С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Февруари 2010г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Февруари 2010г.

   

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените ГРАЖДАНСКИ дела
за периода от 01.02.2010г. до 26.02.2010г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 1238/2009 Развод и недейств. на брака Л.Н.Д. Д.Т.Д. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 01.02.2010г.
2 Гражданско дело No 1389/2009 Облигационни искове БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.П.В. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.02.2010г.
3 Гражданско дело No 1527/2009 Искове по КТ П.Г.К. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.02.2010г.
4 Гражданско дело No 1569/2009 Искове по КТ Х.В.С. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.02.2010г.
5 Гражданско дело No 1570/2009 Искове по КТ Х.В.С. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.02.2010г.
6 Гражданско дело No 980/2008 Делби Х.Г.Х.,
Н.Г.Х.
П.М.К.,
Н.Т.Х.,
Х.Т.Х.,
С.К.И.,
Н.Д.К.Д.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 04.02.2010г.
С Определение № 124 /04.02.2010 г. производството по делото е прекратено на осн. чл. 231, ал.1 от ГПК.
7 Гражданско дело No 772/2009 Развод и недейств. на брака Ц.С.Д. Г.И.Д. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 04.02.2010г.
8 Гражданско дело No 1549/2009 Изменение на издръжка К.Г.Й. Г.С.Й. Председател и докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Решение от 05.02.2010г.
9 Гражданско дело No 1558/2009 Издръжка Н.Е.Н. Е.Н.Е.,
М.Х.В.
Председател и докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Решение от 05.02.2010г.
10 Гражданско дело No 1275/2009 Изменение на издръжка Х.Г.Ц.,
Ц.П.П.
П.М.П. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 08.02.2010г.
11 Гражданско дело No 814/2009 Делби М.С.А. С.С.С. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 09.02.2010г., в законна сила от 09.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба
12 Гражданско дело No 1328/2009 Облигационни искове ЗАСТРАХОВЕТЕЛНА И ПРЕЗАСТР. КОМПАНИЯ ЛЕВ ИНС АД Г.Л.Д. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 10.02.2010г.
13 Гражданско дело No 8/2007 Делби И.В.Д. С.И.Д. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 11.02.2010г.
Прекратено на осн. чл. 184 ал. 1 ГПК (отм.).
 
14 Гражданско дело No 37/2010 Изменение на издръжка И.Ш.С. Ш.И.С. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 11.02.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по делото спогодба
15 Гражданско дело No 1612/2009 Други дела БРИЗ АД ВЕНИ-КОВАЧЕВИ ООД Докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 12.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството на осн.чл.118 ал.2 във вр.с чл.104 т.3 ГПК и изпраща по подсъдност на Окръжен съд Габрово
16 Гражданско дело No 40/2008 Делби Й.Х.С.,
Д.С.М.
М.Й.М. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 16.02.2010г.
17 Гражданско дело No 327/2009 Делби М.Ц.В. Е.И.Я.,
В.И.Х.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 16.02.2010г.
18 Гражданско дело No 1231/2009 Делби А.И.Б. Л.И.Б. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 16.02.2010г.
19 Гражданско дело No 215/2010 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО,
И.Н.Б.
  Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 16.02.2010г., в законна сила от 23.02.2010г.
20 Гражданско дело No 217/2010 Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО,
А.Н.А.
  Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 16.02.2010г., в законна сила от 23.02.2010г.
21 Гражданско дело No 884/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.К.П.,
Д.П.П.
Х.Н.Х.,
Н.Д.Х.,
Н.Х.Н.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 17.02.2010г.
22 Гражданско дело No 37/2007 Делби М.Н.И. Т.Д.И. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 18.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. № 37/07 г. на осн. чл. 184 ал. 1 ГПК (отм.).
23 Гражданско дело No 1008/2009 Облигационни искове СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД Х.Ц.Ц. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 22.02.2010г.
24 Гражданско дело No 1439/2009 Облигационни искове М.И.М. АГРО БИЗНЕС 94 Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 23.02.2010г.
ОСЪЖДА "АГРО-БИЗНЕС-94" сдружение със седалище с.Дамяново Севлиевско Булстат 10759043 представлявано от Председател М. Б. К. ЕГН ******** да заплати на М. И. М. от С. ул."Г.З." № . ет .ап.. ЕГН ********* сумата от 39.20 лв.с която е обеднял,а ответника обогатил без основание за негова сметка,***,начиная от 19.11.2009г.до окончателното изплащане на сумата,разноски по делото в размер на 40 лв.съгласно чл.78ал.1 ГПК,на основание чл.59 ЗД.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 5 446.33 лв. като НЕОСНОВМАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
25 Гражданско дело No 1587/2009 Искове по КТ В.И.П. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 23.02.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В.Х. да заплати на В. И. П.от гр.С.ул."К. и М." № .ап .ЕГН .*********начислено но не изплатено трудово възнаграждение за времето от м.февруари до м.септември на 2009г. в размер на 2 500 лв.и мораторна лихва върху горната сума в размер на 300 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 2 800 лв.начиная от 21.12.2009г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка ***. по сметка ***вокат Д. от 60 лв. на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 26.02.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
26 Гражданско дело No 1591/2009 Искове по КТ Н.М.К. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 23.02.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В. Х. да заплати на Н. М. К. от гр. ул." " № ет ЕГН **********начислено но не изплатено трудово възнаграждение за времето от м.февруари до м.ноември на 2009г. в размер на 2 400 лв.и мораторна лихва върху горната сума в размер на 400 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 2 800 лв.начиная от 22.12.2009г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка ***. по сметка ***вокат Д. от 60 лв. на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 26.02.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
27 Гражданско дело No 1598/2009 Искове по КТ И.Г.И. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 23.02.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В. Х. да заплати на И.Г. И. от Севлиево ул."." № .ет .ап.. ЕГН *********** начислено но не изплатено трудово възнаграждение за времето от м.февруари до м.август/включително/ на 2009г. в размер на 1 169.59лв.и мораторна лихва върху горната сума в размер на 72.10 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 1 169.59 лв.начиная от 23.12.2009г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка ***.70лв. по сметка ***.128 във вр. с чл.242 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 26.02.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
28 Гражданско дело No 1610/2009 Искове по КТ Л.Д.П. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 23.02.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В.Х. да заплати на Л. Д. П.от Севлиево ул."." № .ЕГН *********начислено но не изплатено трудово възнаграждение за времето от м.февруари до м.септември/включително/ на 2009г. в размер на 3 672.50лв.и мораторна лихва върху горната сума в размер на 150 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 3 672.50 лв.начиная от 28.12.2009г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка ***. по сметка ***вокат К. от 100 лв. от на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 23.02.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
29 Гражданско дело No 1463/2009 Облигационни искове СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД Г.Х.А. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 24.02.2010г.
ПРИЗНАВА съществуване на вземането в полза на "СЕВЛИЕВОГАЗ-2000"АД представлявано от М. П. М. със седалище и адрес на управление Севлиево ЕИК 107063552 в размер на сумата от 613.10 лв.и 275лв.неустойка дължими от Г.Х. А. ЕГН ********* от Севлиево ул." № настоящ адрес с.К Севлиевско понастоящем с неизвестен адрес на основание чл.422 ал.1 във вр. с чл.415 ГПК.
30 Гражданско дело No 1543/2009 Облигационни искове СД ИЗГРЕВ-90-БОЯДЖИЕВ И СИЕ С.Ж.К. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 24.02.2010г.
ОСЪЖДА С.Ж.К. ЕГН ******* да заплати на "ИЗГРЕВ-С" ООД Севлиево ул. "Ст. планина" № 150 ЕИК 200839844 представлявано от Управител С. Б. сумата от 500 лв. петстотин лева, дадена и получена в заем, с неизпълнено задължение по връщането и сумата от 10 лв. лихва за забава, ведно с законната лихва върху главницата, начиная от завеждането на искът - 10.12.2009 г. до окончателното изплащане на сумата, и разноски по делото от 50 лв. на основание чл. 240 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД.
31 Гражданско дело No 1594/2009 Развод и недейств. на брака Н.Й.С. Я.П.С. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 24.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА брака с развод сключен на 21.08.1993г. в гр.Севлиево между Н.Й.С.от Севлиево ж.к."." бл.. вх."." ап. .ет..ЕГН ********** и Я. П. С. ЕГН ********от Севлиево ж.к."." бл. вх."." ет.....
4 Гражданско дело No 1356/2009 Вещни искове Г.И.З.,
Е.И.Х.
К.А.М. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 26.02.2010г.
ОСЪЖДА К. А.М. от с.Д.Севлиевско ЕГН ********* да отстъпи собствеността и предаде владението на Г.И. З. ЕГН *******от Севлиево ул." " № ет. ап.1 и на Е. И.Х. Ц. ЕГН ********на същият адрес, върху имот от 80 кв.м.от УПИ Х-741 в кв.23 по плана на с.Дамяново Севлиевско при граници:..... 
5 Гражданско дело No 1413/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ М.Й.М.,
Р.Й.А.,
П.Й.П.
Д.Б.Д. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 26.02.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.Б.Д. ЕГН ****, че М.Й.М., ЕГН **********, Р.Й.А. ЕГН **********, П.Й.П. ЕГН ********* чрез адв. С.М., СА СОБСТВЕНИЦИ НА
...... 
6 Гражданско дело No 1584/2009 Дела от и срещу търговци ХИЛЦИНГЕР ПОЛИРНИ ТЕХНОЛОГИИ ООД ДИНАМО ООД Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 26.02.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение
...... 
7 Гражданско дело No 1592/2009 Издръжка С.М.А.,
М.М.И.
М.А.А. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 26.02.2010г.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР