С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Март 2010г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Март 2010г.

  

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2010г. до
31.03.2010г.
 
No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 1586/2009 Искове по КТ В.И.П. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ" АД Севлиево ул. "М. Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от Изп.директор В.Х. да заплати на В.И.П. *** ЕГН ***** сумата от 550лв. ведно с законната лихва, считано от 21.12.2009 г.до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка ***. на основание чл. 221 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд, като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните.
2 Гражданско дело No 1597/2009 Искове по КТ И.Г.И. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."М.попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от Изп.директор В.Х. да заплати на И.Г.И. от С., ул. ***, ЕГН *** обезщетения по чл.221 КТ и чл.224 КТ общо в размер на сумата от 590.42 лв.ведно с законната лихва начиная от 23.12.2009г.до окончателното изплащане на сумата, д.т.по сметка ***.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 1611/2009 Искове по КТ Л.Д.П. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.03.2010г., в законна сила от 19.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ" АД Севлиево ул. "М. Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от Изп. директор В.Х. да заплати на Л.Д.П. ЕГН ******* обезщетения общо в размер на сумата от 1 500 лв.ведно с законната лихва1начиная от 28.12.2009 г. до окончателното изплащане на сумата, както и лихва за забава от 50 лв. д.т. по сметка на съда от 62 лв. адвокатско възнаграждение от 100 лв. на основание чл. 220 КТ, чл. 222 КТ и чл. 86 ЗЗД.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд, като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 1589/2009 Искове по КТ Н.М.К. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.03.2010г., в законна сила от 19.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ" АД Севлиево ул. "М. Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от Изп.директор В.Х. да заплати на Н.М.К. ЕГН ****** обезщетение по чл. 220 от КТ в размер на сумата от 850 лв. ведно с законната лихва, начиная от 22.12.2009 г. до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от 34лв. и адвокатско възнаграждение от 60 лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд, като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните.
5 Гражданско дело No 1613/2009 Искове по КТ Т.С.Й. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ" АД Севлиево ул. "М. Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от Изп. директор В.Х. да заплати на Т.С.Й. ЕГН ****** общо сумата от 1403.80 лв. ведно с законната лихва начиная от 30.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от 56.15 лв. на основание чл.220 КТ, чл. 222 КТ и чл. 224 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните.
6 Гражданско дело No 1564/2009 Дела от и срещу търговци ИННА ЕООД ДГ ТРАНС ООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 02.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото по гр. дело № 1564/09 по описа на съда със страни: "Инна"ЕООД - гр. Севлиево представлявано от Д.И.Д. и "ДГ Транс"ООД - гр. Севлиево, с адрес на управление ул. Бузлуджа № 18 ет.4, ап.7, представлявано от Д. С.С. - управител, поради отказ от иска.
Делото да се внесе в архива като свършено.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред ГОС в ЕДНОСЕДМИЧЕН срок от днес за ищеца и за ответника от получаване на съобщението.
7 Гражданско дело No 421/2009 Делби В.И.Р. Д.И.Ч. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 04.03.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА ДЕЛБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в землището на с. П. Славейково Община Севлиево, на осн. чл. 350 ГПК:
8 Гражданско дело No 1428/2009 Облигационни искове Т.И.Т. Р.К.Р.,
И.Р.С.,
К.Р.Р.
Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 04.03.2010г.
ОСЪЖДА Р.К. Р., ЕГН *******,К. Р. К. ЕГН******* и двамата на адрес гр.В.Т. ул." " № ап. и И.Р. С. ЕГН********от с.Б.община В.Търново да заплатят на Т. И. Т. ЕГН ******* от с.Д. Севлиевско стойността на подобрения в размер на 1 405.03 лв.на правно основание чл.59 ЗЗД,както и разноски съобразно уважената част искът в размер на 440 лв.
ОТХЪВРЛЯ искът до размер на сумата от 1 968 лв.като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
9 Гражданско дело No 1582/2009 Дела от и срещу търговци РЕС ООД ДИНАМО ООД Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 04.03.2010г.
10 Гражданско дело No 232/2010 Искове по КТ К.Д.А. ДОМ 2003 Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Разпореждане от 04.03.2010г.
Прекратява производството поради неотстраняване на нередовностите
11 Гражданско дело No 1538/2009 Искове по КТ И.П.И. ЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 08.03.2010г.
ОСЪЖДА "ЛИМЕКС" ЕООД София община Столична,район "Възраждане" ж.-к.Сердика" бл.13 ет.6 ЕИК831579186 представлявано от М. Г. К. -Управител да заплати на И.П. И. от С. ул." ." № . ЕГН ********чрез пълномощник адвокат Д. дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за времето от м.октомври и м.ноември на 2009г. в размер на сумата от 815.20лв.ведно с законната лихва начиная от 10.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка ***.60лв.и а. възнаграждение от 50 лв.на основание чл.242 във вр. с чл.128 КТ.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 1 300 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в .о.с.з. 08.03.2010г.от който ден тече срокът на обжалване.
12 Гражданско дело No 1541/2009 Искове по КТ Ц.Н.П. ЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 08.03.2010г.
ОСЪЖДА "ЛИМЕКС" ЕООД София община Столична,район "Възраждане" ж.-к.Сердика" бл.13 ет.6 ЕИК831579186 представлявано от М. Г. К. -Управител да заплати на Ц. Н.П. от С. ,ул."." № . ет . ет . ЕГН ********** чрез пълномощник адвокат Д. дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за времето от м.октомври и м.ноември на 2009г. в размер на сумата от 591.28 лв.ведно с законната лихва начиная от 10.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка ***.и а. възнаграждение от 50 лв.на основание чл.242 във вр. с чл.128 КТ.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 980 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. 08.03.2010 г. от който ден тече срокът на обжалване.
13 Гражданско дело No 1542/2009 Искове по КТ В.В.В. ЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 08.03.2010г.
ОСЪЖДА "ЛИМЕКС" ЕООД София община Столична,район "Възраждане" ж.-к.Сердика" бл.13 ет.6 ЕИК831579186 представлявано от М.Г. К. -Управител да заплати на В. В.В. от С. ул."." № .ЕГН *******чрез пълномощник адвокат Д. дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за времето от м.октомври и м.ноември на 2009г. в размер на сумата от 1 195.12 лв.ведно с законната лихва начиная от 10.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка ***.81лв.и адвокатско възнаграждение от 50 лв.на основание чл.242 във вр. с чл.128 КТ.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 2 000 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. 08.03.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
14 Гражданско дело No 1545/2009 Искове по КТ Б.Д.Б. ЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 08.03.2010г.
ОСЪЖДА "ЛИМЕКС" ЕООД София община Столична,район "Възраждане" ж.-к.Сердика" бл.13 ет.6 ЕИК831579186 представлявано от М. Г. К. -Управител да заплати на Б. Д. Б. от С. ул."." № .ЕГН ********* чрез пълномощник адвокат Д. дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за времето от м.октомври и м.ноември на 2009г. в размер на сумата от 815.53лв.ведно с законната лихва начиная от 10.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка ***.63лв.и а. възнаграждение от 50 лв.на основание чл.242 във вр. с чл.128 КТ.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 1 300 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от 08.03.2010г.
15 Гражданско дело No 1226/2009 Вещни искове Я.С.Я. Г.А.С.,
А.С.Я.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 10.03.2010г.
ДОПУСКА ИЗКУПУВАНЕ, на осн.чл.33 ал.2 ЗС, от Я. С. Я. от гр.С. ул.. № . ЕГН *******на 7/8 /седем осми/ ид.ч. от ? - една втора ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор ......... 
16 Гражданско дело No 1487/2009 Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД М.Г.Г. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 10.03.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че М.Г.Г., ЕГН ********* ДЪЛЖИ на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54, ет. 6, вписано в Търговски Регистър към Агенция по вписванията при МП с ЕИК 121554961, представлявано от В.А.Г.ЕГН **********, в качеството му на Изпълнителен Директор на Дружеството, чрез неговия пълномощник Д.С.Р.ЕГН **********, сумата от 7046лв.-седем хиляди и четиридесет и шест, представляваща неизплатени месечни вноски, посочени в чл. 8, раздел. 3 на същия договор, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 11.09.09 г. до окончателното и заплащане, на осн. чл. 415 ал.1 ГПК.
ОСЪЖДА М.Г.Г., ЕГН ********* да заплати на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД направените по делото разноски общо от 240.92 лв..
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
17 Гражданско дело No 1516/2009 Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД С.И.И. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 12.03.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че С.И.И., ЕГН *** от гр. ***, ул. *** № **, ет. **,
ап. ** ДЪЛЖИ на ТИ БИ АЙ КРЕДИТ" ЕАД,........
 
18 Гражданско дело No 615/2004 Дела по чл.26 от Закона на закрила на детето АСП-ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-СЕВЛИЕВО,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 15.03.2010г.
ДОПУСКА ПО МОЛБА НА "Агенция за социално
подпомагане Дирекция "Социално подпомагане" Севлиево допусната в решение № 472/03.11.2004г.по гр.д.№ 615/04г.по описа на съда очевидна фактическа грешка
19 Гражданско дело No 39/2010 Искове по КТ М.И.И. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 15.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В. Х. да заплати на М.И. И. от С. ур."." № .еат . ап.. ЕГН ********чрез пълномощник адвокат Д. С. дължимо но неизплатено трудово възнаграждение от м.февруари до 03.10.2009г. в размер на 1 100 лв.и мораторна лихва върху горната сума в размер на 200 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 1100 лв.начиная от 14.01.2010г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка на съда от 52лв. по сметка на съда и адвокатско възнаграждение 60лв. на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 15.03.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
20 Гражданско дело No 46/2010 Искове по КТ С.Л.С. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 15.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В. Х. да заплати на С. Л. С.от С. ул."." № . ЕГН *********чрез пълномощник адвокат Д. С.дължимо но неизплатено трудово възнаграждение от м.февруари до 09.10.2009г. в размер на 1 960 лв.и мораторна лихва върху горната сума в размер на 300 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 1 960 лв.начиная от 15.01.2010г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка на съда от 90.40лв. по сметка на съда и адвокатско възнаграждение 60лв. на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 15.03.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
21 Гражданско дело No 47/2010 Искове по КТ Т.Т.М. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 15.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В. Х. да заплати на Т. Т.М. от С.ул." " № 1 ЕГН ******* начислено но не изплатено трудово възнаграждение в размер на сумата от 240 лв.и мораторна лихва върху горната сума в размер на 40 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 240лв.начиная от 15.01.201 Ог.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка на съда от 25лв. на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ във вр. с чл.331 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал. 1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен
съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на
решението в о.с.з. от 15.03.2010г. от който ден тече срокът на
обжалване.
22 Гражданско дело No 48/2010 Искове по КТ Т.Т.М. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 15.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В Х. да заплати на Т. Т. М. от С. ул."." № .ЕГН ******** начислено но не изплатено трудово възнаграждение в размер на сумата от 3 553 лв.начиная от 15.01.2010г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка на съда от 142.12.лв. и адвокатско възнаграждение от 120лв. на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ във вр. с чл.331 КТ
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 15.03.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
23 Гражданско дело No 40/2010 Искове по КТ М.И.И. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 16.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."М.попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от Изп.директор В.Х. да заплати на М. И.И.от С. ул."." № .ет .ап . ЕГН ******** чрез пълномощник адвокат Д.от Севлиево обезщетение по чл.220 КТ в размер на 750 лв.,обезщетение по чл.222 КТ в размер на 750 лв. и обезщетение по чл.224 КТ в размер на 400 лв.или ОБЩО от 1 900 лв. ведно с законната лихва,начиная от 14.01.2010г.до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от 76лв.и адвокатско възнаграждение от 60лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните,че е изготвено.
24 Гражданско дело No 45/2010 Искове по КТ С.Л.С. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 16.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."М.попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от Изп.директор В.Х.ЕИК 817087416 да заплати на С.Л. С. от гр.Севлиево ул."Гочо Москов" № 6 ЕГН ******** чрез пълномощник адвокат Д. от Севлиево обезщетение по чл.220 КТ в размер на 710 лв.,обезщетение по чл.222 КТ в размер на 710 лв. и обезщетение по чл.224 КТ в размер на 400 лв.или ОБЩО от 1 820 лв. ведно с законната лихва,начиная от 15.01.2010г.до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от 72-80лв.и адвокатско възнаграждение от 60лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните,че е изготвено.
25 Гражданско дело No 231/2010 Развод по взаимно съгласие Г.И.Г.,
Е.Й.Г.
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ДОПУСКА РАЗВОД на брак
26 Гражданско дело No 1425/2009 Облигационни искове ДЕН БРАВЕН БЪЛГАРИЯ ЕООД АЛИАНС ООД Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба, ....
27 Гражданско дело No 15/2010 Дела от и срещу търговци К.С.М. ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ-НОВА ЗАГОРА" ЕООД Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 17.03.2010г.
Връща исковата молба, ведно с приложенията, тъй като не са отстранени нередовностите в срока. Против връщането може да се подаде частна жалба, в 7 - дневен срок от получаване нае съобщението.
28 Гражданско дело No 1405/2009 Вещни искове Х.П.Х.,
К.П.Х.
К.С.К. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 17.03.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН предварителен договор от 18.02.2008 год, с който Х.П.Х. ЕГН ********** и К.П.Х. ЕГН **********, ПРОДАВАТ на К.С.К. ЕГН **********, следния недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ....
29 Гражданско дело No 1260/2009 Развод и недейств. на брака П.И.К. Д.Й.К. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 18.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА бракът между П.И.К., ЕГН ********, съдебен адрес - адв. С.А.М. и Д.Й.К. ЕГН ********** сключен с акт № №107/2001 г. СЕВЛИЕВО, като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 49 СК.
30 Гражданско дело No 1504/2009 Дела от и срещу търговци РАИС ООД ДИНАМО ООД Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 18.03.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че "Динамо" ООД - гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 92, БУЛСТАТ: 817044183, представлявано от И. П. Д. ДЪЛЖИ НА "РАИС" ООД - гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов № 58, Пазарджишка област, БУЛСТАТ: 822118967, представлявано от И.Н.Ц.,***, упълномощен от управителя Н. А. Б., съдебен адрес: П., ул. *** № **, за адвокат И.Н.Ц., сумата общо в размер на 22 034,17 - двадесет и две хиляди и тридесет и четири лв. 17 ст., представляваща 16 535,96 лв. неизплатени вноски по договор от 23.10.2008 г. за месеците май, юни, юли и август 2009 г. и 5 498,21 лв. договорена неустойка за март, април, май и юни 2009 г. ведно със законната лихва върху главницата считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение - 16.09.09 г., до окончателното й изплащане, на осн. чл. 415 ал.1 ГПК.
ОСЪЖДА Динамо" ООД - гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 92, БУЛСТАТ: 817044183, представлявано от И. П. Д. да заплати на "РАИС" ООД - гр. Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов № 58, Пазарджишка област, БУЛСТАТ: 822118967, представлявано от И.Н.Ц.,***, упълномощен от управителя Н. А. Б., съдебен адрес: П., ул. *** № **, за адвокат И.Н.Ц., разноски по делото от 640.68 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
 
31 Гражданско дело No 84/2010 Изменение на издръжка Д.Н.А.,
П.Н.А.
Н.П.А. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 18.03.2010г.
ИЗМЕНЯВА размера на присъдената издръжка с решение № 736/23.11.2009г.по гр.д.№ 1228/09г.по описа на Районен съд Дупница както следва :
ОСЪЖДА Н. П. А. ЕГН ********* от гр.Д. ул." " №* ет .* ап.**понастоящем с неизвестен адрес с назначен особен представител адвокат М. от С. на разноски на ищцата, да заплаща чрез Д. Н. А. ЕГН******** като майка и законна представителка на малолетното си дете П. ЕГН*******и двамата на адрес ул." "№ С. чрез пълномощник адвокат М. от С.ежемесечна издръжка за детето П. с ОЩЕ 60лв.шестдесет лева,или общо от 140 лв.сто и четиридесет лева,ведно с законната лихва върху просрочие ,начиная от 21.01.2010г.до настъпването на законни причини за изменение или отпадането на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 86.40 лв. и разноски съобразно уважената част от искът в размер на 160 лв.на основание чл.150 СК.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
ОТЪХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 200 лв.претендирана издръжка,като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.

 
32 Гражданско дело No 140/2010 Изменение на издръжка К.Т.Т. М.Н.Н. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 18.03.2010г.
На осн. чл. 315 ал. 1 ГПК съдът ПОКАНИ СТРАНИТЕ НА СПОГОДБА и те заявиха, че я сключват както следва:
Отв. М. Н. Н.: Съгласен съм да заплащам ежемесечна издръжка за детето си Т.М. Н. ЕГН ********чрез неговата майка и законна представителка К.Т.Т. ЕГН ******* двете от гр. С., ж.к. № вх. ет. ап. по 100 (сто )лв. месечно, или увеличение от 60 лв.,считано от01.02.2010 г., ведно със законната лихва при всяка просрочена вноска до изменение или отпадане основанията за изплащането й.
ИЩЦАТА К Т Т : В качеството си на майка и законна представителка на детето Т М Н ЕГН ******, заявявам че съм съгласна М . Н Н ЕГН ** *** заплаща ежемесечна издръжка за детето ни Т. М.Н. ЕГН ****** чрез мен, двете от гр. С., ж.к. № вх. , ет. , ап. по 100 (сто )лв. месечно, или увеличение от 60 лв.,считано от 01.02.2010 г., ведно със законната лихва при всяка просрочена вноска до изменение или отпадане основанията за изплащането й. Не желая заплащане на разноските.
33 Гражданско дело No 439/2009 Делби Л.Б.Я.П. К.Б.Ц.,
Я.Б.Я.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 19.03.2010г.
ОДОБРЯВА постигнатата в настоящия протокол спогодба, както следва:
34 Гражданско дело No 1460/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ И.Д.Й.,
М.Д.И.,
Н.Д.И.,
М.Д.И.
П.А.Ц.,
М.А.П.,
Ц.А.Ц.,
В.И.Х.,
Т.А.И.
Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 19.03.2010г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на П. А. Ц. ЕГН ********* от с.С. Севлиевско М. А. П. ЕГН ******** от гр.П. район южен ул."." № ,Ц. А. Ц.ЕГН ********* от с.С. Севлиевско,В.И. Х. ЕГН ******** от гр.А. ул."" № и Т. А.И. ЕГН ***** от с.С. С. наследници на б.ж.А.Ц.А. на с.Б.С.,че И. Д. Й. ЕГН ****** от с.Б. Севлиевско,М. Д. И.ЕГН ***** от с.С. Севлиевско Н. Д. И.ЕГН ***** от с.с.,М. Д. И.ЕГН ****** чрез пълномощник адвокат М.от С.,като наследници на б.ж. Д.И. П. на с.Б. Севлиевско са СОБСТВЕНИЦИ на ИЗПОЛЗВАЕМА ЛИВАДА представляваща имот № 218016 в.м.Дълбоки" в землището на с.Столът Севлиевско с площ от 9.674 дк.шеста категория при граници:
...
35 Гражданско дело No 76/2010 Изменение на издръжка Н.В.М.,
Б.В.М.
В.Б.М. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 19.03.2010г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжките, определени с решение № 130 т.2 стр.46 от 03.12.2008 г. по гр.д.№ 464/08 г. на Севл.районен съд , като ги УВЕЛИЧАВА,както следва:
ОСЪЖДА В. М. Б. от гр. С.ул. № ЕГН ******* да заплаща на малолетните си деца Н.В. М. ЕГН **********и Б. В. М.ЕГН ****** чрез тяхната майка и законна представителка Ф. И.К.ЕГН ******,...
36 Гражданско дело No 1426/2009 Дела от и срещу търговци ЕТ МЮВИЛ-МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЕТ ДИЛЯНА ТОДОРОВА Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 22.03.2010г.
ОСЪЖДА ЕТ "Диляна Тодорова", със седалище и адрес на управление: Севлиево, Ченчеви 54 вх. А, представляван от Д.Б.Т. Булстат 107002977 да заплати на ЕТ "Мювил - М. В.", със седалище и адрес на управление: Русе ул. Борисова 91, вх. Г, ет. 3, ап. 12 ЕИК 827145818, представляван от М. В. Г., с пълномощник Л. М. Г. сумата от 1170-хиляда сто и седемдесет, представляваща стойност на доставена стока - ръчно точени кори по фактура 1836/12.03.2009 г., с вкл. ДДС, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 13.11.09 г. до окончателното и заплащане, на осн. чл. 327 ТЗ, както и направените по делото разноски общо от 330 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
37 Гражданско дело No 16/2010 Искове по КТ Н.П.П. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 22.03.2010г.
ОСЪЖДА "МИЛКИЕКС" ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к." Атанас Москов" ул."Росица" № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б. Г. П. да заплати на Н. П.П.от С.ж.к." " ул." " бл. вх. ет ап. ЕГН ******* дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за времето м.ноември и м.декември на 2009г. в размер на сумата от 4 405 лв.ведно с законната лихва начиная от 11.01.2010г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка на съда от 176.20 лв.на основание чл.242 във вр. с чл.128 КТ.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяването му от днес 22.03.2010г.от който ден тече срокът на обжалване.
38 Гражданско дело No 17/2010 Искове по КТ Н.П.П.,
МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 22.03.2010г.
ОСЪЖДА "МИЛКИЕКС" ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к." Атанас Москов" ул."Росица" № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б. Г. П. да заплати на Н. П. П. от С. ж.к." " ул." " бл. вх." ет ап. ЕГН ********обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие в размер на брутното му трудово възнаграждение за един месец от 2 252лв.ведно с законната лихва начиная от 11.01.2010г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка на съда от 90.10 лв.на основание чл.221 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
39 Гражданско дело No 979/2008 Дела от и срещу търговци ВСЕСТРАННА ПРОИЗВОДИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НЕГОВАНКА-92 ЕТ ЛИА-МЗ-ЮЛИЯ НИКОЛОВА-МИТЬО МИТЕВ Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 23.03.2010г.
Прекратено на осн. чл. 101 вр. чл. 30 ГПК.
40 Гражданско дело No 1495/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци В.Д.Г. ХЕРОС СТРОЙ ЕООД,
Н.И.Т.
Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 23.03.2010г.
ОСЪЖДА "ХЕРОС СТРОЙ " ЕООД Севлиево,адрес на управление ул."Никола Петков" № 32 А ЕИК 107579729 представлявано от К. К.К.-Управител и Н. И.Т. от Севлиево ул. " № ет ЕГН *******СОЛИДАРНО да заплатят на В.Д. Г. от С.ул." І" № ет. ап ЕГН **************причинени имуществени вреди от Т. при изпълнение на възложена му работа от "Херос Строй"ЕООД в размер на сумата от 622 лв.ведно с законната лихва начиная от деня на увреждането- 02.09.2009г. до окончателното изплащане на сумата,разноски по делото от 365 лв. на основание чл.45 и чл.49 ЗЗД.
41 Гражданско дело No 1539/2009 Искове по КТ И.П.И. ЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 23.03.2010г.
ОСЪЖДА "ЛИМЕКС" ЕООД София община Столична,район "Възраждане" ж.-к.Сердика" бл.13 ет.6 ЕИК831579186 представлявано от М. Г. К.-Управител да заплати на И.П. И. от С. ул." " № ЕГН ********** чрез пълномощник адвокат Д. дължими но неизплатени обезщетения общо в размер на сумата от 1 223.57лв.ведно с законната лихва начиная от 10.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка на съда от 48.95лв.и а. възнаграждение от 50 лв.на основание чл.221 КТ и чл.224 КТ.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на 1 534лв.като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
42 Гражданско дело No 1546/2009 Искове по КТ Б.Д.Б. ЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 23.03.2010г.
ОСЪЖДА "ЛИМЕКС" ЕООД София община Столична,район "Възраждане" ж.-к.Сердика" бл.13 ет.6 ЕИК831579186 представлявано от М. Г. К. -Управител да заплати на Б. Д. Б.от Севлиево ул." " № ЕГН ********чрез пълномощник адвокат Д.дължими но неизплатени обезщетения общо в размер на сумата от 1 534лв.ведно с законната лихва начиная от 10.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка на съда от 61.36лв.и а. възнаграждение от 50 лв.на основание чл.221 КТ и чл.224 КТ.
43 Гражданско дело No 1485/2009 Вещни искове Б.К.Р. М.Ю.М. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 24.03.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН предварителен договор за продажба на МПС от 21.04.2009г.сключен между Б. К. Р. от с.К.Севлиевско ЕЕН ЕГН ****** -продавач и М. Ю.М. от с.В.Павликенско ЕГН *******-купувач,за покупко-продажба на лек автомобил както следва :
Б. К. Р. продава на М. Ю. М. върху собственият си лек автомобил марка" Форд Мондео" с рег.№ ***** ,С № на рама WFOFXXGBBFSJ79716 ,№ На двигател SJ79716 за сума от 3 000 лв. на основание чл.19 ал.З от ЗЗД.
Ищеца Р.следва да заплати местен пътен данък от 60 лв.по сметка на Община Севлиево за прехвърлянето на автомобила върху застрахователната стойност на автомобила.
Препис от решението ще бъде издаден ,след като ищецът докаже,че са заплатени разноски по прехвърлянето.
ОСЪЖДА М. М.да заплати на Б.Р.разноски по делото в размер на 240 лв.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване " на съобщението до страните,че е изготвено.
44 Гражданско дело No 1540/2009 Искове по КТ Ц.Н.П. ЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 24.03.2010г.
ОСЪЖДА "ЛИМЕКС" ЕООД София община Столична,район "Възраждане" ж.-к.Сердика" бл.13 ет.6 ЕИК831579186 представлявано от М.Г. К. ЕГН ******* -Управител да заплати на Ц. Н. П. от гр. С., ул." " № ет. ап. ЕГН ******** чрез адвокат Д. от С.дължимо но неизплатено обезщетение в размер на сумата от 210лв. ведно с законната лихва начиная от 10.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата, д.т.по сметка на съда от 25лв. и а. възнаграждение от 50 лв. на основание чл.224 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
45 Гражданско дело No 1609/2009 Искове по КТ Т.З.М. ЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 24.03.2010г.
ОСЪЖДА "ЛИМЕКС" ЕООД София община Столична,район "Възраждане" ж.-к.Сердика" бл.13 ет.6 ЕИК831579186 представлявано от М.Г. К. ЕГН ******** -Управител да заплати на Т. З. М. от гр.В.Т. ул." " № 3 вх." " ет ЕГН ******дължими но неизплатени обезщетения по чл.221 КТ в размер на 766.60 лв. и по чл.224 КТ в размер на 487.84лв. или общо в размер на сумата от 1254.55 лв.ведно с законната лихва начиная от 28.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка на съда от 50.20лв.и адвокатско възнаграждение от 250 лв..
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
46 Гражданско дело No 40/2008 Делби Й.Х.С.,
Д.С.М.
М.Й.М. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 25.03.2010г.

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН , на осн.чл.289 ГПК /отм./, следния разделителен протокол между Й.Х.С. ***, ЕГН **********, Д.С.М. ***, ЕГН ********** ***, ЕГН ********** за следните ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ: ......
47 Гражданско дело No 145/2008 Делби М.Х.И. И.Х.Г. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 25.03.2010г.
Съдът покани страните на спогодба и те заявиха, че я сключват при следните условия.......
48 Гражданско дело No 1499/2009 Облигационни искове Х.А.Х. М.Т.М.,
Н.Ж.Г.
Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 25.03.2010г.
ОСЪЖДА М.Т.М. *** Севлиевско ЕГН ********** да заплати на Х.А.Х. ***."Ст.планина" № 1 ЕГН ********** чрез процесуален представител адвокат П.С. ***, сумата от 3 781 лв.равняваща се на наемна цена за времето от 01.06.2007г.до 30.11.2009г.,мораторна лихва в размер на 570лв.,ведно с законната лихва върху главницата,начиная от 02.12.2009г.до окончателното изплащане на сумата,както и разноски съобразно уваженият иск в размер на 750лв.съобразно уважената част на искът на основание чл.228 ЗЗД и чл.86 ЗЗД.
ОТЪХВРЛЯ искът до размер на сумата от 4 318 лв.претендирана наемна цена и искът за лихва за забава до размер на сумата от 739лв.като НЕОСНОВАТЕЛНИ НЕДОКАЗАНИ.
ОТХВЪРЛЯ възражение за прихващане от М.Т.М. против Х.А.Х. в размер на сумата от 4 000 лв. като НЕДОКАЗАНО.
49 Гражданско дело No 807/2008 Делби Х.С.Г. В.Ц.Х.,
С.С.Г.,
С.В.С.,
Р.Т.Д.,
М.В.В.,
Т.В.Т.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 26.03.2010г.
РАЗПРЕДЕЛЯ между Х.С.Г., ЕГН ********** ***, С.С.Г. ЕГН ********** ***, В.Ц.Х. ЕГН ********** и С.В.С. ЕГН ********** ***, Р.Т.Д. ЕГН ********** ***, М.В.В. ЕГН****** *** и Т.В.Т. ЕГН ****** ***, върху следните недвижими имоти, в землището на с. Х., Община Севлиево Севлиевско, както следва, на осн. чл. 353 ГПК.
ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ:....
50 Гражданско дело No 1613/2009 Искове по КТ Т.С.Й. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 26.03.2010г.
ДОПЪЛВА решение № 53/01.03.2010г.по гр.д.№1613/09г.по описа на съда в ЧАСТТА относно дължима мораторна лихва,както следва.
ОСЪЖДА”О**** Севлиево ул.”М.П* № 41 представлявано от В Х*** да заплати на Т.С.Й. *** и мораторна лихва за забава в размер на 96 лв.платима ведно с законната лихва ,считано от 30.12.2009г.на основание чл.86 ЗЗД.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
51 Гражданско дело No 77/2010 Издръжка М.М.И.,
Д.М.А.,
Р.М.А.
М.А.А. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 26.03.2010г.
ОСЪЖДА М.А.А., ЕГН ********** да заплаща на непълнолетния Р.М.А. ЕГН **********, действащ със съгласието на майка си М.М.И. ЕГН **********, ежемесечна издръжка по 100-сто лв., и на последната, като майка и законен представител на малолетния Д.М.А. ЕГН **********, ежемесечна издръжка по 80-осемдесет лв., и тримата от гр. С., ж.к. *** бл. **, вх. **, ет. **, ап. **, чрез адв. П.Д., начиная от 21.01.2009 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането й, както и 100 лв. разноски, на осн. чл. 143 вр. С чл. 139 СК..
Допуска предварително изпълнение на решението.
ОСЪЖДА М.А.А., ЕГН ********** да заплати по сметка на Севлиевски районен съд д.т. 259. 20 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд Габрово в двуседмичен срок от 07.04.2010 г..
52 Гражданско дело No 180/2010 Искове по КТ С.Х.Г. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 29.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."М.попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от Изп.директор В. Х. да заплати на С.Х.Г. ***. ЕГН ********** чрез пълномощник адвокат Д. *** от обезщетение по чл.331 КТ в размер на сумата от 4 920лв на основание чл.331 КТ и сумата от 100 лв.обезщетение по чл.224 КТ или ОБЩО сумата от 5 020 лв.ведно с законната лихва,начиная от 04.02.2010г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка на съда от 201 лв. и разноски за адвокат от 60лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 ГПК.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните.
53 Гражданско дело No 181/2010 Искове по КТ С.Х.Г. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 29.03.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В. Х. да заплати на С.Х. *** ЕГН ********** чрез пълномощник адвокат Д. *** начислено но не изплатено трудово възнаграждение в размер на 850лв. мораторна лихва върху горната сума в размер на 120 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 850 лв.начиная от 04.02.2010г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка на съда от 39лв. по сметка на съда и адвокатско възнаграждение за адвокат Д. от 60 лв. на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 29.03.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
54 Гражданско дело No 321/2009 Дела от и срещу търговци А.Б.М.,
М.М.К.,
П.М.П.,
М.И.П.,
И.Х.Г.,
М.И.Г.,
И.И.М.,
И.Р.М.,
П.В.Б.,
Н.Б.Б.,
А.К.Б.,
З.М.К.,
Т.С.М.,
Г.Р.Е.,
И.Р.М.,
Д.О.Ц.
АГРО СЪН ЕООД Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 29.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на А.Б.М., ЕГН **********, М.М.К., ЕГН **********, П.М.П., ЕГН **********, М.И.П., ЕГН **********, И.Х.Г., ЕГН **********, М.И.Г.-С., ЕГН **********, И.И.М., ЕГН **********, И.Р.М., ЕГН **********, П.В.Б, ЕГН **********, Н.Б.Б., ЕГН **********, А.К. Б. ЕГН **********, З.М.К., ЕГН **********, Т.С.М., ЕГН **********, Г.Р.Е., ЕГН **********, И.Р.М., ЕГН **********,*** и Д.О.Ц.-Ч., ЕГН **********, всички представлявани от адвокат Г.К.: Съдебен адрес за всички ищци: гр. ***, пл. *** № **, ап. **, - адв. Г.К. против "АГРО СЪН" ЕООД, със седалище и с адрес на управлението в гр. Бяла, област Русе, ул. *** № 4, ЕИК 117620050, представлявано от Б.П.П., ЕГН **********, за сумата от 7755лв, обща стойност на съединени искове, за обезщетение за ползване на описаните в обстоятелствената част на исковата молба общо 64.267 дка земеделски земи в землището на с. К., Община Севлиево, за пет години, преди датата на завеждане на иска, на осн. чл. 59 ЗЗД и бъде осъдено ответното дружество да прекрати действията си, с които пречи на ищците да упражняват правото си на собственост върху описаните по-горе земеделски земи, на осн. чл. 109 ЗС, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ..
ОСЪЖДА А.Б.М., ЕГН **********, М.М.К., ЕГН **********, П.М.П., ЕГН **********, М.И.П., ЕГН **********, И.Х.Г., ЕГН **********, М.И.Г.-С., ЕГН **********, И.И.М., ЕГН **********, И.Р.М., ЕГН **********, П.В.Б, ЕГН **********, Н.Б.Б., ЕГН **********, А.К. Б. ЕГН **********, З.М.К., ЕГН **********, Т.С.М., ЕГН **********, Г.Р.Е., ЕГН **********, И.Р.М., ЕГН **********,*** и Д.О.Ц.-Ч., ЕГН **********, всички представлявани от адвокат Г.К.: Съдебен адрес за всички ищци: гр. ***, пл. *** № **, ап. **, - адв. Г.К. ДА ЗАПАЛАТЯТ СОЛИДАРНО НА АГРО СЪН" ЕООД, със седалище и с адрес на управлението в гр. Бяла, област Русе, ул. *** № 4, ЕИК 117620050, представлявано от Б.П.П., ЕГН **********, направените по делото разноски от 480 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Габровски окръжен съд, в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.
55 Гражданско дело No 1553/2009 Дела от и срещу търговци ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД АД СТОСТРОЙ ООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 30.03.2010г.
ОСЪЖДА" СТОСТРОЙ" ООД ЕИК107581801 ООД със седалище и адрес на управление Севлиево ул."Ст.Пешев" № 18 бл.11 вх"В" ет 5 представлявано от С.Д.С. ЕГН **********ЕИК 812231930 да заплати на ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД СОФИЯ ЕИК 131433890 представлявано от Б. Г. Р. ЕГН ********** чрез адвокат В.У. *** продадани но неизплатени стоки и услуги по фактури №№ 1000006746,1000007303,№1000009187 и №10000152118 общо в размер на сумата от 1 593.24 лв. лв. и мораторна лихва в размер на 383 лв.ведно с законната лихва ,върху главницата начиная от 11.12.2009г.до окончателното изплащане на сумата и разноски по делото от 1 430 лв. на основание чл.318 във вр. с чл.327 ТЗ и чл.294 ТЗ във вр. с чл.86 ЗЗД. с чл.86 ЗЗД .
На основание чл.226 ал.3 ГПК постановеното решение съставлява присъдено нещо и спрямо приобритателя"СТОСТРОЙ" ООД ЕИК 107581801 седалище и адрес на управление Видин ул."Марица" № 6 с Управител В.С. Г..
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
56 Гражданско дело No 92/2010 Вещни искове Р.П.Р. С.И.С. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 30.03.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по реда на чл.53 ал.2 ЗКИР ,че е налице грешка в кадастралният план относно имотната граница между УПИ VІІ-407 в кв.36 по плана на с.Г.Росица Севлиевско, с обща площ от 635 кв.м. при съседи : улица, УХИ VІ-408, УПИ VІІІ-406 ,УПИ ХІІ-409 ведно с построените в него постройки,подобрения и насаждения собственост на Р.П.Р. ЕГН ********** ***.Росица Севлиевско,представляван по пълномощно от П.Р. *** и УПИ VІІІ-406 собственост на С.И.С. ЕГН ********** ***.,като действителната имота граница следва да бъде нанесена по вътрешната регулационна линия очертана с линия от син цвят по точки "А" и т."Г" по скица № 1 и скица № 2 от заключението на вещо лице инж.Д.Б. който са неразделна част от настоящето решение.
ОСЪЖДА С.И.С. да заплати на Р.П.Р. разноски по делото в размер на 530лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
57 Гражданско дело No 1463/2009 Облигационни искове СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД Г.Х.А. Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 30.03.2010г.
Допълва решение № 42/24.02.2010 год.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР