С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 Служители  
 Длъжности в РС

СТРУКТУРА НА ПОМОЩНИТЕ ЗВЕНА И КАНЦЕЛАРИИТЕ НА СЪДИЛИЩАТА

В районния съд има:

1. съдебен администратор;
2. главен счетоводител;
3. системен администратор;
4. съдебен секретар;
5. съдебен деловодител;
6. съдебен архивар;
7. призовкар;
9. технически длъжности.


СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР
Описание на длъжността: Планира, организира и ръководи съдебните служители в Районен съд - Севлиево; Отговаря за управлението на административната дейност в съда; Осигурява организационна връзка между административния ръководител и съдиите с администрацията на съда; Организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията в Районен съд – Севлиево и изпълнението на задълженията на съдебните служители; Въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване; Създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители; Организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация; Следи за спазването на трудовата дисциплина и уплътняване на работното време; Участва в комисията по атестиране и предлага промяна в ранговете и трудовото им възнаграждение; Предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания; Планира и контролира дейността по изграждането, поддържането и ремонта на съдебната сграда, ползвана от Районен съд - Севлиево; Изпълнява и други задължения. Съдебният администратор в изпълнение на функциите си издава разпореждания, които са задължителни за съдебните служители.

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
Описание на длъжността:
Главният счетоводител подпомага административния ръководител - председателя на съда за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси и опазване на паричните средства и стоково-материални ценности. Извършва финансово-счетоводната работа на съда в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове.

СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР
Описание на длъжността: Подпомага председателя на съда във въвеждането и поддържането на информационните и периферните системи в съда; поддържа наличния хардуер и софтуер, анализира нуждите от промяна и прави предложения за това до председателя на съда.;отговаря за програмното и технологическото осигуряване на компютърната техника;oсигурява интегрирането на информационните системи на съда с информационните системи на други ведомствам;aдминистрира и контролира достъпа на потребителите до базата данни; управлява и следи за прибавянето на нови потребители към мрежите; осигурява и поддържа защитата на мрежата срещу опити за неоторизиран достъп.

 


СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР
Описание на длъжността: Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания; изготвя и прилага към делото протоколи от съдебните заседания; подготвя формуляри, графици и др. документи; изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда и съдебния администратор.


СЪДЕБЕН ДЕЛОВОДИТЕЛ
Описание на длъжността:
Образува и придвижва първоинстанционни граждански и наказателни дела, частно-граждански и административни дела; прилага новопостъпили документи; подрежда и номерира документите към делата; подготвя делата за доклад; изпълнява указанията на съдията-докладчик по делото; изготвя списъци на призовани за първо съдебно заседание лица; изготвя и изпраща уведомления за решения и определения по делата в ЗЗ; изготвя преписи от документи и решения; вписва данни по делата, ръчно и на компютър; прави справки по делата; изпълнява други задължения, възложени от председателя на съда .


СЪДЕБЕН АРХИВАР
Описание на длъжността: Поддържа целостта на системата за архивиране, като осигурява правилен достъп до делата; осигурява съхраняването на всички свършени дела, като ги класифицира и архивира, както и на деловодните книги и документи, които не се отнасят до образувани дела. Води архивна книга и наръчник.

ПРИЗОВКАР
Описание на длъжността:
Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа; координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари; отговаря за навременното връчване на призовките и другите книжа, незабавно връщане на вторите екземпляри и акуратното отбелязване на причините при невръчване на призовки; изпълнява други възложени от председателя на съда задължения.

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР