С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Юни 2010г.  
 Постановени съдебни актове по граждански дела за м. Юни 2010г.

 РАЙОНЕН СЪД - ГР.СЕВЛИЕВО

Справка за свършените дела за периода от
01.06.2010г. до 30.06.2010г.
 

No по редВид дело, No и годинаПредметОбвинител, ищец, жалбо - подателОбвиняем, ответник или ответник на жалбатаСъдия - докладчик и председател на съдебния състав                    Резултат                    
1 Гражданско дело No 857/2008 Делби К.Н.Т. Х.П.Х.,
Г.Ц.Х.,
Р.Х.П.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 01.06.2010г.
СЪСТАВЯ следния проект за РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ И ГОРИ, на осн.чл.347 ГПК, между сънаследниците К.Н.Т. ***, ЕГН ********** и н-ци Х.П.Х.,***: Г.Ц.Х. ЕГН ********** и Р.Х.П. ЕГН **********:
ДЯЛ ПЪРВИ:
.........
2 Гражданско дело No 344/2010 Дела от и срещу търговци МАЗАЛАТ ЕООД - СЕВЛИЕВО ХОТАЛИЧ ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 01.06.2010г.
ОСЪЖДА ”ХОТАЛИЧ” ЕООД ЕИК 817044361 със седалище Севлиево и адрес на управление ул. ”Ст. планина” № 145 вписано в ТР при АВ управлявано и представлявано от М.И.М. ЕГН ********* и Б.П.Я. ЕГН ********** заедно да заплати на “МАЗАЛАТ“ ЕООД ЕИК 8170454673 със седалище Севлиево и адрес на управление ул. ”В. Левски“ № 20 вписано в ТР при АВ управлявано и представлявано от Б.И.П. ЕГН ********* сумата от 16 483.51 лв./шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и три лева и 51 ст. представляваща неразплатена главница по фактури за доставени стоки, както следва: .......... 
3 Гражданско дело No 380/2010 Изменение на издръжка П.В.И.,
П.В.Г.
В.И.М. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 01.06.2010г.
4 Гражданско дело No 508/2010 Изменение на издръжка Е.И.А. С.Н.Р. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 01.06.2010г.
5 Гражданско дело No 406/2010 Развод и недейств. на брака П.Л.П. И.Ц.В. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 04.06.2010г.
6 Гражданско дело No 246/2010 Дела от и срещу търговци ЕКИПСТРОЙ ЕООД ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 07.06.2010г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че “******АД Севлиево ул. "М. Попов" № 44 ЕИК 817037416 представлявано от Изп. директор В.Х. ДЪЛЖИ на ******” ЕООД Севлиево *** ЕИК 107557005 представлявано от К.П.Г. 11099,24лв., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 22.01.10 г. г. до окончателното и заплащане, на осн. чл. 415 ал. 1 ГПК.
ОСЪЖДА “******АД Севлиево ул. "М. Попов" № 44 ЕИК 817037416 представлявано от Изп. директор В.Х. да заплати на ******” ЕООД Севлиево *** ЕИК 107557005 представлявано от К.П.Г. разноски от 399,22 лв. и адвокатско възнаграждение 800 лв.
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в двуседмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено.
7 Гражданско дело No 609/2010 Искове по КТ Ф.А.И. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 07.06.2010г.
ОСЪЖДА “МИЛКИЕКС” ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к. Атанас Москов ул. Росица № 22 ЕИК 107536391 с Управител Б.Г.П.да заплати на Ф.А.И. ЕГН ********** чрез пълномощник Адв С.М. *** дължимо но неизплатено трудово възнаграждение за времето м. октомври на 2009 г. до м. февруари /включително/ на 2010 г. общо в размер на 3 187.20 лв. три хиляди сто осемдесет и седем лева и 20 ст. платима ведно с лихвата начиная от завеждането на иска от 12.04.2010 г. до окончателното изплащане на сумата, на основание чл. 128 във вр. с чл. 242 във вр. с чл. 245 КТ, сумата от 570 лв. на основание чл. 224 КТ платима ведно с лихвата до окончателното изплащане на сумата, начиная от 12.04.2010 г., сумата от 350лв лв. мораторна лихва за времето 01.10.2009 г.до 01.02.2010 г. д.т. 164.30 лв. по сметка на съда лв. и адвокатско възнаграждение от 308лв.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ. окръжен съд, като въззивна инстанция в двуседмичен срок от обявяването му от днес 07.06.2010 г. от който ден тече срокът на обжалване.
8 Гражданско дело No 467/2010 Вещни искове Г.В.Г.,
О.П.Г.
Н.Я.Я. Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 08.06.2010г.
ПРИЗНАВА за УСТАНОВЕНО по отношение на ........ 
9 Гражданско дело No 610/2010 Дела от и срещу търговци БАЛДЖИЕВИ-91 ООД ННН ЕООД Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 08.06.2010г.
Прекратява производството и изпраща по подсъдност гр.д. № 610/2010 г по описа на СРС, на Районен съд София.
10 Гражданско дело No 857/2008 Делби К.Н.Т. Г.Ц.Х.,
Р.Х.П.
Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 10.06.2010г.
ОДОБРЯВА спогодбата между страните както следва:
...... 
11 Гражданско дело No 744/2010 Искове по КТ Р.И.П. ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Определение от 10.06.2010г.
Прекратява производството по гр.д.№ 744/2010 г по описа на СРС, поради отказ от иска. Определението може зда се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
12 Гражданско дело No 745/2010 Облигационни искове ЗД БУЛ ИНС АД,
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
  Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 10.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 745/2010 г. по описа на Районен съд Севлиево, поради недопустимост на предявения иск – липса на правен интерес.
Делото да се внесе в архива като свършено.
Определението за прекратяване подлежи на обжалване пред ГОС с частна жалба в едноседмичен срок от днес за ответника, а за ищеца от връчване на преписа от протокола.
13 Гражданско дело No 663/2010 Искове по КТ Ф.А.И. МИЛКИЕКС ООД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 14.06.2010г.
ОСЪЖДА “МИЛКИЕКС” ООД Севлиево със седалище и адрес на управление Севлиево ж.к.” Атанас Москов” *** с Управител Б.П. да заплати на Ф.А.И. ЕГН ********** *** чрез пълномощник Адв С.М. от Севлиево обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за времето от 22.12.2009г. до 31.12.2009г.и от 26.02.2010г. до 11.03.2010г. в размер на 570 лв./петстотин и седемдесет лева/,платими ведно с лихвата начиная от завеждането на иска от 19.04.2010г.до окончателното изплащане на сумата , д.т. по сметка на съда от 25 лв.и адвокатско възнаграждение от 100 лв.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено.
14 Гражданско дело No 619/2010 Искове по КТ Т.З.М. ЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 14.06.2010г.
ОСЪЖДА “ЛИМЕКС” ЕООД София община Столична,район “Възраждане” ж.к.Сердика” *** представлявано от м.г.к. –Управител да заплати на Т.З.М. ЕГН ********** *** но неизплатено трудово възнаграждение за времето м.октомври на 2009г.до 26.11.2009г.общо в размер нае сумата от 1 460.20 лв./хиляда четиристотин и шестдесет лева и 20 ст./ведно с лихвата начиная от завеждането на иска-13.04.2010г.до окончателното изплащане на сумата и адвокатско възнаграждение от 200 лв.на основание чл.128 във вр. с чл.242 във вр. с чл.245 във вр. с чл.357 КТ.
ДОПУСКА предварително изпълнение на решението.
Решението с мотивите може да се обжалва пред Габ.окръжен съд,като въззивна инстанция в двуседмичен срок от 14.06.2010г. когато е обявено от който ден тече срока на обжалването му.
15 Гражданско дело No 554/2010 Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.С.С. С.С.А.,
В.Р.А.
Председател и докладчик: ВЛАДИМИР Т. ИВАНАКОВ  Решение от 15.06.2010г.
ОСЪЖДА С.С.А. ЕГН ********** и В.Р.А. *** да заплатят на А.С.С. ЕГН ********** *** обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 250 лв. и обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 251 лв. или общо в размер на 501 лв./петстотин и един лев/ ведно с законната лихва,начиная от завеждането на иска-07.04.2010г.до окончателното изплащане на сумата,както и разноски по делото от 130 лв. на основание чл.45 във вр. с чл.48 ЗЗД.
Решението може да се обжалва пред Габ.окръжен съд като въззивна инстанция в двуседмичен срок от получаване на съобщението до страните,че е изготвено
16 Гражданско дело No 598/2009 Искове по СК И.Н.И. А.Р.Р. Докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 16.06.2010г.
17 Гражданско дело No 650/2010 Дела от и срещу търговци СД ИЗГРЕВ-90-БОЯДЖИЕВ И СИЕ И.С.Д. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 17.06.2010г.
ОСЪЖДА И.С.Д. *** ********** да заплати на “ ИЗГРЕВ-90 С” ООД със седалище гр. Севлиево и адрес на управление ул.Стара планина № 150 ЕИК 200839844, представлявано от управителя Стефан Василев Бояджиев ЕГН **********, сумата от 1220 лв./ хиляда двеста и двадесет лв./, дължима по нареждане за експедиране на продукция № 1526 от 29.08.2009 г., на осн.чл. 318 във вр. с чл.327 ал.1 от ТЗ, ведно със законната лихва върху сумата, начиная от предявяване на иска 13.04.2010 г. до окончателното й изплащане, сумата от 40 лв., представляваща обезщетение за забава и направените по делото разноски в размер на 50,40 лв. / петдесет лв. 40 ст./
Решението подлежи на въззивно обжалване пред Габровския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
18 Гражданско дело No 722/2010 Изменение на издръжка Е.Т.П. Д.Р.Х. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 17.06.2010г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката
19 Гражданско дело No 879/2010 Дела от и срещу търговци ХОТАЛИЧ ЕООД МАЗАЛАТ ЕООД - СЕВЛИЕВО Докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 17.06.2010г.
20 Гражданско дело No 467/2008 Делби Н.С.Н. М.С.И.,
М.Е.Г.,
С.И.К.,
Я.Е.Г.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 18.06.2010г.
РАЗПРЕДЕЛЯ между ...... 
21 Гражданско дело No 957/2009 Делби Т.Д.Ш.,
Р.М.Г.,
М.Х.П.
М.К.С.,
П.Н.Н.,
М.Н.Т.,
Л.Н.Н.
Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 18.06.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ за съдебна делба между
...... 
22 Гражданско дело No 723/2010 Изменение на издръжка Д.И.Й. К.Х.Н. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 18.06.2010г.
ИЗМЕНЯВА размерът
....
23 Гражданско дело No 684/2010 Дела от и срещу търговци БЯЛА ЕООД-СЕВЛИЕВО ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 21.06.2010г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на “ОРИГИНАЛ” АД със седалище гр. Севлиево
...
24 Гражданско дело No 908/2009 Делби Р.Г.С. Ц.Г.П. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 22.06.2010г.
ДОПУСКА съдебна делба между
....
25 Гражданско дело No 342/2010 Дела от и срещу търговци МАЗАЛАТ ЕООД - СЕВЛИЕВО ХОТАЛИЧ ЕООД Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Определение от 28.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Гр.д. 342/10 г. по описа на Районен съд Севлиево, поради оттегляне на исковата молба от ищеца.
26 Гражданско дело No 508/2010 Изменение на издръжка Е.И.А. С.Н.Р. Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 28.06.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка, като като в мотивите на решение № 193/01.06. 10 г. по гр.д. № 508/10 г. СРС, на на стр.3, в диспозитива, в абзац втори, ред първи, вместо Н. , да се чете Н., както и в абзаци пети и шести, вместо Н. , да се чете Н..
Решението подлежи на въззивно обжалване пред ГОС в ДВУСЕДМИЧЕН срок от съобщението до страните, че е изготвено.
27 Гражданско дело No 620/2010 Развод и недейств. на брака Б.Ц.Б. Г.И.Д. Председател и докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Решение от 28.06.2010г.
28 Гражданско дело No 1002/2009 Развод и недейств. на брака В.Ц.Х. Х.М.Х. Докладчик: СВЕТЛА ДОЙЧЕВА  Определение от 28.06.2010г.
Прекратява производството, на осн.чл.231 от ГПК.
29 Гражданско дело No 524/2010 Развод и недейств. на брака С.Р.Ц.,
АСП - ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - СЕВЛИЕВО
В.М.Ц. Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 29.06.2010г.
30 Гражданско дело No 726/2010 Дела от и срещу търговци ОХРАНА И БАНКОВ СЕРВИЗ ООД ОРИГИНАЛ АД СЕВЛИЕВО Председател и докладчик: ВАЛЕРИЯ И. АВРАМОВА  Решение от 29.06.2010г.
ОСЪЖДА “ОРИГИНАЛ” АД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево ул.Марин Попов № 41 ЕИК 817087416, представлявано от В. Х. да заплати на “.......
 
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР