 г. в с. Богатово , общ. Севлиево, с помощта на техническо средство-оригинален ключ, от стая в къща, намираща се на ул. "*** " № 11, отнел чужди движими вещи - сумата от 250 лева, собственост на Р.И.А. от владението й, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

-на 04.09.2017 г. в с. Богатово, общ. Севлиево, с помощта на техническо средство-оригинален ключ, от стая в къща, намираща се на ул."О." № 1, отнел чужди движими вещи - чанта за документи, спестовна книжка, акт за раждане, здравноосигурителна книжка и сумата от 180 лева - имущество на обща стойност 183,90 лева, собственост на Т.Н.И., от владението й, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

ИЛИ всичко имущество на обща стойност 433,90 лева собственост на А. и И., при което като непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като след осъществяване на деянието, откраднатите вещи са върнати и заместени , с което осъществил състава на престъплението по чл. 197, т. 3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр.чл.194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. чл. 63,ал.1, т.3 от НК.

За извършеното престъпление по чл. 197, т.3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр.чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. чл. 63, ал. 1, т.3 от НК и при приложението на чл. 55, ал. 1, т. 2, б."б", предл.второ от НК на подсъдимия Ц.И.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационни мерки по чл. 42"а", ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ОСЕМ месеца, като на основание чл. 42"б", ал. 1 от НК се определя периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ОСЕМ месеца;

Причинените съставомерни щети в резултат на извършеното деяние в размер на 433,90 лева са възстановени на пострадалите от деянието.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК, направените по делото разноски в размер на: 412,62 лева за комплексна съдебнопсихиатрична и психологическа експертиза и оценъчна експертиза, разноски направени от ОД на МВР- Габрово, ще бъдат заплатени от подсъдимия Ц.И.С..

Веществени доказателства - няма.

Страните заявяват, че подписват настоящото споразумение, при постигнато пълно и безусловно съгласие по горните клаузи.

 

 

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

1. ПРОКУРОР :_______________

                          (ТИХОМИР ПЕТКОВ)

 

 

2. ЗАЩИТНИК:____________________

                        (адв. М.Д.)   

 

 

3. ПОДСЪДИМ:________________________

                      (Ц.И.С.)

 

 

След подписване на окончателното съдържание на споразумението от ПРОКУРОР Петков, адвокат М.Д. и подсъдимия Ц.И.С., съдът намира следното: Споразумението е законосъобразно и непротиворечащо на моралните норми. Престъплението, за което страните се споразумяват, не е изключено с разпоредбата на чл. 381, ал. 2 от НПК. Причинените от престъплението съставомерни имуществени вреди са възстановени. Съдържанието на същото е съобразено с разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК. Престъплението, за което подсъдимият се признава за виновен е безспорно доказано, предвид събраните по делото на досъдебното производство доказателства. Правилна е правната квалификация на деянието. Наказанието е съобразено както с извършеното престъпление, така и с личността на подсъдимия. Законосъобразно е определен размера на дължимите разноски съгласно чл.189, ал.3 НПК.

По изложените съображения и на основание чл. 382  НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И: 63

ОДОБРЯВА споразумението между ТИХОМИР ПЕТКОВ – районен прокурор при Районна прокуратура - Севлиево и адвокат М.Д. – защитник на подсъдимия Ц.И.С., както следва:

Подсъдимият Ц.И.С. с ЕГН**********, се признава за ВИНОВЕН, в това, че при форма на вина пряк умисъл, в периода от 31.08.2017 г. до 04.09.2017 г., в село Богатово, общ. Севлиево, при условията на усложнена престъпна дейност - продължавано престъпление по смисъла на чл. 26, ал. 1 от НК, на следните дати, отнел чужди движими вещи, от владението на следните граждани както следва:

 -на 31.08.2017 г..в с. Богатово , общ. Севлиево, с помощта на техническо средство-оригинален ключ, от стая в къща, намираща се на ул. "Топола " № 11, отнел чужди движими вещи - сумата от 250 лева, собственост на Р.И.А. от владението й, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

-на 04.09.2017 г. в с. Богатово, общ. Севлиево, с помощта на техническо средство-оригинален ключ, от стая в къща, намираща се на ул."О." № 1, отнел чужди движими вещи - чанта за документи, спестовна книжка, акт за раждане, здравноосигурителна книжка и сумата от 180 лева - имущество на обща стойност 183,90 лева, собственост на Т.Н.И., от владението й, без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои;

ИЛИ всичко имущество на обща стойност 433,90 лева собственост на А. и И., при което като непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, като след осъществяване на деянието, откраднатите вещи са върнати и заместени, с което е извършил престъпление, за което на основание по чл. 197, т.3 във вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 във вр.чл. 194, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 във вр. чл. 63, ал. 1, т.3 и чл. 55, ал. 1, т. 2, б."б", предл.второ от НК на подсъдимия Ц.И.С. се определя наказание ПРОБАЦИЯ, включващо пробационните мерки по чл. 42"а", ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК:

-задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 (ОСЕМ) МЕСЕЦА, с периодичност на явяване и подписване пред пробационен служител 2 пъти седмично;

-задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 8 (ОСЕМ) МЕСЕЦА;

ОСЪЖДА подсъдимия Ц.И.С., със снета по-горе самоличност, да заплати по сметка на ОДМВР-Габрово направените в хода на ДП разноски в размер на 412,62 / четиристотин и дванадесет лв. и 62 ст. / лева

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение ПОД НАДЗОР НА ИНСПЕКТОР ДПС, взета на подсъдимия Ц.И.С. на досъдебното производство.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 463/ 2017 г. по описа на Севлиевски районен съд, на основание чл. 24, ал. 3 НПК.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 09,30 часа.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                                         СЕКРЕТАР: