Ok
-
/
()
      . 2010.  
  . 2010.


 

- .

 
01.06.2010.
30.06.2010.


No , No , , - , -                                         
1 No 155/2010 .78 ... :   01.06.2010.
...
. 343, .2 . . . 78 - 500 . .
01.06.2010.
 
2 No 147/2010 .78 ... :   01.06.2010.
.235 ...

04.06.2010.
3 No 157/2010 .XI. ... :   01.06.2010.
...
.343, .2 . .1 .54 ..

01.06.2010. 
4 No 199/2010 .XI. ... :   01.06.2010.
...
.330 .1 . 11 . 3 ...
04.06.2010.
5 No 166/2010 .XI. ... :   03.06.2010., 03.06.2010.
...
.343"" .2 . .1 . . 55 .1 .2 ."" .1 ...
6 No 233/2010 - .243, .4 .5 :   03.06.2010.
O
7 No 154/2010 .V. - .194-197 / .196 / - ... :   03.06.2010., 03.06.2010.
...
..196 .1 .1 3 ..
8 No 146/2010 ... ,
...
:   04.06.2010.
-
9 No 105/2010 .V. - .194-197 / .196 / ...,
...
:   04.06.2010.
...
.195, .1, ..3, ., 5 7 . .194, .1 . .28, .1 .
...
. 195 .1 . 3 7 . 7 . .
10.06.2010.
10 No 160/2010 .V. - .194-197 / .196 / ... :   04.06.2010.
...
. 196 .1 .2 . . 195 .1 .3 . . 26 .1 .
10.06.2010.
11 No 150/2010 ... ,
...
:   04.06.2010.
-
12 No 593/2009 .II. ...,
...
:   08.06.2010.
...
. .151, .1 . .26, .1 .55, .1, .1 . 1 . 6 . . . . 66 .1 4- ..
...
14.06.2010.
13 No 132/2010 ... --,
...
:   09.06.2010.
27-0000091/23.02.10 . - -, . .
14 No 137/2010 ... ,
...
:   10.06.2010.
2860...
15 No 128/2010 .XI. . .- - .354, 354 .5, 354 .1 ... :   10.06.2010.
...
10.06.2010.
16 No 195/2010 "- -" -,
...
:   10.06.2010.
-
17 No 522/2009 .V. - .212 / .212, .5/, 212 , 212 - ... :   11.06.2010.
...
. . 212 .3 . .1 . 212 .3 . . 1 . . 18 .
17.06.2010.
18 No 143/2010 ... - -,
...
:   15.06.2010.
07-125/31.03.10 . - " " . .
19 No 216/2010 .V. - .194-197 / .196 / - ... :   15.06.2010.
...
.194, .3 . .1 .55, .1, .2, .”” ...
15.06.2010.
20 No 33/2010 .V. - .209-211 ...,
...
:   15.06.2010.
...
...
.209 .3
17.06.2010.
21 No 124/2010 ,
...
:   16.06.2010.
22 No 192/2010 ... -- :   16.06.2010.
23 No 237/2010 - :   16.06.2010.
24 No 63/2010 ... ,
...
:   17.06.2010.
...
25 No 113/2010 - ,
...
:   17.06.2010.
...
26 No 218/2010 .V. - .194-197 / .196 / ... :   18.06.2010.
...
.196 .1 .1 . .29 .1 ."" . .194 .1 .55 .1 .1 ...
18.06.2010.
27 No 266/2010 - .243, .4 .5 ,
...
... :   21.06.2010.
28 No 248/2010 .V. - ... :   24.06.2010.
...
...
24.06.2010.
29 No 276/2010 .XI. ... :   24.06.2010.
...
24.06.2010.
30 No 224/2010 .V. - .194-197 / .196 / ... :   25.06.2010.
...
...
30.06.2010.
31 No 211/2010 .78 - ... :   28.06.2010.
...
54 ...
32 No 259/2010 - .23, 25 27 ... - :   28.06.2010.
28.06.2010.
33 No 286/2010 " " - .65 ... - :   28.06.2010.

28.06.2010.
34 No 291/2010 " " - .64 - ... :   28.06.2010.

...
...
28.06.2010.
35 No 255/2010 - .23, 25 27 - ... :   29.06.2010.
...
30.06.2010.
36 No 234/2010 ... -,
...
:   30.06.2010.
...
 

 5400, , . 6; . 0675 / 3-09-61  
USAID