С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Указания за потребителите за достъпа до публикуваните съдебни актове  
 УКАЗАНИЯ

                             Постановените от Районен съд – Севлиево решения, присъди и определения се публикуват в раздели „Постановени съдебни актове по граждански дела” и „Постановени съдебни актове по наказателни дела”. Те представляват подраздели на раздела "Постановени съдебни актове по граждански и наказателни дела" на потребителското меню на сайта в дясно (фиг.1). В тях се намират подраздели по години и месеци от съответните години.фиг.1

фиг.2

                                     След отварянето на подменю за определен месец, се отваря таблица – подредени по ред на датата на постановяване съдебните актове. В таблицата са описани номер по ред, предмета на делото, имена на ищеца, на ответника, съдията, постановил съдебният акт и кратък диспозитив резултата, като удебеления надпис за „Решение”, „Определение”, „Присъда”, „Разпореждане” представлява линк /връзка/ към самия документ – обезличен при спазване на чл. 64 от Закона за съдебната власт, Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. /фиг.2/
            Таблицата с постановените съдебни актове се генерира ежедневно от деловодната програма, ползвана от съда.


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР