С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Януари 2010 година  
 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2010г. до 29.01.2010г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 1381/2009 Искове по КТ Е.В.Х. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 05.01.2010г.
С Решение № 1 т.1 стр.1 от 05.01.2010 г. ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК ***** представлявано от В. Х. да заплати на Е. В. Х. от ******ЕГН ***** начислено но не изплатено трудово възнаграждение за времето от м.януари 2009г. до м.април на 2009г. в размер на 816.55 лв.,обезщетения по чл.220 КТ в размер на 291.63 лв. и 268.29 лв. по чл.222 КТ и мораторна лихва върху горната сума в размер на 61.46 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 816.55 лв.начиная от 03.11.2009г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка ***.56лв. по сметка ***.възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение за адвокат К.от 150лв. от на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ и чл.86 ЗЗД.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 100 лв. претендирана мораторна лихва,като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 06.01.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
2 Гражданско дело No 1398/2009 Искове по КТ П.Й.П. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 05.01.2010г.
С Решение № 2 т.1 стр.3 от 05.01.2010 г. осъжда ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК ******представлявано от В. Х. да заплати на П. Й. П. от ****** ЕГН ******начислено но не изплатено трудово възнаграждение за времето от м.февруари 2009г. до м.април на 2009г. в размер на 931.62 лв.и мораторна лихва върху горната сума в размер на 50 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 931.62 лв.начиная от 10.11.2009г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка ***.27лв. по сметка ***.възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение за адвокат К.от 200лв. от на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 06.01.2010г. който ден тече срокът на обжалване.
3 Гражданско дело No 1422/2009 Искове по КТ П.Й.П. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 05.01.2010г.
С Решение № 3 т.1 стр.5 от 05.01.2010 г. ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."М.Попов" № 41 ЕИК ***** представлявано от В.Х.да заплати на П.Й.П.от ******** от обезщетение поради пенсиониране в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от шест месеца в размер на сумата от 3 170 16 лв.на основание чл.222 ал.3 КТ, ведно с лихвата считано от 12.11.2009г.до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка ***.81 лв.на основание чл.222 ал.3 КТ.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 ГПК.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните.
1 Гражданско дело No 495/2009 Вещни искове П.С.Т. МАЗАЛАТ ЕООД - СЕВЛИЕВО Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Разпореждане от 05.01.2010г.
Прекратява производството поради изтичане на 6-мес.срок от спиране на производството по взаимно съгласие и на осн.чл.229 ал.1 ГПК
5 Гражданско дело No 1617/2009 Други дела И.С.К.,
Ц.Н.М.
ОКРЪЖЕН СЪД - ГАБРОВО,
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Определение от 05.01.2010г.
Отвежда съдия Павел Неделчев от разглеждане на осн. чл. 22 ал.1 т.6 ГПК. Прекратява производството по гр. д.№1617/2009г.по описа на СРС. ИЗПРАЩА делото на ГОС с оглед изискванията на разпоредбата на чл. 23 ал.3 ГПК
6 Гражданско дело No 688/2009 Дела от и срещу търговци СЛАВЯНА АД ГРИМИТ ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 13.01.2010г.
7 Гражданско дело No 917/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД БЕСТТЕХНИКА ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 13.01.2010г.
8 Гражданско дело No 14/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Т.И.Т. Г.В.Н. Докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Определение от 14.01.2010г., в законна сила от 14.01.2010г.
Отстранява от разглеждане на гр. Дело №14/2010г. . Прекратява производството и на осн. чл. 23 ал.3от ГПК ИЗПРАЩА ДЕЛОТО НА ГОС за постановяване изпращането му за разглеждане от друг равен съд.
9 Гражданско дело No 1466/2009 Изменение на издръжка Д.В.В. В.С.В. Председател и докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Решение от 15.01.2010г.
10 Гражданско дело No 1513/2009 Изменение на издръжка Б.П.П. П.Д.П. Председател и докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Решение от 15.01.2010г.
11 Гражданско дело No 966/2009 Други дела К.М.С.,
М.Й.С.,
М.П.Д.
В.П.Н.,
П.Р.П.,
Х.К.М.,
Д.Д.Д.,
Л.К.М.,
В.Н.В.
Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 18.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството поради липса на правен интерес за водене на настоящия иск на осн. чл. 36 от ЗЖСК.
12 Гражданско дело No 1346/2009 Искове по СК Г.С.П. С.В.П. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 19.01.2010г.
С Решение № 9/19.01.2010 г. ОТХВЪРЛЯ искът от Г. С. П. ЕГН *****действуваща със съгласието на майка си М. Д. Ш.ЕГН ****** от гр.С.с постоянен адрес ул."М.П." № ** вх**понастоящем живущи извън страната,мрез пълномощника си адвокат П.Д. от Севлиево против С. В. П.от с.Б. област П. ЕГН ***** за заместване съгласие на бащата за издаване на задграничен паспорт и напускане на страната от непълнолетната Г.С.П.до настъпване на пълнолетие ,придружавана от майка си или самостоятелно,воден на основание чл.123 ал.2 СК във вр. с чл.76 т. 9 от ЗБДС,като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Разноските остават в тежест на ищците така както са направени.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
13 Гражданско дело No 1410/2009 Дела от и срещу търговци ИННА ЕООД РОСТА ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 19.01.2010г.
С Решение № 8 от 19.01.2010 г. ОСЪЖДА "РОСТА "ЕООД Севлиево ул."Мара Гидик" № 40 представлявано от Управител И. А. П. да заплати на "ИННА"ЕООД Севлиево ул." Ст.Пешев" № 88 представлявано от Управител Д. И.Д. ЕГН ******* чрез пълномощник адвокат Д. от Севлиево сумата от 8 470.84лв.главница, ведно с законната лихва,начиная от 11.11.2009г.до окончателното изплащане на сумата,както мораторна лихва в размер на 1 155.38 лв.,както и разноски по делото в размер на 1 035.52 лв. на основание чл.422 във вр. с чл.415 във вр. с чл.318 във вр. с чл.327 ТЗ и чл.294 ТЗ във вр. с чл.86 ЗЗД.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.14
Гражданско дело No 1319/2009 Вещни искове А.В.Г. Р.Т.К. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 20.01.2010г.
С Решение № 10/20.01.2010 г.ОСЪЖДА Р. Т. К. от гр.Г. ул."..." ЕГН№ *******да отстъпи собствеността и предаде владението върху следният имот :ЛИВАДА от 1 446 дк.в м "Слатината" в землището на с.Стоките Севлиевско ЕКАТТЕ 69417 при граници:юг-запад- река,север-запад-разрушен дувар и север-изток също разрушен дувар граничещ с път на собственика А. В. Г. от С. ул."..." № 11 ЕГН******* на основание чл.108 ЗС.
ОСЪЖДА Р. К. да заплати на А.Г.разноски по делото в размер на 200 лв.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
15 Гражданско дело No 1491/2009 Издръжка А.Н.Б. Н.С.Б. Председател и докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Решение от 22.01.2010г.
16 Гражданско дело No 1461/2009 Вещни искове П.И.Г. Г.С.Г. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 26.01.2010г.
17 Гражданско дело No 962/2009 Дела от и срещу търговци УСМ-ПРИВАТ АД ГР.ПЛЕВЕН ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ СЕВЛИЕВО ЕАД Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 27.01.2010г.
Прекратява производството , на осн.чл.253 от ГПК. Определението може да се обжаелва с ч.жалба, в едноседмичен срок от получаване на съобщението.
18 Гражданско дело No 1379/2009 Дела от и срещу търговци ТЕМПО-ПЕТРОЛ ЕАД ЕТ АРОН МИНКО ЙОНКОВ Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 29.01.2010г.
С резолюция на съда от 29.01.2010 г. производството по гр. дело № 1379/09 г. е прекратено, на осн. чл. 232 от ГПК. Делото да се внесе в архива, като свършено. Разноските по делото остават в тежест на страните, така както са направени. Определението може да се обжалва пред ГОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението.
 
19 Гражданско дело No 1568/2009 Развод по взаимно съгласие Ю.А.И.,
Е.Ю.И.
  Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 29.01.2010г.
20 Гражданско дело No 1593/2009 Облигационни искове И.Л.М. ЕТ ТРОПЧЕВ Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 29.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
Прекратява производството, тъй като нередовностите не са отстранени.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР