С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Април 2010г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Април 2010г.

  

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2010г. до 30.04.2010г.

 
No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 165/2010 Издръжка И.Х.Л.,
Р.И.Я.
Х.И.Л. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 06.04.2010г.
2 Гражданско дело No 255/2010 Издръжка И.М.Г. М.М.Г. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 06.04.2010г.
3 Гражданско дело No 549/2010 Дела от и срещу търговци О.В.Г.,
ЛИМЕКС ЕООД
МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО,
М.Г.К.
Докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 06.04.2010г.
Прекратява и изпраща по подсъдност на ГОС
4 Гражданско дело No 550/2010 Дела от и срещу търговци О.В.Г. ЛИМЕКС ЕООД,
МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО,
М.Г.К.
Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 07.04.2010г.
Изпраща делото на Окръжен съд гр.Габрово, по подсъдност.
5 Гражданско дело No 1512/2009 Изменение на издръжка М.И.А.,
К.М.А.
Е.Г.А. Председател и докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Решение от 08.04.2010г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, определена с Решение № 7 от 19.01.2005 г. по гр. дело № 547/2004 г. по описа на Севлиевския районен съд
6 Гражданско дело No 213/2010 Искове по КТ Д.И.Д. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 08.04.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ" АД Севлиево ул. "Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В.Х. да заплати на Д.И.Д. ЕГН ********** начислено но не изплатено трудово възнаграждение за времето от м.май на 2009 г. до м. януари на 2009 г. включително ...
7 Гражданско дело No 249/2010 Искове по КТ И.Д.И. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 08.04.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ" АД Севлиево ул. "Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В. Х. да заплати на И.Д.И. ЕГН *** дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за м. януари и м. февруари на 2010г. в размер на сумата от 720 лв.и мораторна лихва върху горната сума в размер на 89 лв. ведно с законната лихва върху сумата от 720 лв. начиная от 23.02.2010 г. до окончателното изплащане на сумата......
8 Гражданско дело No 1618/2009 Делби Г.Ч.,
Х.Ч.К.,
А.Ч.К.
Н.Ч.,
С.Ч.
Докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 09.04.2010г.
Прекратява производството на осн.чл.129 ал.3 ГПК
90 Гражданско дело No 166/2010 Изменение на издръжка Т.Х.Л. Х.И.Л. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 09.04.2010г.
ОСЪЖДА Х.И.Л. ЕГН ********** да заплаща на Т.Х.Л. ЕГН ********** ежемесечна издръжка в размер на 90 лв./деветдесет лева/, ведно с законната лихва върху просрочие, начиная от 16 юли 2009г. до настъпването на законни причини за отпадането на така определената издръжка, д.т. по сметка на съда от 129.60 лв. и разноски по делото от 50 лв. на основание чл.144 СК.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 100 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд ,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението - 16.04.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
10 Гражданско дело No 189/2010 Дела от и срещу търговци ПЪТСТРОЙ ГАБРОВО АД ЕТ ВЕСЕЛИН БОЯДЖИЕВ Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 09.04.2010г.
Прекратява производството по делото поради оттегляне на иска от ищеца, на осн. чл.232 ГПК. Делото да се внесе в архива като свършено. Определението може да се обжалва в едноседмичен срок с частна жалба.
11 Гражданско дело No 211/2010 Искове по КТ М.Д.К.,
ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 09.04.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ" АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В.Х. да заплати на М.Д.К. ЕГН ********** начислено но неизплатено трудово възнаграждение в размер на сумата от 6 288 лв. за времето от м. април на 2009 г. до м. март на 2010 г. /включително/ ведно с законната лихва начиная от 11.02.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от 251.52 лв. по сметка на съда и адвокатско възнаграждение от 450 лв. на основание чл. 128 във вр. с чл. 242 КТ.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл. 242 ал. 1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ. окръжен съд, като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението - 09.04.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
12 Гражданско дело No 558/2010 Други дела Ц.Д.И. ОБЩИНА ТРЯВНА,
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО,
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Докладчик: ПАВЕЛ НЕДЕЛЧЕВ  Определение от 09.04.2010г.
Отвежда от разглеждане на делото, на осн.чл.22 ал.1 т.6 от ГПК. Прекратява производството по гр.д. № 558/2010 г. по описа на СРС. Изпраща делото на Председателя на ГОС, на осн.чл.23 ал.3 от ГПК.
13 Гражданско дело No 1133/2009 Делби П.Д.Р. Б.Д.Н.,
Н.И.Н.,
К.Н.П.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 09.04.2010г.

СЪСТАВЯ следния ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, намиращ се в землището на с.Идилево, Севл.община, на осн.чл.347 ГПК, между сънаследниците П.Д.Р. ***, ЕГН ********** и Б.Д.Н. ***, ЕГН**********, както следва:...
14 Гражданско дело No 1335/2009 Искове по КТ П.П.П. ВАНИНА ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 09.04.2010г.
ОСЪЖДА"ВАНИНА" ЕООД със седалище и адрес на управление Плевен ул."Кубрат" № 7 ЕИК 114628404 с Управител Б. Т. Б. ЕГН ********** да заплати на П.П.П. *** ЕГН ********** неизплатено трудово възнаграждение в размер на 250 лв. за м.юни на 2009г. и сумата от 109лв.обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск за времето от 01.12.2008г.до 01.07.2009г.на база 300 лв.брутно трудово възнаграждение/ чл.177 КТ/,или общо сумата от 359 лв.ведно с законната лихва,считано от 21.10.2009г.до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от 25 лв. на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ във вр. с чл.224 КТ.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на 300 лв. с правно основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
15 Гражданско дело No 1413/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ М.Й.М.,
Р.Й.А.,
П.Й.П.
Д.Б.Д. Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 12.04.2010г.
ДОПЪЛВА решение № 47 от 25.02.2010 г. по гр. д. № 1413/09 г. по описа на СРС, както следва: На стр. четвърта, ред трети, след думите "реални граници", ДОПЪЛВА "и понастоящем описана по приложената проектоскица ф01217 от 03.06.2009 г. на Интерфейс ЕООД - Габрово като НИВА, представляваща имот 159015 в местността КОЛИБИТЕ в землището на с. Душево, Община Севлиево с площ от 4.203 дка, пета категория с граници имот 159016, нива на н-ци на Я.П.Л., имот 159014, полски път на Община Севлиево - пътища и дерета, имот 000156, населено място с. Душево", на осн. чл. 250 ГПК.
Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред ГОС от съобщението до страните, че е изготвено.
16 Гражданско дело No 66/2010 Дела от и срещу търговци БИС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ПЛОВДИВ МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 12.04.2010г.
ОСЪЖДА МИЛКИЕКС ООД - гр.Севлиево, ж.к. д-р Атанас Москов, ул. Росица No 22, ет. 8, ап. 24, ЕИК 107536391 представлявано от управителя Б.Г.П., ЕГН ******* да заплати на БИС ИНЖЕНЕРИНГ ООД - гр. Пловдив, район Северен, ул. Рогошко шосе № 6, ЕИК 115610462, съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. Белград № 12, ет. 4, оф. 44, представлявано от управителя Р.Б.Г., ЕГН ********** сумата от 1540.55-хиляда петстотин и четиридесет лв. и 55 ст., стойност на стоки по фактура № 0000000248/15.06.2007 г. с падеж 15.06.2007 г., ведно със законната лихва от деня на предявяване на иска -19.01.10 г. до окончателното й изплащане, както и лихва за забава, за периода от 15.06.2007 г. до 18.01.2010 г. в размер на 559.94-петстотин петдесет и девет лв. 94 ст., и направените по делото разноски от 184.02-сто осемдесет и четири лв. 02 ст., на осн. чл. 327 ТЗ.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
17 Гражданско дело No 235/2010 Искове по КТ П.Н.С. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 13.04.2010г.
ОСЪЖДА "МИЛКИЕКС" ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к." Атанас Москов" ул."Росица" № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б. Г. П. да заплати на П.Н.С. *** ЕГН ********** дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за времето -м.октомври, м.ноември и м.декември на 2009г. в размер на сумата от 1 161.25 лв./хиляда сто шестдесет и един лева и двадесет и пет стотинки./лв. и обезщетение за забава от 60 лв. ведно със законната лихва върху главницата, начиная от 19.02.2010 г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка на съда от 66.85, адвокатско възнаграждение от 100 лв. на основание чл.242 във вр. с чл.128 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяването му от днес 13.04.2010г.от който ден тече срокът на обжалване.
18 Гражданско дело No 250/2010 Искове по КТ К.С.К. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 13.04.2010г.
ОСЪЖДА "МИЛКИЕКС" ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к." Атанас Москов" ул."Росица" № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б. Г. П. да заплати на К.С.К. ЕГН ********** *** дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за времето м.октомври, м.ноември и м.декември на 2009г. в размер на сумата от 2 861.61 лв. две хиляди осемстотин шестдесет и един лев и 61 ст. лв.ведно с законната лихва начиная от 23.02.2010г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка на съда от 114.65 лв. и адвокатско възнаграждение от 100 лв.на основание чл.242 във вр. с чл.128 КТ.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 2 981.61 лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяването му от днес 13.04.2010г.от който ден тече срокът на обжалване.
19 Гражданско дело No 291/2010 Издръжка Н.К.К. Л.И.Л. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 13.04.2010г.
20 Гражданско дело No 1438/2009 Развод и недейств. на брака Н.Й.Н. Е.К.Н. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 13.04.2010г.
Прекратено, поради невнасяне на разноски за особен представител на ответницата.
21 Гражданско дело No 1223/2009 Дела от и срещу търговци НАДЕЖДА-М ООД ЕТ КОСИ-МИЛЕНА КОСЕВА Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 19.04.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ЕТ ""КОСИ -МИЛЕНА КОСЕВА" ЕИК107060969 със седалище и адрес на управление гр. Севлиево, ул. "Ал. Стамболийски" №20 вх "Б", ет. 3, ап.5. представлявано от М. К. М. ЕГН ********** дължи на "НАДЕЖДА-М" ООД- Бяла ЕИК 117596278 със седалище гр. Бяла и съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения гр. Русе, ул. "Александровска" № 71. представлявана от Управител П. Д.Д. сумата от 24.825.31 лв., представляваща неизплатени задължения по фактури с доставчик "Надежда - М" ООД и получател ЕТ "Коси - М. Косева", както следва:
...
22 Гражданско дело No 269/2010 Искове по КТ Л.И.Л. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 19.04.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В. Х. да заплати на Л.И.Л. *** ЕГН ********** чрез пълномощник адв.Д. *** начислено но не изплатено трудово възнаграждение за времето от м.февруари до м.ноември на 2009г. включително в размер на 2 500 лв.и мораторна лихва върху горната сума в размер на 500 лв.ведно с законната лихва върху сумата от 2 500лв.начиная от 01.03.2010г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка на съда от 120 по сметка на съда и адвокатско възнаграждение за адвокат Д. от 60лв. от на основание чл.128 във вр. с чл.242 КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 19.04.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
23 Гражданско дело No 270/2010 Искове по КТ Л.И.Л. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 19.04.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."М.попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от Изп.директор В. Х. да заплати на Л. И. Л. *** ЕГН ********** чрез пълномощник адвокат Д. *** обезщетение по чл.220 КТ в размер на 580 лв. и обезщетение по чл.222 КТ в размер на 580 лв.или общо в размер на 1 160 лв. ведно с законната лихва,начиная от 01.03.2010г.до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от 46.60лв.и разноски за адвокат от 60 лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от връчването му на страните.
4 Гражданско дело No 421/2009 Делби В.И.Р. Д.И.Ч. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 20.04.2010г.
5 Гражданско дело No 1260/2009 Развод и недейств. на брака П.И.К. Д.Й.К. Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 20.04.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, като в мотивите на решение № 82/18.03.10 г. по гр.д. № 1260/09 г. СРС, на стр. 2, абзац 6, вместо "брачната", да се счита "предбрачната" и в диспозитива, в абзац трети, вместо "брачната", да се счита "предбрачната".
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в ДВУСЕДМИЧЕН срок от съобщението до страните, че е изготвено.
6 Гражданско дело No 1467/2009 Вещни искове К.Г.Ш. М.Н.С. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 20.04.2010г.
ОСЪЖДА М.Н.С. ЕГН **********, да предаде владението и отстъпи собствеността К.Г.Ш. ЕГН **********, върху недвижим имот, както следва...
7 Гражданско дело No 216/2010 Дела от и срещу търговци ГРЕСТОКОМЕРС ООД ЕТ ДИЛЯНА ТОДОРОВА Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 20.04.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ,че ЕТ" ДИЛЯНА Т. " със седалище и адрес на управление Севлиево ул."Ченчеви" № 54 вх"А" вписана в търговски регистър при ОС Габрово с решение №
......
8 Гражданско дело No 312/2010 Изменение на издръжка Л.М.И. Я.Т.Я. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 20.04.2010г.
ИЗМЕНЯВА размера на присъдената издръжка с решение № 366/26.10.2007г. по гр.д.№653/07г.по описа на съда,както следва :
.....
9 Гражданско дело No 664/2010 Дела по Закона срещу домашното насилие Н.С.С. Т.И.М.,
РУ НА МВР СЕВЛИЕВО
Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 20.04.2010г.
прекратява производството поради оттегляне на иска, отменя издадената заповед за везабавна защита по чл. 18 ал.1 ЗЗДН
10 Гражданско дело No 478/2009 Делби А.Г.М. Ц.С.К. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 22.04.2010г.
ДОПУСКА съдебна делба между А.Г.М. ЕГН ********** и Ц.С.К. ЕГН ********** върху следните недвижими имоти:
................ 
11 Гражданско дело No 879/2009 Делби В.Б.М. Ф.И.К. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 22.04.2010г.
Съдът прикани страните към спогодба и те заявиха, че я сключват при следните условия:
Адв. М.:
............. 
12 Гражданско дело No 40/2008 Делби Й.Х.С.,
Д.С.М.
М.Й.М. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 23.04.2010г.
ОСЪЖДА Д.С.М. ***, ЕГН ********** да заплати на М.Й.М. ***, ЕГН ********** за уравнение на дела му от земеделските имоти сумата от 52 лв. /петдесет и два/,ведно със законната лихва върху сумата, начиная от влизане в сила на решението до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Д.С.М. ***, ЕГН ********** да заплати на Й.Х.С. ***, ЕГН ********** за уравнение на дела й от земеделските имоти сумата от 47 лв. /четиридесет и седем/,ведно със законната лихва върху сумата, начиная от влизане в сила на решението до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Д.С.М. ***, ЕГН ********** и Й.Х.С. ***, ЕГН ********** да заплатят по сметка на РС Севлиево д.т. всяка по 189,16 лв. /сто осемдесет и девет лв.16ст./
ОСЪЖДА М.Й.М. ***, ЕГН ********** да заплати по сметка на РС Севлиево д.т.в размер на 378,32 лв. /триста седемдесет и осем лв. 32 ст./
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
13 Гражданско дело No 290/2010 Изменение на издръжка М.С.К.,
Р.Ц.Ч.
Ц.С.Ч. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 23.04.2010г.
ИЗМЕНЯВА размерът на присъдената издръжка по гр. Д. №355/08 г. СРС, като вместо това постанови:
ОСЪЖДА Ц.С.Ч. ЕГН ********** да заплаща на малолетното си дете Р.Ц.Ч. ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител М.С.К. ЕГН ********** ежемесечна издръжка с още 85-осемдесет и пет лв., или общо 150-сто и петдесет лв., начиная от 02.03.2010 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на законни причини за изменението или отпадането на така определената издръжка.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението
ОСЪЖДА Ц.С.Ч. ЕГН ********** да заплати на М.С.К. ЕГН ********** разноски по делото от 100 лв.
ОСЪЖДА Ц.С.Ч. ЕГН ********** да заплати по сметка на СРС д. т. от 176.25 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски Окръжен съд в двуседмичен срок от 05.05.10 г.
14 Гражданско дело No 1544/2009 Искове по КТ В.В.В. ЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 26.04.2010г.
ОСЪЖДА "ЛИМЕКС" ЕООД София община Столична,район "Възраждане" ж.-к.Сердика" бл.13 ет.6 ЕИК831579186 представлявано от М. Г. -Управител да заплати на В.В.В. *** ЕЕН ********** чрез пълномощник адвокат Д. дължими но неизплатени обезщетения общо в размер на сумата от 2 397.52лв.ведно с законната лихва начиная от 10.12.2009г. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка на съда от 95.91лв.и адвокатско възнаграждение от 50 лв.на основание чл.221 КТ и чл.224 КТ.
ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 2 728лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.
15 Гражданско дело No 51/2010 Искове по СК Д.Х.Г. Д.Ж.Г. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 26.04.2010г.
16 Гражданско дело No 142/2010 Искове по СК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА СЕВЛИЕВО В.И.В.,
О.Ц.Ш.,
АСП - ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СЕВЛИЕВО
Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 26.04.2010г.
17 Гражданско дело No 371/2010 Искове по КТ З.Х.Т.,
МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 26.04.2010г.
ОСЪЖДА "МИЛКИЕКС" ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к." Атанас Москов" ул."Росица" № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б. Г.П. ЕГН ********** да заплати на З.Х.Т. ЕГН ********** *** чрез пълномощник адвокат М. *** дължимо но неизплатено трудово възнаграждение в размер на сумата от 2 857лв.мораторна лихва от 250 лв.,ведно с законната лихва начиная от 11.03.2010г.. до окончателното изплащане на сумата,д.т.по сметка на съда от 124.28 лв. и адвокатско възнаграждение от 320 лв.на основание чл.242 във вр. с чл.128 КТ.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяването му от днес 26.04.2010г.от който ден тече срокът на обжалване.
18 Гражданско дело No 251/2010 Искове по КТ К.С.К. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 26.04.2010г.
ОСЪЖДА “МИЛКИЕКС” ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к.” Атанас Москов” ул.”Росица” № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б. Г. П. да заплати на К. С.К. ЕГН ********** *** дължими но неизплатени обезщетения по чл.220 КТ в размер на 1 158.19 лв., по чл.224 КТ в размер на 1 433.95 лв. и по чл.222 КТ в размер на 1 158.19лв.или ОБЩО в размер на 3 750.33 лв. , адвокатско възнаграждение от 100 лв. и д.т. по сметка на съда от 151 лв.+ 30 лв.възнаграждение за вещо лице.

ОТХВЪРЛЯ искът до размер на сумата от 4 226.87лв. като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
19 Гражданско дело No 238/2010 Искове по КТ Й.А.Б. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 27.04.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ,че "ОРИГИНАЛ " АД СЪС СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ Севлиево ул."М.Попов" 41 представлявано от В. Х. ЕИК 1817087416, дължи на Й. А.Б. *** ЕГН *********** чрез "Адвокатско дружество Н.,М. и съдружници" Адв.И. Ж. със съдебен адрес за призоваване Г. ул." ….." № ..дължимо но неизплатено трудово възнаграждение в размер на 2 032.90лв. за периода от време м.февруари 2009г.-м.ноември 2009г.,на основание чл.128 във вр. с чл.242 във вр. с чл.245 КТ,обезщетение по чл.220 КТ в размер на 616.50лв. и обезщетение по чл.222 КТ в размер на 616.50лв. или ОБЩО сумата от 3 265.90лв.ведно със законната лихва от 08.01.2010г../подаване на Заявление по реда на чл.410 до съда/ до окончателното изплащане на сумата,както и разноски по делото в размер на сумата от 350 лв.адвокатско възнаграждение и д.т.по сметка на съда от 130.65лв.на основание чл.415 във вр. с чл.422 ГПК.
Неприсъственото решение не подлежи на обжалване.
На основание чл.240 ал.1 ГПК препис от неприсъственото решение да се връчи на ответника ,който има право на защита срещу неприсъственото решение по чл.240 ал.1 т.2 ГПК.
20 Гражданско дело No 343/2010 Искове по КТ В.П.С. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 27.04.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от Управител В.Х. да заплати на В.П.С. ЕГН ********** със съдебен адрес Адв.Н.С.С. *** начислено но не изплатено трудово възнаграждение за времето от м.февруари 2009г.-03.09.2009 г.общо в размер на сумата от 3 100лв. платима ведно с законната лихва,начиная от 09.03.2010г.до окончателното изплащане на сумата,д.т. по сметка на съда от 124лв. по сметка на съда и адвокатско възнаграждение 150лв. на основание чл.128 във вр. с чл.242 във вр. с чл.245КТ и чл.86 ЗЗД.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението на основание чл.242 ал.1 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението от 27.04.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
21 Гражданско дело No 1551/2009 Вещни искове Д.И.Н. И.С.И.,
И.Д.И.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 28.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ искът на от Д.И.Н. ЕГН **********, против И.С.И. ЕГН ********** и И.Д.И. ЕГН **********, за разваляне на договор, сключен с нот. акт № 151 том I дело № 354/1997 год. от 27.03.1997 г. СРС, за продажба на недвижим имот а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в СГРАДА с идентификатор 65927.501.3438.1.33 по кадастралната карта на град Севлиево, ж к. ***, бл. **, вх. **, ет. **, ап. **, намиращ се в сграда № ** в поземлен имот № 9 27.501.3438, с площ 58,46 кв.м., прилежащи части: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4, 1,099 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 65927.501.3438.1.15, 65927.501.3438.1.32; под обекта 65927.501.3438.1.30, над обекта: 65927.501.3438.1.36; представляващ по нот. акт АПАРТАМЕНТ № 15 в жил. сграда блок "**" вход ** на пети етаж, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, срещу задължение за гледане и издръжка пожизнено, като й се осигурява спокоен и добър живот, като НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН, на осн. чл. 87 ал.3 ЗЗД.
ОСЪЖДА Д.И.Н. ЕГН **********, да заплати на И.С.И. ЕГН ********** и И.Д.И. ЕГН ********** направените по делото разноски от 450 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
22 Гражданско дело No 882/2007 Делби П.П.Н. И.Х.И.,
Б.Х.К.,
И.И.П.,
А.И.Б.,
В.Д.П.,
Б.Д.М.,
З.П.Г.,
Н.П.В.,
И.Б.Х.,
И.В.М.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 28.04.2010г.
СЪСТАВЯ следния ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, намиращи се в землището на с.Крамолин,Севл.община, на осн.чл.287 ГПК/отм./, между сънаследниците П.П. *** ЕГН **********, И.Х.И. с постоянен и настоящ адрес *** ЕГН **********, Б.Х.К. *** ЕГН **********, И.И. *** ЕГН **********, А.И.Б. *** ЕГН **********, В.Д.П. *** ЕГН **********, Б.Д.М. *** ЕГН **********, И.Б.Х. *** ур…… № 20 ЕГН ********** и И.В.М. с последен известен адрес ***:.....
23 Гражданско дело No 1133/2009 Делби П.Д.Р. Б.Д.Н.,
Н.И.Н.,
К.Н.П.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 29.04.2010г.
СЪСТАВЯ и ОБЯВЯВА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, намиращ се в землището на с. Идилево, Севл. община, на осн. чл. 350 ГПК, между сънаследниците П.Д.Р., ЕГН ********** и Б.Д.Н., ЕГН**********, както следва:
........................
24 Гражданско дело No 1600/2009 Вещни искове по ЗСПЗЗ И.Я.П.,
Ц.П.Л.
Д.Б.Д. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 30.04.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.Б.Д. ЕГН **********, че И.Я.П., ЕГН ********** и Ц.П.Л. ЕГН **********, чрез пълномощника адв. С. М., като наследници на Я.П.Л., СА СОБСТВЕНИЦИ на НИВА от 1,330 дка, ІV категория, местност КОЛИБИТЕ, в землището на с. Душево, Община Севлиево, понастоящем съществуваща в реални граници като НИВА имот 159016 в местност КОЛИБИТЕ в землището на с. Душево, Община Севлиево с площ от 0,818 дка пета категория на основание чл. 14 ал. 4 от ЗСПЗЗ.
ОБЕЗСИЛВА констативен нотариален акт № 22, том 1, рег. № 307, н.д. 21 от 27.02.2009 г. на нотариус Н.К. с рег. № *** на нотариалната камара с район на действие Районен съд - Севлиево в т. 2 за - 0,818 дка.
ОСЪЖДА Д.Б.Д. ЕГН ********** да заплати на И.Я.П., ЕГН ********** и Ц.П.Л. ЕГН ********** направените по делото разноски от 750 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
25 Гражданско дело No 482/2010 Други дела Р.К.С. Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ АД,
Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД
Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 30.04.2010г.
Прекратява производството пред СРС и изпраща по подсъдност гр. д. № 482 / 10 г. по описа на СРС , на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА на осн. чл. 118 ал.2 ГПК

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР