С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Май 2010г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Май 2010г.

 

 

РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2010г. до
31.05.2010г.

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 316/2010 Искове по КТ А.М.Р. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЕМ.СТАНЕВ Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 03.05.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОНО И ОТМЕНЯ дисциплинарно наказание "Забележка" наложено на А.М.Р. ЕГН ********** с Заповед № 80/05.02.2010 г. на основание чл.147 ал.1 т.1 от ППЗНП и във връзка с чл. 187 т.т. 3, 7 и 10 КТ и Контролна карта № 17 А от 09.12.2009г. на директора на Основно училище "***" с.*** Севлиевско по иска предявен от А.М.Р. срещу ОУ "***" без да разглежда спора по същество на основание чл. 193 ал. 1 и ал. 2 КТ.
ОСЪЖДА ОУ "***" с.*** Севлиевско да заплати на А.Р. направени разноски по делото в размер на 150лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ. окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.
2 Гражданско дело No 372/2010 Искове по КТ З.Х.Т.,
МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 03.05.2010г.
ОСЪЖДА "МИЛКИЕКС" ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к. "Атанас Москов" ул. "Росица" № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б.Г.П.да заплати на З.Х. Т. ЕГН ********** *** чрез пълномощник Адв. С.М. *** обезщетение по чл. 222 КТ в размер на сумата от 885лв. и обезщетение по чл. 220 КТ в размер на сумата от 885 лв. или общо в размер на 1 700 лв. хиляда и седемстотин лева, ведно с законната лихва, начиная от 11.03.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда 68лв. и адвокатско възнаграждение от 250 лв. на основание чл. 357 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено.
3 Гражданско дело No 616/2010 Вещни искове П.С.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 04.05.2010г.
4 Гражданско дело No 1333/2009 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Г.Т.В. П.Т.С.,
СИНЕВА ЕООД
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 05.05.2010г.
5 Гражданско дело No 559/2010 Дела от и срещу търговци АЛУМИЛ БЪЛГАРИЯ ООД КРЕЙЗИ ЯНГ ЕООД Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 05.05.2010г.
Прекратява производството поради отказ от иска на осн.чл.233 ГПК.Определението може да се обжалва пред ГОС в едноседмичен срок от получаване на съобщението на страните
6 Гражданско дело No 239/2010 Искове по КТ К.Ц.Й. ЕКСПРЕС СЕКЮРИТИ ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОСЪЖДА "ЕКСПРЕС - СЕКЮРИТИ" ЕООД със седалище гр. Перник ул. "Търговска" № 38 ет. 2 офис № 2 ЕИК 114021564 представлявано от Управител Л. К. К. да заплати на....
7 Гражданско дело No 403/2010 Искове по КТ Х.Л.М. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ" АД Севлиево със седалище и адрес на управление ул. "М. Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В.Х. Изп. директор да заплати на
....
8 Гражданско дело No 405/2010 Изменение на издръжка Р.И.Р. Г.Т.Ц. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 10.05.2010г.
9 Гражданско дело No 408/2010 Искове по КТ Ц.Н.В. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ" АД Севлиево ул. "Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В.Х. да заплати на
.....
10 Гражданско дело No 428/2010 Изменение на издръжка С.Н.И. В.Х.И. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 10.05.2010г.
11 Гражданско дело No 374/2010 Облигационни искове ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Д.П.Г. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 11.05.2010г.
12 Гражданско дело No 379/2010 Искове по СК М.С.Н. М.И.П. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 11.05.2010г.
13 Гражданско дело No 964/2009 Дела от и срещу търговци КАБЕЛКОМЕРС ООД ЮНИТЕРМАК ИНЖЕНЕРИНГ АД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 13.05.2010г.
ОСЪЖДА "ЮНИТЕРМАК ИНЖЕНЕРИНГ" АД Турция с ЕФН 0001457347, със седалище в Турция, Истанбул - Kosuyolu, Cenap Sahabettin Str.5, Kadikou 34718 Istambul, TURKEY, преки договорни отношения, възникнал с клона на чуждестранното юридическо лице - "АД ЮНИТЕРМАК ИНЖЕНЕРИНГ - клон България" - клон на чуждестранното юридическо лице Булстат 131271449, със седалище и адрес на управление гр. София, район "Лозенец" п.к. 1421, ул. "Горски пътник" № 56, офис № 3 да заплати на "КАБЕЛКОМЕРС" ООД със седалище гр. Бургас и адрес на управление Северна промишлена зона "лозово" ЕИК 812231930 представлявано от Адв. С.К. *** - пълномощник на управителя на дружеството Р. Д. Б.сумата от 61 375 07 лв. /шестдесет и една хиляди триста седемдесет и пет лева и седем стотинки/, представляваща неразплатена главница по фактури за доставени стоки, както следва:.......
14 Гражданско дело No 1133/2009 Делби П.Д.Р. Б.Д.Н.,
Н.И.Н.,
К.Н.П.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 15.05.2010г.
15 Гражданско дело No 407/2010 Искове по КТ Ц.Н.В. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 17.05.2010г.
ОСЪЖДА "ОРИГИНАЛ " АД Севлиево ул."Марин Попов" № 41 ЕИК 817087416 представлявано от В. Х. да заплати на Ц. Н.В. ЕГН ********** *** обезщетение в размер на сумата от 4 320 лв./четири хиляди триста и двадесет лева/ платими с лихвата от завеждането на иска от 18.03.2010г.до окончателното изплащане на сумата д.т. по сметка на съда от 172.80лв и адвокатско възнаграждение от 100лв. на основание чл.222 ал.3 КТ във вр. с чл.357 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяване на решението в о.с.з. от 17.05.2010г. от който ден тече срокът на обжалване.
16 Гражданско дело No 451/2010 Искове по КТ С.Р.И. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 17.05.2010г.
ОСЪЖДА "МИЛКИЕКС" ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к." Атанас Москов" ул."Росица" № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б. Г. П. да заплати на С.Р.И. ЕГН ********** *** чрез пълномощник Адв С.М. *** дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за времето м. октомври на 2009г. до м.февруари на 2010 г. общо в размер на 3 271.80 лв./три хиляди двеста седемдесет и един лев и 80 ст./платима ведно с лихвата начиная от завеждането на иска от 22.03.2010г.до окончателното изплащане на сумата, на основание чл.128 във вр. с чл.242 във вр. с чл.245 КТ, сумата от 570 лв. на основание чл.224 КТ платима ведно с лихвата до окончателното изплащане на сумата, начиная от 22.03.2010г., сумата от 350 лв. мораторна лихва за времето 01.10.2009 г. до 31.01.2010г. , д.т. 165лв. по сметка на съда и адвокатско възнаграждение от 380лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяването му от днес 17.05.2010г.от който ден тече срокът на обжалване.
18 Гражданско дело No 452/2010 Искове по КТ С.Р.И. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 17.05.2010г.
ОСЪЖДА ""МИЛКИЕКС" ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к. Атанас Москов ул. Росица № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б.Г.П. да заплати на С.Р.И. ЕГН ********** *** чрез пълномощника си Адв. С.М. дължими обезщетения в размер на 903 лв. по чл. 220 КТ и от 206 лв. по чл. 224 КТ или общо в размер на сумата от 1 109лв./хиляда сто и девет лева/ ведно с законната лихва от завеждането на иска от 22.03.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, д.т. по сметка на съда от 44.36 лв. и адвокатско възнаграждение от 100 лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен
съд като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяването му от днес 17.05.2010 г.от който ден тече срокът на обжалване.
19 Гражданско дело No 521/2010 Искове по КТ за отмяна на уволнение Ф.А.И. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 17.05.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ дисциплинарно наказание "уволнение" наложено на Ф.А.И. *** ЕГН ********** с Заповед № 63/11.03.2010г. на основание чл.330 ал.2 т.6 КТ във вр. с чл.187 т.8,чл.188 т.3, чл.190 ал.1 т.4 и чл.193 КТ на Управител на "МИЛКЕКС" ООД Севлиево с адрес на управление Севлиево ж.к.Д-р.Атанас Москов" ул."Росица"№ 22 ЕИК 107536391 по иска предявен от Ф.А.И. *** ,БЕЗ ДА РАЗГЛЕЖДА СПОРА ПО СЪЩЕСТВО на основание чл.193 ал.1 и ал.2 КТ.
ОСЪЖДА "Милкиекс" ООД Севлиево да заплати на Ф.И. разноски по делото в размер на 306 лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяването му от днес 17.05.2010г.от който ден тече срокът на обжалване.
20 Гражданско дело No 1405/2009 Вещни искове Х.П.Х.,
К.П.Х.
К.С.К. Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 18.05.2010г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 81/17. 03. 2010 г. по гд. № 1405/09 г. по описа на СРС, с което е обявен за окончателен предварителен договор между Х.П.Х. ЕГН ********** *** и К.П.Х. ЕГН ********** ***, от една страна и К.С.К. ЕГН ********** ***, за продажба на следния недвижим имот: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ П-389 в квартал 38 по плана на с. Младен, община Севлиево, с обща площ 952 кв.м., заедно с построените в него: двуетажна жилищна сграда с площ 52 кв.м., двуетажна сграда, част от която лятна кухня от 20 кв.м., а останалата част стопанска от 90 кв.м., едноетажна стопанска сграда от 48 кв.м., едноетажна стопанска сграда от 17 кв.м., при граници: улица, УПИ 1-392, УПИ Ш-388, УПИ V-390, УПИ IV-387, общо за сумата от 30000 лв., осн. чл.19, ал.3 ЗЗД, поради неплащане на дължимата по решението сума от 15000 лв., на осн. Чл. 362 ал.2 ГПК.
Нарежда да се вдигне вписаната възбрана върху процесния имот, постановена със същото решение.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението до страните ,че е изготвено.
21 Гражданско дело No 312/2005 Делби С.П.С. М.П.П.,
М.Н.Н.,
Т.С.К.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 20.05.2010г.
22 Гражданско дело No 242/2010 Дела от и срещу търговци ВЕРА 94 ЕООД ДРАГО ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 25.05.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. 242/2010 г. по описа на съда с ищец "Вера 94" ЕООД гр. София, ул. Кукуш № 1, ЕИК 831242162, представлявано от Б. Х. Т. - управител, със съдебен адрес: гр. София, ул. Позитано № 9, против "Драго" ЕООД гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 2, ЕИК 107039626, представлявано от Д. Д. - управител с правно основание чл. 373 ал. 1 от ТЗ във вр. с чл. 17 т. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) в размер на сумата от 8698,78 евро и по чл. 294 ТЗ във вр. с чл. 86 от ЗЗД в размер на 350 евро, поради недопустимост на иска.
Делото да се внесе в архива като свършено.
ОСЪЖДА "Вера 94" ЕООД гр. София, ул. Кукуш № 1, ЕИК 831242162, представлявано от Б. Х. Т. - управител, със съдебен адрес: гр. София, ул. Позитано № 9 да заплати на "Драго" ЕООД гр. Севлиево, ул. Никола Петков № 2, ЕИК 107039626, представлявано от Д. Д. - управител, разноски по делото в размер на 960(Деветстотин и шестдесет)лв.
Разноските остават в тежест на ищцовата страна по делото, така както са направени.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ГОС в едноседмичен срок от днес.
23 Гражданско дело No 248/2010 Дела от и срещу търговци ЕКИПСТРОЙ ЕООД,
ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО
  Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 26.05.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по ОТНОШЕНИЕ на “ОРИГИНАЛ “ АД Севлиево ул.”Марин попов” № 44 ЕИК 81703777416 представлявано от изп.директор В. Х., че”ЕКИПСТРОЙ “ ЕООД Севлиево ж.к.” Д.Благоев” бл.5 ет. 3 ап. 14 ЕИК 107557005 представлявано от управител К. П. Г. ,че има спрямо ответника “Оригинал” АД Севлиево вземане по фактури № …….за 4 698.18лв., №…...за 8 817.66лв.и фактура №….. 02.06.2009г.за 8 802.69лв. за 8 802.69лв.общо в размер на сумата от 22 318.83 лв./двадесет и две хиляди триста осемнадесет лева и 83 ст./ платима ведно с лихвата считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до съда от 22.01.2010г. до окончателното изплащане на сумата,разноски по делото в размер на 892.74лв.внесени д.т.по двете дела и адвокатско възнаграждение от 890лв. на основание чл.422 във вр. с чл.415 ГПК.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаването на съобщението до страните,че е изготвено.
24 Гражданско дело No 247/2010 Дела от и срещу търговци ЕКИПСТРОЙ ЕООД ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 27.05.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ОРИГИНАЛ” АД със седалище гр. Севлиево и адрес на управление ул.Марин Попов № 41, ЕИК 817087416, представлявано от В.Х., че “ЕКИПСТРОЙ” ЕООД със седалище гр.Севлиево и адрес на управление – ... ЕИК 107557005, представлявано от Управителя К.П.Г. е установило съществуване на вземането си изцяло по заповед за изпълнение № 63 от 27.01.2010 г.по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 95/10 г. по описа на РС Севлиево, на осн.чл.422 ал.1 ГПК.
След влизане в сила на решението да се издаде изпълнителен лист по заповед за изпълнение № 63 от 27.01.2010 г.по чл.410 ГПК по ч.гр.д.№ 95/10 г. по описа на РС Севлиево, на осн.чл.416 ГПК.
ОСЪЖДА “ОРИГИНАЛ” АД със седалище гр. Севлиево и адрес на управление ул.Марин Попов № 41, ЕИК 817087416, представлявано от В.Х. да заплати на “ЕКИПСТРОЙ” ЕООД със седалище гр.Севлиево и адрес на управление – *** ЕИК 107557005, представлявано от Управителя К.П.Г. направените по делото разноски в размер на 648,38 лв. / шестстотин четиридесет и осем лв. 38 ст. /
Неприсъственото решени не подлежи на въззивно обжалване.
На осн.чл.240 ал.1 ГПК препис от решението да се връчи на ответника, който в едномесечен срок от връчването може да поиска от въззивния съд неговата отмяна, ако е бил лишен от възможността да участва в делото или да предяви иск по чл.240 ал.2 в сроковете по чл.240 ал.3 ГПК.
25 Гражданско дело No 340/2010 Издръжка А.А.М.,
А.М.А.,
С.А.М.
И.Ю.А. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 27.05.2010г.
26 Гражданско дело No 138/2010 Дела от и срещу търговци ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ЕТ ДЕЛТА ФОРС-ПЛАМЕН БОЕВСКИ,
СЕВЛИЕВО БУС ООД
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 28.05.2010г.
27 Гражданско дело No 882/2007 Делби П.П.Н. И.Х.И.,
Б.Х.К.,
И.И.П.,
А.И.Б.,
В.Д.П.,
Б.Д.М.,
З.П.Г.,
Н.П.В.,
И.Б.Х.,
И.В.М.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 31.05.2010г.
СЪСТАВЯ и ОБЯВЯВА следния ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ, намиращи се в землището на с. Крамолин, Севл. община, на осн. чл. 289 ГПК/отм./, между сънаследниците П.П. ЕГН **********, И.Х.И. с постоянен и настоящ адрес *** ЕГН **********, Б.Х.К. *** ЕГН **********, И.И. *** ЕГН **********, А.И.Б. *** ЕГН **********, В.Д.П. *** ЕГН **********, Б.Д.М. *** ЕГН **********, И.Б.Х. *** ЕГН ********** и И.В.М. с последен известен адрес ***:
ДЯЛ ПЪРВИ:........ 
28 Гражданско дело No 510/2010 Искове по КТ Н.П.П. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 31.05.2010г.
ОСЪЖДА “МИЛКИЕКС” ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к. ”Атанас Москов” ул. ”Росица” № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б.Г.П. да заплати на Н.П.П. ЕГН ********** дължимо но неизплатено обезщетение за неизползаван платнен годишен отпуск от осем работни дни за 2009 г. в размер на сумата от 944 лв./деветстотин четиридесет и четири лева/ платима ведно с законната лихва начиная от завеждането на искът от 29.03.2010г. до окончателното изплащане на сумата, д.т.по сметка на съда от 37.76лв. на основание чл. 224 във вр. с чл. 357 КТ.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ. окръжен съд, като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяването му от днес 31.05.2010 г. от който ден тече срокът на обжалване.
29 Гражданско дело No 539/2010 Искове по КТ Н.П.П. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 31.05.2010г.
ОСЪЖДА “МИЛКИЕКС” ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к. ”Атанас Москов” ул. ”Росица” № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б.Г.П. да заплати на Н.П. *** ЕГН ********** дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за м. януари на 2010 г. в размер на сумата от 605 лв./шестотин и пет лева/ платима ведно с законната лихва начиная от завеждането на искът от 31.03.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, д.т.по сметка на съда от 25 лв. на основание чл. 242 във вр. с чл. 128 КТ във вр. с чл. 357 КТ.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ. окръжен съд, като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяването му от днес 31.05.2010 г. от който ден тече срокът на обжалване.
 
30 Гражданско дело No 551/2010 Изменение на издръжка И.Н.И. А.Р.Р. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 31.05.2010г.

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР